Voor hel eerst in Nederland speciale klanten-obligaties Coupures van f 50 voor de huisvrouwen De Radio-Omroep Zaandam ver zorgde programma 12e Jaargang No. 2 - Februari 1955 Personeelsorgaan van Albert Heijn N.V., Zaandam ■IIIIIIIHIIM SAH002000013 Flilsen Fabr/Zaan februari 1955 Welslagen bezitsspreidingsopzet afhankelijk van inzichf van hef grote publiek coupon. Men verwacht dat de jaarlijks uit te keren rentevergoeding zal liggen in de buurt van 6% r. Aller Hande heef) contact Thans reeds, na het verschynen van het tweede nummer van ons klantenblad Aller Hande blijkt, dat in menig opzicht de juiste snaar getroffen is om de belangstelling van de klan tenkring en niet te verge ten de niet-klantenkring, te trekken. Bewys hiervoor is de werkelijk overweldigende stroom brie ven, die dagelijks op het re dactiebureau binnenkomt. Vele brieven bevatten lof over deze opzet, „waarbij", naar men zegt „nu eens afgeweken is van de traditionele paden en ook lectuur wordt gegeven, waar men als huisvrouw iets aan heeft". De binding, die door deze corres pondentie met „zomaar hon derden en nog eens honderden huisvrouwen uit alle rangen en standen" ontstaat, is van enorm belang. Waar gaan we heen? Op 26 Februari naar „Het Ver raad", ten tonele gebracht door „De Verenigde Spelers". Op 27 Maart wordt in Edam de Mathheus-Passion opgevoerd. Zie verder de publicatieborden. Neen. dit is geen luchtfoto. De fotograaf stond met beide benen op de grond toen hij deze opname maakte: althans, hij was met de aarde verbonden via de muren van het fabrieksgebouw van Albert Heijn te Zaandam. Met andere woorden: hij stond op het dak en genoot daar van het ruime uitzicht over Zaandam, dat al zo menige „dakbezoeker" van onze fabriek heeft getroffen. Bij het bekijken van dit plaatje trof ons de gedachte, dar, al blijft men met beide benen soliede verbonden met de aarde, men toch wel een ruime blik kan hebben. Dat gaat letterlijk op voor deze foto en het is ook van toepassing in figuurlijke zin. Ook zij. die de gedachte hadden de klanten van ons bedrijf door middel van de uitgifte van klantenobligaties rechtstreeks aan Albert Heijn te binden, daarmede meegaande met de moderne stroming in de economie, die genoemd wordt bezitsspreiding. bleken te be schikken over een „verre blik". Zij bleven toch met beide benen op de grond. Intussen, wij zijn er van overtuigd, dat zij die verre blik kregen, staande op het hechte bouwsel van hun ervaring, inzicht en vooruitstrevendheid. Huwelijk niet eenvoudig Zondag j.l. bezochten wij de kerk- dienst in de Kalverstraat (de Pa- j pagaai). i Tijdens de predikatie, welke tot I onderwerp droeg „Het huwelijk", zei de predikant in het vuur van zijn rede, dat het huwelijk niet zo eenvoudig is als een pond suiker halen bij Albert Heijn, welk gezeg- de bij de aanwezigen grote hilari- teit verwekte. Angstdroom van de reclamechef. Woensdagmiddag 2 Februari werd ons muziekprogramma van kwart over vier tot kwart over vijf verzorgd door de Ra dio Omroep Zaandam. Deze zelfde omroep zorgde er voor dat de voorzitter van ons mu ziekcorps via een wire recor der een deel van de muziek uitvoering op 22 Januari thuis op zijn ziekbed kon beluiste ren. Het doel van de leden van deze amateurgroep is dan ook, wat meer licht en ple zier te brengen in het leven van zieken thuis, in zieken huizen of sanatoria. Daarnaast verzochten zij ons af en toe een hedrijfsuitzending te mogen verzorgen, waarvoor wij hen enkele richtlynen ga ven. De uitzending van Woensdagmid dag was dus een proef. In de toekomst zullen wij misschien via onze wire recorder herha lingen kunnen uitzenden van radio-programma's die men graag hoort. Het ligt in de bedoeling de „klan- ten-obiigatiehouders" door middel van een speciaal voor deze groep samengesteld jaarverslag op de hoogte te houden van de gang van zaken van het bedrijf. Naast obligaties is men ook overgegaan tot de uitgifte van spaarbrieven, welke, na verloop van 22 jaar recht ge ven op uitbetaling van drie maal de nominale waarde, dat is 150.—. Obligaties en spaarbrieven kunnen te allen tijde verzil verd worden. De technische uitvoering van dit project, waarbij het begrip klant geconcretiseerd diende te worden, is gebaseerd op een zegelsysteem, aan de hand waax-van men, indien men dit wenst, kan sparen voor de obligatie. Vry willig. Uitdx-ukkelijk zij er op gewezen, dat het hier om sparen gaat in de Meisjescursussen worden voortgezet Behalve binnen het bedrijf bestaat er ook buiten grote belangstelling voor de vervolgcursussen voor de meisjes. Vooral de Zonnebloemstichting toont belangstelling en wellicht komt hier mee t.z.t. een vorm van samenwer king tot stand. Naast het werk. zoals dit door de Zonnebloem- en Mabcr Amabilis-leiding wordt georganiseerd, is echter het plan korte besprekingen te blijven houden, die direct op het werk in ons bedrijf betrekking heb ben. Als onderwerp hiervoor komen netheid, persoonlijke hygiëne, samen- I werking, instructie. kwaliteitszorg enz. ter sprake en het verheugt ons j mevr. van Thiel ook nu tot onze I medewerksters te mogen blijven re- I kenen. Wij vertrouwen er op, dat alle deel neemsters aan het welslagen der bij- j eenkomsten zullen blijven medewer- I ken. zuiverste zin van het wooi'd. Met andere woorden, het is volkomen vi'ijwillig; men kan het als een moderne variant beschouwen op het spaarvarken of de oude kous. Men belegt namelijk geld uit eigen zak in zegels, die de bouwstenen vormen voor de obligatie. Maximaal mag per keer 10 van het in een vei'koopplaats van A.H. bestede bedrag worden gespaai-d. Bezitspreiding. De heer J. W. de Vries, plv. lid van de Raad van Bestuur van Al- bert Heijn N.V., belast met de fi nanciële leiding van het bedrijf, gaf tijdens een recent gehouden bijeenkomst van winkelchefs het volgend commentaar op deze ont wikkeling. Wij hebben het gevoel, dat wij door deze financiële stap meegaan met een moderne stroming in de economie. De gemeenschapsge dachte, zowel in algemene als in bedrijfseconomische zin wint veld en het is mede daarom, dat juist een bedrijf als het onze, dat steeds in contact komt met de eindcon- sument, deze gemeenschapsge dachte ook ten aanzien van zijn klantenkring wil uitdragen. Dat wil dus zeggen, dat de klan ten er bij horen, zowel wat het medebezit, als de winstdeling be treft. Door de uitgifte van winstdelende klantenobligaties is Albert Heijn thans de eei'ste Nederlandse on derneming, die dit nieuwe econo mische streven naar bezitsprei ding daadwerkelijk in de praktijk brengt. Van de mate van inzicht van de klan ten zal het afhangen in hoeverre men rijp is de, door het bedrijf toegewor pen bal, op te vangen. Met andere woorden, in hoeverre men zal inzien welke mogelijkheden hier in zitten en hoe men dit het beste ten eigen nutte en ten nutte van de gemeenschap zal kunnen toepassen. Indrukwekkende bijeenkomst. De eei'der genoemde bijeenkomst, waarbij alle chefs naar Zaandam waren gekomen en op vertrouwe lijke wijze op de hoogte gebracht werden van de consequenties van dit plan, vond plaats op Dinsdag 25 Januari. De heer G. Heijn ver welkomde de ruim 400 aanwezigen en sprak hen op de hem zo eigen gemoedelijke wijze toe, waarbij hij niet naliet naast lof over de pres taties van het afgelopen jaar, aan te sporen tot nog doeltreffender productiemethoden in de filialen. Na de uiteenzetting van de heer J. W. de Vries, lichtte de heer Valk in stimulerende bewoordin- i gen, aan de hand van een fraaie j expositie op het toneel van het O. G., de plannen voor de ingrijpende reclame-actie voor dit obligatie- j plan toe. Ten behoeve van haar klanten ging Albert Heijn met ingang van 3 Febr. over tot de uitgifte van obligaties met een nominale I waarde van 50,ieder. Dit is de eerste maal in Nederland, dat obligaties worden uit- gegeven met een zo kleine nominale waarde als 50, Ook het feit. dat deze bestemd zijn voor de klanten van het bedrijf is voor ons land nieuw, waarbij de „klant-obligatie houder van het bedrijf dus financieel gesproken rechtstreeks i bij de gang van zaken betrokken wordt. Een rente vergoeding boven de vaste rentevoet van 4°/o wordt aan de hand van het vastgestelde aandelendividend bepaald. Uitbetaling geschiedt jaarlijks op vertoon van een aangewezen

Personeelsbladen | 1955 | | pagina 1