KIES VOOR DE NATUUR, KIES VOOR RANROCK STATION - I iV i V fj ri EXCLUSIEF VERKRIJGBAAR BU ALBERT HEIJN (Advertentie) - Banrock Station, rerkrijgbaar in cle volgende ku aliteiten: Chardonnay. Colombard Chardonnay. Cabernet Sauvignon. Shiraz Mataro en Shiraz. staatsbosbeheer KWALITE ITSW1J N E N VAN BAN HOCK STATION lianrock Station II inas zijn afkomstig uit llanr<x-k Station, ean uniek natuurgebied in Zuid-Australia, bestanmle nit 300 ha tcijngaurd an can cnortn moerasgebied kings de ririer da Murray. I itstakanda klimatologische omstandigheden. rakmanschap an da meesi moderna trijnbouwlechnieken lavaran toegankelijke wijnan ran uitzonderlijke kiralitait op. V K Vv. :2 lianrock Station, /aid Australia A De 11 eerribbenOrerijssel DONATI E A AN NEDERLANDSE NATUI R Daze smaakrolle rode an iritta uijnen zijn e.xclusicf bij un tlbart Haijn uinkel rerkrijgbaar. In ons land profiteert da natnnr ran hat surras ran da lianrock Station Itinera, /.an deal ran de opbrengst ran da in \aderlund rerkochte wijn uordt namalijk gebruikt roor hat harstallan ran aan uniek adcrlands tuttuursebied: Da U eerribben. lianrock Station If ines zijn niat mear ireg la dankan ait de schappen ran tlbart Haijn. Daze tvijnan habban mat recht aan hart roor de natnnr. Ean deal ran da opbrengst ran da in \ederland rerkochte wijn wordt gebruikt roor hat herstellen ran ean uniek Sederlands natuurgebied: De Ifeerribben. ken speciaal afgesloten ocereenkomst met Slaatsbosbehr, r zarandeerl dot hat geld op de juiste maniar u ordt besteed. I brig jaar noremher n erd inniiddels de derde cheque ran 25.000.- orerhandiud creeren ran open water in De n eerribben Dai de consument deze wijnen hlijft wanrderen blijkt uit het feit dal Banrock Station innuddels een totaalbedra an 75.000,- heelt orerhan digd aan Stoatsbosbeheer.

Allerhande | 2002 | | pagina 50