KOPEREN ALLER-HANDE FEEST ubileumaanbieding: een fraai geïllustreerd receptenboek Prijs: 4,95 ervoer per container aan de spits Twee vrouwen met „lekkere" hobby: koken PMC-show in Rijswijk gesloten 11 n uu START PMC- CONCERTEN Diepvries-ketting van Florida naar Utrecht Ten Geleide VERVOER VAN VORSTEN Sneeuw en zon Een geit ontdekte de koffie Krantenruzie li ui. li.ui.limuii-iii 4,iii us ii SAH001000140 Allerhande november 1957 >rt Heijn N.V. - Zaandam Aller Hamde Zie pagina 7 november 1967 - oplas ïe 1.710.000 12e jaargang. - no. 10 (139) g||||l!llllllllllllllllllll!ll!llllllll!lllllllll!lllllll!lllllllllllllllllllll!lllllllllllllllll!llllll!ll!tllll!lllllll!llllll!^ 1 I Feest bij Albert Heijn! Aller-Hande is jarig. 12'/2 jaar is het alweer ge leden, dat de ons allen inmiddels aan het liart gegroeide Aller-Hande het levenslicht aanschouwde. Jaren waarin een nijvere staf van we mogen gerust zeggen eerste-klas medewerkers die elders in ons land hun journalistieke sporen nog dagelijks verdienen, onafgebroken en met veel animo er het zijne toe bijdraagt ons blad te maken tot wat het langzaam maar zeker is geworden: een plezierige, lezenswaardige krant, die naast allerlei nieuws en nieuwtjes op elk gebied ook nuttige voorlichting geeft aan de vrouw in het algemeen. Uit de vele brieven, die onze redactie met de regelmaat van de klok bereiken, blijkt tot ons grote genoegen overduidelijk dat Aller-Hande echter ook voor veel mannen een graagge- lezen blad is. Twee vrouwen uit hetzelfde (cu linaire) vak: onze kookspeeialiste mevrouw Van Pareren neemt de drukproeven van hel Aller-Ilande- receptenboek door met collega mevrouw Vermeulen (links). Een dagdroom van vele, vele vrouwen: gehuld te innen zijn in een prachtige nertsmantel (en dan nog j| iel zo'n beeldschone van sneeuwwittedwarsverwerk- wellen). Wie nu eens eindelijk wat meer wil afweten ver bont, moet maar even ombladeren naar pagina 5. niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil De weerklank, die vooral de door onze culinaire staf samen gestelde recepten in al die ja ren gevonden hebben, is er aan leiding toe geweest om ter gele genheid van dit koperen jubi leum een speciaal receptenboek uit te geven, waarin de meest geslaagde recepten uit de afge lopen 12Vi jaar, voorzien van fraaie kleurenfoto's, werden op getekend. Dit boek: „12Vz Jaar Aller- Hande-Recepten", onder redac tie van onze janenlange mede werkster op culinair gebied me vrouw L. van Pareren-Bles zal ter gelegenheid van dit jubi leum in november in alle filia len verkrijgbaar zijn voor een introduiktiepri js van 4.95 Maar een waarschuwing is hier op zijn plaats dit geldt slechts tot 25 november! Sinterklaasgeschenk Voor degenen, die door omstandigheden van deze eerste aanbieding geen gebruik rode blikjes geconcen- sinaasappelsap met- te herkennen aan de guiti- snoet van Donald Duck ïn een halve wereldreis ge it, voordat ze in de diep- es vitrines van de Sup er ts en zelfbedieningswinkels Albert Heijn worden uit- dd. Desondanks neemt het roer van de fabriek in het zomerse Florida naar het pvriesdepot in Utrecht niet ger dan zeventien dagen in ig. Dat is mogelijk, omdat irt Heijn het transport van •tot-deur in handen heeft iven van de pioniers op het ied van containervervoer: Amerikaanse mam- concern Sea-Land. Containers (in gewoon Neder- "i: laadkisten) veroveren de htenmarkt op de transatlan- route tussen de Verenig- Staten en West-Europa. Ze den een geheel nieuw tijd- in, omdat het laden en in van de speciaal voor dit vervoer gebouwde (con- :)schepen bijzonder ar- dsbesparend is en in een mi- um van tijd kan gebeuren, de factoren, gepaard aan tal andere voordelen (bescha- ing en diefstal zijn praktisch [esloten), leveren een rela- laag vrachttarief op en vaart ook de consument bij! Lake Wales te fabriek waar de blikjes idaan komen staat in de Lake Wales, het hartje het sinaasappeldistrict van 'da. Naam: Florida Citrus fflers Co-operative, één van grootste coöperatieve bedrij- op dit gebied van Amerika, •lijks verwerkt de fabriek minder dan negen procent de totale oogst. Méér zegt, de dagelijkse produktie 150 spoorwagons vol vers fruit et contact van Albert Heijn het bedrijf dateert van hl Met de opdracht, een le- fancier te vinden, die op kor- termijn een kwalitatief bekend produkt kon leve- stapte de heer C. Pieters (o.a. belast met de inkoop van groente-, fruit- en visconserven) een klein half jaar geleden de fabriek in Lake Wales binnen. De kennisma king was van blijvende aard, die resulteerde in een contract voor de levering aan Albert ,Heijn van geconcentreerd si naasappelsap, in de Verenigde Staten verreweg het grootste d iep vriesprodukt. Eigen terminal In Amerika is het vervoer over grote afstanden van diep gevroren artikelen met diep vries containers de meest voor de hand liggende wijze van transport. Albert Heijn koos voor dezelfde methode en scha kelde Sea-Land in, die in de Rotterdamse haven over een eigen terminal beschikt. Het bedrijf in Lake Wales heeft met het laden van contai ners ruime ervaring. Het maakt daar geen enkel verschil, een container met bestemming New York of een laadkist met bestemming Utrecht in te pakken. De laad kist wordt in de fabriek gevuld en verzegeld en aan het einde van de reis in ons land in dit geval pas weer openge maakt. Controle Gedurende het gehele transport is de temperatuur in de container 18 graden Celsius onder nul. De koelaggregaten, waarmee de laadkisten zijn uit gerust, zorgen daar voor, on verschillig of de containers op een trailer of op het dek van een schip worden vervoerd. De reis van Florida naar Utrecht telt vele schakels, maar zij is toch beduidend korter dan die met een „conventioneel" vrachtschip, dat er ongeveer vier weken over doet. Voor vervolg zie pagina 6 kunnen maken, moge het tot troost zijn dat zij het recepten boek daarna nog, zo lang de voorraad strekt, kunnen bestel len door middel van een giro- Uit het eerste nummer van Aller-Hande ÜEN zich explosief ontwik- kelend .bedrijf als het on ze heeft meer ie vertellen dan de steeds wederkerende (overigens zo uiterst belang rijke) mededelingen omtrent de prijzen van haar produk- ten. Immers, achter dergelijke mededelingen ligt een wereld waarin vakmensen op ieder gebied dag in dag uit ijverig werken om de lijn van dat be drijf te bepalen. Wat is de weg die Albert Heijn ingeslagen heeft? Wel ke motieven liggen ten grond slag aan datgene wat elders in dit land enigszins schert send de A.H.-lijn genoemd wordt? Dit willen wij u vertellen. Regelmatig, steeds als er iets nieuws te vertellen is. U bent nauw met. dit bedrijf verbon den; u hebt uw vertrouwen in kwaliteit en zuiverheid van onze produkten in handen gegeven van de vele werkers in laboratoria, achter de ma chines, in de winkels en de kantoren. U hebt er recht op, iets meer te horen over die mensen, aan wie u uw ver trouwen geschonken hebt. Aan de mensen, die zorgen dat produkten van hoge kwa liteit tegen ee\i geringe prijs onder het bereik van zovelen kunnen komen. Vandaar dit blad „Aller Hande" waarin, naast vele lezenswaardige algemene ar tikelen, het verhaal van ons bedrijf, de A.H.-lijn dus. steeds opnieuw aan u verteld zal worden, opdat wij elkaar leren kennen als goede vrien den en weten dat wij ons ver trouwen niet op los zand ge baseerd hebben. G. HEIJN overschrijving van ƒ6,75 op postrekening 416905 t.n.v. Al- bert Heijn N.V. Boekenservice, onder vermelding van „1 exem plaar Aller-Hande-Recepten". ZOALS BEKEND bevinden zich In vele Europese landen trein-1 stellen die speciaal bestemd zijn I voor het vervoer van vorstelijke personen. Bij ons wordt er nog zelden (of nooit?) gebruik van ge maakt; maar als ze rijden dan be tekent dat voor de spoorwegdirec ties een hele zorg en voorbereiding. Napoleon IH (1808—1873) brak met zijn trein snelheidsrecords en in Rusland stonden, op elke hon derd meter, wachtposten langs de lijn. De spoorwegmaatschappijen blijken altijd de schenkers van zo'n treinstel te zijn, dat natuurlijk aan allerlei eisen dient te voldoen. In 1890 boden de Nederlandse maatschappijen (er waren er toen twee, nl. Hollandsche Uzeren Spoorweg Maatschappij en Staats spoor) Koningin Wilhelmina een map met waterverftekeningen aan van de trein die zij haar toe dachten. Eerst bezochten echter functio narissen (er is niets veranderd in dat opzicht) de verschillende bui tenlandse spoorwegbedrijven om daar allerlei koninklijke, keizerlijke of koninklijk-keizerlijke treinstel len te bezichtigen. Hier blijken ze te sober, daar te luxueus; de heren besluiten een eigen vaderlands ontwerp uit te voeren. Het karak ter, aldus is de mening, moet dege lijk en voornaam zijn. In 1903 (dertien jaar nadat ze beloofd waren dus) komen de rij tuigen gereed; het zijn er vier. Een bagagerijtuig, waarin kamers voor de kamervrouwen; een keu kenrijtuig annex dag- en nacht verblijf voor mannelijke dienaren; een rijtuig met een ontvangstsalon; een in Empire-stijl lichtblauw en geel uitgevoerde slaapkamer, een (ook vlak over de grens) Wiens hart gaat niet open bij het zien van dit vrolijke drietal temidden van sneeuw en bergenf hun jonge smoeltjes beschenen door een stralende winterzon? Wie er naar hunkert enkele dagen (of weken) in soort gelijke omstandigheden door te brengen kan er meer over aan de weet komen op pagina 9. toiletkamer voor de Koningin en twee coupé's voor hofdames. Ten slotte een rijtuig met een Lodewijk XVI-eetzaal; voor Prins Hendrik een Oudhollandse rookka mer („om de Prins, een Duitser van geboorte, zich hier geheel en aangenaam in Nederland te doen gevoelen"), een slaapvertrek voor de prins en een coupé voor de he ren van het gevolg. Voor degene, die nog niet in het bezit is van de Najaarscatalogus 1967 van de PREMIE-van-de-MAAND- CLUB of het bericht op de laatste pagina rechts onder aan in deze catalogus over het hoofd heeft gezien nog even dit: wegens ruimtegebrek hebben we helaas de PMC-showroom in Rijswijk moeten opheffen. PMC- premies kunnen nu dus uitsluitend nog bezichtigd worden in de volgende plaatsen: AMSTERDAM: PMC Voorlichtingscentrum, Osdorp- plein (ingang achter AH-SuperMart bij parkeerplaats). GELEEN: Rijksweg 2, (maandagmorgen gesloten). HARENKerkstraat 32, (woensdagmiddag gesloten) Voor telefonische inlichtingen: uitsluitend PMC Zaandam, tel. 02980-27000. Iedereen groot of klein kijkt graag naar een leuk plaatje of een foto. Wat dacht u hoe de reactie van uw kleuters zal zijn als u eens zo'n pak AH-chocoladevlokken op tafel zet, nu in een geheel nieu we verpakking, voorzien van leuke kleurige tekeningen? Zelfs de meest trage eters zullen nu ongemerkt het ene stukje brood na het andere naar binnen schuiven, terwijl ze de vrolij ke vlokkendoos om en om draaien. IN HET JAAR 850 schijnt de koffie ontdekt te zijn door een kudde geiten. Aldus de koffiedes- kundige Andrés Urobe uit Columbia. Eens ontdekte een Ara bische herder, dat zijn geiten na] de bessen te hebben gegeten van een struikje, zeer opgewext en springerig werden; het was het be- j kende struikje Kaffia. Ook her der Kaldi (zoals hij heette) at wat van de bessen en hij ervoer even eens een zekere opgewektheid. De Iman van een nabijgelegen klooster kwam later op die dag langs en werd getroffen door het merkwaardige gedrag van herder en geiten. Toen hij de oorzaak leerde, nam hij de bessen mee. droogde ze, kookte ze en dronk zelf het brouwsel; ook hij werd monter. De bes van de Kaffia ofwel de koffie was ontdekt; pas in 1600 be reikte de boon onze streken en in 1652 begon in Londen de periode van de grote koffierage. Eerder ai was Wenen hierin voorgegaan. In het begin denk ik: Hoe moet dat nu als man-op- m'n-eentje tegen twee vrouwen die er alles van af weten? Dan zeg ik ineens: „Ik vind die sla, die je overal in Nederland krijgt met al die lagen slasaus, helemaal niet zo geweldig." Zomaar, het was er ineens uit. „Nou ja, helemaal ons idee", vallen de twee dames me bij en ik kijk wat verwonderd. „Je kunt zoveel doen", zegt mevrouw Van Pareren; „sla met een uitje, met olie, azijn, citroen, ga maar door. En het is zaak om er voortdurend op te blijven wijzen. Gewoon, zoals de uitdrukking luidt: frappez toujours." We zitten in een Amster damse kamer: mevrouw Lily van Pareren en mevrouw Neeltje Jacoba („Ik ben erg trots op dat Neeltje") Ver meulen aan de ene kant, uw dienaar in de andere hoek. Twee culinaire schrijfsters, die bekend zijn van de Waddenzee tot in het Geul dal. Waarom ik deze twee „super-kooksters" opzoek? Dat is snel vertéld. DRIEHONDERD Twaalf en een half jaar verschijnen er in Aller- Hande recepten; enkele van de hand van mevrouw Ver meulen, maar de laatste 10 jaar ontelbare van me vrouw Van ,Pareren. Twaalf en een half jaar. dat is een achtste eeuw en het beste uit dat tijdperk wordt nu gebun deld. Kort en goed gezegd: een nieuw kookboek, in novem ber, en ik bevind me tegen over de schrijfsters, van wie mevrouw Van Pareren al met de drukproeven in de hand zit, zodat ik de titel zie: Aller-Hande-Recepten. Hoeveel, vraag ik snel. „Driehonderd", zegt me vrouw Lily van Pareren, be kend om haar voorliefde peper zelf in een molen te malen en haar culinaire scheppingen zo af en toe met wijn te besprenkelen. „Maar het is niet alleen een kookboek", vertelt ze. „Het gaat ook volop over dranken. Om maar iets te zeggen: van warm bier tot long-drinks uit selderij." DOOPCEEL Wie zijn ze precies, die twee dames? Laat me trdthten in een notedop hun doopceel te lichten. Mevrouw Lily van Pareren: culinair-journaliste sinds vele jaren. Schrijfster van talloze publikaties voor de wereld van de slijters. Pre sentatrice van modeshows, zoals bij Max Heymans. Of het niet genoeg was reist ze het hele land door en is, mag ik zonder overdrijven zeggen, vier van de zeven da gen die een week telt ergens in een deel van ons land om er lezingen te houden. Haar kamer wemelt van de boeken en alleen wat de kook boeken betreft moet ze er honderden (in alle talen) gelezen hebben. En mevrouw Vermeulen? Wijn- en culinair-journaliste. Ook zij heeft boekjes op het „alcoholische vlak" op haar naam staan, schrijft elke week in damesbladen en heeft net als mevrouw Van Pareren veel voor radio en televisie gewerkt. HUTSPOT Ik weet dat de journaliste Neeltje Jacoba Vermeulen vooral bekend is vanwege haar streekrecepten. Hoe komt dat? „Mijn ouders kwamen uit de Krimpenerwaard", ver telt ze. „Ik heb het van mijn moeder meegekregen. Voorbeelden? Hutspot, dat is een streekgerecht, uit Leiden. Balkenbrij, uit Drenthe en Limburg en zure zult, ook uit het zuiden." Waarom zijn die twee vrouwen zo weg van koken! „Het is gewoon een kwestie van zin in hebben", ant woordt mevrouw Van Pa reren direct. „Je moet het prettig vinden, zoals bor duren of schilderen." En mevrouw Vermeulen: „Visite betekent voor mij: lekker iets klaar gaan maken. Een heleboel mensen denken aan thee zetten, maar ik denk direct Waar houden ze van?" Je kunt recepten schrijven en zeggen: neem dit en neem dat, maar dat is het niet voor mevrouw Van Pareren. ZONDER VINGERTJE „Ga nu eens een fondue be schrijven", zegt ze. „Daar moet je zo over babbelen, dat de mensen het proeven. En dan nog iets: Werumeus Buning was zowel op culi nair als op literair gebied een geweldenaar. Maar op een gegeven moment zeggen de nuchtere mensen: Dat wordt me nu toch te ingewikkeld. Je moet het niet overtrekken en ook niet met het wijzende vingertje klaar staan, zo van: Pas op als u het zo niet doet. De mensen hebben toch ook nog hun eigen fantasie?" METEEN AL de eerste krant die ons land bezat (een der eerste goede in de hele wereld trou wens) de Haerlemse Cou rant, werd verwikkeld in copy- rightnarigheden, waartegen toen nog geen wettelijk kruid gewas sen was. Het tweemaal wekelijks verschijnende bulletin dat een grote reputatie had van betrouw baarheid en voornamelijk groot wereldnieuws verspreidde (met uiteraard ook landelijke en stede lijke nieuwtjes) was, door Abra ham Casteleyn, in 1656 ge creëerd; hij was drukker in Haar lem. Maar slimme lieden, allen familie leden van de drukker, gapten vro lijk het nieuws, dat hij met kosten en moeite verzamelde, van hem en drukten het rustig na. Dat noopte Abraham toen de naam van zijn krantje uit te breiden met het woord O p r e c ht e hetgeen be tekent „de énige echte" in tegenstelling dus met de geko pieerde exemplaren van zijn broers en neef. In 1664 echter kreeg Abraham het recht alleen zijn krant uit te..., geven. Zo verwierf hij zich c■m krantenmonopolie en was tev^;' oorzaak van een bezinnen or auteursrechten.

Allerhande | 1967 | | pagina 1