Ook wij gaan kienen SÉFJL/TSWMr Probleem van de maand nu prijsvraag Ruim f 1SOO.» aan prijzen Hier zijn de prijswinnaars van het dec.-probleem Wat moet U doen? De eerste opgave is niet moeilijk INLEGVEL, behorend bij 18e jaarg. No. 1 Januari 1961 Landelijke editie Hiervoor zijn de volgende fantas tische prijzen beschikbaar: le prijs: EenT.V.-toestel of radio-grammofoon- Ondanks de drukke Kerstwe ken waren er toch velen die ons bromfiets waarde personeelsblad en ons maande- 3e prijs; Een compiete lijks probleem niet vergaten. Hoe druk het ook was, toch vonden zij even tijd om het me nu samen te stellen. A.H.-Flitsen gaat deze nieuwe jaargang starten met een andere opzet van het „Probleem van de maand". De goede oplossingen worden n.l. gekoppeld aan een grote prijsvraag voor alle perso neelsleden, werkzaam in onze filialen. combinatie, waarde le prijs: Een complete ƒ750,— Hier volgen de namen van de prijs winnaars le prijs f25,Mej. J. van Neder- pelt, fil. 207, Oud-Beijerland. 2e prijs f 15,Leo van der Schu ren, lil. 641, Kerkrade. 3e prijs: Boeken- of platenbon van f5—, Mej. R. Pezij, lil. 573, Al melo. 4e prijs: Een doos sigaretten a 50 stuks, J. Th. v. cl. Post, lil. 67, Breu keten. 5e prijs: Idem, A. van Lit, lil. 239, Gelclermalsen Van harte gefeliciteerd en wat onze prijsvraag betreft: „U doet toch ook mee? Vanzelfsprekend!" fiets, waarde 200, 4e prijs: Een fototoestel, waarde75, 5e prijs: Een fototoestel, waarde40, 1. Iedere maand lost U het „pro bleem van de maand" op en stuurt de oplossing vóór de te noemen sluitingsdatum, op naar Zaandam, hetzij met de Zaan- post, hetzij in een gesloten en veloppe met 12 cents postzegel aan: Redactie A.H.-Flitsen Land. Editie Westzijde 26 ZAANDAM Aan de inzenders van een op lossing van het januari-pro- bleem wordt een KIENKAART toegestuurd, waarop 8 vakjes zijn aangebracht. In ieder vak je is een nummer gedrukt. 3. Aan iedere inzender van een goede oplossing wordt opgege ven dat een cijfer op zijn kien- kaart aangekruist mag wor den. 4.Degenen die op deze manier het eerst hun kienkaart hebben volgekruist, komen in aanmer king voor een van de boven staande fantastische prijzen. 5. Over de uitslag kan niet wor den gecorrespondeerd. 6. De beslissing van de redactie is bindend. Behalve de mogelijkheid om een van de eindprijzen te verdienen wordt er maandelijks onder alle inzenders (ongeacht of de oplos sing goed of fout is) een premie van 15,verloot. Het bedrijf Albert Heijn is een middelenbedrijf. Het bedrijf werd in 1887 gesticht, dus vieren wij volgend jaar het jarig jubileum. Het hoofdkantoor en de produktiebedrijven staan in waar momenteel ook een modern gebouwd wordt. De president-directeur heet Jzn. Albert Heijn Sr. begon in 1887 met een klein winkeltje in I ussen dat kleine winkelije in Oostzaan en het bedrijf met de modelwinkels van thans staat een geschiedenis van ijver en wilskracht geschreven. De stichter van ons bedrijf wilde namelijk de beste levens middelen tegen de prijs leveren en hij dacht: ,,als ik een grote weet te kweken met een kleine dan kan ik steeds verse waren verkopen van de beste kwaliteit. Vandaar de slagzin die A.H. sinds jaar en dag voert: ,,AH maakt goedkoper". Dat alles maakte dat nu in het gehele land niet alleen bedie ningszaken, doch ook zaken en super staan. V T V Naam Filiaal Plaats Inzenden voor 1 februari 1961.

Personeelsbladen | 1961 | | pagina 5