Victoria Chokwi (sommige mensen kunnen er niet afblijven); Rondom de Kinderboekenweek 'omm FANTA ORANGE Lexington Spinazie: wèl of niet bewaren Win uw reis naar de Olympische Winterspelen '68 en verdien nog fQnflO extra met optreden tJUUIi." in een televisie-lilm elke inzender verzekerd van aandeel uit f150.000.- prijzenpot J Wctor/a Vervoer per containt aan de spits ALLERHANDE NOVEit spaar 3 x zo snel met Fanta Orange met Sprite met Coca-Cola vergroot uw kans bereid met zuiv're jus d'orange tintelend van allure met die rond-pittige smaak Nogmaals: attentie voor PMC-servicedienst nummer 02150-41656 Speel met Coke, Fanta of Sprite in dit adembenemend evenement Verzamel series in één kleur van vijf verschillende kroonkurken Coca-Cola, Fanta of Sprite, met sport- plaatjes... u wint altijd een prijs! Er zijn tien 2-persoonsreizen naar de Olympische Winterspelen 1968 in Grenoble met nog's f 3000,— extra voor uw optreden in een televisiefilm. Er zijn geldprijzen van f 750,—. Er zijn duizenden extra prijzen waar onder prachtige Olympiade glazensets en 'n jaar gratis Coca-Cola, Fanta of Sprite. Meer dan f 150.000,— aan prijzen. Iedere week een ronde, élke inzender 'n prijs! Lees het wedstrijdreglement Het wedstrijdreglement hangt aan vrijwel iedere fles Coca-Cola, Fanta of Sprite. En óp de fles al meteen de eerste kroonkurk met een sportfiguurtje voor uw winnende serie. De figuurtjes vindt u onder het kurkje. Halen, openmaken, meteen mee spelen: "Nieten" zijn er niet! Medewerkers van The Coca-Cola Export Corporation, Bot telaars en Reclamebureau zijn van deze wedstrijd uitgeslo ten. Correspondentie over de wedstrijd en/of jurering wordt niet gevoerd. Het besluit van de jury is biïidend. v Zélf kijken naar de Olympiade! Spelen voor de televisie! Een cadeau van f 750,-! Daar doet u wat meel Altijd Coca-Cola !n huis, of Fanta, of Sprite. Lekker en makkelijk! Jaar lang plezier! VRUCKTENUMONADE In Nederland gebotteld met toestemming van de rechthebbende op de gedeponeerde handelsmerken, "Coca-Cola", "Coke", "Fanta" en "Sprite" Een fijne combinatie van chocolade en bïscnits f 1,25 per ro! een sigaret die thuishoort In een krachtige hand. De spinazie heeft als groente voor zuigelingen de laatste tijd nogal eens aan kritiek bloot gestaan. Hij zou bij jonge kinderen schadelijk kunnen werken en dat. terwijl spinazie van ouds een goede naam geniet. Deze goede naam heeft hij te dan ken aan zijn rijkdom aan ijzer en andere voedingszouten en aan een aantal vitamines (o.a. vitamine C). De oorzaak van het ziek wor den van kleine kinderen na het eten van spinazie heeft te ma ken met een stof, die nitriet genoemd wordt. Nitriet komt onder speciale omstandigheden in de spinazie voor. In verse rauwe spinazie wordt hij vrij wel niet aangetroffen. Wanneer de spinazie lang bewaard is en er verlept uitziet, kan deze stof wèl voorkomen. Deze. verlepte spinazie kimt u beter niet ge bruiken. De stof komt vrijwel niet voor in gekookte verse of diep vries spinazie en spinazie uit blik die direct na het opwar men geconsumeerd wordt. Wan neer resten bewaard worden tot de volgende dag kan nitriet gevormd worden door speciale bacteriën. Dit kan ook het ge val zijn met spinaziewater. Ni triet is niet te ruiken of te proe ven. Het is dus aan te bevelen: geen resten spinazie in welke vorm ook te bewaren voor de volgende dag. Ook de koelkast kan de vor ming van nitriet niet geheel voorkomen. Kleine kinderen (zuigelingen) zijn veel gevoeliger voor ge noemde stof dan grote kinde ren en volwassenen. Daarom zien we speciaal bij de kleintjes de nadelige gevolgen optreden van de aanwezigheid van nitriet in de spinazie, al komen zij slechts zelden voor. Wanneer u zich houdt aan bo vengenoemde raadgevingen en de heel kleine kinderen alleen spinazie geeft wanneer de dok ter het goed vindt, kunt u met een gerust hart af en toe van Popeye's groente genieten. Dit is overigens een raad die voor alle groenten geldt, omdat zoals u weet bij opwarmen bijna, alle vitamine C vernietigd wordt. Aldus het Voorlichtingsbureau van de Voe ding In Den Haag. Misschien wel overbodig want de telefonistes bij de PTT maken u er zelf al op attent willen wij onze PMC- leden er nogmaals op wijzen, dat sinds kort liet netnummer van het telefoondistrict Hilversum gewijzigd is. Het nummer voor de PMC-service is daardoor geworden: 0 2150 41658. De kinderboekenweek 1967, die van 25 oktober tot en met 4 november heeft plaatsgevon den, mag alsnog als aanleiding gelden om hier enige aandadit te besteden aan de jeugdlec tuur, die voor het opgroeiende kind van niet geringe beteke nis kan zijn. Want niet alleen is het lezen een plezierige ma nier om de vrije tijd te beste den, het is tevens in pedago gisch en psychologisch opzicht van groot nut. Tenminstewan neer er de juiste lectuur wordt gelezen, en om die de brood nodige aandacht te geven, is er nu juist de Kinderboekenweek. TWEEMIUOENSTE Wanneer wij spreken over boeken voor de jeugd, dan moet hier zeker de naam worden ge noemd van Paul Nowee, van wie dit najaar het tweemiljoenste boek uit de Arendsoogserie zal worden verkocht. Dit cijfer kon worden bereikt, doordat deze jonge schrijver de gave bezit de avonturen van zijn held en diens vriend Witte Veder in zo danige bewoordingen weer te geven, dat jongens van zeer uit eenlopende leeftijden erdoor ge boeid worden. Trouwens, ook onder meisjes vinden de verha len van Nowee gretig aftrek, om niet te spreken over de ouders die er zelf menig uurtje mee zoekbrengen. WILKOM Een woord van welkom willen wij in deze rubriek gaarne rich ten tot de Ultgevery Tor in Am sterdam, die dit jaar april is op gericht en vorige maand haar eerste uitgave, het kinderboek „Pi-Frik", het licht heeft doen zien. Hèt betekent tevens het debuut van Rolf Henderson, 22 jaar oud, die bij de illustraties van Egbert Seubring de korte tekst heeft geschreven. Het boek je, dat een formaat heeft gekre gen van 16 x 14 centimeter, be vat 32 bladzijden, waarvan er 14 Zijn geïllustreerd. Het kost 5.75. Ter gelegenheid van de Kin derboekenweek was de Ameri kaanse auteur John Langstaff in Nederland. Zijn werkjes voor de jeugd genieten in de Verenigde Staten een grote populariteit, zo zeer zelfs dat de figuren die men in zijn prentenboeken tegen komt, ook op het witte doek zijn te zien. Dat de heer Langstaff een veelzijdig man is. heeft hij bewezen door de zang die in deze filmpjes te horen is, zelf voor zijn rekening te nemen. Maar wat voor ouders en kinderen be langrijker is: het boek „Frog went a-courtin", dat in 1956 in Amerika een prijs kreeg voor het beste prentenboek, is nu ook in ons land verkrijgbaar. Bij ons heet het „De Kikkerbruiloft." en het is de tweede bijdrage die John Langstaff aan de Neder landse jeugdlectuurmarkt levert, Reeds eerder verscheen van hem „Buiten bij de dieren". BL0KB0EKJES Het is buitengewoon belang rijk, dat jeugdige lezers de juis te lectuur krijgen voorgezet. Vele ouders die als kind de nachten in grote angst hebben doorge bracht doordat spoken, geesten en andere griezeligheden veel te vroeg op hen waren losgela ten, kunnen daar zelf over mee praten. Maar ook wat de eerste en tweede klassertjes aangaat.., die dus nog niet aan Dik Trom en Tom Sawyer toe zijn, ls een goede lectuurkeuze zeer belang rijk. Dit is daarom de plaats en de gelegenheid om u eens voor te stellen aan de heer A. Olders- ma, hoofd van een lagere school te Amsterdam en tevens redac teur van de Blokboekjes, die al sinds een paar jaar in vele kin derkamers zijn te vinden. Deze uitgave hebben een tweedelig doel: door het lezen zullen de kinderen hun taalgevoel en ge zichtsveld vergroten, terwijl het plaatjes kijken belangstelling zal wekken voor vorm en kleur. Inhoud en uitvoering zorgen er samen voor. dat het verhaal nog lange tijd in de kinderfantasie blijft doorspelen, om zo te sti muleren tot spelletjes, het ma ken van tekeningen, en tot knip pen. scheuren enz De heer Ol- Vervolg van pagina 1 Van Lake Wales gaat de koel container per as naar de grote havenstad Jacksonville, van daar per containerschip naar New York en vervolgens met weer een ander contai nerschip naar de Prinses Beatrixhaven in de Maasstad. Laatste fase is dan het vervoer V-e-r-l-e-n-g uw vakantie - Vlieg per KOI dersma heeft een handleiding ge schreven, die bij het kiezen van het juiste boek van groot nut kan zijn en onder de titel „Blok boekjes, een gids voor school en gezin" a 1,75 bü de boekhan del verkrijgbaar is. De gids be geleidt tevens de reeds versche nen uitgaven in deze serie en kondigt de nieuwe aan. Dit na jaar komen uit: „Max de1' detec tive" (auteur: Kin Platt), „En de kat zei Miauw" (Crosby Bon- sall) en „Ankie en de rupsen" (Millicent E. Selsam). op een trailer naar het dl vriesdepot in Utrecht. Gedurende béide zeerei wordt de temperatuur in container zes keer per dag controleerd. Bovendien staal elke gekoelde laadkist een rp recorder, waarvan de t voortdurend het temperaW verloop registreert. Voor heli val dat achteraf blijkt dat koeling toch niet goed was,l dat op de tape met zekerh worden nagegaan... De introductie van de blik nog geen drie maanden! het bezoek van de heer Pie) aan Florida is een ovenvd gend succes. De verkoop 0 op een gegeven ogenblik snel, dat er een hiaat in aanvoer dreigde te ontstal Na drie weken al! Het is een lange weg vanl] rida naar de vriesvakken Nederlandse koelkasten, de „diepvriesketting" van Land heeft geen zwakke sd kels. Zij garandeert: snel voer en voortreffelijke bescK ming van het smakelijke P dukt.

Allerhande | 1967 | | pagina 6