Fantastisch AH-kienspel met meer dan 10.000 grote prijzen inslaan als een bom iisi Grootste aktie in de geschiedenis van het A.H.-bedrijf Ijskoud Cop/e De heer G. Heijn stelt Opel Record 1961 beschikbaar als extra-prijs in OPW Probleem van de maand wordt prijsvraag met f 1500 prijzen Buitenlandse lot voor AH-aanpak Landelijk januari Personeelsorgaan van Albert Heijn N.V., Zaandam Landelijke editie 18e Jaargang No. 1 - Jan 1961 De heer Valk verscheen voor hef uitspreken van zijn rede op een andere manier op het toneel dan men verwacht had. Hij stapte namelijk uit de auto. die op het toneel stond. DINSDAG 17 JANUARI 1961 zal in de geschiedenis van Al- bert Heijn ongetwijfeld bekend blijven staan als de start van de grootste stunt die het bedrijf ooit heeft gebracht. Deze fan tastische campagne, die op een sublieme wijze is uitgedacht, uitgewerkt en voorbereid, getuigt weer eens van het enorm dy namische karakter van het AH-bedrijf. Het was half drie toen de heer J. Legerstee alle aanwezigen onder wie alle bedrijfslei- ders uit het land in het ont spanningsgebouw van harte welkom heette en zijn veront schuldigingen aanbood voor de verbouwing van het ge bouw, waardoor de ontvangst niet zo was verlopen als men gewend is. „In de geschiedenis van Albert Heijn is het een zeldzaamheid dat we alle bedrijfsleiders tege lijk naar Zaandam laten ko men," aldus de heer Legerstee. ,,Dit is alleen de laatste 6 jaren gebeurd. Ik denk hierbij aan de start van de obligatie-actie in 1955, waarbij ik U in herinne ring breng dat de meesten van U toen nogal sceptisch tegen over dit unieke spaarsysteem stonden. Intussen hebben de resultaten wel aangetoond dat dit een enorm succes is ge weest." lkof lie-a li tie In 1958 zijn wij ook in Zaandam bij elkaar geweest teneinde de 4- smaken-koffieaktie te bespreken. De koffieomzet is nadien met reu ze sprongen vooruit gegaan. En nu weer 3 jaren later bent U hier weer voor een nieuwe cam pagne. Ik ga U nu iets over deze actie vertellen. Dit is een van de grootste en duurste akties, die ons Het was koud en de regen viel bij stromen uit een loodgrijze he mel. Een droefgeestige stemming hing er in de overvolle bus, waar mee ik naar Zaandam reisde. Voor mij zat een zeer zwaarlijvige man, die door zijn joviale manier van praten toch een glimlach op de gezichten van de buspassa giers toverde. Bij een der haltes waar de bus stopte, stapte een deftig geklede dame in en het was haar aan te zien. dat er binnenkort een blijde gebeurtenis te verwachten was. Voordat een der passagiers er erg in had, was de dikke man opgestaan en sprak tegen de nieu we passagier: „Mevrouwtje, as uwe soms zitte wil, ga dan uwes gang, ik mot 'r toch meteen uit." Maar de aangesprokene keek een beetje uit de hoogte en zei: „Nee, dank u, ik hou niet van een war me zit." Het antwoord was even raak als onverwachts. „Jammer, maar een are keer zei k eerst ijs in me broek doen." Fantastische publiciteitscampagne De publiciteitscampagne werd uit voerig uit de doeken gedaan door de heer Fienig. Ik hoop dat U allen enthousiast bent geworden, niet alleen om de prijzen maar ook om het spelletje zelf. U kunt er van verzekerd zijn, dat wij er voor zorgen dat zo veel mogelijk huis gezinnen bestreken worden. Aller Hande verschijnt b.v. in een oplage van 1.000.000 exemplaren; waarna Bureau Vierhand maar liefst 1.700.000 folders verspreidt. Voorts komt er regelmatig in 181 dag- en nieuwsbladen een halve pagina ad vertentie. Tenslotte zal er door ge heel Nederland een Opel Rekord 1961 rijden, die voorzien zal zijn van alle mogelijke materiaal be treffende het kienspel. Voor de pauze gaf de heer Go vers nadere bijzonderheden over de ak- tie en na de pauze beantwoordde hij diverse vragen die binnenge komen "'aren. "/aa^hij vooral het de heer J. Legerstee bedrijf heeft gevoerd. Gedurende 8 maanden heeft een kleine groep insiders over de actie geschreven, gesproken, gerekend en talloze moeilijkheden moeten oplossen. Het resultaat van 8 maanden in tensieve voorbereiding gaat U nu beleven. Dit Bradfute-spel, dat zijn oorsprong heeft in Amerika, gaat Albert Heijn als enige op het vasteland van Europa, volkomen nieuw dus, in Nederland introdu ceren. Dit spel is bij U allen van kindsaf bekend. Gezellig De aktie zal begeleid worden door woorden als: gezellig gratis De kopie voor het volgende num mer moet beslist vóór 4 februari a.s. in het bezit van de redaktie ZW- al of niet verstrekken van kaar ten aan kinderen nogal „zwaar" op de maag scheen te liggen. Ove rigens werden alle vragen tot te vredenheid beantwoord. De heer Valk, die op de hem be kende manier het woord tot de aanwezigen richtte, besloot met de mededeling dat hij de heer G. Heijn bereid had gevonden als nog het woord te nemen. Onder een daverend applaus be- ti'ad de heer G. Heijn het podium: „Ik vind deze aktie bijzonder inte ressant en de tijd zal leren, wat ZU' inltsitl sensationeel nieuw, enz. Er komt een publiciteit zoals ons be drijf nog nooit heeft gekend. Na mij zullen de heren Govers, Jan sen (het bier is weer best), Fie- nieg en Valk U alle bijzonderheden over deze kampagne vertellen, want eigenlijk bent U tot op dit moment nog niet veel wyzer ge worden. U begrijpt natuurlijk, dat U er veel mee te maken zult krijgen, maar in welke vorm Daarvoor moet ik U geduld nog even op de proef stellen. Toch wil ik een klein tipje van de sluier oplichten: Iedereen in Nederland kan dank zij Albert Heijn een spel gaan spelen! Hierna nam de heer Govers het woord en daarna de heer Janssen van reclamebureau Prad, waarover elders meer in dit nummer. het resultaat wordt. Persoonlijk ben ik enthousiast en twijfel ik niet aan het sukses. Waar ik het over hebben wil en wat de heer Valk al uitvoerig met U heeft be- spi'oken, is de start van de O.PVV. Er zijn altijd prachtige resultaten geboekt in de OP.W.". Wijzende op de glanzende Opel die op het toneel stond, vroeg de heer Heijn: „Toen jullie deze auto zagen staan dachten jullie niet dat die voor jullie bestemd was?" Toen de zaal reageerde met een duidelijk „ja", vervolgde de heer Heijn: „Zoals jullie allemaal in de A.H.-Flitsen hebt kunnen lezen, heb ik mijn A.O.W. gekregen en ter ge legenheid van mijn 65ste ver jaardag loof ik aan jullie deze auto uit. Nu moeten jullie niet denken dat dit al afge- ..de heer G. Heijn sproken was, maar ik voelde dat jullie zoeven sneu naar die wagen zaten te kijken. Deze auto komt als prijs in de O.P. W., hetzij voor de bekerhou der, hetzij voor verloting on der de groepswinnaars, laat dat maar aan ons over. Zet hem op. Deze prachtige prijs is dus voor degene, die het meeste gepresteerd heeft in de O.P.W.". Dat deze woorden met een luid opklaterend applaus werden be antwoord, behoeft geen betoog. De toespraken van de andere spre kers vindt U elders in dit nummer. Het is ons na afloop van de bij eenkomst gelukt om de heer R. Rothery uit Londen, van Brad- fute enige vragen te stellen. De heer Rothery zei bijzonder ver heugd te zijn dat deze aktie bij de bedrijfsleiders zo enorm goed is ingeslagen. Hij was van mening dat de voor bereiding, de leiding en de presen tatie van deze „meeting" naar Amerikaanse begrippen iedere toets der kritiek kan doorstaan. Het is zelfs zo dat men in Ameri ka op diverse punten van Albert Heijn nog iets heeft kunnen leren. Vooral de verzorging en de samen stelling van het reclamemateriaal dat naar de filialen wordt gezon den, is boven alle lof verheven. Ook de heer Rothery tipte nog even het belang aan van het feit dat dit spel juist in de filialen op de juiste manier moet worden ge speeld. De heer P. Korzelius, de vertegen woordiger van Bradfute in Neder land, was bijzonder enthousiast over de wijze waarop Albert Heijn dit spel gaat brengen. Hij zei dat indien het verdere ver loop van de introduktie op dezelf de, bijkans feilloze manier wordt uitgewerkt, sukses verzekerd zal zijn. Wij menen dat deze woorden het grootste kompliment is dat aan onze reclame-afdeling gege ven kan worden. Zonder chauvi nisme menen we te mogen zeg gen dat we hier trots op kunnen zijn. Voorde overweg Onlangs stond ik met m'n fiets voor een spoorwegovergang te wachten. Naast mij stond een oudere dame met achterop haar fiets een meisje van een jaar of vier. De overweg bleef lang gesloten en het kleine meisje werd wat onrustig en begon in haar fiets- bakje te schommelen. Oma schrok even van die onge wone handeling en had moeite haar fiets overeind te houden, en zei tegen haar kleinkind: „Pas op, Nelly, anders valt oma hoor", waarop de kleine argeloos vroeg: „Heb ik dan twee stukken

Personeelsbladen | 1961 | | pagina 1