Ons Ontspanningsgebouw in nieuwe kleuren Afscheidscadeaux vervallen Iïlt6F6SSclïït6 1)1 llv 111 ll6t Verleden Electronische erwtensorteermachine wonder van vern uft Lunchconcert Nieuwe Sterovitafabriek in Casablanca Waarom niet roken in het bedrijf AHTUTSIN Personeelsorgaan van Albert Heijn N.V., Zaandam 12e Jaargang No. 4 - April 1955 In deze machine vervangen electrische ogen het menselijk oog. Onder de diverse nieuwe ma chines die in onze fabrieken geplaatst zijn, valt de erwten leesmachine bijna niet op. Ze heeft een bescheiden plaatsje gekregen op de V.A. en als U niet op de hoogte bent gaat U er ongemerkt aan voorbij. Toch is ook deze machine een symbool van technische voor uitgang waar de aandachtige beschouwer door gegrepen wordt. Zolang de natuur erwten doet groeien die niet helemaal even mooi en gaaf zijn, zal er vóór de consumptie een schif ting nodig zijn. Moeilijk is dat uitsorteren niet, maar een leuk en prettig werk mogen we het toch niet noemen, al is alle werk waard om gedaan te wor den. In ieder geval is het bedienen van deze nieuwe machine veel interes santer werk dan de ouderwetse methode en dit zal U zeker duide lijk zijn als U de moeite wilt ne men de onderstaande technische uiteenzetting te lezen. De erwten die U rechts op de foto ziet, komen uit een reservoir en vallen op een schudder, die uit mondt in een roterende schaal. Door middel van een fotocel wordt de aanvoer geregeld, zodat de schaal nooit te vol wordt. Via pijp jes, welke aan een trommel beves tigd zijn en door lucli taf zuiging van binnen uit de erwten als het ware doen vastkleven, vindt de toevoer naar de inspectiekamer plaats. In deze inspectiekamer wordt de erwt van twee zijden belicht en de lichtbundels worden via spiege.s overgebracht naar fotocellen. De erwt, die tussen de lamp en de fotocel passeert en zwarte vlek jes heeft, zal in de lichtbundel een verandering brengen, welke door een versterker verlicht wordt. Deze versterking wordt gevoerd naar een apparaat, dat de slech'e erwten als het ware tussen de rij uitschiet zonder verder de circu- latie van de goede te verstoren. In de plaats van een voortdurend turen op een band is dus het be dienen van een overigens tech nisch ingewikkelde apparatuur gekomen, waarbij het vernuft in de plaats is gekomen van de in spanning. I Tot dusverre ontving elk perso neelslid, dat ons bedrijf verliet na meer dan 5 dienstia en een af scheidscadeau van het personeels- fonds. Nu het verschil.ende keren is voorgekomen, dat de werkne- j mers zich opnieuw melden en dan I werden teruggenomen, acht het rpersoneelsfonds het juist, aan deze I gewoonte een einde te maken. Al leen bij pensionnering en bij emi gratie (mits men 5 jaar bij A.H gewerkt heeft) zal het afscheids cadeau gehandhaafd blijven. Ons cantineprogramma op 18 Mei a.s. zal verzorgd worden door i Bella Musica, waaraan medewer king verlenen Truus Koopmans, Johnny Holshuysen, Johnny Kraai- kamp, Wim van Steenderen, Ka- rel v. d. Velden en Chr. Rolff. Hierboven een pentekening van de pas geopende fabriek, die de melk- voorziening in cartonverpakking voor de Amerikaanse troepen verzorgt. Bij herhaling is reeds gewaar schuwd tegen het gevaar en de bezwaren van het roken in het bedryf. Voor de ene af deling liggen de zaken anders dan voor de andere, maar er moet één lijn worden getrok ken teneinde geen onbillijkhe den te begaan. Op verzoek van de C.C. volgen hier nog eens de redenen van dit ver bod terwijl wy er ieder met nadruk op wyzen, dat voor en na werktijd ons O.G. voor ons personeel openstaai, zodat ieder die tijd over heeft daar met volle teugen van sigaretten enz. kan genieten. De voornaamste reden waarom roken in de afdeling niet kan worden toegestaan is de hygiëne, maar ook het wer ken laat het niet toe; om nog maar over brandgevaar te zwegen. Dit laatste speelt vooral in de kleedkamers een rol waar U andermans kleding in gevaar brengt, temeer daar deze ruimte niet van een sprinkle-installatie zijn voor zien. Over het roken in toiletten kunnen we kort zijn. Het is in de eer ste plaats misbruik maken van de werktyd, waarover loon wordt betaald en in de tweede plaats is het een stie kem gedoe dat beneden de waardigheid geacht moet wor den van iemand die zichzelf respecteert. Vanzelfsprekend kan in deze gevallen niet met een aanmerking worden vol staan nu ieder hierop voldoen de is gewezen. Wij hopen echter dat ieder er op zijn wijze toe zal bydragen, door elkaar te waarschuwen en door het goede voorbeeld te geven om te voorkomen dat de leiding als politie-agent zal moeten optreden. Bij hei heien van de eersfe paal Ondanks de regen was het heien van de eerste paal voor de fa- brieksuitbreiding een feestelijke gelegenheid. Voor de chefs, de leden der C.C., pers en heiers, gaf de heer Schuddeboom een uit- eenzetting over de bouwplannen, waarna de heer Vink i.p.v. een borrel een sigaar presenteerde. Toen de eerste paal bijna onder de oppervlakte verdwenen was, weerklonken de knallen van het losse kruit, waarmee deze plech tigheid werd besloten. Het O.G. is gesticht in 1937, en geopend op 27 Mei 1937, een gedenk waardige dag voor de fam. Heijn, de dag waarop de zaak 50 jaar be stond. Ter ere van dit feest schonk wijlen de heer Albert Heyn dit gebouw aan haar personeel, voor schaftgelegenheid, waardoor de diverse lokaliteiten in de fabrieken, waar vroeger geschaft werd, konden worden opgeheven. Wij mogen hiervan geen spijt hebben, want vele ouderen uit ons bedrijf weten dat deze lokalen geen prettige ge legenheden waren om het 12-uurtje te nuttigen. Als je terugdenkt aan de houten tafels waaraan de zitbanken gespykerd zaten, dan voel je nog pijn in je „zitvlak". I Zoals vermeld, werd het gebouw i van gemaakt. Vooral in de zomer op 27 Mei geopend, en overgedra- ging men liefst (zeer begrijpelijk) gen aan het personeel, dat geheel 1 buiten in de tuin in de zon zitten, aanwezig was. Toen het gebouw enige tijd in ge- Ter ere van het 50-jarig bestaan bruik was (en daarbij de naam werd 's middags van 25 uur dc receptie voor de handelsrelatie dus in ons eigen gebouw gehou den. Vanzelfsprekend aan hulde blijken geen gebrek, hetgeen zeei begrijpelijk was. Een schat var bloemen sierde het gebouw. Openbaring De volgende dag werd het in ge- Ontspanningsgebouw droeg) kwam ook t verenigingsleven tot stand. De verenigingen. Het eerst werd dc ontspanningsver eniging opgericht. Schaak- en dam spelen werden door de Directie ver strekt, tenvijl zij tevens een kamer- biljart schonk. Al spoedig had de vereniging een 30-tal leden. Zo lang- bruik genomen als cantine voor ons zamerhand werd het ledental groter, personeel. Het was een openbaring en thans telt zij pirn. SO leden, •oor hen. die gewend waren hun _,e leden betalen een geringe con- broodje te nuttigen in de oude schaft lokaliteiten. Het frisse intetrieur, ge heel naar de eisen des tijds, maakte op ieder een prettige indruk. tributie, welke aangewend wordt voor de aanschaf en onderhoud /an de benodigde materialen. Na 'de Ontspanningsvereniging kwam In de fabrieken waren schaftloka- Je toneelvereniging tot stand. Ook len voor meisjes en mannen apart werd het „Badminton '-spel be- gehouden. Men moest in die tijd oefend. Voor korte tijd echter, de bokken van de schapen schei- daar de belangstelling voor dit den, zoals het spreekwoord luidd?. spel niet groot was. Thans is er In het O.G. was dit de eerste jaren een tafeltenis- en een Judo-vereni- ook zo. I ging, welke ook een dankbaar ge- Niet stoeien. °ruik van de zaal maken. Over het algemeen was men ?e ""J u„ord' °P Maandagavond rrfeoh dat het heter was de d°°r dl> Bridged an oordeel, dat het beter was, de mensen gescheiden te houden, om lub gebruikt, en de Brandweerver. gebruikt het to neel voor de E.H.B.O.-lessen onder stoeipartijtjes en dergelijke te u voorkomen. Wij hebben over het """""K van de heer Brat. U ,j kun samenzijn van meisjes en mannen ile" s"l,st, fipm dat het O.G. practiseh niet te klagen gehad. van "'"'s tüt laat volle bezet met het gevolg, dat wij de glazen wand in den vervolge openlieten, zodat wij één lokaal hadden, het geen een veel prettiger geheel gaf. Toneel- en leeszaal Door uitbreiding van ons perso neel is het toneel nu ook in ge bruik genomen wegens ruimtege brek. Is het woord toneel wel de juiste benaming? Neen, het he dendaagse toneel, was vroeger, toen wij een kleiner personeel had den, de „Leeszaal". Zij, die van lectuur hielden aten eerst hun broodje, en konden zich dan terug trekken naar de „Leeszaal". Daarom zijn er ook schuifdeuren aan deze zaal aangebracht, die gesloten werden tussen 12 en I uur, zodat men in een rustige om geving een boek kon lezen. Weinig werd er echter gebru'k Jok de Personeelsvereniging geeft /ele avonden voor ons personeel. Behalve onze eigen verenigingen, wordt het gebouw op Zaterdag avonden vaak verhuurd aan „bui tenstaande" verenigingen, echter alleen als er geen „stadszaal" be schikbaar is. In de loop der jaren hebben vele festiviteiten in ons gebouw plaats gevonden, o.a. feestavonden, re cepties, modeshow, enz. De veranderingen. Vele jaren is het interieur in de zelfde kleur gebleven. Thans heeft Je Directie het gebouw eens duch tig onder handen laten nemen. In moderne kleuren zijn plafond en houtwerk gesch.lderd, het gebouw krijgt een ander aanzien. Het to neel wordt voorzien van nieuwe gordijnen, ook de coulissen worden vernieuwd. De gele overgordynen zullen ook vernieuwd worden, zo dat over een paar weken het ge hele gebouw een prettiger aanzien zal hebben. Ook de luchtcirculatie wordt ve.- beterd. zodat de zaal minder warm zal zijn, als er zo n 500 mensen bijeen zitten. Dit laatste is zeer belangrijk, want op feestavonden kwam het wel voor, dat er een tropische hitte in de zaal hing. Vermoedelijk zal de hall ook nog veranderd worden, hoe is nog niet geheel bekend. Het nieuwe terrein achter de tuin van het O.G. kan deze zomer ook in gebruik geno men worden. De jongelui kunnen hierop naar hartelust ravotten. In de stadsplantsoenen staan bordjes waarop vermeld: „Het plantsoen wordt aan de zorg van het publiek overgelaten". Laat dit bordje bij ons niet nodig zijn, doch laten wij allen waardering hebben voor dc medewerking van onze Directie om haar personeel in de schafttijd een zo'n prettig moge lijke omgeving aan te bieden. Als wij dit allen willen beseffen, dan kunnen wy altijd op onze Di rectie rekenen.

Personeelsbladen | 1955 | | pagina 1