vwALi/tvr iiiiiiiiBniiiiiniiinini Electronische erwtensorteermachine wonder van vern uft Geslaagd en: Ruggegraai van nieuwe fabriek Twintig en vijf De benaming SUPERMART Lichi, luchi en funciionele kleuren Jaarverslag 1954 Het zetduiveltje? UN Personeelsorgaan van Albert Heijn N.V., Zaandam Landelijke editie SAH002000151 Fli'sen Landelijk juli 1955 12e Jaargang No. 7 - Juli 1955 Onder de diverse nieuwe ma chines die in onze fabrieken geplaatst zijn, valt de erwten leesmachine bijna niet op. Ze heeft een bescheiden plaatsje gekregen op de V.A. en als II niet op de hoogte bent gaat U er ongemerkt aan voorbij. Toch is ook deze machine een symbool van technische voor uitgang waar de aandachtige beschouwer door gegrepen wordt. Zolang de natuur erwten doet groeien die niet helemaal even mooi en gaaf zijn, zal er vóór de consumptie een schif ting nodig zijn. Moeilijk is dat uitsorteren niet, maar een leuk en prettig werk mogen we het toch niet noemen, al is alle werk waard om gedaan te wor den. In ieder geval is het bedienen van deze nieuwe machine veel interes santer werk dan de ouderwetse methode en dit zal U zeker duide lijk zijn als U de moeite wilt ne men de onderstaande technische uiteenzetting te lezen. De erwten die U rechts op de foto ziet, komen uit een reservoir en vallen op een schudder, die uit mondt in een roterende schaal. Door middel van een fotocel wordt de aanvoer geregeld, zodat de schaal nooit te vol wordt. Via pijp jes, welke aan een trommel beves tigd zijn en door luchtafzuiging i van binnen uit de erwten als het ware doen vastkleven, vindt de toevoer naar de inspectiekamer plaats. In deze inspectiekamer wordt de erwt van twee zijden belicht en de lichtbundels worden via spiege.s overgebracht naar fotocellen. De erwt, die tussen de lamp en j de fotocel passeert en zwarte vlek- j jes heeft, zal in de lichtbundel een j verandering brengen, welke door een versterker verlicht wordt. Deze versterking wordt gevoerd naar een appai'aat, dat de slechte In deze machine vervangen electrische ogen het menselijk oog. erwten als het ware tussen de rij uitschiet zonder verder de circu latie van de goede te verstoren. In de plaats van een voortdurend turen op een band is dus het be dienen van een overigens tech nisch ingewikkelde apparatuur gekomen, waarbij het vernuft in de plaats is gekomen van de in spanning. 21. VAKBEKWAAMHEID 6. T. B. Tersteeg. 14. A. Besse. W. Janssens. B. H. G. Bekmann. 24. K. Romp. 51. A. W. Mertens. J. B. Albers. K. C. v. d. Berg. Mejuffrouw G. Brink. J. A. Stroo. A. P. Borsje. J. Sijtsma. Albertsma. 86. 131. 132. 132. 134. 138. 138. 141. E. Elling. 142. J. Pannekoek. 144. J. Langedijk. 147. J. M. G. van Mierlo. 153. P. M. Lemmens. 170. P. J. Middendorp. 192. H. G. Rohof. 222. Mejuffrouw L. T. C. van der Heiden. 253. H. Wester. 274. J. Horjus. 341. J. de Jagei'. 514. J. van Pareren. 524. A. de Booy. MIDDENSTAND 169. B, A. M. Trienekens. LAKSCHRIJF 80. Th. M. J. Pastoor. 505. A. Brilman. Allen hartelijk gefeliciteerd! Het constructiewerk geeft al een duidelijk beeld van de toekomstige situatie. Ter voorkoming van misverstan den. willen wij er op wijzen, dat de in de advertentie genoemde getallen van resp. 20 en 5 voor rayon- en districtsleiders, orga nisatorisch z.g. streefgetallen zijn. We werken daar dus naar toe. Verschillende lezers zullen zich afvragen waarom wij de naam „supermart" hebben inge voerd. In de Verenigde Staten worden winkels, waar velerlei artike len verkocht worden zoals kruidenierswaren, vleeswaren, groente en fruit, tabak en nog verschillende andere artikelen, „super-market" genoemd, hetgeen wil zeggen: een soort superwinkel, waar meer te koop is dan in een gewone winkel, terwijl het woord: „market" ook inhoudt, dat de aanbieding, de uitstalling van de artikelen meer geschiedt op een wijze, zoals dat op een markt gebeurt. Aangezien super-market (spreek uitsjoeper maketeen Amerikaans woord is, leek het ons toch aanbevelenswaardig daar een Hollands woord voor uit te vinden, dat hetzelfde begrip zou weergeven en dat in de Hollandse volksmond Schilders hadden grote voldoening van hun werk burgerrecht zou kunnen ver krijgen. Wij menen dit gevonden te hebben in het woord „supermart"', waarbij „super" aangeeft dat er van iets bijzonders sprake is, terwijl het woord „mart" al in vele dialecten gebruikt werd voor „markt". Het is nu eenmaal zo, dat een woord dat Hollands is en makkelijk uit te spreken is, vertrouwelijk in de oren klinkt en zich beter zal „ver kopen"! De laatste jaren was het onze 1 gewoonte om in de A.H. Flitsen een uitgebreide toelichting te geven op het jaarverslag. Ditmaal is in het Juni-nummer van Aller-Hande de toelichting op hét jaarverslag verschenen, verduidelijkt met tekeningen, zodat wij een herhaling in Flit sen gevoegelijk achterwege kunnen laten. Wij wekken II echter wel op het verslag in Aller-Hande nauwkeurig te lezen. In de glacecrafdeling zien we de dames Gina Zalmstra, Willie Hendriks en Corrie Broertjes in de vernieuwde omgeving. Enkele afdelingen in het bedrijf hebben in de afgelopen maan den een nieuw aanzien gekregen en de bij dit artikel ge plaatste foto's geven U een kijkje op de resultaten van het werk van onze schilders. Zowel deze groep vaklieden als degenen, die in het productieproces zijn ingeschakeld en ruim 8 uur per dag binnen moeten doorbrengen, zullen blij zijn met de veran deringen die hebben plaatsgevonden. Voor hen, die met het onderhoudswerk van onze fabrieken en winkels belast zijn, is het prettig iets te kunnen scheppen waar zij met recht trots op mogen zijn. Altijd weer zal het opknappen van onze bedrijfsruimte nodig zijn en altijd weer zal het vol doening geven een keurig geschilderde ruimte achter te laten als het werk voltooid is. Maar deze keer is er dubbele bevrediging. Deze keer is namelijk veel meer met lichte kleuren gewerkt en heeft bovendien de toepassing van functionele kleuren een ander beeld aan de afdelingen gegeven. Kleuren waarschuwen. Dit betekent dat niet alleen een smaakvol geheel wordt nage- j streefd, maar dat ook met de doel- j o j De helderheid, het weerkaatsen of jÊg}y >7 absorberen van licht en de signal o- I 4 ring van punten die voor veilig- '''wWim' heid e.d. van belang zijn, hebben lEj hierbij de aandacht. Zo worden ob- - V stakels, trapgaten e.d., aangege- V posten, rood voor brandblusappa- 21™, raten enz. De felle kleuren vallen jfe fc op terwijl de rustige kleuren daar- 9 g' I entegen dienen om de ogen zo min ■P53-, Vfey yjls f mogelijk te vermoeien. Scherpe i jjjlSfe I kleurcontrasten moeten worden vermeden, teveel of te weinig licht, de soort ruiten enzovoort, I ft, A spelen een rol bij het bepalen der B verf en bij de keuze der verlich- - Prettiger werken. Het belangrijkste is deze ver nieuwing echter voor dege- Truus van der Valk zorgt voor een nen, die in de S.B. IV, S.B. regelmatige toevoer van toffees. 111, glaceer- en dragee-afde- ling werken. Zij moeten daar zo,'<J=n a"J producten goed en hygiënisch worden bereid. Alles wat gedaan kan worden om dit te bevor deren betekent voor hen voor uitgang. Het rein houden van een modern geschilderde afde ling is eenvoudiger en de sfeer die er alleen al door de omge ving wordt geschapen draagt er veel toe bij om het werken prettiger te maken. In het artikeltje „Verpakkingsnieuws uit Amsterdam" verschenen in num mer 6 van Juni j.l. heeft het „zet duiveltje" weer eens zijn kop om de hoek van de deur gestoken. Of was het slechte handschrift van de auteur hieraan schuld? In ieder geval werd het woord palyaetheen(oude naam: poly- aethyleen) verminkt tot het onbe grijpelijke „folynetheen" Ook de naam „Pillo-Pak" moest het ontgelden en werd vervormd tot „Pils-Pak" Ria van Vleuten bedient de nieuwe Onze excuses hiervoor! transwap machine, terwijl hiernaast. R. Siniy

Personeelsbladen | 1955 | | pagina 1