n Houten bouwblokken met onbeperkte levensduur Hoe oud is het Kerstfeest? cd eelgoed iangrijk 1! HEINTJES Het spel Guggenheim Hongaars KERST VAKANTIE NUMMER I f feP MEEST CREATIEVE EN VEILIGE SPEELGOED VOOR KINDEREN Albert Heijn's vrolijk- elke 14 dagen - jeugdblad, vol kleurige strips voor uren kijk en lees plezier. 12 ct bij AH-Margarine DE DQXKERE WINTERMAAND EX ZIJN GESCHENKENBREXGEXDE DIENAREN De opvolger En in andere landen? De Duitse prins gemaal SI'AARKAAIIT MBER 1967 ALLERHANDE A 11 seizoen van het »n-binnen is weer jchoots op gang. Nu et nuttig even stil te bij de verhouding kind tot speelgoed, reerst is het van het itste belang ervoor te dat de ouders en voor speelgoed past bij de leeftijd het kind. Het senti- lele verhaaltje van de ie vader die al, vlak ie geboorte van de ie, aan de wieg komt een elektrische trein en enorme pop, is niet zó onzinnig als wel eens meent: vele •rs biijven steeds te lijk of niet-passend flgoed geven, waar- het kind geen be fte heeft, omdat zij beter t/eten (of in geschenk een indertijd nd verlangen vervuld Kleine kinderen be st vlug met een Idier: een wollen ijn, een beertje of een Ook de jongens Professor Blader- tn heeft in een boekje, goed met speel- d", uiteengezet welk Igoed geschikt is voor leren van bepaalde lijden. Het boekje is egeven bij Van kum. Den Haag. In EERSTE levensjaar: (terende, kleurige, he iende lawaaimakende lletjes van allerlei n vorm. In het EDE levensjaar: inpas- ussen, rijdend speel- (houten karretjes trekkarretjes, trek- idjes, hoepel met hel grote bal; er moet getringel en gepringel pas komen liefst. In DERDE levensjaar: iken, Inlegfiguren, tjes, poppen (ev. met rtjes), klimrek en glij- ik (lichaamsbeweging -oefening). In het [DE levensjaar: kleur den, papier, plasti- (boetseerplastiek), ntol, bouwdozen, zak- met bouwstenen; con- ctiedozen (eenvoudi- zoals wel duidelijk is), rekening houdt met bewezen voorkeuren, ijn kind, zonder veel ite, precies dat speel- kunnen verschaffen het, voor zijn ontwik- ng tot volledig mensje, ist NODIG heeft, ut goed speelgoed is vereiste voor de op- iw van de persoonlijk van elk kind! De legpuzzel Het is een menselijke trek (waarop we trots kunnen zijn) om te trachten iets dat kapot is weer heel te maken. We heb ben dat door alle eeuwen ge daan. Aan die trek beant woordt de aloude legpuzzel, die in talloze variaties te koop is. Er zijn heel mooie Engelse en Amerikaanse (die vaak heel moeilijk zijn en soms duizend of meer stukjes bevatten) maar er zijn ook heel mooie Neder landse. Opvallend mooi zijn die van Egel-spelen: „Maritieme Historie". Het zijn pracht- geschenken voor jong en oud: in een fraaie doos bevinden zich de 1000 stukjes, waar mee men de oude gravure „Krijgsraad aan boord van De Ruyter's Zeven Provinciën voor de Vierdaagse Zeeslag (1666)" kan leggen. Naast deze luxe puzzel zijn er ook nog vier (van elk plm. 250 stukjes) die ge maakt zijn naar originelen uit het Rijks- en Scheepvaart museum. Wie de zenuwen eens wil stillen; wie tot rust wil ko men; wie gedwongen is tot wei nig moeite vergende bezighe den etc. etc., die doet er goed aan eens een legpuzzel te ko pen. Wel moet men dan een apart tafeltje reserveren, want zulke grote puzzels kunnen be paald niet in één dag gelegd worden. Vooral ook omdat er bij zijn die, bestaande uit dui zenden stukjes, niet vergezeld gaan van een voorbeeld zodat men, al leggend, geleide- lij k-aan pas ziet ontstaan wat men aan het zoeken is. Eindelijk zyn ze er weer, de echte houten speel- en bouwblokken. Forse blokken in vele afmetingen en vormen, waarmede ieder kind naar hartelust en zo oneindig creatief kan spelen. sel reiziger kwam in een hut waarin een wijze ie. Hij zag binnen nog ndere man. „Wie is dat?" hij. De man antwoordde: leb geen broers, maar de van die man is de zoon nijn vader." Wie was die te man? azfiM ap uba uooz ap sbav »puadt?[s aa :pjooM)uv In „speelgoedstad RAI", die in november in Amsterdam ge houden werd, werd Okwablok geïntroduceerd. Een grote kol- lektie fijne beukenblokkeri, waarmede ieder kind zich volle dig kan uitleven. Gewone vier kante en rechthoekige blokken, maar ook balken, driehoeken, tegels en platen. En dan zijn er de unieke X-vormige blokken met de meest fantastische mogelijkhe den, waarmede verrassend leu ke bouwsels tot stand kunnen komen. Evenals trouwens met de „stok- en blok"serie; \ger- kante blokken met ronde gaten aan alle kanten en daarbij pas sende rondstokken in diverse lengten. Geen risico's De nieuwe bouwblokken zijn in geen enkel opzicht te verge lijken met de normale blokken dozen. Met Okwa-blok krijgt het kind speelgoed in handen, waarmede het bouwsels van forse omvang kan scheppen door alleen maar nuchter op elkaar te stapelen. „Behoorlijke blokken zijn nauwelijks te koop". Het was deze de laatste tijd steeds meer gehoorde klacht, die de Ok- wa-directeuren C. en G. Ok- kerse deden besluiten een van de oudste soorten speelgoed, het eenvoudige houten blok, weer nieuw leven in te blazen. Een van de grootste proble men vormde het hout. Werke lijk goede en veilige blokken vereisen namelijk speciaal ge droogd beukenhout, dat aan zienlijk kostbaarder is dan het beukenhout, dat normaal voor houten speelgoed wordt ge bruikt. Het is speelgoed, waar iedere ouder, opvoeder en kinderpsy choloog, die uit eigen ervaring en studie weet hoe een kind speelt, ten volle achter kan, staan. Het is net zo ongecompli ceerd als het kind zelf. Een belangrijke factor is, dat het bovendien aansluit op het associatiemateriaal,waarmede tegenwoordig op de kleuter scholen wordt gewerkt. Gezinsspeelgoed „Een leeftijdsgrens voor kin deren die met blokken spelen is moeilijk te stellen", menen de directeuren van de Waddinx- veense speelgoedfabriek. „Bij onze praktische proefnemingen bleken kinderen van drie jaar net zo intensief er mee bezig te kunnen zijn als een jongen van tien jaar." De spelresultaten bewezen ook, dat het uitgangspunt voor Okwa-blok goed is geweest. De verschillende vormen van blok ken, balken en platen vergro ten de bouwmogelijkheden aan zienlijk, waardoor het kind op dit soort blokken veel minder Doolplaatje MET HELE PAGINA KNUTSELEN EN PUZZELEN Men ziet hier de voet van een duiker die weldra de gezon ken schatkist (rechtsonder) zal ontdekken. Hij zal er echter nog wel even zijn best voor moeten doen: hij moet, te beginnen bij de grote teen, door de lijnen in het water (en zonder die te overschrijden) naar beneden zwemmen. Met een potlood in de hand kan men zijn weg volgen. gauw raakt uitgekeken, dan op het traditionele vierkante blok. Naast de spelmogelijkheden van de blokken op zichzelf ble ken ze zowel bij jongens als meisjes van veel waarde als hulpmiddel bij ander spel. Jon gens bouwden er bruggen mee voor hun treinen; meisjes na men blokken als inrichting voor poppenkamers of fabri ceerden er een fornuis van, e.d. Dat betekent ook, dat een blokkenkist een typisch stuk ge zinsspeelgoed is, waar de kinde ren meer dan met welk ander stuk speelgoed ook, gezamen lijk van kunnen profiteren. En dat bovendien door z'n on verslijtbaarheid „in de familie blijft" en dienstbaar kan wor den gemaakt aan meerdere ge neraties. Moet u eens proberen! Op een schaak- of dambord moet u eens 40 pionnen (of cen ten, steentjes, korrels etc.) zoda nig plaatsen dat er op elke hori zontale en vertikale lijn vijf pionnen (of anderszins) komen te staan. Niet meer en niet min der! Men doet er het beste aan eerst de vijf pionnen op elk van de vier buitenlijnen te ver delen. Maar dan! Het valt lang niet mee, maar het kan! Het X-blok in de Okwa-blok serie heeft, zeer aparte mogelijkheden en prikkelt de kinderfantasie in ruime mate. Met behulp van de in de X-blokken passende spe ciaal gevormde balken kunnen de meest futuristische bouwsels wor den gerealiseerd. Foto boi-en: Imposante bouwwer ken kunnen door kinderen zon der moeite met Okua-blok tot stand worden gebracht. De foto laat duidelijk de grote variatie in afmeting en vorm van de diverse blokken, balken en platen zien. Centraal in de Kerstvie ring staat de geboorte van Christus. Oorspronkelijk werd deze geboortedag op de 6e januari gevierd. In het midden van de vierde eeuw verplaatste men de bewuste dag naar de 25e december. Op die laat ste datum hadden voordien feestelijkheden plaatsge vonden voor de Sol Invic- tusde onoverwonnen zon, een symbolische aandui ding voor de Kleinaziati- sche qodheden Mithras en Bel. Men ziet, in de historie van het feest dat de Westerse mens viert, vaker een derge lijk „invoegen" van Christe lijke feesten in reeds oude, vaak heidense, festiviteiten of herdenkingen; de wisseling der seizoenen blijkt hierin ook een grote rol te spelen. Dat geldt ook voor de Kerstman ofwel de Santa Clausfiguur. Deze was aanvankelijk niet anders dan de Germaanse Godheid Odin, die door de lucht vloog in een blauwe mantel op zijn roemruchte achtbenige paard Sleipnir. Toen Europa geleidelijk-aan gekerstend werd, toen werden de oude heidense goden, als het ware, „teruggedrongen" naar noordelijker streken, waar ze zich inderdaad in de geest der mensen nog geruime tijd handhaafden. Ook Wodan (of Odin) moest mee met zijn twee pekzwarte raven, die hem overal vergezelden. Hij werd „vervangen" door een andere ruiter, de Christe lijke heilige Nicolaas die ook werkelijk een zekere gelijke nis met de oude voorstelling van Wodan vertoonde: ook hij reec, zij het op een wit paard, door de lucht; ook hij schonk cadeaus; ook hij, als schutshei lige van de kinderen, was een en al goedheid en gulheid. Dit alles was een volkomen begrij pelijke „invoeging"; de primi tieve mens die in de vroege middeleeuwen van het westen leefde, zocht onbewust naar herkenbare trekken in de nieu we godsdienst aan welke hij zich overgaf. Sint Nicolaas had, door een wonder, drie schooljongens die door een waard waren vermoord (en in gepekeld) opnieuw tot leven gewekt en hij had drie jonge meisjes, die door haar vader's armoede tot ontucht gedreven zouden worden, van dat lot gered door ze drie staven goud te schenken; hij wierp ze door het venster naar bin nen. Ook dat naar-binnen-wer- pen herkende de nog onont wikkelde vroegmiddeleeuwse mens duidelijk: dat had im mers ook Wodan altijd ge daan! Die had zijn geschenken door het schoorsteengat van de armzalige hutten uit die eeuwen geworpen als hij over kwam op zijn paard, zijn enor me mantel wapperend in de wind. De heilige Nicolaas werd herdacht op 6 december. Dat was dicht bij Kerstmis; de winter lag dan al zwaar over het land. Die nabijheid van data deed ze in elkaar overvloeien; de Nederlandse Sinterklaas bleef, op 6 decem ber, zijn gaven schenken (en Waarom het .«pel zo heet, is ons niet bekend. Maar het is een leuk spel, dat niet meerderen gespeeld kan worden. Het vraagt niets anders dan wat vellen pa pier en schrijfgerei. Guggenheim (ook wel Categorieën genoemd) is heel lang een erg populair pot lood-en-papierspelletje geweest. Men maakt een diagram van 5 bij 5 vakken en zodanig dat er woorden in geschreven kunnen worden. Nu kiest men gezamen lijk een aantal onderwerpen uit: Steden in het buitenland b.v.; steden binnenland; componisten; vogels; planten; gereedschap; schilders; beroemde toneelfigu ren of wat men zo verder al kan bedenken. Vijf van deze onder werpen schrijft men in de eerste kolom. Dan plaatst men boven de andere kolommen een tref woord van vijf letters (b.v kogel, nagel, kamer, smart etc., etc.). Dat kernwoord moet bestaan uit vijf letters en geen der letters mag er meer dan éénmaal in voorkomen. Ook moeilijke letters als Q, X, Y en Z mogen er niet A M in staan. Het gaat er nu om, binnen een afgesproken tijd (b.v. een kwartier of 20 minuten), zo veel mogelijk woorden te vinden die beginnen met de letter, die boven de kolom staat en tevens horen bij de categorieën die in de eerste kolom staan. Voor elk goed ingevuld woord dat daarna wordt voorgelezen, krijgt de spe ler 1 punt. Maar dan mag geen andere speler hetzelfde woord hebben! Wie de meeste punten heeft, is winnaar. Een onderhou dend spel, dit „Guggenheim" of „Categorieën". STEDEN KIEV ARNHEM MADRID EDINBURG ROME LANDEN KOREA ARMENIË MONACO ENGELAND RUSLAND VOGELS KRAAI AALSCHOLVER MEES EKSTER ROERDOMP NED. PLAATSEN KAMPEN AALST MUIDEN ERMELO RAALTE KUNSTENAARS KAFKA AAPJES MANET EHRENBURG RODIN de Vlaamse deed het even eens: wellicht elders nog enke le andere), maar in andere lan den en gebieden schoof men de herdenkingsdag van de hei lige op naar Kerstmis en liet hem, als dienaar, de geschen ken brengen die men had ge vraagd aan het Christus-Kind. Zo veranderde elders onze goe de heilige in de angelsaksische (en Duitse) Santa Claus ofwel Father Christmas en in Duitsland in de „Weih- nachtsmann" (die trouwens pas in 1536 voor het eerst, in Strassburg, is waargenomen). Nog even iets over die vensters, waardoor St. Nico laas zijn staven goud wierp. Dat was vroeg jn de geschiede nis van West-Europa. Het was vóór de uitvinding van het vensterglas! Want toen men Luciferspel Een spelletje dat u altijd kunt winnen is het volgende luciferspel: u legt zeventien lu cifers op tafel en nu neemt el ke speler (er zijn er hrtaar twee) er, om de beurt, één of twee of drie lucifers af. Wie de laatste lucifer wegneemt is de winnaar. Er is een feilloos mid del om te winnen: wie erin slaagt de dertiende lucifer weg te nemen, wint. Men kan ook met 16 lucifers spelen. Die wor den dan neergelegd als volgt: bovenaan 7 lucifers; daaronder een rijtje van 5 lucifers; dan een rijtje van 3 en geheel on deraan ligt 1 lucifer. Men doet nu hetzelfde: telkens 1, 2 of 3 lucifers wegnemen. Wie de voorlaatste wegneemt wint. Wie dus aan de beurt is als er nog één ligt, is verliezer. Zoals spreekt moet men beginnen bij de rij met de 7 lucifers en zo, naar onderen toe, afbreken. Hier is de grap in het bezit te komen van de 12e lucifer! De oud-Engelse Kissing- Bough dat eenmaal had uitgevonden en eindelijk de open gaten die de vensters tot dan toe ge weest waren, enigszins kon afsluiten, toen moésten de geschenken wel door de schoorsteen geworpen worden. En dat worden ze nu nog! De Angelsaksische volkeren (en andere) menen dat de fi guur Santa Claus afkomstig is uit het Noorden; hij zou er gens in Finland in een berg wonen (als lid van een der vele kobolden- en trollenvolke ren welke er zouden bestaan volgens de legenden) en elk jaar, op een arreslee met een rendier ervoor, zijn feestelijke tocht beginnen. Duidelijk is hier dat, in_ dit verhaaltje, de oorspronkelijke afkomst van de Santa Claus-figuur geheel vergeten is; men weet niet meer dat hij feitelijk niet an ders is dan een soort afschadu wing van de goede heilige Ni colaas. Op het vasteland van Europa kent men de heilige heel wat beter dan b.v. in En geland en in Amerika. Niet al leen kennen wij zijn naam en functie (hij was bisschop van My ra), maar ook kennen wij nauwkeurig zijn bisschoppe lijke uitrusting: een fraaie kar dinaalrode mantel met mijter en staf. In Tsjecho-Slowakije trekt een man, als bisschop gekleed, in de kersttijd rond langs de huizen en hij wordt vergezeld van een gemaskerde en in het zwart geklede figuur die er als een demon uitziet. In Zwitserland trekt de Sint door de straten omstuwd door kinderen, in witte ponnen ge kleed, en met op het gezicht afschuwelijke maskers en hun hoofd bedekt met vreemde hoofddeksels die lijken op gro te theemutsen. In de buurt van Berchtesgaden wordt hij vergezeld van een jongen in meisjeskleren die de geschen ken draagt en van twaalf woestuitziende kerels, in stro en dierenhuiden gekl-aed, die Butten-mandln heten. Bij elke woning houdt de Sint een geestelijk toespraakje, waarna de Nikola-W'eibl, het jongen meisje-knechtje, de geschen ken uitreikt. Daarna storten de Butten-mandln zich op het jonge volkje in de kamer en jagen ze met kreten en sla gen weg. U ziet href, zij ver vullen de rol van onze ei gen Zwarte Piet met zijn zak en roede. Men neemt aan dat zij de luien en de stouterds bestraffen terwijl de Niko- la-Weibl de zoeterds beloont. Aangezien niemand volmaakt goed is, is hun optreden tegen over alle jeugdige aanwezi gen dan ook heel goed op zijn plaats en is oorzaak van enorm gegil en gelach en ru moer. Engeland geldt als hét land voor Father Christmas. Hij dook er pas op in de vijftien de eeuw en hij bleef tot in het begin van de vorige eeuw in allerlei Kerstspelen een rol vervullen. Wel moest hij, in 1644. het veld ruimen. Ditmaal niet voor weer een nieuwe plaatsvervanger, maar nu voor de religieuze inzichten welke toen golden. In de da gen van de Restauratie welke op deze periode volgden, keer de hij terug en nam zijn oude rol weer op: een nogal simpe le verschijning met weinig pre tenties. Pas in de vorige eeuw ech ter veranderde hij van karak ter in Engeland. Dat staat in verband met het feit dat voor dien Kerstmis eigenlijk uitslui tend als winterfeest en als zui ver kerkelijk feest was ge vierd. Dat gebeurde op één dag: de 25ste december. In de dagen dat Koningin Victoria in Engeland regeerde, veran derde dat alles. Er vond een hevige opleving plaats van Kerstfeestelijkheden. Dit was deels een gevolg van de in vloed van de prins-gemaal Al- bert, die voor zijn eigen kinde ren de gebruiken uit zijn Duitse vaderland invoerde. De eerste kerstkaarten versche nen in 1846 en werden alge meen in 1862; de kerstboom, aanvankelijk een nogal opval lende nieuwigheid, groeide weldra uit tot een enorme zee van dennen, De kerstboom is, zeker in Engeland ein de laatste jaren ook bij ons, zoda nig ingeburgerd, dat men zich bijna niet kan voorstellen, dat hij er nog maar zo kort is. In Engeland'had men voor dien de z.g. Kissing-Bough; een kroon of bol die van de zoldering neerhing en ge heel versierd was met denne- groen, rode appels, linten en kleine geschenkjes. Deze kroon hing werkelijk in élke woning, in elk huis of huis je; het was 'het enige dui delijke sierstuk dat de Kerst tijd vergezelde. Dat duurde tot 1821. In d^t jaar namelijk verscheen de boom op een kin derfeestje aan het hof van Ko ningin Caroline en acht jaar later verschenen er drie in het paleis van de ook al Duitse prinses Lieven. In Manchester brachten Duitse kooplieden de boom binnen. Maar vooral Prins Albert's boom, die 1841 de kinderogen verrukte, was de grote stimulans tot de nieuwe mode. Dezelfde ten dens welke elders de oude wat onderdanige Father Christmas metamorfoseerde in een dure dikke, duidelijk van een goed leven houdende, rijke Santa Claus, is ook in ons land merk baar: het oude Sinter klaasfeest dat, nog niet heel lang geleden (tot in de jaren dertig) hét feest van de winter was voor jong en oud, wordt nu geleidelijk-aan over vleugeld door het Kerstfeest. En dat uit zich vooral in het feit dat het grote geschenkge- beuren niet meer uitsluitend plaatsvindt op 5 december (of 6 december des morgens) maar meer en meer tijdens de Kerstdagen. Zo blijft alles voortdurend veranderen. Ook zoiets eeuwigs als de geschenk- brengende heilige, die eens' oude goden verving. De zwevende knakworst U moet dit eens proberen: u zult dan het wonder aanschouwen van de zweven de knakworst. U brengt de twee wijsvingers, met de top pen tegen elkaar, op ooghoog te en dan op een afstand van plm. 20 cm (dat moet u zelf bekijken). Dan ziet u, als u de blik langs (of „door") die wijsvingers op de verte richt, een merkwaardig verschijn sel: tussen de toppen van de vingers hangt nu een cocktail worstje. Als u de toppen van de wijsvingers van elkaar ver wijdert, zal dat worstje gaan (Advertentie) iT soc,,EN .j (I andbes childer j) zendt mij 3 soepbekers Naam Adres Woonplaats KNIP UIT plak die vlaggetjes opsturen aan California Soepen Harderwijk

Allerhande | 1967 | | pagina 11