j Vijfde toelichting op het jaarverslag Ruggegraaf van nieuwe fabriek Een praatje en een plaatje over de afdeling Drukkerij Veel verhuizen is ons lot Ons corps naar het concours in Woerden Schilderijententoonstelling in het O.G. Jonge traditie voorziet in behoefte Bella Musica geloven het niet Fliisen Fabr/Zaan juni 1955 ^WMLNt IT Personeelsorgaan van Albert Heijn N.V., Zaandam 12e Jaargang No. 6 - Juni 1955 Het constructiewerk geeft al een duidelijk beeld van de toekomstige situatie. Doordat het winkelbedrijf zich in steeds sneller tempo ontwikkelde, werd door de directie in 1926 besloten tot het inrichten van een drukkerij, want meer en meer werd de behoefte gevoeld om divers drukwerk zelf te vervaardigen. Er werd gestart onder betrekkelijk primitieve omstandigheden wat machines en personeel betrof. De eerste huisvesting was nl. in de voormalige slaap kamers van een woning, welke stond op de plaats waar nu pand 38 staat. kon doorstaan. Daarom werd door reclame kan niet wachten Lang heeft dit niet geduurd, want al heel spoedig moesten we ver huizen en kwamen we terecht bo ven de V.A. in de omgeving van de koffiebranderij. Erg rustig was 't daar niet, want op onze afd. stond een grote kof- fie-meleer-inrichting en door het grote geraas was het ons vaak niet mogelijk elkander te verstaan. Daar kwam nog bij dat veel hin der werd ondervonden van de Fourage-afd., welke in de onmid dellijke nabijheid was. Beide afde lingen veroorzaakten veel stof en een ieder die enigszins bekend is met de druk-techniek weet, dat stof en drukwerk grote vijanden van elkaar zijn. Moeilyke omstandigheden. Het was dan ook vaak niet moge lijk behoorlijk drukwerk te ver vaardigen, maar jawe moes ten roeien met de riemen die we hadden, want een andei'e ruimte was er niet te vinden. Een grote verbetering was het dan ook toen we ongeveer 7 jaar geleden konden verhuizen naar het hoofd kantoor. Daar waren we op onze plaats en eindelijk waren we dan verlost van stof en lawaai. Deze plaats bleek ook een groot gemak te zijn. want doordat we steeds ten nauwste moeten samenwerken met de de directie besloten twee nieuwe machines aan te schaffen, waar mede veel beter werk kan worden vervaardigd. Ik schrijf kan, want hiermede is niet gezegd, dat het ook altijd naar onze zin is. Vaak is het noodzakelijk, dat drukwerk vervaardigd moet worden in zo'n korte tijd, dat het, bezien uit het oogpunt van kwaliteit zeer moei lijk is. Altijd haast. De omstandigheden eisen het echter, want reclame kan niet wachten. Ge lukkig zijn er ook andere tijden en kunnen we werk maken, dat ons ge heel bevredigt en waardoor dan de balans weer enigszins in evenwicht komt. Een drukkerij, waar het tempo niet overheerst, moet nog gevonden worden. Met recht durven we dan ook te zeggen, dat de drukkerij een dynamisch bedrijf is. Dit is ook merkwaardig in de ge stadige groei van de afd., want, hoewel zeer klein begonnen, met een minimum aan personeel, zijn we thans in staat flinke hoeveel heden drukwerk in korte tijd af te leveren. Door ruimtegebrek op het hoofd kantoor moesten we verleden jaar weer een andere bedrijfsruimte zoeken, welke gevonden werd in een gebouw aan de Peperstraat. Dit kan echter ook niet van lange duur zijn, daar dit „pand" op de nominatie staat gesloopt te wor den om ruimte te maken voor een nieuwe brug over de Zaan. Zo zullen we dan te zijner tijd nogmaals moeten verhuizen en dan naar ik hoop in een riante om geving waar het prettig is te wer ken met nog meer en betere ma chines, zodat we, hoe bescheiden ook, het bedrijf kunnen dienen met nog meer en beter drukwerk. DE W. De traditie getrouw togen wij op Hemelvaartsdag ten concourse. Ditmaal naar Woerden. Er heerste een winterse temperatuur deze dag. Wij vertrokken met drie au tobussen onder het genot van een hagclbuitje. Via Hilversum, waar onze dirigent met zijn vrouw in stapten reden wij naar Utrecht en vervolgens naar Woerden. Na de koffie repeteerden wij nog wat en gingen toen naar het concours- terrein, een soort exercitieterrein wat nogal modderig was en koud. Verschillende leden gingen in de autobussen zitten, luisterden naar de voetbalwedstrijd Holland-Zwit serland en maakten zich warm om de serie doelpunten die door onze spelers werden gemaakt. Direct na ons optreden werd de uit slag bekend gemaakt. Met 309 pun ten een beste eerste prijs. Voor ons verplicht werk behaalden wij 178 punten (max. 180 punten) dus een prachtig resultaat. Daarna volgden de marswedstrijd, waar zowel door het corps als door de drumband een eerste prijs werd behaald met 100 punten. Een prachtig resultaat voor onze bekwame dirigent en ons mu ziekcorps. Ook voor de heer J. Schoen, in structeur van onze drumband, die door ziekte zelf niet mee kon en vervangen werd door de heer W. Doets, een prachtig resultaat. Daarna maakten wij nog een op getogen mars door Woerden met de gehele bevolking van Woerden achter ons aan. Daarop werd met smaak gegeten. Onze drumband maakte toen nog een show, die erg'in de smaak viel van het pu bliek. Om tien uur werd afgereden en de terugtocht naar het Zaantje was begonnen. Op Woensdagavond 8 Juni maak ten wij een mars door Koog aan de Zaan en Zaandijk. Dit in ver band met het 60-jarig bestaan van Harmonie Apollo. Jammer was, dat verschillende leden ontbra ken. Op het schoolplein in Zaan dijk hebben wij nog een aardig cabaret-programma meegemaakt, waaraan onder anderen medewei'k- te Kees Stet uit Ierswoud. En nu maar weer hard aan de slag, want er staat nog meer op ons programma. Willen de leden hiervan even goede nota nemen? Hier dan ons rooster: 22 Juni, Woensdag, Thuiskomst Ouden van Dagen. 2 Juli, Zaterdag, Concours West- zaan. 6 Aug. Paardenrennen Blaricum. 20 Aug. Enkhuizen 600 jaar Stad. Dus heren, tanden op elkaar, en trouw op de repetitie komen; stu deren, en dan komt de rest van zelf. M. BARRETTE. Op verzoek van de C.C. zal binnenkort in het O.G. een schilderijen tentoonstelling worden georganiseerd door de Nederlandse Kunststich ting gevestigd te Amsterdam. Nadere gegevens zullen op de publi catieborden worden bekend gemaakt. reclame-afdeling was de oude afstand j Het ligt in de bedoeling regelma- stelt zich ten doel bij het Neder- fabriekhoofdkantoor vele malen een tig collecties schilderijen te expo- landse publiek meer belangstel- grote last. seren en ons personeel hierover ling en begrip te wekken voor het Al spoedig was nu te bemerken, bijzonderheden te vertellen bij i werk van bekende kunstenaars dat met de oude drukpers nieteventuele rondleidingen of via de uit deze tijd. Wij hopen dat er van datgene bereikt kon worden, wat I Flitsen. personeelszijde veel interesse zal redelijkerwijze de toets der critiek De Nederlandse kunststichting bestaan voor dit initiatief. In zijn toelichting op het jaarverslag 1954 begon de Heer J. W. de Vries met de mededeling, dat, zoals men reeds in de kranten had kunnen lezen, het dividend hoger is dan verleden jaar n.l. 9 -j- 2 uit de Agio-reserve. Dit is bereikt door een hogere omzet, want de winst per eenheid was lager dan verleden jaar. De grootste stijging gaf het kruideniersbedrijf te zien. De prijsverlaging, destijds be gonnen op een moment, dat iedereen dacht aan prijsverhoging en de daarmede in overeenstemming zijnde verdere verkoops- politiek blijft nog steeds goede vruchten afwerpen. voor vele obligatie-houders een aan- Spreker gaf enige voorbeelden om aan te tonen, dat stijging der pro ductiviteit de prijs per eenheid doet dalen. Het zijn b.v. de grote vaste lasten (gebouwen, machines e.d.), die niet dalen bij kleinere productie, maar ook niet stijgen, wanneer deze omhoog gaat. De heer De Vries wees er nog op, dat, juist als de winst klein is, men de machines zo volledig mo gelijk moet benutten en veel ma chinestilstand zoals b.v. in Ja nuari j.l. - - het financieel resul taat ongunstig beïnvloed. Afwyking. Wat het jaarverslag betreft, werd medegedeeld, dat dit afwijkt van dat van 1953, daar nu de voorge stelde winstverdeling reeds in de balans is opgenomen. Behalve dividend onderscheidt spr. nog 2 soorten van winstverdeling, t.w.: I. Wat de klant betreft: De uit kering op de dit jaar uit te reiken klanten-obligaties. Er zijn voorbe reidingen getroffen om deze obliga ties in de beursnotering te doen op nemen. Zover is het nog niet, maar komt het zover, dan zou bij de hui dige stand van zaken de waarde 65.zijn. Dat dit bij een grote groep van onze klanten bekend zal zijn. wordt betwijfeld. Het zal daarom Bij het car,tineconcert op 18 Mei kreeg F iet je Draaier een welver diende ovatie voor haar optreden. Op de bijdrage, die de heer Slob leverde voor onze vorige Flitsen, kwamen weinig reacties. Is er weinig belangstelling? Wij gelo ven het niet Toch ls het jammer dat de heer Slob nu niet weet in welke richting zijn schaakrubriek verder moet gaan. Het woord is dus aan onze schakers. gename verrassing zijn. 11. De winstverdeling in eigen kring. te verdelen in: a. Het spaarfonds. b. Stukloon, gratificaties, tantièmes, pakketten en vacantie-toeslag. welke vormen aan de eigenlijke winstverdeling zijn voorafgegaan. Wat het onder a. genoemde be treft. nog het volgende. Elke inleg wordt aangenomen, doch men moet niet vergeten, dat het een Spaarfonds" is en geen „Beleg gingsfonds". Daarom zal, met in gang van 1 Januari 1955 geen ho gere tocrJag-rente meer worden gegeven dan 200.(Spreker wenste iedereen dit maximum toe.) Dit maximum geldt nog niet voor het jaar 1954, want over dit jaar wordt nog een onbeperkte toeslag gegeven. De aandeelhou ders krijgen 9 -f- 2 11 dat is 6 meer dan 5 De toe slag voor het personeel bedraagt dus volgens deze regel 6 X 20 - 120%. De totale rente, welke men over 1954 van zijn spaargeld krijgt, be draagt dus 3.9% -f 4.68% 8.58 Dit percentage kan men gerust als enig in Nederland be schouwen. In verband met het feit dat de aandeelhouders 2% rente uit de agio-reserve ontvangen, gaf spre ker hiervan een nadere verklaring. Men kan dit beschouwen als een reserve, gekweekt uit de winst, ge maakt bij de uitgifte van aande len. Agio is het verschil tussen de nominale waarde van 100 en de prijs die een nieuw aandeel op de beurs opbrengt. Vooruitgang. Over 't algemeen kan spreker een verheugende vooruitgang consta teren, al blyft natuurlijk nog wel een en ander te wensen over. Aangedrongen werd vooral op een vlotte en juiste, administratie van ontvangen goederen. Wat de aflevering van goederen betreft, werd nog op het volgende gewezen. Goed verzorgd. Verreweg het grootste gedeelte van onze goederen gaat naar eigen ver koopplaatsen en ofschoon alles na tuurlijk in orde moet zijn blijven ze als 't ware ..in de familie Dit is evenwel anders, wanneer het goe deren betreft voor de export, voor de groothandel en pakketten voor grote afnemers. Hieraan mag abso luut niets mankeren en deie afleve ringen moeten steeds uiterst verzorgd zijn. De heer H. K. Engel besloot de bijeenkomst met een woord van dank aan de spreker voor zijn ver slag met de opmerking dat deze goede gewoonte nu al 5 jaar be staat en er dus van een lustrum gesproken kan worden.

Personeelsbladen | 1955 | | pagina 1