Brandweer - demonstraties om van te watertanden Tentoonstelling van tekeningen Ome Willem mei pensioen Brand en Brandbestrijding Vol-automatische koffiebrander werd onopvallend in bedrijf gesteld Dr. Mr. P. E. J. Bomli onderdirecteur Juist bij het ter perse gaan van deze Flitsen bereikt ons de mededeling van de Raad van Bestuur, dat de heer Dr. Mr. P. E. J. Bomli is benoemd tot onderdirecteur. Wij bieden de heer Bomli onze hartelijke ge lukwensen aan met deze be noeming. De tekeningen van Joseph Teixei- ra de Mattos, die op het ogenblik in het ontspanningsgebouw han gen zijn voor dit doel door de kunstenaar afgestaan aan De Ne derlandse Kunststichting te Am sterdam. De Nederlandse Kunststichting wil namelijk het werk van schil ders, tekenaars, beeldhouwers, maar ook van pottenbakkers en wevers, zoveel mogelijk naar de mensen brengen, bij voorkeur dooi de kunstwerken in de eigen om geving, waar men werkt en leeft, te laten zien. Joseph Teixeira de Mattos heeft zijn leven lang getekend. Hij is één van die mensen die het pret tig vinden dat hun werk ook door anderen gezien wordt. Joseph Teixeira de Mattos is ge boren in Amsterdam in 1892. Zijn voorouders kwamen uit Portugal. Enige jaren voor de oorlog is hij naar Frankrijk gegaan; op het ogenblik woont hij in Parijs. Hij heeft veel gereisd. Men be merkt dit uit de hier geëxposeer de tekeningen, die hoofdzakelijk in Spanje zijn ontstaan. Het is interessant om te zien dat de kunstenaar ook de kleur van het papier gebruikt om de juiste effecten te verkrijgen. Joseph Teixeira de Mattos is een begenadigd tekenaar, die met zwart en gekleurd krijt op een stuk papier de mooiste dingen te kent en voor ons een nieuwe we reld doet opengaan. Niet alleen tekent hij, maar hij observeert de dingen om zich heen met zoveel belangstelling, dat wij bij het zien van zijn werk, de sfeer kunnen aanvoelen die hem getroffen heeft toen hij aan de tekening begon. Met ingang van 1 November gaat de heer W. Hüfener onder col lega's en Amsterdammers beter bekend als „Ome Willem" het bedrijf, na 35 dienstjaren, verla ten. Indertijd als schipper op onze eer ste motorboot gekomen, werd hij in 1939 als walbaas overgeplaatst naar Amsterdam, wat hij tot nu toe is gebleven. Er zijn van die mensen, die zó met het bedrijf ver groeid zijn, dat men het zich niet voorkan stellen dat ook voor hen de tijd komt, dat zij weg gaan. Dit is vooral ook met „Ome Wil lem" het geval; na een „inzin king" voor enige jaren, is hg nu actiever dan ooit: voor twee jaar behaalde hg o.a. zijn motorrijbe- Personeelsorgaan van Albert Heijn N.V., Zaandam 12e Jaargang No. 10 - October 1955 Als we in onze oude fabrieken de uitgebreide installaties zien, de kasten met slangen, de brandblusapparaten aan de wand, kunnen we haast met een gerust geweten zeggen: „Hier kan niets gebeuren". Ondanks de vele voorzorgsmaatregelen, welke genomen worden om brand te voorkomen, gebeurt het nog herhaaldelijk, dat enorme bran den uitbreken in fabrieken, waar uitgebreide voorzorgsmaatregelen genomen waren. De meest moderne brandweer staat soms machteloos tegenover een vuurzee en is alleen in staat om de belendende percelen te beschermen. DERTIG JAAR HARMONIE! Lees over ons muziekleven op pagina 3 Veelal, als een belangrijke machine in gebruik wordt genomen, maakt men van de gelegenheid gebruik om er een enigszins plechtige gebeurtenis van te maken. Er wordt na een speech op een speciaal knopje gedrukt, en onder het applaus van voor die gelegenheid genodigde mensen, gaat het spul aan 't draaien. schoonmachine ivordt geblazen. Van hieruit gaat de kof tie, weer gestuwd door een sterke luchtstroom, door een buis via 5-hoog in de nieuwe menger, welke op 4-hoog is opge steld. Hierin wordt ze een bepaalde tijd gemengd en is klaar om gebrand te worden. Door een systeem van kleppen kan de koffie in grote ka ren boven de branders op 2-hoog wordenen gedirigeerd. En dan begint voor de niet-inge- wijde de hokus pokus. Onze kof- fiebranders branden eerst een paar spit met handbediening en stellen na elke handeling een knop of schakelaar. Dan drukken ze een knop in met „automatisch" er op, wat a.h.w. zeggen wil, „Ik zal het je nog één keer voor doen en daar na doe je 't zelf maar". En hij doet het, kleppen gaan open en sluiten zich weer, hitte wordt ge regeld, exhausters aan- of afge zet enz. zonder dat iemand er wat aan doet aapt de machine de be wegingen van de vakman na. 't Is werkelijk een eigenwijs gezicht. In 'n electrische weegschaal hoog aan 't plafond begint zo maar koffie te stromen. Tegelijkertijd ziet men op een soort televisie scherm cijfers, die het gewicht aangeven, voorbij flitsen tot het ingestelde gewicht is bereikt. Op de bedienings- of instelkast is een hele serie lichtjes gemonteerd die door aan en uit te knipperen aan de brander vertellen wat er met de koffie gebeurt tot het mo ment dat ze klaar is om verpakt te worden. Voor een ieder is het een fantas tisch gezicht de installatie in wer king te zien. getuige ook de op merkingen die gemaakt worden als, ..'t Lijkt wel een robot" of „gaat ie met radio?" of „Moet je dat zien, 't lijkt wel of ie kan zien en denken" enzovoort. Maar met dat al hebben we er een prachtige machine bij en kun nen we (voorlopig?) de verkoop weer normaal bghouden met onze productie. Bij ons gaat zoiets nuchterder en meer zakelijk in z'n werk. Als on ze technische afdeling nog druk bezig is met montage, hebben wij al meer dan eens gevraagd of we haast kunnen draaien, waarop meestal het antwoord luidt, „U denkt toch niet dat we kunnen heksen Maar allengs veranderen die ant woorden in „Nou, 't begint er op te lijken". En als het dan zover is en we kunnen proefdraaien en de machine „doet" het, dan weten wij allemaal wat dat zeggen wil: meteen productie! Hetgeen weer één van de vele bewijzen is dat voor de steeds stijgende omzet een outillage van moderne ma chines met groter capaciteit een dringende noodzaak is. Zo ook onze nieuwe koffiebrander en menginstallatie. Het productieproces begint op 3- hoog, de opslagruimte voor ruwe (d.w.z. ongebrande) koffie, waar onze koffiemenger de scepter zwaait. Aan de hand van mengbriefjes ..rijdt'' hij de te mengen soorten bij elkaar en stort die over een zeef in kaar. van waaruit ze in een Een grote brand ontstaat meestal, wanneer deze te laat wordt ont dekt en het vuur zich zover heeft kunnen uitbreiden, dat aan blus sen haast niet meer valt te denken. Het is daarom ook de taak van een brandweercorps, na het alarm met de meest mogelijke spoed aan wezig te zijn. met de meest mo derne en betrouwbare middelen, die er zijn. Er mag zo weinig mogelijk stagnatie ontstaan, want stagna tie betekent verlies. In de fabriek en op de terreinen moet men de blusapparaten en slangenkasten dus vrij houden. Zo zijn er technici ook steeds be zig, apparaten uit te vinden, waarmee de meest gunstige resul taten worden bereikt. Tentoonstelling Ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan van de brandweer van 's Hertogenbosch werd aldaar een tentoonstelling gehouden van al les wat op brandweergebied be trekking had. Zo ging het vroeger Tijdens de rondgang op het uit gebreide expositieterrein zag men brandweerauto's van over de 100.000.ladderauto's welke een hoogte konden bereiken van 32 meter, redlijnen, springzeilen tot de eenvoudige handblusappa- raten, welke enkele tientallen gul dens kosten. Tijdens de tentoonstelling werd een demonstratie gegeven van het blussen van textiel, archief, em- wijs, kocht zich een motor (mèt duo: honni soit qui mal y pense!), infin: bij hem vraagt men zich af of 65 jaar nu wel de leeftijd is dat je moet gaan rusten. Naast een harde intelligente werker is hij een prettige, nooit vervelende, prater, die heel wat 1 van vroeger weet te vertellen; dit zal dan ook straks de oorzaak zijn, dat hij een leegte achterlaat, .vaaraan wij zullen moeten wen- .ïen. Waarschijnlijk zullen wij hem gelukkig nog menig maal zien en spreken, daar het hem moeilijk zal vallen het geheel bui ten A.H. en zijn werk te moeten stellen. Dat hij nog vele jaren van zijn wèlverdiende pensioen in goede gezondheid mag genieten! ballage, olie en teerbranden, deze werden, na enige tijd te hebben gebrand, binnen een halve minuut jeblust, niet met water, maar met een z.g. droogpoedei-apparaat. Een apparaat, dat gedragen werd door één man, die. na de kraan ge opend te hebben, een wolk droge witte poeder op de vlammen uit- sproeide. Oliebrand Het einde van deze demonstratie gaf een imitatie van een brand in een oliebron zoals deze plaats vond op 5 Januari 1955 te Stockstadt nabij Darmstadt in Duitsland. Deze bron had reeds 40 uur met ongekende hevigheid gewoed, pogingen tot blus sen bleven zonder resultaat, totdat men de hulp inroep van de brand- blusfabriek. welke het droogpocdcr fabriceert. Toen deze op de onheils- plek verscheen, was deze brand na een uur geblust. Men had voor deze demonstratie in brand gestoken enkele bakken met stookolie, een put met een oppervlakte van 25 m2 en een vijver van 10 x 3 m, allen gevuld met stookolie. Hierin werden met emmers nog enige honderden li ters benzine gegooid. Om het ef fect nog groter te doen zijn, wer den door een aangelegde pijplei ding 2 grote cylinders met pro- paangas leeggespoten. Toen dan ook de gehele oppervlakte in brand stond en de vlammen wel 10 meter omhoog schoten, met het brullend geluid van de gasfles sen die leeg liepen, stonden enige honderden toeschouwers met span ning te wachten of dit te blussen was. Hierop kwam er een auto waar op een ketel was geplaatst, welke gevuld was met bluspoeder. On der druk van cylinders werd dit met stikstof over de brandende massa uitgestort. Het resultaat was verrassend. Binnen 10 minuten was deze laaiende vuurzee geblust en er restte nog een grote zwarte rook wolk, die over 's-Hertogenbosch wegdreef en vele kilometers ver in de omtrek te zien is geweest. Het was een mooi slotstuk van deze geslaagde demonstratie. Met dit moderne materiaal rukt men thans uit 'aan ofclober kWALIT EIt,

Personeelsbladen | 1955 | | pagina 1