■iiiiiiiiiiiii .arrysons Ideeënbus-nieuws Daan jubileerde Albert Heijn verkocht sterke drank, klompen en teer in filiaal No. 1 A.H.-auto werd het eerst gekeurd aar gaan we heen? Agenda 1956 Personeelsorgaan van Albert Heijn N.V., Zaandam I Isen Fabr/Zaan december 1955 Jaargang No. 12 - December 1955 ALBERT HEUH Ook op cleze maand kan de ideeën bus-commissie met een zekere voldoening; terugzien. Van zelfsprekend is niet elk idee een succes, maar een viertal medewerkers kon toch met hun inzending bijdragen tot verbetering ten aanzien van het bedrijf en zag deze bijdra ge geldelijk beloond. Deze maand waren het: le. De heer Meyer, die voor een suggestie betreffende de brandbeveiliging een aanmoe digingspremie ontving. 2e. De heer Schaap, die een idee had dat leidde tot veiliger werken in de L.F. en daarvoor 10.beloning ont ving. Ook het Veiligheidsin stituut is van deze „uitvin ding" op de hoogte gesteld en wellicht zal zijn idee ook bui ten ons bedrijf haar weg vin den. 3e. Een economisch aspect had het idee van de heer de Vries, die voorstelde de hoeken van I de stortharen voor maïzena af te ronden. Hierdoor wordt het scheuren van papieren j zakken tegengegaan. Hij ont ving een beloning van f 15.-. 4e. Een technische verbetering aan onze beschuitinstallatie bracht d? heer Klitsie 25. op en wij zouden gaarne in deze stijgende lijn doorgaan. Het is aan II lezers, om ons dit mogelijk te maken en wij wachten steeds met spanning ai' wie ons daarbij in de ko mende periode zal helpen. Maandag 28 November was het de dag dat Daan Schoolenaar zijn 12'o-jarig zakenjubileum mocht vieren. Om v.m. 10 uur werd dit in het O.G. zoals gebruikelijk in klein comité herdacht. Door de heei Schuddeboom werd hem hierbij namens de Directie het eetbestek overhandigd. Tevens werd door de heer Castelein enkele woorden ge sproken direct betrekking hebben de op het werk van de jubilaris. Voor het personeel werd door de heer Berghege de enveloppe over handigd. Hierna kon de jubilaris nog op het Mag. K.B. bij monde van de heet Heijstek en namens zijn medewer kers nog een attentie in ontvangst nemen. Daan, wij wensen je een goede vaart en behouden lift. Er is waarschijnlijk maar één A.H.-filiaal, dat de aankondiging draagt: „Vergunning, niet per glas". Dat is de eerste A.H.- winkel, filiaal nummer I te Oostzaan. Vroeger een houten winkeltje, waar men o.m. klompen, sterke drank, koetouwen en baggernetten, matten en kleden, levensmiddelen, harken, tabak, teer, biksteen en kippenvoer verkocht. Tegenwoordig een A.H.-winkel, die zich niet van de overige filialen onderscheidt. In 1887 nam de heer Albert Heijn de winkel in Oostzaan van zijn vader over. De grootste en belangrijkste kruidenierswinkel in de omtrek (er waren ongeveer dertig van dit soort winkels in het uitgestrekte dorp), waarin de vader van mijnheer Albert, behalve de bovengenoemde artikelen, zijn zelfver- bouwde groenten en aardappels verkocht. „Omstreeks 8 uur 's ochtends was de eerste wagen reeds ter keuring aanwezig. Het was een vrachtauto van Albert Heijn N.V.". Aldus be gon „de Typhoon" haar artikel over de actie die door de Vereni ging voor Veilig Verkeer „Zaan streek'' met zoveel succes is ge voerd. De heer A. de Grooth, chef van onze afdeling expeditie heeft van zijn vrije tijd een groot deel opge offerd om en tijdens deze actie er. tijdens tal van andere propaganda dagen zijn beste krachten te gc- j ven. Foto Jonkhart knipte hem toen hij z'n bureau in de open lucht aan de Keppelerstraat had gevestigd. Ook onze wagens moch ten zich in de belangstelling van de pers verheugen en dat de keu ring geen half werk was zal de genen die de resultaten lazen wel j gebleken zijn. Vier en veertig pro cent van de gekeurde wagens ver toonden gebreken. Wij wensen de heer De Grooth en zijn vereniging veel succes toe to: heil van ons aller veiligheid. Het was komen en gaan bij de kaartuitreiking. Tijdens de inspectie. in het gevarieerde cantinepropramma van December traden o.a. deze drie virtuozen op. 14 Jan. Dansavond Personeels vereniging met het Dans en showorkest „Freddy Hull". 28 Jan. Uitvoering Muziekcorps. VERGADERINGEN CONTACTCOMMISSIE 1956 Onderling Met Directie 4 Januari 11 Januari 1 Februari 8 Februari 7 Maart 14 Maart 4 April 11 April 2 Mei 9 Mei 6 Juni 13 Juni 4 Juli 11 Juli 2 Augustus S Augustus 5 September 12 September 3 October 10 October 7 November 14 November 5 December 12 December In speciale gevallen kan deze datum verschoven worden. Verdere wijzigingen in verband met de instelling van een O.R. moeten eveneens voorbehouden worden. VERGADERINGEN IDEEËNBUS iO Januari 10 Juli L4 Februari 14 Augustus 13 Maart 11 September 10 April 9 October 8 Mei 13 November 12 Juni 11 December RONDGANG VEILIGHEIDSCOMMISSIE 18 Januari 18 Juli 15 Februari 15 Augustus 21 Maart 19 September 18 April 17 October 16 Mei 21 November 20 Juni 19 December Deze rondgang heeft enerzijds een controledoel doch ander zijds verzoeken wij chefs en andere personeelsleden die sug gesties hebben, deze eveneens aan de leden der veiligheids commissie door te geven. Dit kan zowel bij de rondgang als tussentijds geschieden. In het houten winkeltje, waarin een grote petroleumlamp voor de verlichting zorgde, pakte de jonge Albert de zaken modern aan. Hij stopte de verkoop van groenten, die zijn vader, wanneer de tuin niet voldoende opleverde, in een gondel uit Amsterdam haalde dwars over het IJ zeilend. Albert Heijn liet de zorgen voor de win kel grotendeels aan zijn vrouw over. Hij trok zelf (wat veel be-: langrijker was dan de verkoop in de winkel) de boer op. Met de! hondenkar legde hij grote afstan den af en bezocht zelfs de klanten in Den lip en Landsmeer. Zo nam hij de bestellingen op; de bood schappen werden met de schuit bezorgd. Mevr.Heijn, met 't jakj e aan, hielp in de winkelzij verkocht de jongens uit het dorp 12 pinda's voor een cent (pinda's, die in Oostzaan werden gebrand, evenals de kof fie). Bij de winkel hoorde nil. een pinda- en koffiebranderij en een aantal pakhuizen. De kinderen uit het dorp deden graag boodschap- 1 pen bij Albert Heijn, want mevr. Heijn had altijd een okï-poki (een snoepje) voor de jongens en meis jes, die thuis op dat gebied niet veel gewend waren. Hele dagen. Stil zitten was niets voor mijn heer Albert. Hij was voor zichzelf' niet makkelijk, maar ook van zijn personeel verwachtte hij veel. De oudgedienden herinneren zich nog hoe zij 's nachts te 2 uur met de schuit thuis kwamen, nadat zij de hele dag en avond boodschappen hadden bezorgd en hoe mijnheer Albert dan zei: ..Jongens, komen jullie een beetje vroeg morgen ochtend, want er is heel wat te doen." Deze „jongens" verdienden een salaris van 2.-- tot 5.per week 5. was hoog voor die! tijd, wanneer je een dergelijk be drag verdiende, moest je goed en hard kunnen werken), 's Zondags middags kregen de knechten hun loon. 's Zondagsmiddags, ja, want van een vrije dag was geen sprake Bij het loon kregen de mannen strijk en zet een zakje sigaren en een borreltje om de vrije Zondag avond te vieren. Werktijden van j 6 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds beschouwde iedereen als normaal. Van vacantie was geen sprake. De enige vrije dagen, j die men kende, waren de Kerst-, i Pinkster- en Paasdagen. En dan gebeurde het nog maar al te vaak, dat er 's ochtends moest worden gewerkt. Maar het ging daar in Oostzaan soms ook gemoedelijk toe. Wanneer een nieuw vat bran dewijn moest worden aangeslagen, keurden de mannen het vocht eerst even. Het was vaak een vro lijke boel in het drankhok, dat nu gebruikt wordt als bergruimte. In 1895 kocht mijnheer Albert in Purmerend een oud kaaspak huis met het plan daarin een fi liaal te vestigen. Geen slecht plan, want al snel volgden filialen in Alkmaar en Den Haag. In de meeste winkels plaatste de heer Heijn oud-personeelsleden uit Oostzaan, die het klappen van de zweep kenden en wisten wat wer ken betekende. Andere pui. Filiaal 1 vertoont tegenwoordig niet veel gelijkenis meer met het houten winkeltje van vroeger. In 1899 al kwam er een andere pui in de win kel. Langzamerhand verdween al het water om het geboortehuis van de heren Heijn. De schuiten (die alle voorraden uit Zaandam aanvoerden maakten plaats voor paarden en kar ren. Op de plaats van het schuiten huis verrees een stal (die tegenwoor dig pakhuis is). De familie Heijn vertrok om streeks 1900 naar Zaandam, nadat zij eerst een paar jaar in een groot huis naast de winkel hadden ge woond, dat de heer Heijn had laten bouwen. In de loop der jaren verdween ook de koffie- en pinda branderij. Veel hout moest plaats maken voor steen. De klompen zolder werd pakhuis en de winkel werd uitgebreid. Maar er is toch nog wel het een en ander dat aan vroeger herin nert. In het kantoortje van chef Kreulen (vroeger de mooie kamer van de familie Heyn) kan men zien tot waar het water by de watersnood in het jaar 1916 steeg boven de schoorsteenman tel). Velen weten zich nog te her inneren hoe de vaten teer en ear- bolineum uit het pakhuis in 1916 door Oostzaan dreven. De verkoop van sterke drank en klompen is ook nog een overblijf sel uit de tijd dat mijnheer Albert met de hondenkar door Oostzaan trok, bij ieder huis in onvervalst Zaans uitroepend: „Haad je nog wat noooodig?" en mevr. Heijn haar etalage (van de winkel ge scheiden door een palissanderhou ten hekje) vulde met twee glazen stopflessen vol balletjes, een pa radijs scheppend voor Oostzaans jeugd.

Personeelsbladen | 1955 | | pagina 1