Gouden Pluspluim naar Amstelveen ledereen houdt van gezellig spelletje Ze zeker en er warm voor Zuiderling Roukens zegt: gezellig De heer C. Govers ontpopte zich als een kienspecialist Oude AH-FLITSEN 3 Kienspelleider Janssen bewees: Precies kwart over drie weerklonk voor de eerste maal uit enkele monden een opgewonden: „KIEN"! Zeven bedrijfsleiders klom men het podium op en ontvingen na controle van hun kienkaart een prijs uit handen van de spelleider, de heer Janssen. De heer Janssen moest ook het De heer Janssen, nog bekend de introductie der 4-smaken-aktie, was meer dan alleen spelleider. Hij was het die „het spelletje met de klanten", waarover de heer Go- ver reeds geheimzinnig gesproken had, nader uit de doeken deed. Fantastische prijzen Uit zijn mond vernam een ver baasde zaal. dat er met een AH kienspel 12 Opel Rekord-auto- mobielen (per stuk f 8.500. en nog 10.050 andere prijzen te winnen zullen zijn. Totale waar de liefst f300.000.—. Ook de andere prijzen zijn niet te versmaden, om er enkele te noemen: 50 Erres wascombina- ties, waarde per stuk f 775,50 Siemens koelkasten, waarde per stuk f 596,75 Braun keuken sets. waarde per stuk f268, spel zelf uit de doeken doen en trad daarom op als spelleider. Zelf doen leert immers beter dan Bedrijfsleider Bakker: Nog maar net een week gele den was het, dat de heer J. J. BAKKER van Middelharnis was overgeplaatst naar Terneuzen. Onze vraag, hoe naar zijn mening- de Zeeuwen in zijn omgeving zou den reageren, was voor hem moei lijk te beantwoorden. Hij geloofde echter, dat dit wel gunstig zou zijn, vooral omdat het woordje „gratis" mee speelt. Zijn personeel zou al bijeenkomen „ter kennismaking" en nu wordt dus tevens de aktie besproken. „Ze lopen er zeker warm voor", was het laatste woord. Na ieder cijfer, dat de heer j Janssen had laten zien, boog iedereen zich gespannen over zijn kienkaart. Van links naar rechts ziet U de heren P. Ligtenstein, Mr. Dr. P. E. J. Bomli, D. A. ter Wee en G. van Hulzen. slechts horen. Iedereen in de zaal kreeg daarom een kienkaart met potlood en „stuffie". Spanning Daarna ging de zaal het spel spe len en 7 heren slaagden er in de rijtjes vol te krijgen. Ook de puzzel werd opgelost en daarna gingen zij naar het podium. Zij, ontvingen hun prijs en nog maals werd een spel gespeeld, dat 6 prijswinnaars opleverde. Op dat moment was het iedereen wel dui delijk, hoe dit spel werkt. Bewezen was dat het een gezellig spel is, want het had een zaal met ruim 450 mensen in zijn ban. De heer Janssen had gelijk toen hij in de aanvang van zijn betoog zei: „Iedereen loopt er warm voor, de mensen houden van een gezellig spelletje!" U/IJ TWIJFELEN ER GEEN MOMENT AAN, dat alle bedrijfs- leiders de ochtend na hun bezoek aan Zaandam door hun personeel bestormd zijn met de vraag: „Wat was er nou te doen in Zaandam?" Zeker weten wij dat dit gebeurde in filiaal Randwijcklaan te Amstelveen, waar de heer G. v. d. Eng kon zeggen: „Erg veel, maar wat me het meest verrast heeft: We hebben de GOUDEN PLUIM 1960 gewonnen!" De heer v. d. Eng had die woens dag vrij en kwam dan ook later dan de anderen in de winkel. Er werd reeds druk gewinkeld. Op de mededeling van de bedrijfsleider werden de klanten echter (even maar!) in de steek gelaten. Er is in Amstelveen het gehele jaar hard voor de Pluspluim ge werkt. Er werden enkele groeps- prijzen behaald, maar een „Zilve ren Pluim" was er niet uitgeko men. Men rekende dan ook niet op die Gouden Pluim, wel op een goede plaats in de eind-rangschikking. Dat het voor de heer Van de Eng dan ook een complete verrassing was, toen hem op het podium dooi de heer H. VALK mededeling werd gedaan van zijn overwinning, was voor iedereen in de zaal wel dui delijk. Hij had er dan ook niet op gerekend voor het voetlicht te moeten komen, niet voor het zevende plan-bord en niet voor de „Gouden Pluim". „Anders zou ik mijn beste pak wel aangetroken hebben en een bezoek aan de kapper hebben gebracht", zei hij ons. En verder over het ogenblik zelf: „Ik vond het een geweldig mo ment, deze mededeling te ontvan gen voor het front van de Raad van Bestuur, Direktie, Staf en 400 kollega's. Het was een moment om nooit te vergeten!" Maar als ras-verkoper liet hy er Een komplete verrassing De heer J. v. d. Eng, de Gouden Pluimwinnaar in een enthousiast gesprek met zijn collega's. Onze fotograaf legde dit moment vast even voor de aanvang van de bijeenkomst. De heer v. d. Eng wist dus nog niet wat er allemaal stond te gebeuren. op volgen: „Wij zijn nu in een an dere groep ingedeeld met weer sterkere konkurrenten. Maar zij zullen ook in 1961 rekening met ons moeten houden!" Aan het einde van de bijeenkomst vroegen wij nog de mening van de heer Roukens. Hij, had zijn jas al aan, het pak met instrukties voor het personeel onder de arm en in de andere hand een sausijsenbrood- je en tussen de happen door ver namen wij zijn reaktie. „Ik ben razend enthousiast mijnheer, zo'n aktie „doet" het zeker. Toen wij destijds voor de obligatieaktie in Zaandam bijeen waren, zeiden wij tegen elkaar: zou dat wel gaan? Als we nu een aktie hadden waarbij de klant wat cadeau krijgt! En nu heb ben wij zo'n aktie, waarbij men de mogelijk heeft een grote prijs te ver dienen. Ik vind deze actie gezellig Kijk, dat is nu de Limburgse sfeer, iets gezelligs", en toen haastte de heer Roukens zich naar de trein. Na het spannende spelletje dat onder de bekwame leiding van de heer Janssen gespeeld werd ontpopte de heer C. Govers zich als een ware kienspecialist. „U weet nu veel" begon de heer Govers op zijn bekende sappige manier. Maar U weet nog lang niet alles en daarom gaan we van het begin af aan alles nog eens na. nummers Door een interne verhuizing zijn een aantal archief-exemplaren van ons blad verloren gegaan. Wie wil ons helpen aan de num mers maart, augustus, september en oktober van de jaargang 1960? i Bij voorbaat dank voor de toe- j zending aan het adres van de redaktie. Eerst komen er dus 'n miljoen Aller Hande's, daarna 1.700.000 folders en dan begint de rol van de Be drijfsleider. Dat is ditmaal een kleine, doch j zeer belangrijke rol n.l. het uitrei- ken van een kaart aan iedereen die in de winkel komt. Eén en geen twee en als zij 3 maal per dag in de winkel komt krijgt zij 3 maal een kaart. Kinderen krijgen alleen bij, de boodschappen (hoe weinig ook) een kaart. Alleen als men de kaart beslist niet wenst, dringen wij niet ver der aan. Dit uitreiken gebeurt 12 weken achtereen voor 12 kienspelen. Belangrijk is dat alle kaarten iede re week opnieuw worden uitge geven en dat geen overgebleven er niet bij, want dan kan er een prijs weggegooid worden en zoveel te meer prijzen er uitgereikt worden, zoveel te succesvoller is de aktie. Wat moet men doen? Men kijkt iedere week naai de advertentie in de dag- en nieuwsbladen. Daarin staat een aantal nummers afgedrukt. Wan neer deze nummers op de kien kaart voorkomen, dan kruist men deze af. Staan er uiteindelijk 5 kruisjes op één rij (horizontaal, verticaal of diagonaal) dan heeft men de mo gelijkheid een prijs te winnen, dooi de puzzel op de achterzijde in te vullen. Daarna zendt men de kaart naar Bradfute, Haarlem. kaarten van het vorige spel voor Indien het een grote prijs betreft, de volgende ronde dienen. dan zal een lid van de Direktie Zo moeten er beslist 10 millioen j deze samen met de Rayon- en Be- kaarten uit. Kaarten weggooien is drijfsleider uitreiken. Snapshot vóór en in het O.G. Den Haag, 27-12-60 Lieve meisjes Wil één van jullie (plm. 30 jaar) met mij corresponderenIk ben 34 jaar. Ik zou het erg leuk vin den. Foto komt nog! (Gaarne ongehuwd, dus nog helemaal vrij!!). Hartelijke groet, GERRIT P.S. Goed uiteinde, goed begin! Zo luidde de tekst van een brief kaart, die nog voor de jaarwisse ling bij A.H. in de bus zat en was gericht aan de meisjes van de produktiebedrijven. Wij wilden deze zeer kordate uitnodiging van Gerrit, die hele maal vanuit Den Haag de A.H.- meisjes in Zaandam blijkt te be wonderen, niet aan de laatsten onthouden. Zijn naam en verdere adres: G. J. Postma, p/a Staf Km G. Geb. 2K3, v. d. Burchlaan 31, Den Haag.

Personeelsbladen | 1961 | | pagina 3