Eind december: zes vrije dagen HUISVROUW ONDER HOOGSPANNING Breng weer sfeer in huis: speel eens een spelletje AH-filialen nemen ook betaalcheques aan Mooi zijn in de avond uren Triktrak - voorloper afkomstig uit het land van Abraham Wat eten anderen met Kerstmis? OUDSTE SPEL TER WERELD 5000 JAAR OUD Rectificatie bericht vleescodering Metingang van 27 november a.s.: RIJSTPUDDING HIER VERSE KARPER DAAR EN NOGA ELDERS Met flou-flou, metaal glinsteringen en dicht plissé Avondverkoop vóór Kerstmis jiert Heijn N.V. - Zaandam Aller ROrUVXRANCBR December 1967 - oplage 1.750.000 12e jaargang No. 11 (140) DEZE keer is de kalen der de werkende mens opnieuw zeer gunstig gezind: van laatste 9 dagen van het 5ar zijn er maar liefst zes, aarop er niet gewerkt ordt. Wat dit laatste en begrip „werkende rens" betreft zal het wel lidelijk zijn, dat hiermede buiten-de-deur-werken- mens bedoeld wordt. Want hoewel de huis- rouw en zeker die met ai groot gezin toch wis drie ook tot de catego- „werkende mens" ge- >kend moet worden, zul- voor haar deze zes vrije" dagen integendeel it de rand toe gevuld zijn jet de extra-drukte, die estdagen in huiselijke :ing, zoals Kerstmis en Jaarwisseling, nu een- iaal altijd met zich mee- rengen. Wat de drukte rondom diverse maaltijden be eft, zullen wij zoals der jaar ook nu pro eren u bij het oplossen an de diverse kook- en akproblemen behulp- jam te zijn. Wat het overige betreft iet doorbrengen van de ele vrije uren in huise- jke- of vriendenkring) juden we u graag willen elpen wat van die echte misse sfeer en ouderwet gezelligheid in huis te alen, die we eigenlijk nog ileen maar uit de verha- in van ouders en groot ouders kennen. Laat de eeldbuis in deze dagen nu ens voor wat hij is (een nkel programma, dat erkelijk de moeite waard daargelaten). Ga eens aêt z'n allen ja, ook (of oist!als uw vrienden op ezoek zijn om een gro- tafel zitten om één van ie oergezellige spelen of [lelletjes van vroeger of a te doen. De winkels lig- sn er vol van en op deze agina en de bladzijden 2 kunt u er alles over an de weet komen. Ze illen u ongetwijfeld hel- m om de komende feest agen sfeervol en gezellig maken. Overigens vormen de feest agen voor de huisvrouw een eriode waarin soms wel eens at te veel van haar wordt avraagd. Urenlang staat zij de keuken, om maar niet te preken van de tijd die wordt ispendeerd aan het doen van nkopen in de overdrukke win- eIs. Enige hulp kan zij Kt gebruiken, en eerlijk ge- igd verdient zij die ook wel. Pij willen daarom een beroep ben op de man en daarbij enken wij dan niet alleen aan et slepen met de boodschap- «ntas. Vele leden van het terke geslacht zijn nl. heel fat mans in de keuken en ikwijls hebben zij er nog ple in ook om hun bedreven- eid in de kookkunst té tonen. !un hen daarom de gelegen heid om eens voor een verras te zorgen. En dan is er og een mogelijkheid om het Ithans een van de feestdagen ens wat kalm aan te doen: ten in een restaurant. De ex- loitanten daarvan laten wer- elijk niets na om een bezoek m hun zaken tot een sfeer- olie gebeurtenis te maken: m feestelijk kerstdiner bij icht kaarslicht en de zoetige sur van dennegroen, een sfeer on intimiteit en toch bent u dt. J. C. Kuipers Kerstavondstemming Licht in vele kerken op aarde! Op welke dagen wordt er meer aan „Vrede" gedacht, inniger om „Vrede op Aarde" gebeden dan op de dagen rondom het Kerstfeest? Zeker in tijden als deze, waar er op zo vele plekken op deze aarde nog steeds bloedig gevochten wordt om Ja, waarom eigenlijk? Om verschil van huidskleur? Om verschil van (politieke) overtuiging? Om prestige-kwes- ties? Wat een futiele, mensonwaardige motieven zo kort slechts 22 jaren' na een verschrikkelijke wereldbrand, die zoveel leed in miljoenen mensenharten over de gehele wereld heeft gebracht. Leed waarvan de wonden wel nooit geheel zullen genezen en dat blijkbaar zo vlug weer vergeten werd Men meent wel eens dat het gezellige huiselijke spel letjes doen uit de tijd is geraakt. Zeker: we hebben het druk. We komen tijd te kort. We vliegen van de ene dag in de andere. De tijd lijkt met de week vlugger te gaan. En dan is er natuurlijk de televisie die ook een beletsel vormt voor het aloude beoefe nen van spelletjes. En toch ondanks al deze beletsels, blijft het spelen van spelletjes (en zeker niet alleen door kin deren) een vorm van ont spanning, die ons verrukke lijke momenten bezorgt. We moeten er gewoon weer een beetje aan wennen. Heus, de televisie kan best eens een avondje uit en dan zal men merken dat men onbewust al- V erpakkingsdatum binnenkort niet meer in code bij Albert Heijn. In ons november-nummer van AllerHande schreven wij een stukje over het „geheim schrift" op verpakt vlees. De laatste regel daarvan luidde: „Wat ons betreft: wij zouden liever zien dat op elk pakje i.p.v. deze code een duidelijk leesbare datum kon worden geplaatst. De datum in de vorm van een voor de leek weinig duidelijke code is ech ter helaas wettelijk verplicht." Dit laatste is fout. Het is nl. wel toegestaan dat de verpak kingsdatum wordt aangebracht in direct leesbare taal. Het is de wens van iedere huisvrouw om zonder moeite de inpakda- tum te kunnen lezen. Men is bij Albert Heijn thans doende om de inpakmachines dusdanig te veranderen dat in de naaste toekomst de volledige voor een ieder begrijpelijke verpak kingsdatum op het verpakte vlees afgedrukt zal kunnen worden. Ter perse Vanaf 2 januari a.s. is in de Albert Heijn-filialen voor het tweede jaar een Huisvrouwen- agenda verkrijgbaar (75 cent bij de boodschappen). Dit handige boekje, dat in de këuken kan hangen of in de tas kan worden meegeno men, zit vol met handige notitiemogelijkheden: tips, re cepten, staatjes voor het note ren van onverwachte uitgaven, enz. Kortom het is voor de orga nisatie van het huishouden en als geheugensteun een onmis baar boekje. Let op 2 januari! Zoals bekent! hebben met ingang van 27 november j.l. alle Nederlandse banken voor hun rekeninghouders boekjes met zogenaamde betaalche ques uitgegeven. Dit houdt in, dat men voortaan in de meeste zaken zijn inkopen zal kunnen doen met een derge lijke chèque ter waarde van ten hoogste 50,als betaal middel. Koopt men iets dat b.v. 70,kost, dan zal men een cheque van 50,plus één van ƒ20,moeten uitschrij ven. Ook alle filialen en restau rants van AH zullen derge lijke cheques als betaalmid del accepteren. Een aankoop van AH-arti- kelen voor minder dan 50,zal men voortaan dus op drie manieren kunnen be talen: 1. zoals vanouds met contant geld, 2. met een betaalcheque van de bank ter waarde van het bestede bedrag of 3. met een betaalcheque ter waarde van 50,waar na men dan het resteren de wisselgeld bij de kassa krijgt uitbetaald. Kerstmis is niet alleen bij ons een feest waarop graag goed gegeten wordt. Ook in an dere landen weet men op deze dagen mes en vork goed te ge bruiken. Wel blijkt dat elk volk toch weer een ander cen traal gerecht heeft. In de an- gelsaksische landen (en ook bij ons in toenemende mate) is de piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!«:iiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiij§ lang verlangd heeft naar een gezellig spel. Daarom in deze AllerHande een aantal ad viezen en suggesties voor het bedrijven van allerlei huise lijke „speelsigheden". Het gaat niet om sensatio- nele_ zaken (juist niet!) maar om spelen en spelletjes, die de ingesluimerde spellust weer in ons opwekken. Misschien komt men ertoe weer een vaste spel letjesavond in te stellen het zij met de kinderen, hetzij met vrienden en kennissen. Het spreekt vanzelf dat wij van de uitgebreide sortering spelen, die in ons land te koop zijn, er slechts een aantal kunnen bespreken. Die spelen die ge noemd worden zijn in ieder geval waardevol. Zij bevatten de elementen die belangrijk zijn voor een goed spel name lijk: spanning, opwinding en de mogelijkheid om te winnen. Daarnaast geven wij u nog en kele tips voor grappige spel letjes, die zonder veel moeite en zonder veel hulpmiddelen gerealiseerd kunnen worden. Veel plezier. Susan Small is de naam van de confectiefabriek die dit metaal- glinsterende model heeft ontwor pen. Hel is een flatleus, gehaakt geheel dat toch heel zacht is en soepel. In zilver, blauwgroen, goud, brons en zuart. Van de Engelsman Robert Dor- land is deze avondjurk met stre pen in smaragdgroen, ko ningsblauw en roze met lange pofmouwen. Een opmerkelijk mo del dat wèl een slanke draagster vraagt. Spelen kan niet alleen een fijn, heel ontspannend tijdverdrijf zijn. Spelen kan ook tot bijzonder mooie resultaten leiden, zoals dit „spel met de schaar" bewijst: een prachtig stukje knipwerk van een vrouw, die het in deze kunst tot grote vaardigheid bracht: i I. G. Kerp-Schlesinger uit Baarn. ^illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllT; Het oudste spel, dat men kent, is naam loos. Het werd gevonden op de plaats waar eens, duizenden jaren geleden, de stad Ur (Genesis 11:28) stond in de vrucht bare vlakte van Eufraat en Tigris. Deze vlakte trok in de loop der eeuwen talloze volkeren en, ongeveer 2500 jaar voor Christus, leefden er de Soemeriërs. Zij werden de beroemde astrologen, die overal werden nagevolgd. Maar ook waren zij het, die het Koninklijke Spel Ur speel den. Een spel, dat zij weer overgenomen hadden van voorgangers, die alweer enke le duizenden jaren eerder in die streek leefden. Dat wordt bewezen door het feit dat, in de jaren '20 van deze eeuw, een Amerikaanse expeditie onder leiding van Sir Leonard Woolley, een speelbord op groef, dat ruim 4000 jaar geleden werd meegegeven als tijdspassering aan een gestorven koning; men vond het, toen men zijn graf ontdekte. Het speelbord was, na ruim 4000 jaar, nog vrijwel ongeschonden en de afbeelding op pag. 2 laat zien hoe het eruit zag; het is een fraai samenvoegsel van stukken schelp en lapis lazuli, die in mozaïektrant zijn ingelegd. De kleur ervan is bruin met blauw. Het speelbord, geheel gerestaureerd, (voorzover dat nodig was) vormt de trots van het British Museum, omdat het als het oudste ter wereld geldt. Natuurlijk vroegen de geleerden, die het speelbord vonden, zich meteen af hoe het spel op dit bord wel werd gespeeld. Men kwam niet verder dan gissingen. Tot het mondaine tijdschrift „Queen", enkele ja ren geleden, een prijsvraag uitschreef waarin aan de lezers werd gevraagd toch eens te trachten de regels van het spel te omschrijven. De inzending van een En gelse dame won het. Het spel blijkt vrij wel zeker een combinatie te zijn van de oeroude triktrak-elementen, die aan tallo ze spelen ten grondslag liggen en het sim pele ganzenbordspel. Ook de Soemeriërs en hun voorgangers maakten gebruik van een soort dobbelstenen; het waren de drie kantige stenen die men bij het bord vond. Verder vond men ook de speelstukken: ronde schijven in wit of in zwart met sierstippen erop. De bewuste dobbelstenen kunnen vervangen worden door twee he dendaagse; de schijven (iedere speler 7 stuks) kunnen vervangen worden door damschijven. Of door andere ronde voor werpen. De lezer(es) van „Aller Hande'" kan het spel zelf eens proberen: wij plaatsen op pag. 2 de spelregels zoals wij die aantroffen in het blad „Queen". dat deze opzienbarende spelvondst publiceer de bij een fraaie kleurenafbeelding van wat eens hèt spel was van de Koningen der Soemeriërs in het oude Ur der Chaldeeën! merkwaardige vogel kalkoen het hoofdbestanddeel van de dis. Engeland kent zijn plumpud ding en wij hebben onze unie ke kerstkransen (die men el ders weer niet ziet!). Laten we eens kijken wat er nog meer aan opmerkelijke gerechten wordt gegeten in andere lan den. In de Scandinavische landen moet men met Kerstmis zijn rijstpudding eten. Met rijstpud ding en gedroogde vis die Jn loog geweld is, leggen de Fin nen een bodempje voor warme gebraden ham en hors d'oeu- vres van enorme omvang. Er wordt niets anders dan koffie bij gedronken. De Zweden doen het iets anders; zij laten hun ham. hun tong en warme kerstworstjes vergezeld gaan van een gekruide hete wijn of cognac die Glögg heet en ook van Mumma, een donkere, zoe te biersoort met suiker erin en bijgemengd met sprankelend so dawater. De Noren ook waarde ren de rijstpudding. Zij doen dat om 4 uur in de middag, waarna zij zich opmaken tot het verorberen van carbonaden en zuurkool en dat, zo rond een uur of zeven, laten volgen door fruit en zogeheten smakaker, kleine koekjes en cakejes in verscheidene variëteiten. De Polen eten hun kerstdiner op de avond voor Kerstmis, de Wigilia. Het feest begint als de eerste ster aan de hemel verschijnt. Alle gerechten zijn vleesloos. Men begint er met soep die gemaakt is van vis of gedroogde paddestoelen, kluski geheten, broodjes met maan- zaad en daarna een grote schaal karper. Evenals de No ren eindigen zij het maal met een grote verscheidenheid aan zoetigheden, kleine gember- broodjes, koekjes, rozijnen en noten. In de Latijnse landen zijn de enige traditionele eterijen de zoetigheden: torrones in Span je, een rijke nogatsoort vol met noten en rozijnen en pannetone in Italië; het is een heel licht en zoet Kerstbrood. In Portugal doet men het met de rabana- dos, sneden brood die in eieren, melk en suiker zijn gedoopt en dan worden gebakken en met honing worden besmeerd. In Mexico gaat men bui tenshuis eten. Men begint met een stevige bonencrèmesoep, die gevolgd wordt door een vis schotel van vis uit de Golf van Mexico welke in olie is bereid met tomaten, uien, peterselie, olijven, kapertjes en kruiderij en. Na deze guachinango komt de kalkoen of het speenvarken (of beide) die opgediend wor den met speciale Kerstsalade. Dunne, brosse pannekoekjes E3 bunuelos genaamd met verschillende soorten soep, ronden de maaltijd af. Bier en rode wijn vormen de dranken; de rijken drinken champagne. Deze maaltijd wordt gebruikt om één uur des nachts na de Mis van middernacht. In Duitsland en Oostenrijk eet men speciaal-gemeste Spie gel karper die tot het laatste mo ment levend wordt gehouden om dan te worden gekookt. Ook eet men er gans met bijbe horende sauzen en speciaal-ge- bakken wittebrood met maan zaad erop. Men drinkt er, tot in de vroege uurtjes, punch bij. Parijs heeft het allemaal vastgesteld, inaar u kunt desondanks alle kanten op met een avondjurk. Vaak zijn ze recht, met of zonder mouwen en dikwijls zeer kleurig geborduurd (wat heel mooi kan zijn). Men ziet prachtige wollen japon nen in flou-flou (loswappe- rend) en ook gedrapeerd. Dan is er het avondtailleur in zwart-wit, het smoking model (met pantalon) en het pekzwarte jurkje dat heftige plisseerokken toont. Zwart komt veel voor. maar dan wél in combinatie met kraakheldere witte manchet ten en kragen; ook jabots. Voor de cocktail zijn som bere kleuren de basis van het geheel: deze worden echter nogal schokkend op gefleurd met heftige kleur accenten in de vorm van lovertjes, kralen, steentjes, strass en foulards. Vit de boutiquecolleclie van het Huis Nina Ried Parijsis deze avondjurk van gele crêpe met lan ge mouwen en gegarneerd met knopen uitgevoerd in strass: ook de grote ceintuurgesp is met deze glinstersteenljes bedekt. Op woensdag 20 de cember, donderdag 21 december en vrijdag 22 december zijn alle fi lialen tot 21.00 geopend (in enkele plaatsen tot 22.00 uur)

Allerhande | 1967 | | pagina 1