Twee supermarts geopend Weer een nieuwe verpakkingsmachine Nu ook verkoop van vers vlees SAH002000150 Flitsen Landelijk juni 1955 XWM U f ZIJ// Personeelsorgaan van Albert Heijn N.V., Zaandam Landelijke editie 12e Jaargang No. 6 - Juni 1955 Beste prestatie-verkoopsters en -verkopers in Zaandam Voor 19 dames en 29 heren uit hel grote AH-team was 20 April DE dag. Feestelijk werden zij op Zaandam ontvangen als Beste Prestatieverkoopster oj -verkoper van de grote OPW, die algelopen winter weer allen heeft bezield en waarin zulke mooie resultaten zijn bereikt. Het werd. een dag, die niet gauw in het vergeetboek zal raken. Een uit gebreide, smakelijke lunch met een half uurtje Max Woiski toe en 's middags naar Carré, waar de IJsrevue (girls) de volle belangstelling hadden. Tot besluit van de dag volgde toen nog een gezellig uurtje in Formosa. Er is genoten! De heer Valk zorgde voor een pakkend en stimulerend slot, met als kern van zijn betoog: „Dat U hier aanwezig zijt aanwezig door Uw eigen prestaties is niet alléén van belang voor de zaak. Veel méér is het een belang voor U zelf. Want niets vormt de persoonlijkheid méér en geeft méér voldoening en zelfvertrouwen dan het resultaat te beleven van datgene wat men zelf heeft gepresteerd." ,.Zij die willen slagen, zullen slagen", is een leuze die geldt voor iedere medewerker in ons bedrijf. Waar zijn plaats momenteel ook is. Er zit toekomst in! Een toekomst in eigen handen, die alleen wordt bepaald door de eigen capaciteiten en de eigen WIL OM TE SLAGEN. Chef Boon zond ons enige opna men, gemaakt tijdens de verbou wing van de ZB Rotterdam tot su- permart. 1. Dit wordt de slagerij, met daar achter de werkruimte. 2. Bergen stenen, zand en cement zijn er nodig, maar dat het mooi zal worden, dat is zeker! Op de achtergrond stellingen om de nieu we plafonds aan te brengen. 3. Hier verrijst een grote koelcel voor het bewaren van groenten en fruit. 4. Nieuwe doorgang van magazij nen naar de koelcellen. Onder leiding van de heer v. Urk (timmerman van A.H.) wordt er van 's ochtends 7.30 uur tot des avonds 10 uur hard gewerkt, want vóór Pinksteren moet alles klaar zijn. Er worden zeer grote opper vlakten bijgetrokken, zodat onze zaak een enorme afmeting zal krijgen. De afgelopen periode is bijzonder belangrijk voor Albert Heijn geweest. De twee eerste zogenaamde Super-Marts 'werden geopend en wel in Amsterdam en Rotterdam. In Rotterdam wordt ook vers voorverpakt vlees verkocht. Het bedrijf te Rotterdam. 1 De zaak en het magazijn samen De op 25' Mei a.s, te openen „Su- hebben een grondoppervlakte van per mart" van Albert Heijn N.V. 300 m-, aan de Nieuwe Binnenweg 276 te De groenten, het fruit en de diep- Rotterdam, is tot stand gekomen vriesvis worden evenals de daar na verbouwing van de aldaar ge- j voor in aanmerking komende kru;.- vestigde normale zelfbedienings- denierswaren, zoals boter, marga- zaak- rine, kaas en vleeswaren bewaard Het bedrijf dat tot de modernste in speciaal voor zelfbediening ont- ZB's van Nederland mag worden worpen koelvitrines, gerekend heeft een totale opper- De zaak bezit in het totaal 30 vlakte van ongeveer 700 m- waar- strekkende meter koelkast, van 340 m* is gereserveerd voor In het magazijn zijn bovendien 2 de eigenlijke winkel en de overige j grote koelcellen geplaatst met een -360 m- worden ingenomen door oppervlak van 38 m2. koelcellen en magazijn-ruimten. Het ontwerp van architect H. .Den afgescheiden gedeelte van de Knijtijzer te Amsterdam, werd winkel is bestemd voor de zelf be- uitgevoerd door het aannemings- dieningsverkoop van vers vlees bedrijf L. van Vliet, eveneens te een nieuwtje voor Nederland Amsterdam, terwijl de electrische en ook van vleeswaren. installatie is van de firma A. T. Dit vlees verkoopt men in cello- H. Janse te Amsterdam, faan verpakking. Door efficiente Een van de redacteuren van het werkwijze en rationele toepassing Britse vaktijdschrift „Self Ser- Vooral voor onze zelfbedieningswinkels is de nieuwe verpak kingsmachine van belang, daar zij het verpakkingswerk, dat vroeger door verkoopsters moest worden gedaan, nu naar de fabriek verplaatst. Met kan hierdoor sneller en doelmatiger geschieden en zo werken fabriek en verkoper mee om onze omzet te doen toenemen en betere service aan onze klanten te geven. De Trans-wrap machine op delen aan de achterzijde de lansrs- afd. S.B. is een installatie voor 1 naad te scalen. De lengte van het het verpakken van portie's sui- i papier wordt op een juiste maat kerwerk in transparante verpak- j gehouden door een foto-electri- kin§"- Afwegen 1 sc:he cel' die verandering in We kunnen deze portie's, voordat lengte de stand weer corrigeert ze verpakt worden, afmeten of afwegen. Dit houdt verband met de vorm van liet product. Wanneer het product gewogen moet worden, stort men het De bodem en de bovenkant van het zakje worden in één keer ge- se aid. waarna een schaar het zak je tussen bodem en bovenkant los knipt. De portie kan nu in het Geslaagd Lakschrijf Diploma van economische principes is men er bij deze wijze van verkopen in eslaagd de verkoopprijs niet ho er te maken dan bij de slager. De daarvoor in aanmerking ko mende kruidenierswaren zoal u, boter, kaas en margarine worden in speciale koelvitrines be waard. Ook het voorverpakte vlees, de vleeswaren, de verse groenten, de diepvries-visfilets, het diepvries- fruit en de diepvriesgroenten zo mede het consumptie-ijs worden ten verkoop aangeboden in spe ciale, voor ieder artikel ontwor pen, open koelvitrines, die een ge zamenlijke lengte van 30 strek kende meter hebben. Eén van de twee in West-Europa aanwezige vol-automatische Van Berkel's vleessnijmachines, is hier in bedrijf gesteld. De zaak te Slotermeer. De Albert Heijn ZB te Slotermeer, waar naast normale kruideniers producten ook voorverpakte •oenten, aardappelen, fruit, dlep- vriesvis, zomede consumptie-ijs verkocht wordt, is gevestigd in een speciaal voor dat doel ontwor pen en gebouwd pand. En wel aan de Burg. de Vlugtlaan 190 te Am sterdam, tuinstad Slotermeer. vice", die onlangs de zaak in aan bouw bezocht schreef o.m. over deze Nederlandse zaak in het April-nummer: Een van de meest vooruitstreven de Super Markets in Europa is een nieuwe zaak in Nederland, te Slotermeer, een van de voorsteden van Amsterdam. De nieuwe zaak is gevestigd in een gebouw van twee verdiepin gen en heeft een verkoopruimte (ongeveer vierkant), die even groot is als de grootste zaken op dit gebied in Engeland. Sr zijn vijf „uitgangs-kassa's". Alle soorten fruit, zowel import als van eigen bodem zullen wor den verkocht. l Op 24 Mei j.l. heeft Mevrouw J X H. Heijn-Schipper een zoon ge- x kregen: X X ALBERT. J X Wij feliciteren Mevrouw en de x J heer Heijn van hax-te met deze {heugelijke gebeurtenis en ver- X welkomen de eerste vertegen- x jj woordiger van de 4 e generatie X J Heijn met grote vreugde. X Mevrouw Heijn wensen wij een x X spoedig herstel. X lX een voorraadbak, die het product zakJe gedaan worden en daarna al trillende naar voren transpor- maakt de machine dit zakje diclit, teert. Van deze trile-ont valt nof waarbij dus tegelijkertijd de bo- teert. Van deze trilgoot valt net in een triltoren, die het product naar de hoogte brengt en afgeeft aan 'n weegmachine. Deze weegt de portie's af en laat ze vallen m een pijp. dem van het volgende zakj maakt wordt. Naast het afwegen kunnen de portie's ook afgemeten worden. Dit geschied* door middel van be- De weegmachine is door middel i kers, die in elkaar geschoven kun- van deze pijp verbonden aan een bekertransporteur, die de inpak- machine regelmatig voox'ziet van de portie's. Deze inpakmacnine wordt genoemd „Transwrap" (af korting van Transparent Wzapp ing transparente verpakking), maakt het zakje door het papier nen worden. Daarmede is het dus mogelijk het volume te veranderen. Het appa raat is naast de weegmachine door middel van een pijp verbon den aan de bekertransporteur van de inpakmachine, waardoor het dus mogelijk is het product te over een speciale pigp te trekken j wegen of te meten. Een overzicht van het interieur van de Slotermeer. Het is moeilijk om via een foto een indruk te geven van de „ruimtewerking zoals die in deze supermart voortreffelijk is toegepast. Op pag. 4 treft U een foto aan van de groente- en fruitafdeling.

Personeelsbladen | 1955 | | pagina 1