Zandvood G. J. van Zijl (leider openings- ploeg): „Altijd op het nippertje Waarom wordt er gesloopt? ■iiiiiinimii Rondleiding fabriek Kleinere vork en lepel Heefi U al vacaniieplannen? Hier zijn enkele voorstellen Waar gaan we heen? AHTUTSIN AÓWALITe if Personeelsorgaan van Albert Heijn N.V., Zaandam SAHÜ020C0014 Flitsen Fabr/Zaan maart 1955 12e Jaargang No. 3 - Maart 1955 J-S Nagegaan zal worden in hoeverre het mogelijk is de medewerkers van het C.M., die nog nooit de fabriek hebben bezichtigd, een rondleiding te laten maken. Het blijkt, dat de zilveren vork en lepel, die gewoonlijk aan medewer kers, die 7V2 of 12V2 jaar bij ons bedrijf werken, niet geheel ,,in de mond" passen, aldus vernemen wij van doorgaans betrouwbare zijde. Op verzoek van de Contactscom missie zal worden omgezien naar een kleinere maat voor diegenen onder de jubilarissen, die daartoe de wens te kennen geven. Bij ongeval direct melden Het gebeurt herhaaldelijk, dat iemand, die een ongevalletje krijgt en daarmee thuis blijft, pas één of twee dagen nadat het on geval heeft plaats gehad, hiervan kennis geeft. Dikwijls blijft de ge troffene thuis en meldt zich ziek. De Rijksverzekeringsbank eist op gave binnen 24 uur en kan uitke ring weigeren. Daar dit eigen schuld is van betrokkene en hem of haar schade kan berokkenen, waarschuwen wij nog eens ernstig. Personen, die op advies van de medische dienst naar huis worden gestuurd, dienen voortaan het ge- leidebriefje, dat zij ontvangen, eerst door hun chef te laten para feren. Pas daarna kunnen zij het bedrijf vei'laten en dit briefje bij de por tier inleveren. Naar Hoogtepunt uit de landenpotpoucri van Martin Erich. Schietwedstrijden op 2 April Evenals het vorige jaar zullen ook dit jaar schietwedstryden worden gehouden, waaraan niet alleen onze bewakings- groep, doch ook andere be- dryven zullen deelnemen. De organisatie zal door de Politie en ons samen worden ver zorgd. Ook nu weer zullen de pryzen bestaan uit eieren. Wij hopen in de volgende Flitsen de uitslag van deze wedstryd te kunnen plaatsen. Organisatie en ieamgeesi onmisbaar Ons voormalige leeggoedmagazijn gezien vanaf een dekschuit. Ongeveer een maand geleden be gon de sloperij van één der voor malige ,,Mico"-panden, waarin van 1954 af de „Emballage"-afd. was ondergebracht. Dit pand was in de „Mico-tijd" de opslagplaats van de ongepelde paddi. Dagelijks kwamen grote Rijnaken gevuld met balen paddi bij de Mico om te lossen. De paddi werd in de Mico gepeld en geglansd. Dit kapitale pand, dat nu gesloopt wordt, kon aan Hoewel de zomer nog wel op zich laat wachten, is het nu toch de tijd om de plannen voor de vacantie een vaste ge stalte te geven. Het volgende is alleen voor hen, die tussen de 12 en 32 jaar zijn en van plan zijn in de komende vacantie voor weinig geld betrekkelijk veel van het buitenland te zien. In 1950 werd het Jeugdreisbureau „Roy" opgericht. Roy verzorgt in principe alleen reizen voor 12 tot 32-jarigen en bekommert zich niet om het verblijf van de jonge reis- lustigen, die na aankomst van het Roy-vervoermiddel met een tent, trekkend langs jeugdherbergen of hoe ook verder gaan. Roy krijgt zijn lage prijzen door een enorm aantal reizigers in zeer korte tijd te vervoeren en daarvoor vervoer middelen in zijn geheel voor en kele maanden af te huren. Aan gezien „het vervoer alleen" werd verboden in Nederland, worden thans ook „geheel verzorgde rei zen" naar special Roy-chalets of gedeeltelijk voor Roy gereserveer de hotels georganiseerd. Voor het reizen met Roy is een inschrijving/abonnement op het blad „Roy" 2.per jaar) vereist. „Onverzorgde reizen" naar Parijs 30.(retour) Innsbruck 60.(retour) Nice 80.(retour) Rome 100.(retour) Barcelona 100.(retour) Rycka (Joego-Slavië) 100.(retour) Kopenhagen 65,(retour) Londen 65.(retour) Al deze reizen gaan vanuit Ant werpen (retour Amsterdam-Ant werpen 12.komt dus bij de prijs). „Verzorgde reizen" naar Schruns 11 dagen 135. Cannes 13 dagen 175. waardoor wij nu een pand krijgen met enige verdiepingen, dus met méér werkruimte. Als men zo nu en dan de mensen spreekt, die de sloop van het ge bouw gadegeslagen hebben, dan hoort men steeds zeggen: „Zonde" van dat gebouw. Ja! Inderdaad, voor een leek ljjkt dit ook zo. Het zou minder kost baar zijn, als het gebouw (in de oude toestand) van vloeren voor zien kon worden. Maar aangezien muren en onderbouw niet stevig voor ogen te toveren. Het is nog altijd gelukt op tijd gereed te zijn. Daar is de heer Van Zijl trots op. Terecht. Want het heeft er wel eens om gespannen. Met nachte lijke en avond-uren moest al te vaak de tijdnood overwonnen wor den, die bij dit enerverende werk Londen 9 dagen 175!— j nu eenmaal schijnt te behoren. Kopenhagen 9 dagen 145.13 ton goederen Het adres van „Roy" is Meent 83a, j „Ik heb een fijne ploeg", zegt de heer Rotterdam. Van Zijl, wanneer we met hem in De laatste „blikjes" wegen het zwaarst. De heren G. J. van Zijl en v. d. Brink aan het werk. Wie wel eens een paar uur vóór de opening een Utrechtse jaarbeurs heeft bezocht, of misschien van naby de inrichting van een andere grote tentoonstelling heeft meegemaakt, houdt daar maar één indruk van over: het beeld van een volledige chaos. Alle mogelijke handwerkslieden moeten tot in de laatste minuut voorzieningen treffen; standhouders met omkringde ogen en ver warde haren gaan schuil achter stapels pakmateriaal; honderden kilo's papier en houtwol liggen verspreid over de looppaden, waar binnen enkele uren een eindeloze stroom van mensen een weg zal moeten vinden. Kortom, wie zoiets één keer beleefd heeft, begrypt niet, hoe weinig uren nadien het opgepoetste beeld van de tentoon stelling te voorschijn geroepen is, zoals het verwende publiek het alleen wil aanschouwen. Kunstenaars. gesprek raken, temidden van het keu- Er is een kleine groep van mensen Hardende letter- en reclame- in het A.H.-coneem, die in klei- ,de sdc ,mcff ner verband altijd met dit beeld Zuidelijke vleugel van het hoofd- te maken hebben. fc""°°r Westzijde, die het domein at Het is de openingsploeg, de groep "a" dc knutselgrage etaleurs. ..Er at van „kunstenaars" onder leiding hun nooit iets te veel. en er wordt van de 48-jarige heer G. J. van "<">it op tijd gekeken. Er komt heel Zijl uit Haarlem, wier taak het is wa' b,Jd<j "nehting van de overal waar een nieuwe zaak ge- zaken. Weet U. dat er in tedere zaak opend, of een verbouwd filiaa' zo n twaall a dertien *on goederen heropend wordt, nog juist op tijd en,9e autovrachten dus op zijn de klantenkring het alleen maar P~at^f glanzende gezicht van ons bedrijf paddi 80.000 balen bergen. De ba- genoeg zijn om dreunende machi- i nnc to rnveon W9C vlophrc g nnpn len lagen op stapels van 20, een gewicht vertegenwoordigende van 20 x 10 120 kg. Als het pand dus geheel gevuld was (en dat ge beurde vóór de oorlog vaak) lag op de vloer een gewicht van min stens 8.000.000 kg. Zolders waren in dit pand niet aanwezig, dus toen A.H. in 1951 de panden kocht, had de N.V. aan dit pand niet veel. Als enige werkruimte kon de vloer gebruikt worden, hetgeen voor ons zeer onvoordelig is. Nu wij zo'n ontzettend ruimtege brek hebben, zal om deze reden dit pand grotendeels gesloopt moe ten worden. Een herbouw sal plaats vinden. nes te torsen, was slechts „slopen' geboden. Derhalve moest de em ballage-afdeling voor de zoveelste maal verhuizen. Ook hiervoor werd raad verschaft. Een grote ijzeren loods werd op het terrein van v/h Bakker geplaatst, en de emballage-afdeling kon daar haar intrek nemen. Weliswaar is de werkruimte de helft kleiner, maar met goede wil en een beetje be helpen gaat het. Eén troost is er, het is voor hoogstens een jaar. Vos en zijn helpers zijn voorlopig ingeblikt. Een lang „leven" zij hun beschoren. Over een jaar ko men wy met een blikopener, Vos! V, H. En of men nu in Schiedam de ZB- zaak binnengaat, of in Zaandam, of waar dan ook, altjjd zal. men er ongeveer dezelfde opstelling te rugvinden. De suiker op dat en dat plaatsje, de pudding daar, de blikjes groente weer op een an dere, vrijwel gelijke plaats. De huisvrouw, die in haar eigen stad gewend is geraakt aan een be paalde opstelling van de waren, kan met vacantie de haar ver trouwde A.H.-zaak dus elders vrij wel hetzelfde terugvinden. Daar hebben we maar voor te zorgen." Twaalf nieuwe zaken. De heer Van Zyl, die zelf eenmaal filiaalchef was, kan uren genoe gd ijk vertellen over dit in de eer ste plaats nauwkeurig organisato rische werk. Het afgelopen jaar heeft hy met zyn mannen in der tien weken tyd twaalf zaken in gericht. Dat heeft een enorme voorbereiding geëist. Teamwerk met alle mogelyko functionarissen in het bedrijf. Hij prijst zich ge lukkig, dat het hem bty die nauw luisterende organisatie nooit aan aller medewerking heeft ontbro ken. Doorkijk van de afbraak, genomen staande op een der steigers. 16 April naar de avond van de P.V.

Personeelsbladen | 1955 | | pagina 1