Daverende toespraak van enthousiaste reklamechef re/I» m M J mW. Belangrijke rol voor personeel Vol vertrouwen DeheerVaatstra „ziel" er wat in AH-FLITSEN De 4 bedrijfsleiders, die voor de 7de maal het planbord wisten te halen, op het toneel. Van links naar rechts de heren v. d. Eng, Steenbrink, Toering en de Pundert. NIEUW SENSATIONEEL GRATIS 'spoel'12 wsksn lo»5 litl TOPACT IVITEIÏ Personeelsorgaan van Albert Heijn N.V. Zaandam 18e jaargang - No. 1 Landelijke editie Januari 1961 Verantwoordelijk eindredakteur F. BRANDSMA, personeelschef filialen Redactie: J. Lieffering In- en externe betrekkingen J. de Jong Filialen Administratie J. J. M. v. d. MeerPersoneelszaken H. van Petten Verkoop K. Romp Personeelszaken D. Vasténhoud Opleiding J. C. Voskamp Filialenbureau Aan dit nummer werkten mede: J. Hartog Foto's Druk: Ramshorst, Wormerveer. Cliché's: Zaanl. Cliché Industrie, Zaandam. Gouden Pluimwinnaar gehuldigd Nadat de heer govers enkele malen vergeefs had verzocht of de heer Valk op het podium wilde komen klonk plotseling het geluid van een claxon, ging het doek op en stapte de heer Valk uit de Opel, die op het toneel stond. Jk vond deze actie zo fantastisch dat ik er nu reeds rotsvast van overtuigd was, dat ik deze prachtige auto had gewonnen." „Mijne Heren dit is een fantastisch spel." „Jk kan het niet anders zien dan dat wij inderdaad iets brengen, zo groots dat nog niet eerder in Nederland is vertoond", zei de heer Valk. „In het licht van deze campagne wil ik graag een beeldspraak gebruiken: „Een nieuwe lente, een nieuw geluid". Evenals de huidige straaljagers echter het geluid ver vooruit zijn, bewijst deze bijeenkomst, dat Albert Heijn z'n tijd ver vooruit is. Het nieuwe geluid is er reeds, terwijl de lente nog in het verschiet ligt. Het feit, dat wij dus bij wijze van spreken de tijd steeds ver voor- uit zijn staat als een paal boven water. De heer Valk in het vuur van zijn rede. Onze fotograaf maakte van enkele reklameplaten dit plaatje, dal zeer beknopt de gehele kern van de aktie weergeeft. Kracht In de winkel Rayonleider Van Alphen de heer Fienieg Bedrijfsleider Brokmann De heer A. J. BROKMAN, be drijfsleider van de Supermart aan de Joh. Huizingalaan te Amsterdam, achtte het nog te vroeg om zijn eigen mening over het mogelijke succes uit te spreken. „Ik moet het allemaal nog eens rustig overdenken. Maar dit wil ik wel zeg gen: ik ben al enkele malen hier geweest bij de open baarmaking van een groot plan. Het is altijd 'n groot succes gewor den en daar- heb ik ook nu het volste vertrouwen in de leiding. De ervaring heeft mij ge leerd zo de zaak te moeten zien." Rayonleider G. J. v. ALPHEN, die wij in de pauze spraken, vertelde ons dat naar zijn mening deze: aktie moet groeien en als het ware steeds meer als een sneeuwbal zal gaan werken. Vooral nadat de eer ste grote prijzen zijn uitgereikt zal het enthousiasme bij het per soneel en bij het publiek stijgen. Daarvoor een compliment aan al len hier in de zaal. Er is een on bekende, onzichtbare kracht, die wij allen voelen; een dynamische kracht, die zich steeds blijft ont wikkelen, waardoor wij steeds no. 1 zijn en blijven. Hoe komt dit nu tot stand? Hier kunt U zelf het antwoord op ge ven. Immers deze kracht wordt ontwikkeld door U met de top mensen in ons bedrijf, onder lei ding van Zaandam, die haar tijd niet alleen begrijpt, maar steeds zorgt voor een voorsprong boven anderen. Als ik hier deze 400 top mensen van ons bedrijf bij elkaar zie, onderga je de expansieve kracht, die van dit gezelschap uit gaat. Deze mensen begrijpen hun taak. Trots Ais ik terug denk aan de geschie denis van het bedrijf, aan de oude heer Albert Heijn, de stichter van het eerste winkeltje in Oostzaan, dan weet ik zeker dat hij trots zou zijn op zijn beide zoons, de heren Gerrit en Jan Heijn, die het bedrijf in een stormachtige ont wikkeling tot een ongekende groei en bloei hebben gebracht. Ook in de jonge directie die nu richting" en leiding geven zou hij ongetwij feld een groot vertrouwen hebben en met ons zou hij trots zijn op de stoute plannen die zij ontwerpen en uitvoeren. Hoewel U de zekerheid van het succes nog niet op de juis te wijze kunt aanvoelen zijn wij op Zaandam na de 8 maanden voorbereiding zo rostvast overtuigd van het sla gen van deze kienspelactie dat ik durf te zeggen: Dit moet een succes worden, dit zal een succes worden. U kunt er trots op zijn dat dit spel in Uw handen wordt gelegd omdat U hierin weerspiegeld kunt zien, het enorme vertrouwen dat de Direktie in U allen stelt. Dit spel is zo geweldig, zo fantastisch, zo nieuw, dat er een grote stroom mensen in Uw filiaal verwacht mag worden. 9-12: Peter, zoon van M. Hiem- stra, B.L. fil. Krommenie. Het is aan U om het andere „spel" in de winkel op de juiste wijze te spelen. U kunt zelf geen grote prijzen winnen maar wat ge wel kunt winnen is de levensvreugde van Uw werk; speel liet spel, Uw levensspel en benut de unieke kan sen die U worden geschonken. Maandag 30 januari a.s. start de O.P.W. Dit wordt dus een combi natie die niet te overtreffen is. U weet het, ook in deze O.P.W. kunt U geen Opeis winnen. Dit is ech ter geen wedstrijd om de knikkers maar om de eer van Uzelf, Uw filiaal en Uw fantastische omzet ten. Ik vertrouw dat Uw geest drift en Uw bezielend voorbeeld gedurende deze O.P.W., weer zo zullen zijn dat U zegt: Ik moet, ik zal er bij zijn. Ik hoop, dat U allen gestaald en ge sterkt deze aktie ingaat, zodat wij ons opnieuw bewust worden van onze prachtige taak. Een taak waarvoor wij dankbaar mogen zijn, dat wij die mogen kunnen en willen verrichten in ons mooie bedrijf. Allen helpen mee voor de verdere groei van Neêrlands grootste en voordeligste kruideniersbedrijf. Vier iop-scorers Hierna verzocht de lieer Valk aan de bedrijfsleiders G. v. d. Eng van filiaal Randwijcklaan te Amstel veen, D. M. Toering van filiaal Heuvelstraat te Tilburg, C. Steen brink van filiaal Aerdenhout en G. de Pundert van filiaal Middel burg om op het podium te komen. Het bleek dat deze 4 heren er voor de 7e achtereenvolgende maal in geslaagd waren het planbord te halen. Zeven maal achtereen over troffen de omzetten in hun zaak de basis van Ons Plan gesteld. „Bravo!" Een daverend applaus uit de zaal was de waardering voor deze unieke prestatie. Toen de heren weer naar hun plaats wilden terugkeren, werd de heer v. d. Eng teruggeroepen en hoorde deze tot zijn grote vreugde dat hij winnaar was geworden van de Gouden Pluim 1960. „U heeft het afgelopen jaar geen enkele Zil veren Pluim gewonnen en U bent „slechts" 5 maal eerste geworden in Uw groep en desondanks heeft Uw team zich zo vastgebeten in de Plus, dat Uw totale resultaten over dit jaar U toch gedecideerd als eerste uit de bus deed komen. Heer v. d. Eng, van harte gefelici teerd met dit succes". Voor deze prestatie werd ook hem een enorm applaus gebracht. 12-12: Johanna Wilma, dochter van J. H. Huyer-Balkema, Res. chef. 14-12: Adri, zoon van A. Krab- bendam-v. d. Moob, Slager fil. 701. 13-12: Charlotte, dochter van R. H. Goldenbeld-Nijland, B.L. fil. 591. Als het meest belangrijke facet van deze grootse Kienaktie zie ik echter de zeer belangrijke rol, die iedere verkoopster in de filialen moet spe len. Immers de grote stroom mensen, die Zaandam in de filialen brengt om een kaart te halen, moeten door de sfeer, de gezelligheid, de service en de netheid in de filialen overtuigd worden, dat Albert Heijn hun krui denier moet worden. Als we dit samen kunnen bereiken geloof ik, dat we over enkele maanden kunnen zeg gen dat deze campagne voor meer dan 100% is geslaagd." Tijdens de gezellige drukte van deze grootse bijeenkomst in ons 14-12: Rita, dochter van J. Slag- ter-Krumerch, B.L. fil. 333. 25-12: Hans, zoon van G. A. de Groote-Voeten, B.L. fil. 249. 29-12: Hans, zoon van P. van As- peren-Thannhauser, fil. 705 2- 1: Anna Maria en Rud. Cor nells, zoon en dochter van J. Bruin-Boerdijk, B.L. fil. 36. 3- 1: Elsje, dochter van W. van Ginkel-Sonnevelt, fil. 600. 5- 1: Joannes, zoon van G. Ze venhuizen-Boom, B.L. fil. 246. prijswinnaars .Rayonleider G. van Alphen Ontspannings gebouw vroe gen wij de heer Vaatstra, be drijfsleider van ons filiaal te Delfzijl, naar zijn mening over deze ak tie. Ogenblikkelijk na deze vraag „Geweldig, mijnheer. Dat betekent voor onze nieuwe zaak in Delfzijl weer een fikse stoot in de goede richting. Ik verwacht veel van deze aktie en vind het persoonlijk altijd fijn als er aktie is. Zoiets brengt de gezel ligheid in je winkel en aan ons dan de taak om te zorgen dat dit resultaten afwerpt".

Personeelsbladen | 1961 | | pagina 2