dl ch Pionier in Lelystad 500.000 INWONERS i ft 72 V-5 Rookworst 89 >OVERAL RONDNEUZEN [ALLERHANDE NIEUWTJES Draadcreaties uit Dordrecht in Europe „Heikrekel-nieuws" Toffe broek AH-SINAS 45 90 HANDSCHOEN- ADVIESJES lit ALLERHANDE A NOVEMBER LITERFLES Chocolade letters Albert Heijn Sappige, Gelderse SINDS EIND SEPTEMDER (TIJDELIJKE) AII-SUPERMART Bedrijvige toekomst voor Nederlands grootste polder: NICOLE BRILLANT SPRAY f 2,95 JVR 50 k. 2 IvrudïfenliiW vruchtenlimonade De zuivere smaak van frisse I I sinaasappel, voor u gebot-1 I teld in de lange schenk-I maar-uit literfles, met de ge-1 J makkelijke, plastic schroef-1 I dop voor hersluiting. Gezel-1 I lig-veel en gezond-lekker. albert heijn Denk er nu al aan! Vertrouwde, fijne Delicata chocolade, die u kent van de repen. Keuzeuitmelken puur kleine letter 50 gram zwaar normale letter 100 gram zwaar extra grote letter 200 gram zwaar Haal nu uw St. Nicolaaslet-ii ters in huis. Want u weet hoe f. het gaat. Als u te lang wacht i krijgt Vader straks een K, Marijke een L en Jan een Z. 1 Nü kunt u kiezen uit het I complete assortiment. albert heijn i - In een groot aantal AH-winfcels vacuum verpakt 250 gram J Dankzij de luchtdichte va- J cuum-verpakking blijft de I rookworst vers. Alsof ze een 1 half uur geleden uit de roke- J rij kwam! Zorg ervoor altijd J zo'n vacuum-verpakte worst I In huis te hebben. Makkelijk 1 voor 'trek-ln-iets-hartigs' of onverwachte gasten. Nog 4 tips voor de warme maaltijd! I Braadworst 500 gram 1,98 I Gerookt Vet Spek 500 gram 1,39 Mager Znurkoolspek 250 gram 1,09 I Verse Wijnzuurkool, zonder conserveringsmiddel pak 5Q0 gram 39 cn albert heijn Albert Heün bouwt mee aan Lelystad, in de toe komst met honderdduizend inwoners centrumge meente van de nieuwe IJsselmeerpolders Oosteijjk Flevoland, Markerwaard en Zuidelyk Flevoland. Hoewel er nog slechts een handjevol mensen woont, heeft Albert Heijn eind september als eerste levensmiddelenbe- drijf een tijdelijke SuperMart geopend in het eerste gedeelte van het geprojecteerde winkel centrum, dat over enkele jaren als een „Flevolandse Lijnbaan" wordt omsloten door met veel groen gelardeerde woonwijken. Op een andere plaats in deze winkelwijk opent Albert Heijn volgend jaar een permanente SuperMart, die met een opper vlakte van 630 m2 veel groter is dan de tijdelijke (180 m2). In het afgelegen Oostelijk Flevoland moet Lelystad een centrale functie vervullen. Daarvoor is een „vliegende start" nodig, want een geleide lijke ontwikkeling zal te lang zaam gaan om het gewenste doel van een comfortabel woon klimaat te bereiken. Albert Oostelijk Flevoland Nederlands jongste en grootste polder Zuide lijk Flevoland en de Mar kerwaard worden het „op- vanggebied" van mensen voor wie in het westen van het land geen plaats meer is. Schattingen van de Rijksplanologische dienst spreken over een inwonertal van vijfhon derdduizend in de toe komst. De Dienst der Zuiderzeewer ken geeft de nieuwe woonge bieden hun gezicht, zoals zij dat indertijd ook heeft gedaan bij de Wieringermeer- en de Noord-Oost polder; de Rijks dienst voor de IJsselmeerpol ders probeert ze leefbaar te maken, zelfs de „schmink erop te brengen", om de woorden te gebruiken van lr. F. Tellegen (48), hoofd van de hoofdafde ling stedebouw en openbare werken. Wieringermeer en Noord- Oost-polder hebben een uitge sproken agrarisch karakter ge kregen. Oostelijk Flevoland (54.000 ha) was aanvankelijk ook voor de landbouw bestemd. Die opzet werd echter gewij zigd onder invloed van de plan nen voor de ruimtelijke orde ning in de Randstad Holland, de mechanisatie in de land bouw en het veranderde be hoeftepatroon. Overgangsgebied De in 1957 drooggevallen polder wordt nu een „over gangsgebied van de agrarische IJsselmeerpolders en de pol ders van de toekomst, die pla nologische polders zijn", aldus oud-Zaankanter Tellegen. Het oostelijke gedeelte van de pol der krijgt nog een zuiver agra rische bestemming; ten westen daarvan worden de nieuwe polders voor een belangrijk deel woon- en industriegebied. Op de grens ligt Lelystad, dat zal uitgroeien tot een gemeen te met honderdduizend inwo ners. Van groot belang wordt ook de recreatieve functie. Grote gebieden worden bebost; zij zullen omstreeks het jaar 2000 nieuwe kleur geven op het toe ristische palet van Nederland. Centraal gelegen gaan de nieuwe polders verder een ver keerstechnische functie ver vullen. Zij zullen worden door sneden met wegen, die het westen regelrecht verbinden met Friesland en Groningen. Eind volgend jaar wordt het al mogelijk, van Amsterdam via Muiderberg naar Lelystad te rijden. Goede verbindingen zullen in elk geval stimulerend werken op industrievestigingen, waarvoor een overvloed aan ruimte is. Twintig miljoen Het rijk investeert dit jaar twintig miljoen gulden voor huizenbouw en andere stede lijke voorzieningen in Lelystad; voor volgend jaar is 25 miljoen gulden uitgetrokken. De ont wikkeling zal sneller gaan, als het bedrijfsleven en institutio nele beleggers belangstelling tonen. Dat is thans nog niet het geval, omdat er nog slechts een handjevol mensen woont. Daarom is de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders verheugd over de vestiging van de Su perMart van Albert Heijn, die past in het stedelijke karakter, dat Lelystad krijgt. In oktober zijn de eerste honderd gezin nen er komen wonen. Zij zijn pioniers, die in een nieuwe om geving en in nieuwe onderne mingen een nieuw bestaan wil len opbouwen. „Mensen, die dat doen, moeten een goede mentaliteit hebben. Wij ver wachten veel van hen", zegt ir. Tellegen. Maquette van winkelcentrum in Lelystad Heijn levert aan dat streven een belangrijke bijdrage door met zijn tijdelijke vestiging de toekomstige bewoners een stap voor te zijn. Zij vinden bij hun komst in de SuperMart een breed assortiment artikelen voor de belangrijkste levensbe hoeften. Menige bewoner van stadswijken is niet zo gelukkig, praktisch naast de deur een zaak aan te treffen, waar hij zijn inkopen kan doen. De dienst onroerende goede ren van Albert Heijn, die de vestiging van nieuwe zaken on derzoekt en de directie daar over adviseert, heeft de ontwik keling van Oostelijk Flevoland en de ambitieuze plannen voor Lelystad sinds 1962 nauwkeurig gevolgd. De eerste besprekin gen over de SuperMart in Ne derlands jongste gemeente date ren van september 1965. Thans, twee jaar later, is de Super- Mart al in vol bedrijf en dat is bijzonder snel! Andere normen Het winkelcentrum van Le lystad, waarvan op het ogen blik een klein gedeelte is vol tooid, wordt modem van opzet en beantwoordt aan de voor waarden, die er in dit nieuw ontgonnen land aan mogen wor den gesteld. Bij het ontwerp is rekening gehouden met nor men, die elders in het land niet gelden, met name wat betreft de parkeerfaciliteiten. De auto dichtheid in Oostelijk Flevo land en in de andere nog droog te malen polders zal namelijk groter zijn dan in de rest van Nederland in verband met de relatief lange afstanden. Geprojecteerd langs een au tosnelweg is het winkelcen trum via een viaduct en een glooiende wandelstraat voor voetgangers bereikbaar. Trou wens; de hele winkelwijk wordt domein van wandelaars, die er beschermd door lui fels tegen regen en wind e=s hun inkopen kunnen doen in een groot aantal verschillende soorten winkels. Maar zover is het nog niet! Albert Heijn is voorlopig de pio nier in Lelystad, dat mede dank zij de vestiging van de SuperMart al stedelijke voor zieningen heeft, voordat de grote stroom bewoners de nieuwe huizen heeft betrok ken. (Advertentie) Met Nicole Brillant spray brengt u zonneglans op uw baar. Nicole Brillant spray maakt weerbarstig haar gewillig en dor haar gezond-veerkrachtig. Nicole Brillant spray is géét* haarlak. Het doet niet meer en niet minder dan hierboven staat vermeld. 'n Gen prodükc voor dagelijks gebruik Probeer ook eens de unieke weldoeher van uw haar Nicole haarkuur. Terwijl u en uw eigen Rondneuzer genoten van de zomer en daarbij het ras naderende najaar hevig vrees den, hebben de draadwerkers in het Dordtse Tornado- huis, als razend, draad staan buigen; het resultaat is een ganse serie opmerkelijke buigdraadcreaties voor de huis houding. Het was u reeds bekend: Tornado is, al sinds jaren, een geduchte draadbuiger en in vrijwel elke huishouding treft men de resultaten van" deze activiteiten aan. Nu dan gaat het om een ganse serie flessendragers. Ja, hoe nuttig en handig zijn flessen dragers niet! Zij dragen de kostbare flessen die anders rommelig en scherverig neer vallen op keukenvloeren, vas te tapijten, gangtegels en granito keukendrempels, heel veilig naar de plekken, alwaar ze, geledigd dienen te worden. Wij zijn grote voorstanders van flessendragers. Wij juich ten dan ook, toen wij verna- TEN WEET nog te weinig L van het gebruik van handschoenen; ze dienen niet alleen voor het verwarmen van de handen! Het zijn belang rijke accessoires van de kle ding en kunnen de finishing touch betekenen; het puntje op de I van uw verzorgdheid en goede smaak. Daarom: niet al tijd alleen met warme, gevoer de dingen de straat op! Aller eerst denken aan wat men voor mantel aan heeft. En wat voor schoenen. En wat voor tas men draagt. Bij de elegante mantel: een slanke, dunne handschoen zonder sportieve naden etc. Heel simpele garneringen kun nen desnoods. Glad is het mooist. Hoe korter de mouwen van mantel of ander kle dingstuk, hoe langer de hand schoenen kunnen zijn. Bij een tailleur: lichte stoffen of lederen handschoe nen die ook alweer heel een voudig moeten zijn (geen sier- werkjes erop!) Op reis: sportieve hand schoenen van wasJbaar leder zoals suède, nappa, varkens- of wildleder. Bij een mouwloze jurk (denk daaraan toch!) horen k o r te handschoenen. Gaat het echter om een cocktailjurk, dan wordt dat anders: korte of halflange. En dan versierd met pareltjes, borduursel etc. Men mag ze aanhouden tijdens de cocktail; ze moeten natuurlijk passen bij de mantel die men aanheeft. Lange handschoenen bij de avondjurk. Mat of glanzend en passend ibij het avondtasje. Hier kan de „mousquetaire"- handschoen dienen: door een gleuf in de rug van de handschoen kan men, tijdens de maaltijd, de vingers schui ven en zo eten; mooi is dat niet! ïnen dat de serie flessendra gers uit het Tomado-huis, uit gebreid is met een drager voor 3 flessen, een voor 4 fles sen en een grote (gulzige) voor 6 flessen. Wat zij kosten? Wel: 3.45, 3.95 en 4.95; daar kan men zich geen buil op vallen. In wit of geel; een laagje Tome tic (plastic, zeg maar) beschermt het draad- werk. Tegen roest. Tegen ruw geweld. Tegen ruig behande len. En dan is er nog weer véél mooier! het Torna do-flessenrek. Voor „purzo- nen" dewelke eene eigene wijnkelder bezitten. Of voor „purzonen" die anderszins be langwekkende flessen „leg gend" wensen te bewaren; leg gend. Slechts 65 cm hoog is deze constructie 39 cm breed en 18 cm diep. En toch, goed flessenminnend volkje, kunnen er 24 flesjens op. 11.90. Het „Made in Holland" of „Made in West-Germany" of het „Made in Japan" zijn alombekende aanduidingen. Er is kans dat, over niet al te lange tijd, ook de aanduiding „Made in Europe" zal worden gebruikt op allerlei produkten. Het zal dan gaan om artikelen die, in samenwer king van internationale bedrij ven, tot stand zijn gekomen. Op het gebied van tafelartike len is reeds zulk een samen werking ontstaan. Het gaat om de vier fabrieken Sieg- werk, Drexler, Edy en Bollman Tovar die, zonder de eigen onafhan kelijkheid prijs te geven, een gezamenlijke produktielijn tot stand hebben gebracht. Zowel de vormgeving, de produktie als de marktbewerking vinden HOMEDRESS KRUISSTEEKJES Kruissteekjes zijn hoofd bestanddeel van de stevige blikken papierbak (Torna do; 5.75) die de naam „Menuet" heeft meegekre gen; het is een nieuwe aan winst van de papierbak ken-serie van Tornado. Be halve het hier-getoonde motief is er ook nog een „geborduurde" prullenbak die „Slag bij Doggersbank" heet en die een fraaie re- produktie van deze roem ruchte slag toont. Beide bakken zijn 26 cm hoog en erg decoratief. Vergist u zich niet: het is niet een nieuw dansduo (zoals de befaamde zusjes Kessler), die zich u hier willen presente ren. Deze blonde „langpoot muggen" willen u slechts la ten zien, dat Triumph-Inter national behalve flatteuze lingerie en dergelijke ook zogenaamde „home-dresses" fabriceren: maillots met bijbe horende soepelvallende pull overs van jersey in vele vro lijke (hier Mexicaanse) des sins. Als extra verrassing on der de pullover: een b.h. in hetzelfde dessin. Wat let u om manlief na gedane dagtaak eens in een dergelijk tenue zijn avondlijk kopje koffie te presenteren? Zal hij vast op prijs stellen en u zult er zich warm en prettig in voelen - Even een merkwaardigheid vermelden die, noch in de krant noch in de radio, duide lijk tot uiting komt, terwijl toch wel degelijk sprake is van „nieuws" en „succes". Het gaat over het zangensemble, dat onder de naam „De He i- krekels", zulk succes heeft dat het nu toe is aan een twee de gouden plaat. De t,v. („Pick-Up van de NCRV) heeft terecht aandacht gewijd aan de Geldropse amateurs; zij draaiden toen op een schijf je nogal dom rond voor het verbaasde oog en zongen hun Rondneuzer, de blik deskundig gericht op de uit gestalde kleding van de verschillende herenbeurzen die ons de herfst heeft ge bracht KeulenAmsterdam etc.), werd getroffen door een knap vaderlands werkstuk voor jonggezellen. Het is het model Caper 1967 van de N.V. Marathon Kledingfabrieken uit Ensche de (tel. 05420 - 20347). Op vallend van „Caper" is de zg. „vleugelzak"de broek is van grof geribde corduroy en heeft een fraaie, slank-af- kledende coupe. deuntje. Een deuntje, dat ove rigens zeer velen zeer behaagt. Hun „Waarom heb jij mij laten staa n", is een doorslaand succes gewor den. Om welke reden dan ook. Het heeft collega's tot schuim bekkende jaloezie gedreven dat er liefst 260.000 exempla ren van zijn verkocht en oat het nog steeds loopt (de dag na de t.v.-uitzending, gingen er nog 15000 de deur uit). Net hebben „De Heikrekels" (lustig springend door de Bra bantse heidevelden) hun twee de gouden plaat ontvangen (bij knersing der tanden van de echte artiesten). Want: „De Heikrekels" hebben gewoon een baan; twee ervan zitten bij de heer Philips te Eindho ven; de drie anderen werken elders. Vreemd is (vinden wij) dat deze groep (wat tnen ook van hun zang wil denken) zo lang geheel weggefrommeld is, terwijl zovele anderen die, in hun genre, geen enkel suc ces hebben, zo vaak bepaald misselijk-makende publiciteit krijgen. Wat zou dat zijn? Insi ders zullen daarop het ant woord wel weten; wij vermoe den wel iets. Een nieuw suc cesnummer van de tierelieren de krekelen is „Je bent van mij alleen" Telstar 1293, ja. Nog iets: wist u dat deze springdiertjes al sinds 11 maart jl., dus een half jaar lang, op de lijst der Top Veer tig staan? Dat vinden wij leuk! gemeenschappelijk plaats, R ke deelnemer vervaardigt eg aantal onderdelen en over ei weer levert men deze aan ei, kaar, voor het eindprodukt Met een serie tafelartikelg hebben deze vier bedrijvg (waaronder dus het Dieren^ „Edy"), de sprong over <j( grenzen gemaakt: een prij, zenswaardig initiatief! Wij h, ten hier een deel der bewusü tafelartikelen zien; ze zijn gé! maakt van roestvrij staal e: tonen een tijdloze élégance; kunnen afzonderlijk worde gekocht en passen zich gemak, kelijk aan bij wat men al bj zit. KORTER KAN NIET Toen korter gewoon nie meer ging, toen bedachten bezorgde ontwerpers van !c!e ding voor jonge kinders iets op: ze trokken de schaaf jes een broekje aan onder dii erg, érg korte rokken. Zij de den daarmede heilzaam werl Het resultaat van zulk ee WONDER-POESIE „Ein schoner Rücken kann auch entzücken" zeggen onze Oosterburen. En dat ze ook wel eens gelijk kunnen heb ben, laat de joffer op deez' foto zien. Zij doet dit om haar bijzonder ingenieuze, prak tische b.h. te tonen. Eigenlijk weer één van die befaamde „eieren van Colombus", bij het aanschouwen waarvan men zich met opgetrokken brauwen afvraagt, waarom zo iets niet al eerder werd uitge vonden. Het betreft hier een model, waarvan de schouder- bandjes op 10 verschillende manieren gedragen kunnen worden, al naar gelang het de colleté van de japon. Een b.h., die dus met een geluidloze klap alle b.h.-probleempjes op lost. Stop ik zie u al uw jas aanschieten om naar de dichtstbijzijnde corsetterie- zaak te stormen. U moet vra gen naar de naam: Poesie T. Zo heet deze wonder-b.h. van Triumph namelijk! nuttige activiteit, ziet men oj deze foto van Shub etti of London, die ook in ons land importeert (via mevr. Babs Nelemans-Sartorius te Amsterdam aan de Singel Het is model 2266 en het Ij gemaakt van moskleurige, we- zig-groene crêpe met garne ring van Lurex en broekje In dezelfde trant. Ook in de kien ren oranje, dofbruin, groen, blauw, kers en zwart (dat mo de is) is dit grappige geheel gemaakt. POESZACHT Vele hedendaagse woningen zijn zeer gehorig. In vele ge vallen zal men de zenuwen van beneden- en zijburen kun nen sparen door het gebruik van zachte toffels, fluweellich- te slippers zoals bijv. de ge heel-nieuwe „Homy-peds". Wat, roept gij nu uit, zijn Homy-peds? Het zijn opmer- kelijk-heilzaam geconstrueer de gezondheidsslippers van heel-soepele natuurkurk, die zodanig zijn gevormd, dat de vormen van de voet overal prachtig steun vinden. Iedere stap betekent een soort voet massage. Op de kurken zool is vrolijk-kleurige, zachte frotté verwerkt -die bacterie- en schimmelwerend is. Experi menterende medewerkers aan deze rubriek hebben vast gesteld dat deze „Homy-ped"- slippers buitengewoon prettig om te lopen zyn. De impor teur is Vandenbent, Brou wersgracht 252, A'dam (020 225941). Damesmaten ƒ17,50 (in allerlei grappige, fleurige uitvoeringen; Herenmaten iets duurder. En voor kindervoet jes uiteraard iets goedkoper. Poeszacht!

Allerhande | 1967 | | pagina 2