Jegentig procent van studenten ontbijt niet AALTIJDEN OVERSLAAN IS GEVAARLIJK Goede voeding verdrijf! lusteloosheid en vermoeidheid PMC brengt volautomatische wasdroger op de markt Aantekenen belangrijk bij PMC-cheques Goed eten verhoogt prestaties Eerste Albert Heijn studiebeurs toegekend IBBB ««mrn - NIEUWE WINTERMODE 1968-1969 Blikje open? gg« Niet tevreden? Harder groeien t Veel slapen GOED BEKEKEN jflivsblad yan t Heijn N.V. - Zaandam Aller Hande BOKUVERAllCm SAHO01000150 Allerhande september 1968 september 1968 oplage 1.866.000 13e jaargang - No. 9 (149) Ze zijn weer net begonnen, de ruim 78.000 jonge Nederlandse mannen en rouwen, die aan een van onze universiteiten hun kennis vergroten. Bijna vijf- enduizend jongens en meisjes van deze enorme groep zetten voor het eerst en voet hinnen een universiteitsgebouw. Tellingen en enquêtes hebben uitge- laakt, dat tachtig tot negentig procent van alle studenten het ontbijt overslaat i dat tien procent de lunch wel gelooft. En in Den Haag staan de deskundi- •n van het Bureau voor de Voeding klaar met de opmerking: „Het overslaan tan een van de drie maaltijden per dag is zelfs gevaarlijk". e bril is mode-accessoire geworden. Hier enkele modieuze odellen voor het komend seizoen: links het ovale, amandél- trmige model voor de vrouwelijke draagster; midden de 'chthoekige bril voor de heer met vlakke bovenkant en heel thte onderkant (doublé) en rechts: het ronde model voor mg en piepjongdat echter snel verveelt. (Zie ook ,Rond- i" pag. 2). PMC-cheques hebben geldwaarde. Komen zij niet aan Jan kan uw bestelling niet worden uitgevoerd. Verzend cheques daarom in Uw eigen belang steeds aangetekend en adresseer de envelop met PMC Postbus 175 te Zaandam. Zet in de linkerbovenhoek de naam van de bestelde premie. Dan komt uw bestelling feilloos op het juiste adres en kan snel worden uitgevoerd. Het kost iets meer por- en wat extra moeite maar daarvoor krijgt U dan ook zekerheid dat Üw geld in de vorm van cheques niet verloren iaat. En al klinkt het wat rreemd, vergeet niet Uw adres duidelijk te vermel- len op het bestelbiljet. Het komt heus voor dat dit intbreekt en dan is het raadsel moeilijk op te los sen. De PMC vraagt u daar- 'J ook vriendelijk toch vooral voor elke premie «en apart bestelformulier te gebruiken, ook al stopt U er meerdere tegelijk in één envelop. Er kan dan veel sneller worden ge werkt. Meer dan 46.000 nieuwelin gen zitten er sinds een paar da gen op onze middelbare scho len, die in Nederland bijna 230.000 leerlingen in de klassen weten. Hoe staat het met hun ontbijt? Niet om de vlag uit te hangen, zo blijkt. Duizenden middelbare scholieren doen ook net of het ontbijt nooit uitge vonden werd en eten tegen elf uur in de ochtend een reep chocolade om de honger te ver drijven, niet wetende, dat die ene reep beter vervangen kan worden door een bruine boter ham met boter en kaas plus een glas karnemelk, zoals de voedseldeskundigen hebben uit gerekend. TaaU voor ouders Het komt elke keer weer om de hoek kijken en het komt er op neer, dat de Nederlander nauwelijks kaas gegeten heeft van goede voeding. „We zijn nog niet voeding-minded en het zal een hele tijd duren voordat een heel volk in de juiste richting is omgebogen", aldus de mensen die de onder zoekingen plegen. „Opvallend is", aldus prof. Q. C. den Haan, universiteitsarts, die samen met de arts mevrouw G. C. Vermey-Scheltema een rapport opstelde over het eten van stu denten, „opvallend is, dat men er vrijwel geen begrip van heeft wat onder goede voeding wordt verstaan; hier ligt nog bepaald een taak voor ouders, middelbare school, universitai re gezondheidszorg en gezond heids- en voedingsvoorlichting in het algemeen". Niemand kan zeggen, dat in ons land waar zoveel van wieg tot graf geregeld is de studenten vergeten zijn. Onder minister Cals is in 1956 het rapport-Rutten tot stand geko men en een van de gevolgen was: sinds 1 januari 1958 wordt er subsidie gegeven aan de drle-enveertig eettafels (elf mensae en 33 verenigingseetta fels) in Amsterdam, Delft, Rot terdam, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden, Nijmegen, Utrecht en Wageningen. De PMC brengt in september een huishoud- apparaat uit, dat vooral met het oog op de komende wintermaanden in menig gezin een uit komst zal zijn, nl. een automatische wasdroger! Verdwenen zijn de problemen over het drogen van de was, als het buiten regent of sneeuwt of als op zolder de „vorige" was nog aan de lijnen hangt, want de wasdroger lost ze op. Het schone wasgoed uit de wasautomaat in de wasdroger gestopt, de tijd klok afgesteld, een druk op de knop voor de ver warming en verder gaat alles vanzelf. Eenvoudiger kan het niet. De wasdroger, product van de Engelse Parnall-fabriek, die gespecialiseerd is in de ver vaardiging van huishoudappa- ratuur, heeft een capaciteit van 2 a 214 kg wasgoed, een com pacte vorm (67,3 cm hoog, 48,9 cm breed en 48,3 cm diep; hij kan desnoods onder een tafel staan) en is in de kleuren wit en grijs gemoffeld. Het gewicht is ongeveer 40 kg; vier wieltjes maken het mogelijk het appa raat zonder moeite te ver plaatsen. De bediening is Bimpel (bo vendien wordt bij de wasdro- bü ger een duidelijke ge bruiksaanwijzing geleverd). Het wasgoed wordt in de trommel gedaan, die gaat draaien, als de tijdklok wordt ingesteld. Een druk op één (of twee) knop(pen) en een ventila tor blaast lucht, die door één (of twee) electrische element(en) is verwarmd, door de trommel. De gedeeltelijk met water ver zadigde lucht wordt afgevoerd via een metalen gaasfilter, dat de functie heeft pluizen tegen te houden. De wasdroger moet dus w^ in een geventileerde ruimte worden gebruikt: een geopend venster is overigens al voldoende om condens te voor komen. De op de klok in te stellen droogtijd is afhankelijk van de hoeveelheid wasgoed en de aard ervan; naar keuze kunnen de verwarmingselementen sa men of afzonderlijk branden. Als de trommel maximaal be laden is met druipdroog wasgoed uit een wasautomaat kan als vuistregel worden aan genomen, dat het drogen ca. 75 minuten duurt. Het stroom verbruik is in dat geval ca. 2 kWatt. Als het wasgoed tevo ren is nagecentrifugeerd, be draagt de droogtijd niet meer dan drie kwartier. Net als een wasautomaat vraagt de wasdroger geen om kijken, als hij eenmaal is aan gezet. Hij schakelt zichzelf au tomatisch uit. Vijf minuten daarvoor stopt de verwarming (gezamenlijke capaciteit: 2200 Watt) en wordt lucht van ka mertemperatuur door het wasgoed geblazen. De was komt dus niet „kokendheet" uit de trommeL De PMC-prijs van de was droger bedraagt 298,- waar van 52,- in PMC-cheques. De vergelijkende winkelwaarde is ƒ395,-. Bestelnummer A 935. nillllllllllllllillllllllllllllllllllllllllilllllllllllllll Onvoorwaardelijke Kwaliteitsgarantie Als u niet voor de volle hon derd procent met een AH- «artikel content bent, dan ijgt u gegarandeerd het ille bedrag terug.. Prompt, zonder enige bedenking. Ook al hebt u van de inhoud [eproefd of er meer van ge- jeten. Het gaat Albert Heijn n de allereerste plaats om ■tevreden klanten. iiininiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiitiiiiniiiuimitiiuiinin Zo zien de Romeinse kappers de vrouw in de komende wintermaanden het liefst, het zijige (vaak wassen!) haar glad uit het gezicht geborsteld met een dikke toef krullen (al dan niet echt) losjes in de nek. Voor speciale gelegenheden kunt u het kapsel opsieren met een bijou of wat losse bloemen. De Raad van Bestuur van Albert Heijn n.v. heeft een stu diebeurs, groot tienduizend gulden, toegekend aan ir. B. M. Jellema uit Amersfoort, die dit jaar het Ingenieursexamen heeft afgelegd aan de land bouwhogeschool te Wagenin gen. De heer Jellema vertrekt bin nenkort naar de Verenigde Sta ten, om zich aan de universiteit van North Carolina te speciali seren op het terrein van de marketing van voedingsmidde len. Dit is de eerste Albert Heijn studiebeurs die wordt toege kend. De beurs is ingesteld in 1966 en zal ieder jaar ter be schikking worden gesteld aan diegene, die het doctoraal exa men in enige faculteit met goed gevolg heeft afgelegd en die bij zijn studie daadwerkelijk heeft getoond, belangstelling te be zitten voor de goederen en/of diensten distribuerende bedrij ven en speciaal voor die be drijven die de detailhandel in levensmiddelen uitoefenen. De voordracht voor de stu diebeurs geschiedt door een co mité van keuze bestaande uit prof. dr. J. F. Haccoü, ir. A. G. Maris, mr. J. Meynen, prof. dr. G. M. Verrijn Stuart en A. Heijn. Voorlichtingsbureau voor voeding: Er is niet één statistiek die vermeldt hoeveel ouders er dochters van vijftien tot twintig jaar in huis hebben, maar overal bekend is de nationale kreet: „Nee, dank u wel, m'n lijn". Wanneer dat nu alleen maar koekjes by de thee betreft, is er niets aan de hand. Maar onze Nederlandse dochter en slaan rustig maaltijden over en eenmaal aan tafel bedanken ze voor de meest noodzakelijke levensmiddelen en als we er niet bij zijn halen ze hun schade in met een zakje patat of snoep. En wij ons maar zorgen maken als ze er moe en lusteloos uitzien. Er staat een geweldige spiegel in Nederland en die heet „Voorlichtingsbureau voor de voeding". Die spiegel zegt het heel duidelijk. Die spiegel zegt dit: Ga maar eens voor me staan, kijk maar eens in dat stuk glas waarin iedereen zichzelf ziet en geef maar antwoord op deze vragen: Glanst je haar? Is de huid gaaf en gezond? Zijn je tanden sterk en wit? Staan de ogen helder? Straal je levenslust en blijheid uit? Is je houding veerkrachtig en recht? Kortom: zie je er leuk uit? Vragen, die ieder Ne derlands meisje met „ja" zal willen beantwoorden. Moment, hier komen de ouders aan bod. Heeft u ooit tegen uw kind verteld, dat het zal groeien tot z'n acht tiende of negentiende jaar? Heeft u ooit verteld, dat die groei tegenwoordig veel snel ler gaat dan in de tijd van opa en oma? Heeft u ooit ge zegd, dat een kind van tien jaar nu even lang is als een kind van twaalf jaar in 1900? En zo ja, zei uw kind toen: Waarom? Omdat de medische we tenschap een stuk vooruit ge gaan is, omdat we ernstige kinderziekten die de groei af remden, onder de knie heb ben, omdat er minder armoe de wordt geleden en omdat we meer aan hygiëne doen. Er zijn din gen, die ge woon belang rijk zijn om te weten. Een meisje van acht jaar wordt bij elke centi meter die ze groeit een hal ve kilo zwaar der. Is ze twaalf jaar, dan betekent elke centimeter langer één kilo zwaarder. En in de leef tijd van 14-15 jaar is het heel gewoon, dat elke centi meter twee kilo meer aan gewicht betekent! Kijk, en daar schrikken onze dochteren van. Zonder enige noodzaak, want na zestien jaar groeien meisjes (in de lengte) niet meer, om dat de natuur tegen die tijd meer aandacht besteedt aan het verstevigen van de spie ren, aan het sterker worden van de beenderen en aan het ontwikkelen van bepaalde weefsels. Wanneer een van de Nederlandse dochteren dan toeneemt in gewicht, be tekent dat niet dat zij dik ker wordt! „Je mag rustig aankomen .Juf, ik weet het". Het klinkt dagelijks in de Nederlandse klaslokalen. Er blijven ook vingers en armen ingetrokken. Het kan zijn, dat dit iets met eten te maken heeft. „Te weinig of niet goed eten betekent moe en lusteloos zijn", zegt een arts. als je tussen je 12de en 21ste jaar bent", zegt het Voorlich tingsbureau voor de Voeding. „In die tijd bouw je als het ware je figuur voor de toe komst op. Waar je echt wel aan moet denken: dat groei en niet geleidelijk gaat. Het gebeurt wel, dat er tijdelijk te veel op de ene plaats zit en te weinig op de andere. In de meeste gevallen komt dat wel in orde tegen dat je wer kelijk volwassen bent". Het nieuwe schooljaar is net weer begonnen. Let eens op, zegt me mijn huisdokter: „Als je straks je kind bij voortduring tegen de deur post ziet hangen en steeds maar leunen op een stoel of tafel, dan is het een slappe vaatdoek, ongeacht of het een jongen of een meisje is". En dan, zeg ik. Wat moet ik dan doen? „Zorgen dat de spieren van een jongen en een meisje sterk zijn", is zijn antwoord. „En spieren worden sterk door oefening. Dan moet het materiaal goed zijn en dat bereik je door een juiste voe ding". Tot vijftien jaar moet een kind tien uur per nacht sla pen cn tot achttien jaar ne gen uur; daarna is het ge middelde: acht uur slaap. Maar er is meer om een kind stevig, bij de tijd en wakker op school te houden, leert hij me. „Een kind moet goed eten en voor je dat aan kinderen, die denken dat ze te dik zijn krijgt uit gelegd, moet je ze eerst ver tellen, waarom ze eigenlijk moeten eten", aldus die arts. „Zonder eten ga je dood" dat zal elk kind antwoor den, maar er is meer. Voedsel is nodig om te groeien en alles wat slijt te herstellen; voedsel is nodig om zo gezond mogelijk te blijven, om energie te leve ren voor alles wat je doet en wilt doen, om te fietsen, te dansen, om op school te wer ken en om te sporten. „Maar", zeggen de „voedselmensen" in Den Haag, „voedsel ls ook nodig omdat alle arbeid van het li chaam energie vraagt, zelfs het slapen; het groeien gaat immers door; het lichaam moet op temperatuur blijven het hart klopt; de ademha ling en de spijsvertering gaan verder". Te weinig eten betekent moe-zijn lusteloos, zegt mijn huisarts. „Dat moet men vooral de kin deren met ideeën over vermageren even goed on der de neus wrijven/ Hij zegt ook dit: „Meisjes die dachten dat ze een goed figuur hadden staan er zelf soms van te kijken hoe ze zich een stuk beter voelen, wan neer ze gewoon wat meer eten; hun moeheid verdwijnt en dat gevoel van slappe spieren kennen ze niet meer." „Dat het lichaam brandstof verbruikt, dat leert elk kind op school", vindt deze arts, „maar het ls misschien nut tig, dat de jongens en meisjes een paar getallen te zien krijgen. Als men slaapt heeft het lichaam ook brandstof nodig; we verbruiken dan één calorie per minuut Als we gewoon op school zitten heb ben we anderhalve calorie per minuut nodig, gaan we lopen dan wordt dat drie tot vier cal. per minuut, doen we gymnastiek dan kan dit oplo pen tot zeven calorieën per minuut en bij voetballen of zwemmen ls het negen (Bij een renner in de Tour de France wordt het 15 calo rieën per minuut)". „De schijf van vijf', zegt de arts. „Daar weten ze in Den Haag meer van. En die schijf is hoogst belangrijk" „Ja", wordt me in de resi dentie gezegd, „wie dagelijks uit elk vak eet, eet goed" en als ik dan naar die schijf van vijf vraag, krijg ik dit te horen. 1. Ruim een halve liter melk per dag, onze beste bron van kalkzouten en vita mine b. 2. Bruin- of volkorenbrood of knackebröd en grove graanproducten (havermout en gort), die meer vitamines en ijzerzouten bevatten dan wittebrood. 3. Boter of margarine, rijk aan vitamine a. door p. W. RUSSEL

Allerhande | 1968 | | pagina 1