Taak van de bouwafdeling Schappen kris-kras door winkel Hoe wordi van een uitgewoond huis een modern filiaal gemaakt? Dr. Mr. P. E. 1 Bomli onderdirecteur Een dag bouwbeslommeringen Zeventig uur per week in de zaak Y^WAUTf 12e Jaargang No. 11 - November 1955 Personeelsorgaan van Albert Heijn N.V., Zaandam Landelijke editie Om de lezers een indruk te geven van de problemen, waarmee de bouwafdeling dagelijks worstelt, volgt hieronder een beknopte weergave van een bespreking op die afdeling- Filiaal A tobt met de etalagever lichting. Onderzoeken. Bedrading blijkt verdroogd en maakt kortsluiting. Moet nieuw draad worden gemaakt. Filiaal B zonnescherm afgewaaid („Waarom laten ze dat scherm ook buiten hangen in zo'n storm?"). Moet worden gerepareerd. Filiaal C klaagt over lekkage. Blijkt dat goot moet worden vernieuwd. („Denk erom dat de loodgieter het oude zink terugrekent!"). Filiaal D klaagt ook over lekkage in het pakhuis. Ze hebben er daar al vaker last van gehad. Het dak is te oud. Het is het beste de hele „rommel" eraf te halen en er een plat dak op te maken. We moeten de zaak eens bekijken en een begro ting maken. De chef van filiaal E moppert over het zonnescherm, dat niet zou „lo pen". Stuur er maar iemand heen. Blijkt dat de draaipunten wat olie moeten hebben. („Had men dat niet zelf kunnen doen?"). vraagt een l kaHebben we §H|8r er ruimte x' - '}°Or? Op I i jM§gf de teke- l 'WÊT~ nin9 (die M, V van ieder I' filiaal op iüi^ifiÉKESi bouw- mk 4 JËÈÈÈÈÈÈ atdelin9 >n 'ie^ arc'!'e/" wordt bewaardblijkt, dat er een stuk van een bak moet worden verwijderd. Dat kan, want er staan bakken ge noeg. Kast moet worden besteld, de bijbehorende verlichting moet worden besteld, evenals het chroom. Wanneer kan de kast klaar zijn? Wanneer gaat de Zaanzending? De kast moet in het begin van de week, wanneer het nog stil is in de winkel, worden geplaatst. Een timmerman van A.H. moet de kast plaatsen, an ders wordt het niets. Probeer een plaatselijke etectricien krijgen voor het aansluiten van de verlichting. Filiaal G scherm hangt te laag. Voorbijganger heeft zijn hoofd eraan gestoten. Te laag? Hoe kan dat? Wat hangt er voor scherm? Kijk eens op de kaart. (In het archief zit van ieder filiaal een zonnescherm- kaart, waarop alle gegevens staan vermeldHet is een markies. Maar dat kan toch niet te laag hangen. We hebben er nooit eerder last mee gehad. Blijkt na onderzoek, dat het trottoir 20 cm is verhoogd. Wie moet de veranderingen aan het zonne scherm betalen? Maar eens informeren. Nacalculatie van filiaal H is hoger dan de begroting. Hoe komt dat? Schoorsteen zou alleen worden ge voegd. Bij het uithakken bleek de schoorsteen echter zo slecht te zijn, dat de bovenkap vernieuwd moest worden. Hebben we alles klaar voor de Z.B. in X? Dan gaan we er Dinsdag heen. Maandag kunnen we de koelkasten in Amsterdam ophalen. Weet je de nummers van de kisten al? We moeten weer wat bakfietsen re pareren en schilderen. We raken door de voorraad heen. Hoeveel wapens (schilden) hebben we nog? Laten we maar wat bijbe stellen. Filiaal I moet nieuwe puiletters heb ben. Zijn die er nog? Neonverlichting in filiaal J is defect. Iemand op af sturen. Kelder in filiaal K is lek. Moet eigenlijk worden af gebikt en opnieuw worden gestucadoord. Kosten f 600. Het is echter een huurhuis. Huis eigenaar maar eens schrijven. Spiegelruit in filiaal L is gebroken. Maar opgeven aan verzekering. Wanneer hebben we gelegenheid de etalage in filiaal M in te korten? Kijk eens op de kaart wat voor soort vloertegels er ligt. Hebben we die nog in voorraad? We moeten nodig aan de begroting voor volgend jaar beginnen. Waar halen we de tijd vandaan? Denk er ook om, dat we nog een motorblokje moeten maken. la, de fabriek hoort ook tot het domein van de bouwafdeling. Voor iedere chef is zijn filiaal het be langrijkst en dat moet ook. De bouwafdeling echter heeft te maken met 360 filialen, de fabrieken, kantoren, 360 woningen, de Formosa restaurants enz., enz. Vroeger leidde men de klanten door middel van een rechte op atelling van de schappen langs een vaste baan door de winkel. Tegenwoordig stelt men de schappen kris-kras door de winkel op. I-Iet is de bedoeling dat de uitstalling van de pro ducten er zó aantrekkelijk uit ziet dat de klant er toch langs loopt. Geslaagden middenstandsdiploma 69 J. H. Hooyman 86 T. de Vries 95 Mej. D. v. d. Heuvel 100 H. M. Kraayvanger 142 A. J. Bakhuizen 216 S. Smit 235 Mej. J. Boom Links vóór en rechts na de verbouwing. Aan de eerste verdieping is nog te zien, dat het werkelijk hetzelfde pand is. Juist bij het ter perse gaan van deze Flitsen bereikt ons de mededeling van de Raad van Bestuur, dat de heer Dr. Mr. P. E. J. Bomli is benoemd tot onderdirecteur. Wij bieden de heer Bomli onze hartelijke gelukwensen aan met deze benoeming. Sprekende foto's van „hoe het was vóór en na het gebruik" door de B.A.l Wie de inrichting van een nieuw filiaal van nabij heeft mee gemaakt weet iets van de taak, waarvoor de bouwafdeling, onder leiding van de heer C. J. Koomen, telkenmale wordt geplaatst. Het is geen geringe opgave een oud gebouw, een uitgewoond huis of een ouderwets ingerichte winkel te ver bouwen tot een modern filiaal. In SneeJc bijv. kreeg de bouwafdeling de opdracht in een oud woonhuis, voorzien van een prachtig antiek trapgeveltje, dat onder monumentenzorg viel, een A.H .-filiaal te vestigen. Het kostte heel wat moeite een pui te ontwerpen, die paste bij de oude gevel en de sfeer van het huis. Wanneer het gebouw, dat tot fi liaal moet worden verbouwd, is gekocht, beginnen de moeilijkhe den voor de bouwafdeling pas goed. Hoe kan de voorgevel wor den veranderd in een passende A.H.-pui Kunnen de binnenmuren worden weggebroken zonder ge vaar voor instorting Kan de rechts is heus hetzelfde pand. Het pand links op de rechtse foto is een „tweelingpand" trap, die meestal al in dat ge deelte van het huis staat, waarin de winkel moet komen, worden weggebroken De vloeren, die in de winkel op dezelfde hoogte als de straat behoren te liggen, zijn meestal te hoog. Mag men het pand uitbreiden Mag de gevel veranderd Mag men woonruimte onttrek ken (wanneer het filiaal moet worden ondergebracht in een woonhuis) Hoe zit het met de rooilijn Mag de open plaats of de tuin achter het pand worden bebouwd? (Over deze laatste vragen beslist bouw- en woning toezicht). Biedt het gebouw gelijkvloers vol doende ruimte Hoeveel meters aan schappen kun nen er in de winkel worden ge plaatst Beantwoordt de vloer oppervlakte aan een minimum van 120 m2? Is er naast de winkel ruimte voor een magazijn, dat on geveer dezelfde oppervlakte als de winkel moet hebben en hetzelfde aantal meters aan schappen moet kunnen bergen (minstens 140 m). Blijft er dan nog ruimte over voor Het bruto gezinsinkomen uit het middenstandsbedrijf per eigenaar, dus het bedrag, waarop de inkom stenbelasting nog in mindering moet worden gebracht, bedraagt in de laagste omzetgroep (30 50.000) 3750.— en stijgt tot 8620.in de laagste groep (120—150.000). Hierbij zij opgemerkt, dat in de onderscheiden groepen gemiddeld 1.4 tot 1.7 niet betaalde krachten werkzaam zijn m.a.w. dat dus naar bovenvermelde bedragen de eigenaar en medewerkende huis genoten minstens 70 uur per week of 3500 uur per jaar in het be drijf werkzaam zijn. een kantoortje, een garderobe en een eetgelegenheid voor het per soneel Ruwe schets Wanneer men denkt al deze pro blemen te kunnen oplossen, gaat een ruwe schets van het nieuwe filiaal met de begroting naar de directie. Eenmaal goedgekeurd moet de teke ning worden uitgewerkt voor de plaatselijke schoonheidscommissie, die haar fiat moet geven aan het ontwerp. Ondertussen stelt de bouwafde ling een grote plattegrond (schaal 1 20) samen, die precies weer geeft hoe het filiaal eruit zal zien. Als ook de indeling van het fi liaal op papier klaar is, moet de bestektekening door het gemeen tebestuur worden goedgekeurd, waarna de aannemer aan het werk kan gaan. De pui van het nieuwe filiaal is het zorgenkind van de bouwafde ling. Een pui moet opvallen en moet de aandacht trekken, meer dan die van de buren. Een pui moet modern zijn en zo zijn ont worpen, dat de voorbijgangers di rect zien dat erachter een A.H.- filiaal huist. En het is meestal de pui, waarover met de plaatselijke schoonheidscommissie moet wor den gediscussieerd. Wanneer dan eindelijk het filiaal klaar is en feestelijk kan worden geopend, is er meestal geen en kele employé van de bouwafde ling aanwezig, omdat men op dat moment alweer midden in het voorbereidende werk voor de bouw van een nieuwe winkel zit, dat al le aandacht in beslag neemt. Het zijn de heren P. Jongens, J. van het Kaar, H. van Urk en G. Jonkers, die voor de. inrichting van het nieuwe filiaal zorgen en die de regelingen treffen met de plaatselijke werklieden. De overige medewerkers van de heer Koomen zijn: het personeel van de tekenkamer, de timmer- afdeling, onder leiding van de heer C. Smit, de schilderafdeling, onder leiding van de heer Roos, de calculator, de opzichter van de filialen, wat betreft onderhoud e.d.. de heer M. Stadt. en de ad ministrateur, de heer A. S. Onrust. Grote taak Tot de bezigheden van de bouw afdeling hoort o.a. het onderhou den van fabrieken, filialen, wo ningen, Formosa-restaurants enz. Geen geringe opgave, waarvoor een speciale opzichter in dienst is, die de zwakke plekken in de bezittingen zoekt en bepaalt wat ér moet worden vernieuwd.

Personeelsbladen | 1955 | | pagina 1