De muziek had het druk Het lijken wel lachspiegels Avondcursussen voor dames Een grooi programma afgewerki Plannen voor de winter Mei vermicelli twee uur op reis Personeelsvereniging Scherpschutters voor Personeelsorgaan van Albert Heijn N.V., Zaandam SAH002000019 Flitsen Fabr/Zaan september 1955 2e Jaargang No. 8 - September 1955 *WALITe/r Maandagavond 1 Augustus ging ons corps op uitnodiging van de directie van het Stadion in Am sterdam naar dit prachtig sport park. Deze avond werd de Tour de Franceploeg gehuldigd. Het was prachtig mooi weer toen wy daar om kwart over zevenen het stadion binnen marcheerden. Wij zagen daar o.a. de sprint tussen A. van Vliet en Derltsen welke door van Vliet werd gewonnen. Om kwart over negenen marcheer den wij wederom het stadion bin nen, ditmaal gevolgd door twee prachtig versierde luxe auto's, waarin de tourploeg had plaats genomen. Onder luid applaus be traden wy het stadion wat uit groeide tot een ware ovatie. Daar na vond de huldiging plaats. Ver der zagen wij nog een wedstrijd achter grote motoren, welke door VV. Wagtmans werd gewonnen 450 meter voor Pronk. Wij hebben vol op genoten van deze avond en ook de directie van het stadion uitte zijn tevredenheid over ons corps. Op Zaterdag 6 Augustus vertrok ken wij met twee autobussen naar Blaricum om te spelen op het daar te houden concours Hippique. Dit op uitnodiging van de heer Schud- deboom. Wij hebben daar genoten van prachtige paardensport prettig gespeeld wat ook door het publiek zeer werd gewaardeerd. Jammer was, dat wij door vacan- ties en andere redenen zeker 25 leden misten. Ook onze bazuin blazer, de heer Scholtsz besteeg nog het edele ros om dan voor het corps uit te gaan, maar het paard was zo schichtig, dat daar niets van kon komen. Als bizonderheid zij nog gemeld dat toen mij ge vraagd werd door de buschauffeur de vergunning even te tekenen, hierop vermeld stond: „Uitje met kinderen naar Blaricum". Hallo! Om negen uur waren wij weer te rug in het Zaantje. Snikheet. En zo maar weer verderwant op Zaterdag 20 Augustus prachtig weer maar snikheet reden wij met drie bussen naar Enkhuizen om daar te spelen in verband met het feit, dat Enkhuizen 600 jaar stadsrechten had. Enkhuizen was prachtig versierd. Wij marcheerden daar van 4 uur tot 5 uur en moesten onderweg stoppen om de zweetdroppeltjes te lozen. Maar gemopperd werd er helemaal niet. Daarna dronken wij een kop koffie en aten een broodje. Om half zeven marcheerden wij naar het Vencdic, vlak bij het filiaal van A.H. en gaven daar met medewer king van onze drumband op een podium een concert. Het geheel had een goed verloop. Daarna marcheer den wij nog een half uurtje. Het succes was groot. Hieronder dan een stukje uit de Enkhuizer courant van 22 Augustus. ,,'s Middags hebben wij met dubbe le bewondering gekeken naar het Muziekcorps van Albert Heijn. De eerste bewondering gold de prach tige muziek, waarop dit corps ons vergastte, de tweede bewondering we spraken immers over dub bel was het feit, dat die muzi- Nu de wintermaanden weer voor de deur staan, zullen de club avonden wel weer druk bezocht worden. De biljart- en kaart-com- petities vangen Donderdag 22 Sep tember wederom aan. Zij die nog geen lid zijn van onze verenigin gen, kunnen zich alsnog opgeven vóór 29 September, waardoor zij nog deel kunnen nemen aan bo vengenoemde competities. Komt eens een kijkje op onze club- avond nemen en U wordt zeker „Lid". kanten in hun overigens zeer ver zorgde uniformen niet bezweken. In de vooravond concerteerde dit corps op het Venedie en de ve'.e toehoorders genoten van deze op hoog muzikaal niveau staande uit voering." Tot zover de courant. Na afloop gingen we naé.r het feestterrein. Een prachtig park vol met bloemen en fantastisch verlicht. Verder waren hier nog het waterorgel, een lilliput-circus en een kermis. Ook was het orkest van Eddy Christiani aanwezig. Wij hebben hier nog gezellig een paar uurtjes doorgebracht. Naar Hoorn. Zaterdag 10 September ver trok onze drumband met een bus naar Hoorn, vergezeld door vier bestuursleden, om deel te nemen aan een drum bandconcours aldaar. Na aan komst namen wij een kopje koffie en marcheerden door Hoorn naar het Huis voor Be jaarden waar onze tamboers en bazuinen een paar num mertjes ten beste gaven. Dit werd door de oudjes zeer ge waardeerd. Daarna begaven wij ons naar het wedstrijdterrein. Er waren 19 drumbands en acht pryzen. Wy verwierven 82 punten en 15.Jammer was dat onze instructeur de heer J. Schoen niet aanwezig kon zijn. Des avonds was er op de Kaas markt voor al de drumbands een taptoe. Wy liepen nog een rondje in Hoorn en gingen naar de Kaasmarkt. Achter de drumband marcheerden de be stuursleden. Nabij de Kaas markt werd het hoe langer hoe drukker en op een gege ven moment werden de vier bestuursleden door de sterke arm in de kladden gepakt, daar men dacht dat zij er niet bij hoorden. Hevig veront waardigd moest het viertal zich terugtrekken. Toon van de Berg liep rustig verder in zijn eentje achter de drum band, want hy had wel een uniform aan en de bestuurs leden niet. Later hebben zij hier hartelijk om gelachen. Maar dat moment, nou toe maar. Wij hebben dus een druk zomer seizoen achter de rug, maar al die drukte is toch wel gezellig. En zo gaan wij maar met frisse moed repeteren voor ons winterprogram- ma. De repetities worden goed be zocht hetgeen dus alle goeds be looft voor het winterconcert. M. BARRETTE. Een Top-presiaiie Wij hebben onder het personeel mensen met grote verscheidenheid op het gebied van liefhebberijen. De een houdt duiven, de ander teelt vruchten enz. enz. Maar dat wij onder het personeel één had den, die een specialist is op het gebied van pluimvee en dat even goed als liefhebberij beschouwt, neen, dat hadden wij zeker niet vermoed. Nu deze man. het is één van de S.B.-mensen in vertrou wen) heeft uit 2 kippenbroedsels de enorme prestatie geleverd één hen te telen, 10 hanen en de rest van de broedeieren het waren er dertig, in vertrouwenver spreidde een allesbehalve heer lijke geur. Hij vertelt, dat hij op het gebied van telen nog lang niet is uitgedokterd. Zo wil hij het volgende seizoen een nieuwe wijze van broeden invoeren. Hij noemt dit economisch werk voor de kippen. In plaats van 21 da gen broeden, wil hij dat gaan be korten tot 10 dagen. Hij vertelde zo vaag weg iets van voorkoken, maar wij wachten dan maar tot de volgende broedperiode. Loon halen op hei hoofdkantoor Wij maken er ieder op attent dat degenen, die vóór het tijdstip waarop het loon normaal wordt uitbetaald, hun geld in ontvangst wensen te nemen, zich tot hun chef dienen te wenden. Deze kan in bepaalde gevallen hiervoor per missie geven en een mededeling doorgeven aan de afd. loonadmini stratie. Zij, die zonder meer naar de afd. loonadministratie gaan, worden niet geholpen. October staat weer voor de deur, d.w.z. de maand waarin wij weer met ons winterprogramma begin nen. Daar we nog niet alle bevestigin gen ontvangen hebben, maken we alleen de avonden bekend, die de finitief vastgesteld zijn. Dinsdag 12 Oct. Filmavond (speel film). Zaterdag 29 Oct. Op veler verzoek, na succesvolle avond van het vo rige jaar, het Opera- en Operette ensemble „Bei-Canto" nu met me dewerking van een mannenkoor. Zaterdag 26 Nov. Uitvoering van onze eigen Toneelvereniging. Dinsdag 13 Dec. Jaarvergadering. Dinsdag 20 Dec. Kienavond. Zaterdag 14 Jan. Dansavond. Zaterdag 28 Jan. Uitvoering van ons Muziekcorps. Wy hopen dat alle avonden weer Uw volle belangstelling mogen hebben. Ons O.G. gezien vanaf het dak J oen ik het verzoek kreeg om een paar woorden te schrij ven over de verbouwing van onze vermicelli-afd., ben ik de beklimming van een aantal trappen begonnen, om te eindigen op de 5e verdieping waar deze Afdeling Domicilie houdt. Het moment was blijkbaar slecht gekozen, want iedereen had het razend druk en absoluut geen tijd voor mij. Eindelijk slaagde ik er toch in om Chef Pistocchi uit de ogenschijnlijke wanorde te slepen, en toen hebben we samen even heerlijk zitten koeterwalen. Ik geloof wel dat ik hem uiteindelijk goed heb begrepen, en hier volgt dan het relaas dat hij mij over de nieuwe Vermicelli-Fabriek deed. Alle benodigde grondstoffen wor- Reeds enige weken hangt er in de dameskleedkamers een biljet van de gemeente Amsterdam, waarin bekend gemaakt wordt dat er gelegenheid is voor vrouwen en meisjes om avondcursussen te volgen aan de gemeentelijke nijverheids scholen. Daar nog maar weinigen zich hier voor opgaven, menen wy er goed aan te doen er langs deze weg nogmaals de aan dacht op te vestigen, zijn in Eén maal per week wordt er les De reis gegeven in naaien en koken. 't Cursusgeld bedraagt 6. voor 't hele seizoen. Directie gaf toestemming om hier de helft van te betalen. Daar de cursussen waarschijn- lyk deze maand nog een aan vang zullen nemen, dringen wij gaarne aan op spoedige melding. den automatisch en in de juiste verhouding, aangevoerd in de menger boven de machine, waar de juiste hoeveelheid water, ook al weer automatisch, wordt toe gevoegd. Het deeg, dat dan ontstaat, wordt door een plaat geperst, die in de kop van de machine zit. Er zijn veel van zulke platen, voor de verschillende afmetingen en soorten, als daar zijn: Vermicelli-Fijn-Middel-Grof stuk jes, Figuur-Vermic., Krul-Ver- mic., Elleb. Macaroni, Snelkook Macaroni, Pijp Macaroni en Spa ghetti. De stukjes vallen door een plaat in een droogtrommel, om er vocht aan te onttrekken. Vandaar gaat het in groote droogtrommel s, die roteren, en ingebouwd mooie aluminium kasten, der stukjes door deze droogtrom- mels, waarin ze eenmaal heen en eenmaal terug gaan, duurt onge veer 2 uur. Lange droogtijd. Ze zijn dan voldoende gedroogd, en vallen vandaar in 'n transport band die ze afvoert naar een voor- raad-silo, waaruit ze worden af- Opgaven hiervoor dus zo spoedig mogelijk bij zuster Moeder- zoon. Enkele leden van de Bedrijfsbe- waking hebben dit jaar wederom deelgenomen aan de schietwed strijden, welke georganiseerd wa ren door de Artillerie-Inrichting. Er was reeds enige tijd flink ge oefend en aan de hand van deze resultaten mocht er wel op een eervolle plaats gerekend worden, en met goede moed werd de wed strijd begonnen. Er werden 2 series van 5 schoten gelost. Het hoogst aantal punten dat per serie gehaald kon worden was 60. In de eerste serie, welke ging om de persoonlijke prestaties, wist de heer Van Urk Jr. 59 pun ten te behalen, welk aantal door geen enkele deelnemer werd be haald en hij onbetwist als win naar in deze serie uit de bus is gekomen en hem een prachtige bankschroef als prijs opleverde, ma aan de steeds groeiende vraag Verder behaalde de heer Engel 57 naar Betere Kwaliteit en Efficiën- punten, de heer Boon 50 punten tere werkwijze voldoet. en de heren Abbink en Schijf 52 getapt en gewogen. Maar niet alle soorten drogen maar 2 uur, er zijn er bij van 9, en zelfs van 30 uur. Voor deze soorten staan er aparte droog- kasten, ook al weer van alumi nium. Als je zo langs deze kasten loopt, lijkt het wel een Lachspiegeltent op de kermis, de ene keer ben je idioot lang en de andere keer een kort dik kereltje. Ik heb ook een paar meisjes gevraagd hoe of ze de toestand nu vonden. Ze vonden het een vreselijke rommel nu, maar hoopten er met een fijne nieuwe pakkamer uit te komen. Een der dccgmakers, naar zijn me ning gevraagd, zei. dat het zeer zeker een grote kwaliteitsverbetering zou geven, en dat. hoewel hij de lijhheden met onderschatte, er toch wist d(, heer Van Urk Jr 5„ pun_ niet tegen op zag met de nieuwe installatie te gaan werken. En mijn eigen mening? Ik heb bewondering voor de door tastende manier, waarop onze fir- Laten wij daar allemaal, en ieder i punten. In de 2e serie, welke ging om de in zijn eigen branche aan meewer- korpseer, speelde het zenuwduivel- ken. Het komt ons zelf ten goede! tje enkelen van ons danig parten,

Personeelsbladen | 1955 | | pagina 1