Met carabiesje van Singapore naar Alaska in laboratorium IlIliEIIIliHIlt Men laai het regenen en sneeuwen Gebruik paper-clips Waardering uil onze klantenkring Klanikreeg een lachbui Voorzitter Regeringsraad opent Z.B. in Paramaribo Personeelsorgaan van Albert Heijn N.V., Zaandam Landelijke editie SAH002000145 Ritsen Landelijk januari 1955 12e Jaargang No. 1 - Januari 1955 oor een leek hangt er in een laboratorium altijd een geheim zinnige sfeer. De mannen en vrouwen in keurige witte jassen, het gemanipuleer met reageerbuisjes, de geheimzinnige apparaten; het doet allemaal wat mysterieus aan. De bezoeker, die er eens wat komt rondneuzen, voelt zich daartussen alles behalve op zijn gemak. Hij krijgt het gevoel, alsof alle laboranten hem als een atoomspion beschouwen, terwijl het niet in zijn hoofd op zou komen de reageerbusjes hun geheim te ontfutselen. Stelt U zich gerust er zijn ook begrijpelijke laboratoria. Het hart van Albert Heijn's Fabrieken bijvoorbeeld klopt in een daarvan. Het is een plaats waar menige huisvrouw een interessant uurtje zoek zou kunnen brengen. Het zou haar dan duidelijk worden, hoe veel werk er verzet wordt, hoeveel proeven er worden genomen en hoeveel machines en apparaten in werking moeten worden gesteld, voordat er, laten we zeggen, een nieuw koekje in de etalages van de A.H.-filialen prijkt. Voor het bepalen van de spanning, die deeg verdragen kan. dient de z.g. Alveograaf. Het meisje, dat dit precisie- instrument bedient, in de wandeling bijgenaamd „het bal'.onnenmeisje"ziet men hier bezig, terwijl de opgeblazen ballon deeg op springen staat. 28 van de 100.000 paper-clips worden voor hun eigenlijke be stemming gebruikt. In het Engelse tijdschrift „Sales Management" trof de Bata Koerier onlangs de vol gende ietwat komische stat s- tiek aan, betreffende het ge bruik van paper-clips op de En gelse kantoren. Volgens deze statistiek, die, naar het ge noemde blad be ./eert, geba seerd is op een omvangrijke enquête, worden er van de 100.000 paper-clips gebruikt: Als lingeriehouders 7.160 Als haarspelden voor bobbed hair 10.801 Om pijpen schoon te maken 3.163 Als nood-jarretels 802 Voor manicure-doelein den 5.534 Voor het verwaardigen van lampekappen 192 Als Ford reparatie-on derdelen 5.308 Ter bevestiging van hemdsmouwen 4.183 Als tandenstoker 9.021 Om „vr.jgezellenkno- pen" te bevestigen 7.200 Als manchetknopen 5.302 Als fiches bj het poke ren 19.413 Voor het doorsteken van verstopte vulpen nen 7.324 Als vork voor dadels, olijven, enz. 406 Als speelgoed onder het telefoneren 14.163 Voor het bij elkaar hou den van papieren 28 100.000 Als het niet waar is, dan is het toch leuk verzonnen M.H. Zojuist ontvingen wij een brief van onze doenter uit Canada, waarvan U zeker enige regels zui len interesseren. Wij stuurden namelijk een staaf letterbanket in ons St. N.colaas- pakket per zeepost naar haar adres in Ottawa, v/ij koenten deze staaf bij uw filiaalhouder in de Bosb. Toussaintstraat. Toen wij hem vertelden dat we deze lekkernij zo ver weg stuur den, trok hij een bedenke.ijk ge zicht Ook wij waren benieuwd, hoe de banket zich hield en vanochtend kwam 't antwoord. Ze had hem warm gemaakt in de oven en bij i een kopje koffie had de banket gesmaakt, of hij zo vers uit de I winkel kwam. „Heerlijk!" schreef ze ons. U begrijpt dat Wij dit experiment j zullen herhaien en aan onze ken- I nissen doorgeven. I De brief ligt voor IT ter inzage! t Leek ons leuk U dit even te melden. De winkelbediende was bezig een klant te helpen en zei: „Neen, me vrouw, dat hebben we al een hele tijd niet gehad." De chef. die juist aan kwam lopen en dacht, dat het over een bepaald artikel ging, bemoeide zich ermee en zei: „We hebben er volop van, me vrouw, in het magazijn." De klant kreeg een lachbui en be taalde. „Vv aarom moest mevrouw zo lachenvroeg de chef-en voetje sip De bediende antwoordde: „Ze zei, dat we de laatste tijd geen regen hadden gehad." Waf kent U er van V ragen 1. Welke artikelen kunt U bij peulvruchten verkopen 2. Wat is de voedingswaarde van peulvruchten? 3. Welke peulvruchten verko pen wij kant en klaar? 4. Waarom zijn gedroogde vruchten zo voedzaam? 5. Waarom is de koffie van Al- bert Heijn goedkoper dan de zelfde kwaliteit van een ander bekend merk? 6. Waarom is Oranje Koffie duurder danGroenmerk, en deze weer duurder dan losse koffie 7. Wat is een van de oorzaken dat Edammer kaas scheurt? 8. Wat betekent 60/70 voor pruimen 9. Wat betekent „Golden blea ched" 10. Wat legt LT het eerst op het vleeswarenschaaltje jAJf issehien eet U bii de koffie ee carabiesje. een eenvoudig koekje van A.H.; beseft U dan wel dat men in het laboratorium twee jaar lang heeft gewerkt en dat er min stens 100 proefrecepten zijn op gesteld en uitgewerkt voordat U uw karabiesje kon kopen? Menig maal zaten de laboranten gedu rende die twee jaar met de handen in het haar. omdat datzelfde koekje of te bros, of te hard, of zout, of te zoet was. U kunt zich voorstellen dat men in het „lab." een zucht van verlichting slaakte toen het carabiesje eindelijk goed werd gekeurd. leder product dat Albert Heijn's fa brieken verlaat, wordt eerst in het laboratorium gemaakt. Daartoe staan er dan ook kleine beschuitkneders, een apparaatje om zuurtjes te maken, een amandel wals je, een kleine machine om koekjes te ontwerpen. Het zijn alle maal getrouwe nabootsingen van de grote machines in de fabrieken. Het meest verwende meisje, dat zich met haar prachtige poppenfornuisjc de koning te rijk voelt, zal in het labo ratorium van A.H. niet meer naar fornuisjes omkijken. Welk kind zou zich niet een apparaatje wensen om peredrups te maken of een walsje voor zuurtjes? Wonderkast Dat is nog lang niet alles. Er I staat in het laboratorium een kast, die menig kermisexploitant zou willen bezitten. In die kast kan men het, eenvoudigweg door j een knop om te draaien, laten I regenen, sneeuwen of vriezen Zelfs heerst er in deze ruimte af en toe een tropische hitte. Wilt U weten hoe de temperatuur in Singapore is U gaat in de kast zitten, iemand bedient de knop en U waant zich in Achter- Indië. Hebt U plannen naar Alas ka te emigreren, maar schrikt U Mensen Zijn net zoveel Wlltird nis zij in Staat en Hierboven landsminister Carrie, voorzitter van de Regeringsraad van 1 j 1 •ii»i Suriname, die een rede hoeld bij de opening van de eerste Z.B. in Dereid Zijn met andere mensen in goede gezindheid Paramaribo. Op pag. 3 schrijft chef Pasman over zijn reis naar de VFesf. C A t> Va het Februarinummer vervolgt hij zijn relaas over de opleiding van v« v« zijn personeel. samen te werken. er van terug omdat LJ niet precies weet hoe koud het er is? Wel, belt U Albert Heijn even op, koopt U een retourtje Zaandam en kruipt U even in die kast. Waar schijnlijk ziet U dan van emigra tie naar Alaska af. De directie van A. H. zal U graag van dienst zijn, maar U begrijpt wel, dat die kast niet in het laboratorium staat om eventuele emigranten te helpen. De service van A. H. gaat ver. maar zover toch weer niet. In deze ruimte worden de produc- _en op houdbaarheid in al.e soor ten weersomstandigheden en kli maten getest. Ook de verpakking wordt hier aan een grondig on derzoek onderworpen. Blijft een product een dag lang goed in deze xast, dan betekent dat, dat het een maand lang in het filiaal houdbaar blijft. M oppert U wel eens op de beschuiten, die niet bros zijn of die zijn gebroken Wan neer U kon z.en, wat er alle maal in het laboratorium ge beurt, voor de beschuiten op de filialen worden „los gra ten", zou U nooit meer kla gen, wanneer er eens een en kele is gebroken. In de eerste plaats wordt het meel aan een grondig onderzoek onderwor pen in een ingen.eus appa raat. De leek zou het een balionblazer noemen. De la borante (het ballonnenmeisje) mengt namelijk meel en wa ter en blaast met behulp van lucht dit deeg op tot het een ballon vormt, die op een ge geven moment knapt. Zoals by een zelf registrerende ba rometer geeft ook bij dit ap paraat een naald aan wanneer de ballon springt. Uit de lij nen, die deze naald op het papier trekt, maakt het bal- lonnenmeisje op met wat voor soort meel zij te deen heeft, zij ziet of het meel goed of b dorven is en vertelt waar voor het kan worden ge bruikt. Brosheidsmeter. Ook de beschuit zelf wordt aan een uitgebreid onderzoek onder worpen in de brosheidsmeter. Een apparaat, waarvan er slechts en kele in ons land bestaan. Ook deze brosheidsmeter is zelf registre rend en wat U proeft drukt de naald in cijfers uit. Een laborant spreekt niet van een brosse be schuit, maar van een 14; wanneer U zegt: „Hè. lekker knappend zegt men in het laboratorium: „hm, een 12". Een 11 is beslist te hard. een 16 is te vochtig en een 10 keihard. Nee. het A.H.-laboratorium is niet zo'n geheimzinnige plaats, waar iedere bezoeker er van verdacht wordt een atoom-spion te zijn. Het is een oord, waar eigenlijk iedere huisvrouw een kijkje zou moeten nemen, om te zien hoeveel werk er wordt verricht voor zij haar ons zuurtjes kan kopen of haar pond koekjes voor bij de thee. OUTSIDER.

Personeelsbladen | 1955 | | pagina 1