wf.. De drie beste ideeën van 1955 Aanwinst te Umusden Albert Heijn verkocht sterke drank, klompen en teer in filiaal No. 1 f§®§* Albert Heijn in de aether Hebt IJ nieuws voor onze Flitsen? f100, f 50 en f 25 extra beloning AH-HtTSI Personeelsorgaan van Albert Heijn N.V., Zaandam SAH002000156 Fiilsen LarvJelijk december i955 Landelijke editie 12e Jaargang No. 12 - December 1955 Er is waarschijnlijk maar één A.H.-filiaal, dat de aankondiging draagt: „Vergunning, niet per glas". Dat is de eerste A.H.- winkel, filiaal nummer I te Oostzaan. Vroeger een houten winkeltje, waar men o.m. klompen, sterke drank, koetouwen cn baggernetten, matten en kleden, levensmiddelen, harken, tabak, teer, biksteen en kippenvoer verkocht. Tegenwoordig een A.H.-winkel, die zich niet van de overige filialen onderscheidt. In 1887 nam de heer Albert Heijn de winkel in Oostzaan van zijn vader over. De grootste en belangrijkste kruidenierswinkel in de omtrek (er waren ongeveer dertig van dit soort winkels in het uitgestrekte dorp), waarin de vader van mijnheer Albert, behalve de bovengenoemde artikelen, zijn zelfver- bouwde groenten en aardappels verkocht. In het houten winkeltje, waarin een grote petroleumlamp voor de verlichting zorgde, pakte de jonge Albert de zaken modern aan. Hij stopte de verkoop van groenten, die zijn vader, wanneer de tuin niet voldoende opleverde, in een gondel uit Amsterdam haalde dwars over het IJ zeilend. Albert Heijn liet de zorgen voor de win kel grotendeels aan zijn vrouw over. Hij trok zelf (wat veel be langrijker was dan de verkoop in de winkel) de boer op. Met de hondenkar legde hij grote afstan den af en bezocht zelfs de klanten in Den lip en Landsmeer. Zo nam hij de bestellingen op; de bood schappen werden met de schuit bezorgd. Mevr.Heijn, met 't j akj e aan, hielp in de winkelzij verkocht de jongens uit het dorp 12 pinda's voor een cent (pinda's, die in Oostzaan werden gebrand, evenals de kof- fie). Bij dc winkel hoorde n.l. een pinda- er: koffiebranderij en een aantal pakhuizen. De kinderen uit het dorp deden graag boodschap pen bij Albert Heijn, want mevr. Heijn had altijd een oki-poki (een snoepje) voor de jongens en meis jes, die thuis op dat gebied niet veel gewend waren. Hele dagen. Stil zitten was niets voor mijn heer Albert. Hij was voor zichzelf niet makkelijk, maar ook van zijn personeel verwachtte hij veel. De oudgedienden herinneren zich nog hoe zij 's nachts te 2 uur met de schuit thuis kwamen, nadat zij de hele dag en avond boodschappen hadden bezorgd en hoe mijnheer Albert dan zei: „Jongens, komen jullie een beetje vroeg morgen ochtend, want er is heel wat te doen." Deze „jongens" verdienden een salaris van 2.tot 5.per week 5.was hoog voor die tijd, wanneer je een dergelijk be drag verdiende, moest je goed en hard kunnen werken)'s Zondags middags kregen de knechten hur loon. 's Zondagsmiddags, ja, wan' van een vrije dag was geen sprake Bij het loon kregen de mannen strijk en zet een zakje sigaren er een borreltje om de vrije Zondag avond te vieren. Werktijden van 6 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds beschouwde iedereen al: normaal. Van vacantie was geen sprake. De enige vrije dagen die men kende, waren de Kerst-, Pinkster- en Paasdagen. En dan gebeurde het nog maar a.1 te vaak dat er 's ochtends moest worden gewerkt. Maar het ging daar in Oostzaan soms ook gemoedelijk toe. Wanneer een nieuw vat bran dewijn moest worden aangeslagen, keurden de mannen het vocht eei'st even. Het was vaak een vro lijke boel in het drankhok, dat nu gebruikt wordt' als bergruimte. In 1895 kocht mijnheer Albert in Purmerend een oud kaaspak huis met het plan daarin een fi liaal te vestigen. Geen slecht plan, want al snel volgden filialen in Alkmaar en Den Haag. In de meeste winkels plaatste de hee: Heijn oud-personeelsleden uit Oostzaan, die het klappen van dc zweep kenden en wisten wat wer ken betekende. Andere pui Filiaal 1 vertoont tegenwoordig niet veel gelijkenis meer met het houten winkeltje van vroeger. In 1899 al kwam er een andere pui in de win kel. Langzamerhand verdween al het water om het geboortehuis van de heren Heijn. De schuiten die alL voorraden uit Zaandam aanvoerden) maakten plaats voor paarden en kar ren. Op de plaats van het schuiten- nert. In hel kantoortje van r.lief K reu Ion (vroeger de mooie kamer van de familie Heijn) kan men zien tot waar het water bij de watersnood in het jaar 1916 steeg boven de schoorsteenman tel). Velen weten zich nog te her inneren hoe de vaten teer en car- bolineum uit het pakhuis in 1916 door Oostzaan dreven. De verkoop van sterke drank en klompen is ook nog- een overblijf sel uit de tijd dat mijnheer Albert met de hondenkar door Oostzaan trok, bij ieder huis in onvervalst Zaans uitroepend: „Haad je nog wat noooodig?" en mevr. Pleijn haar etalage (van de winkel ge- schelden door een palissahderhou- cen hekje) vulde met twee glazen stopflessen vol balletjes, een pa radijs scheppend voor Oostzaans jeugd. V.l.n.r.: G. Otten', Mej. K. M. Freeh en C. Scheele. Hieronder volgen de winnaars: No. 1 idee no. 2490: ingediend door de heer G. Otten, Brunssum, Kerkstraat. Destijds beloond met 25.Thans le prijs 100. No. 2 idee no. iL218: ingediend door de heer C. Scheele, filiaal 185, Amsterdam, Maasstraat. Des tijds beloond met 20.Thans 2e prijs 50. No. 3 idee no. 3082ingediend door Mej. J. K. M. Frech, Frederik Hendrikstraat, Amsterdam. Des tijds beloond met 15.-Thans 3e prijs 25. De genoemde bedragen zijn door de heren districtsleiders aan be trokkenen overhandigd. Wereldomroep verzorgt uitzending in drie talen Op 16 Nov. j.l. hadden wij de Wereldomroep op bezoek in onze opleidingsschool om een serie op namen te maken van onze mo derne bedrijfsscholing. Een dag lang werkten we op de school in de zenuwachtige span ning van rode lampjes, micro-re- petities, bandopnamen e.d. Vele meters kabel lagen overal ver spreid en iedereen liep op een Hilversumse manier rond, alsof Albert Heijn plotseling veranderd was in een omroepvereniging van formaat. De diverse opnamen die gemaakt werden, zijn bestemd om uitgezonden te worden naar Indo nesië, Arabië en Zd. Afrika ten einde een beeld te geven van de scholing van diverse Nederlandse bedrijven. Vertegenwoordigers uit deze landen waren dan ook aan wezig. Zo zagen we o.m. de heer Ch. Pakasi uit Menado, Mevrouw Tr. Pohl uit Zd. Afrika en de heer Aquil Hashem uit Arabië. Terwille van de opnamen moest alles in doodse stilte gebeuren en sommigen peinsden er zelfs over hun schoenen maar uit te trek ken, totdat plotseling iemand vroeg „Waarom moet alles zo doodstil? Mag er dan geen tam tam bij Alle gekheid op een stokje, maar U ziet het al weer: de opleidings school van Albert Heijn klinkt dus vandaag of morgen ook in de aether! We zullen U bijtijds waar schuwen. Vanaf nu: Opleidingsschool AH all over the world! Karei Romp De 3 prijswinnaars feliciteren wij van harte met het behaalde re sultaat. Voor 1956 gelden weer dezelfde extra beloningen: le prijs 100. 2e prijs 50. 3e prijs 25. Kom op met Uw idee! In dit nummer van de Flitsen be vindt zich een inlegvel met boven staand opschrift. De redactie gaat uit van het standpunt dat de Flisen nieuws moeten brengen, de inhoud moet steeds fris blijven en mag niet uitsluitend bestaan uit reportage, interview, ideeën en foto's be drijf sschool Tot voor kort was pagina 4 ge reserveerd voor de heer Pilger en zijn vakartikelen. Zoals U weet, is als vak- en contactblad voor de opleidingsschool ons orgaan „Pit" weer in ere hersteld en is Flitsen voortaan hoofdzakelijk nieuws- en familieblad. Wanneer het dat werkelijk wil zijn, moeten het nieuws en de foto's haar dan ook toevloeien. In de toekomst willen wij geraken tot vaste medewerkers overal in het land, waarvoor wij hierbij vrijwilligers oproepen. Wij stellen het op hoge prijs dat verscheidene collega's ons tot nogtoe verslagen met foto's toe zonden van excursies e.d. en ver trouwen dat dit zo zal blijven. Daarnaast zouden wij echter alle collega's willen vragen: als U eens wat nieuws hebt, dat ons allen interesseert, meldt ons dat dan op bijgaand formulier, kort en krachtig. Hel behoeft geen ge stroomlijnd verhaal te zijn, het gaat ons om korte berichten, waarvoor stellig belangstelling is. Wij rekenen op U! de nieuwe winkelgalerij in IJmuiden-Oost, die met grote feestelijkheden werd ingewijd. Onder de p(jl: onze Z.B. huis verrees een stal (die tegenwoor dig pakhuis is). De familie Heijn vertrok om streeks 1900 naar Zaandam, nadat zij eerst een paar jaar in een groot huis naast dc winkel hadden ge woond, dat ce heer TToijn had laten bouwen. Ir. dc loop der jaren verdween ook de koffie- en pinda brander j. Vee! hout moest plaats maken voor steen. De klompen- zolder werd pakhuis en de winkel werd uitgebreid. Maar cr is toch nog wel het een Zoals aangekondigd in het Maartnummer van de Flitsen, zouden wy de 3 beste ideeën van 1955 extra belonen met resp. 100.50.en as- en ander dat aan vroeger herin-

Personeelsbladen | 1955 | | pagina 1