lERST DAN INFORMEREN PAS KOPEN Jonker geeft AH zijn „gezicht" Oplos-1 Koffie Over fietsen gesproken 4?5 2.25 ch ch ch TéhcVl Originele Engelse Drop Onontbeerlijke voorlichting door het Centrum voor Industriële Vormgeving Muurverf 145 -EXTRA PRIJSVRAAG— WIE WINT DE 500 GULDEN? X nu is er Julienne Groente soep b 64 ct RABAT Oploskoffie 350 BONGO Oploskoffie J25 PRUSVpti minri Zoute Pinda's J veegvast GEVRAAGD: Nieuwe naam voor Centrum I.V. fEET U EEN BETERE NAAM? UJS VIJFHONDERD GULDEN in alle AH-filialen De fiets in de recreatie soep* liefhebbers! extra goed nieuws! Tijdelijk ter kennismaking SOI Gouden Noot Als een huis I Verpakking Instantpudding gewijzigd 2 zakjes van Vi liter 500 gr. NU Very, Very lekker gram OBER 1967 ALLERHANDE EXTRA AANBIEDINGEN in de AH-SuperMart geldig van donderdag 28 september t.m. woensdag 4 oktober EMMER ±4 KG. MAAKT het niet ingewikkeld, hij geeft een heel eenvoudig 3r ook heel duidelijk voorbeeld. ,.Ik maak me kwaad jout neem en de deksel valt van het zoutvat af Maar ik jok niet dat het deksel, als het zout wat vochtig is ge- muurvast zit. Ik betaal voor een zoutvat en dan wens I iiet goed is en werkt", zegt de heer Ribbens, direktenr Stichting Centrum voor Industriële Vormgeving in Am- jf jaar bestaat fCntrum nu in Beursgebouw j,et Amster- sf Damrak en een plek waar elke Ne- lBder naar goede dingen kijken. Honderden vijf tig- jd landgenoten doen dat 50k in een jaar. t heeft niets met smaak tc j- vertelt de heer Ribbens smaak valt nu eenmaal te Iedereen moet zelf we- hii zijn buis antiek of aodern wil inrichten, of hij antoor of bedrijf in oude of e stijl wil houden. Maar ae mensen een hoop geld uitgeven, is het nuttig om eens te informeren wat de jjkheden zijn, daar gaat het ftonderd vierkante meter jtieruimte. met een perma- en maandelijks wisselende Mistelling van goede ge- artikelen dat is zo on- j dat Centrum. Vijfhonderd jrten staan er reeds om kijken. Over 2.200 andere men zeer uitvoerige gege- j Vier punten in Centrum is nodig", zegt er Ribbens, „omdat in ieder een plaats moet zijn waar nkers inlichtingen kunnen en de dingen kunnen waarvoor ze straks geld neertellen. De koper van ebruiksvoorwerp moet tevo- reten. dat het ding ook doet ivoor het gemaakt is. Ik zeg dat er vier punten zijn die indacht verdienen: het. pro- moet degelijk gemaakt zijn, in het gebruik, mooi van en zijn prijs waard." heer Ribbens is een man voorbeelden en hij tilt ze zo ie praktijk. „Ik hoef geen :ast te hebben waar de naam de fabrikant zö groot voorop verduidelijkt hij. ..Die mag' best achterop staan, drie jaar interesseert het de niets meer; wat hem wel esseert is: doet de koelkast iver drie jaar nog goed?" 1 Centrum voor Industriële igeving toont een produkt ranneer het een deskundige is gepasseerd. En die jury i alles. stofzuiger die uitstekend en die er echt goed uitziet, waarmee je alle stoelen be- Bgt omdat er bijvoorbeeld naar buiten stekende knip- p zitten, die zetten wij hier fleer", zegt de direkteur Kasten In dc tijd van onze overgroot vaders lag alles anders, ook bij voorbeeld de aankoop van kas ten Er was een schrijnwerker timmerman, die voor een bepaal de klant in een bepaalde ruimte een kast maakte en dan zo goed mogelijk. ,.Dat was ambachtelijk werk, iets unieks dat maar voor enkelen was weggelegd", zegt de heer Ribbens. ..Nu is de kast een massaprodükt. Maar waarom zou dat massaprodükt een vervelen de kleur moeten hebben of on handige knoppen? Dat zien wij niet in. En alle laden moeten goed kunnen schuiven. En de maten moeten praktisch zijn. Ga zo maar door." Industriële vormgeving heeft bepaald niet alleen te maken met een strijkijzer, een berg meubel of een stoel. Ook met straatlantaarns, want ook dat zijn massaprodükt en. ..Over al die dingen moet door de ontwerper worden na gedacht", vertelt direkteur Ribbens. „Een lantaarnpaal moet een ding zijndat een voudig is neer te zetten en dat niet uit de toon valt in de om geving. Zijn de lampjes kapot, dan moeten die in één hand omdraai te verwisselen zijn, zonder een uur lang sleutelen X tt denku n De heer Ribbens wil graag dat de mensen even nadenken voor ze iets gaan aanschaffen. Wat wil mevrouw met de stofzuiger gaan doen? Alleen de kamer of ook de auto en de trap? En als ze de trap met de. stofzuiger doet, moet ze dan halverwege ook telkens het snoer uit het stopcontact ha len omdat het tekort is en „bo ven" weer opnieuw de stekker in een ander stopcontact stoppen? „Dat zijn dingen waar ook ont werpers en fabrikanten steeds meer aan gaan denken", zegt de heer Ribbens. „Iedereen heeft graag een gulden meer over voor een stofzuiger als dat snoer dan maar een behoorlijke lengte heeft." Vormen zijn natuurlijk nooit los te maken van het gebruiksdoel dat 't voorwerp heeft, anders kon je een fototoestel eruit laten zien als een theepot". Ook een gas- Vijf jaar lang heet het Centrum nu al Centrum nor Industriële Vormgeving. Wel duidelijk, maar ok een hele mond vol, vond men. Men wil veel ever een andere naani. Een naam, die prettig in et gehoor ligt en toc h duidelijk uit de doeken doet, 'at het doel van het Centrum I.V. is. Om tot deze nieuwe naamgeving te komen roept 'en de hulp in van het grote publiek. Iedereen kan jn of haar fantasie eens aan het werk zetten en leedingen naar de door het Centrum I.V. uitgeloofde 'ijs van 500,U hoeft niets anders te doen dan onderstaand formulier de door u gekozen nieuwe aam en uw eigen naam en adres in te vullen. Knip het formulier daarna uit, plak het op een fiefkaart en stuur het op naar het CENTRUM I.V., •am rak 62a, Amsterdam. Doet u ook mee We zijn werkelijk heel be- ieuwd I" Centrum voor industriële Vormgeving een toonzaal voor goed ontworpen idustrieprodukten. lieuwe naam: fcender: dres laats: 'itknippen, op briefkaart plakken en vóór 21 ktober opzenden aan Centrum I.V., Damrak ^a, Amsterdam lewerkers Centrum I.V. doen jan deze prijsvraag niet mee.) 1 inzender verleent hierbij aan het C.I.V. onvoorwaardelijk het 1 de ingezonden naam te gebruiken. Tochtstrip rolSmlr. 1.- ANTI Condensdoek35*40cm. 90 Kastpapier afwasbaar div. dessins rol 3 mtr. 49 Afwasborstel nylon 59 49 nagelborstel piastic 39 Familiezeep 2 stukken 39 albert heijn Voor liefhebbers tan kwark: een Zuidzee-coupe! 75 Gram kwark roert u met een beetje melk tot een gladde crème. Roer er 40 gram gepelde en ge- amandelen door evenals de geraspte schil van een citroen (denk eens aan Cedro Keek-In). Daarna prakt u 4 bananen fijn en die vermengt u met de kwark. Roer er vervolgens suiker naar smaak en een glaasje kirsch door en serveer dit kwarkdessert in uw mooi ste en grootste glazen op voet. Garneer met een gecon- fijte kers. Geef er ijswafeltjes bij. snipperde meter, vindt de direkteur, moet er goed uitzien en dan zo, dat ie der normaal mens zonder moeite de stand kan aflezen, terwijl het ding in een handomdraai te re pareren moet zijn en zo weinig mogelijk ruinjte moet innemen^ Kompaktheid is bij dit soort voorzieningen een grote verdien ste. „Kijk eens in een hotelkamer", zegt hij. ..Een aparte radio, een aparte T.V., een aparte telefoon, knopjes om het kamermeisje te roepen. Nu heeft een jonge ont werper op de Akademie voor In dustriële Vormgeving in Eind hoven een „ding" gemaakt waar alles inzit. Keurig, correct, han dig èn het ziet er mooi uit." Ergeren De heer Ribbens meent stellig dat er een hoop dingen om ons heen zyn waar we ons aan erge ren. soms zonder dat we het ons bewust zijn. Hij vraagt: „Waar om hebben vrouwen gruwelijk het land aan bepaalde karwei tjes? Omdat het hulpmiddel dat ze er bij gebruiken slecht uitge kiend is, omdat het zo lastig schoon te maken is of altijd vui le handen bezorgt. Ander werk, soms in feite veel onaangenamer, doen ze met plezier omdat ze er een fijn hulpmiddel bij kunnen gebruiken, (lat er aantrekkelijk uitziet en handzaam is." De stoel in de auto van de heer Ribbens staat op rails. Hij' is zelf niet klein en hij wilde die stoel dus achteruit zetten, want daar zijn die rails tenslotte voor. Maar dat lukte maai' voor een deel, want twee grote bouten hielden verder naai' achteren schuiven tegen. Nu heeft hij die bouten zelf wel weg laten halen, maar hij zegt: ..Zoiets neem ik de fa brikant gewoon kwalijk." „En wie een wasmachine van twaalfhonderd koopt, die moet eerst zeer uitvoerig naar allerlei modellen en soorten gaan kijken. Twaalfhonderd gulden is een hoop geld en misschien ergert men er zich wel aan. dat het knopje AF r.ooit te vinden is, ik noem maar iets. Niet hup, zomaar kopen. Eerst je licht opsteken." Er zijn ook in Nederland, goe de ontwerpers en ze ontwerpen voor ons goede gebruiksvoorwer pen, tamelijk veel zelfs, al wor den ze door de Nederlandse in dustrie soms nog te weinig aktief ingeschakeld. „Een ontwerpei is geen fantast met zwierige hoed en lange krullen, maar wel een idealistische hard werkende spe cialist. die elke dag in samenwer king met de technici in de in dustrie opnieuw aan het proberen is om nieuwe dingen goed. mooi. degelijk en niet le duur te ma ken De heer Ribbens verdwijnt weer tussen een speciale exposi- tieve van Centrum keukens, die word? opgevolgd door een ten toonstelling van .mannenmode Maar niet nadat hij nog even een vraag stelde en een antwoord gaf. „Weet u hoeveel de Nederland se mannen samen per jaar aan „mode" uitgeven? Anderhalf mil jard gulden Over een massa prodükt gesproken!" /ANDER DE VER V OERMIDDE- v/ LEN voor recreatie neemt de fiets een belangrijke plaats in. Er bestaat een toenemende belangstel ling voor openluchtrecreatie en een streven om de vrije tijd bui ten door te brengen. Daarbij komt de fiets steeds meer op de voor grond. Niet alleen omdat de fiets doelmatige en gezonde beweging verschaft, maar ook omdat veel recreatiegebieden alleen maar op de fiets te bereiken en te genieten zijn. Daarbij komt dat fietsen in de meeste gevallen minder enerve rend is dan bijv. autorijden. Over al in het land worden maatregelen getroffen om het fietstoerisme zo veel mogelijk te bevorderen o.a. door het aanleggen van toe ristische fietspaden. Steeds meer recreatiegebieden worden alleen door fietspaden doorsneden om het snelverkeer zoveel mogelijk uit de ze gebieden zelf te weren. Daarom is er, om een voorbeeld te noemen, tussen de recreatie-concentraties Horst en Nuld bij het Veluwe- meer. geen autoweg aangelegd. In het structuurplan voor het Friese merengebied wordt dan ook mel- Advertentie Jutten Groentesoep ding gemaakt van de aanleg van fietspaden om de meeroevers be reikbaar te maken. In totaal hier een lengte van 129 km fietspad geprojecteerd, waarvan 61 km langs de oevers van meren en vaarten. De voorkeur voor de fiets bete kent geen afwijzing van andere vervoersvormen maar onderstreept de aparte en eigen functie van de fiets. Er mag in dit verband nog eens gewezen worden op de ontwikke ling van het fietstoerisme in Ame- rma. waar het „terug naar de fiets" een soort strijdkreet is ge worden. Het bureau voor recreatie van het Amerikaanse Departement van Binnenlandse Zaken heeft vorig jaar een tienjarenplan aangekon digd waarbij voorzien wordt in de fietspaden. In de meeste Europese landen is een soortgelijke tendens merkbaar, in het bijzonder Duitsland en Engeland en sinds korte tijd ook in Zwitserland en Oostenrijk. De rijwielindustrie heeft zich snel aangepast aan de hiermee in verband staande vergrote vraag naar lichte sportfietsen. De op komst van de vouwfiets, aanvanke lijk ontwikkeld om de automobi listen in parkeer- en verkeersmoei lijkheden van dienst te zijn, is ten slotte aanzienlijk bevorderd en gestimuleerd door de behoefte aan een passend meeneem-vervoermid- del voor de recreatie. De KL1U opent voor n nieuwe mogelijkheden in verrukkelijke vakant iel anden TAE man tegenover ons vertelt graag over zijn werk. Je merkt al gauw waarom hij er niet over uit gepraat raakt. Hij houdt van zijn werk; het is zinvol en boeiend, maar er zit nog een andere voldoening aan vast; honderdduizenden mensen doet hij er een plezier mee, iedere dag maar weer. Al meer dan tien jaar lang breekt hij zich dag in dag uit het hoofd over vorm, kleur, lettertypes en lay out van de verpakking van die duizenden artikelen, die AH in de kring van 'het grootwin kelbedrijf een apart en aan trekkelijk gezicht hebben ge geven. Die man is de heer E. Jon ker, hoofd van de afdelding Vormgeving. Hij vertelt: „Een ja9r of zeventien ge leden is het begonnen. We schakelden over op zelfbedie ning. De man achter de toon bank verdween, de huis vrouw moest zelf alles pakken en het is nu eenmaal zo dat je liever een aantrek kelijke fles, bus of doos in je handen neemt dan een huis- tuin- en keukending. Niet alleen de vorm werd belang- rijk, de mensen moesten ook direct kunnen zien wat het kost, hoe lang het artikel te gebruiken is en in vele geval len: wat je ermee kunt doen, tips voor recepten dus, die allemaal duidelijk op de ver pakking moeten voorkomen. Maar er kwam nog iets heel anders bij: er was door die zelfbediening ook behoefte ontstaan aan totaal nieuwe verpakking. Alle waren, die tot dan toe werden afgewo gen, moesten machinaal wor den verpakt." Als voorbeeld haalt de heer Jonker een plat plastic doosje tevoorschijn, gevuld met chocolaatjes die stuk voor stuk in hun holletje lig gen: practisch en hygiënisch. „Hiervoor hebben we in de nationale verpakkingswed strijd van het Ne derlandse Verpakkingscen trum de hoogste onderschei ding gekijegen, namelijk De Gouden Noot, voor de doel matigheid van het doosje. Een tweede Gouden Noot kregen we voor de grafische vormgeving van onze nieuwe koffiemelkverpakking: blik je, fles en krat." Voor buitenstaanders is de meest opvallende metamor fose bij AH wel de kleur en de nieuwe belettering van het merk. De blauwe vracht- en bestelauto's met het nieuwe AH-beeldmerk zijn ware blikvangers geworden. ..Onze huiskleur is dus licht- en donkerblauw gewor den", vervolgt de heer Jon ker, „en dat had onder meer tot gevolg, dat we in die kleuren ook een nieuw eti ket voor onze lucifers wilden hebben. Toen de ontwerper Louis Swart het liet zien maakte hij heel nonchalant het doosje open en tot mijn verbazing had hij de koppen van de lucifers ook blauw gemaakt. Gelukkig was de di- rectie even enthousiast als ik en we braken definitief met de geijkte kleuren rood of bruin. Kijk, zo'n grapje van een ontwerper kan een pro dukt enorm ten goede ko men want laten we eerlijk zijn: aan lucifers valt niet veel eer te behalen!" De heer Jonker heeft al weer een nieuw voorbeeld van moderne en praktische vormgeving voor ons op ta fel gezet: een kubusvormig cacaodoosje, smaakvol be drukt op bruin, beige en grijs. „Tot nu toe was er alleen maar het hoge pakje cacao: als de bodem nog lang niet in zicht was, was het al een ge pruts van jewelste om de ca cao eruit te krijgen en ied-er ogenblik viel het om. Nu kan de huisvrouw er makke lijk bij en het staat zo vast als een huis." De heer Jonker, die ook direct betrokken is bij de lichtreclames, de Albert's Corners, de PMC-produkten en zelfs het briefpapier van AH, heeft zich in de loop der jaren omringd met een aan tal eerste klas ontwerpers uit binnen- en buitenland. Zijn enige assistent op de twee mans afdeling Vormge ving is de heer Brünott. af komstig van de Academie voor Industriële Vormgeving in Eindhoven. „Hij is ar tiest", besluit de heer Jon ker, „ik de commerciële man met een beetje gevoel voor esthetica, we vullen elkaar goed aan...." „Laat dat „beetje" maar gerust weg...." dachten we bij het afscheid. FOTO BOVEN: De heer Jon ker toont het ontwerp voor dc nieuwe verpakking van instant pudding met recepten en sug gesties voor de wijze van op dienen. Gebruikt u veel op- loskoffie? Houdt u 'I van een pittig kopje I; of heeft vol-aroma- tisch uw voorkeur? Bij AH kunt u kiezen pittig Het is eigenlijk een wonder dat onze fiets fiets of rijwiel heet. Er zijn nl. in de loop van de jaren, talloze andere namen aan dit gemakkelijke voertuig gege ven. Dat blijkt ook wel uit de naam die andere volkeren eraan geven: Fahrrad in het Duits (af gekort tot Rad). In het Engels: Bicycle of bike (spreek uit bijk); ook cycle (van het werkwoord to cycle ofwel ronddraaien). Frank rijk en België gebruikten lang de Engelse benaming: tot ze er tenslotte, omstreeks 1890, bicy- clette van maakten; dit gaf toen zowel Italië als Spanje het juis te woord in de mond: biciclette en bicicleta. Maar het begon met de vélocifère, een afleiding van De verpakking van de AH-instantpudding heeft een verjongingskuur ondergaan: behalve een ander uiterlijk is ook de inhoud nu niet meer zoals men die gewend was: in de plaats'van het ene zakje met een hoe veelheid aan puddingpoeder voor een halve liter melk xijn er nu twee xakjes voor elk een halve liter melk hiervoor in de plaats gekomen. Dit met het oog op grotere gezinnen, die niet toekwamen met een pudding van een halve liter melk. Het practische van de nieuwe verpakking is, dat nu xowel kleine als grotere gexinnen geholpen zijn. De prijs van de pudding wordt 0,60 per dubbel pak. Wat de smaken betreft: probeert u eens de NIEUWE smaak „BANA- NEN". Heel fijn van aroma, vooral als u het toetje bovendien nog gar- j neert met een paar schijfjes échte banaan. VIERLINGPOT 200 GRAM vol-aromatisch... POT 200 GRAM POT 100 GRAM POT 50 GRAM albert heijn Prachtige, gave, goudkleu rige pinda's, knapperig vers en op de juiste temperatuur gebrand. Reuzezak: dus reuze veel. albert heijn de célérifère (loopfliets)een woord dat samengesteld was uit het Latijnse celer vlug) en ferre dragen). De vélocifère omvatte ook het woord velox snel). De velocipede (vlugvoet) werd, in de beginjaren van de fiets, ook in ons land gebruikt en werd. verbasterd, het woord „fiets" dat, meent men, het eerst in Apeldoorn, werd gebruikt (rond 1880) op een kostscho^ al daar. Behalve het woord véloci- pède, waren er nog céléripède, accélérateur en manivélocitre. Ook werd, in Frankrijk, rond 1890 het onbekende woord béca- na gebruik, dat men nog terug vindt in het woord motobécane. Ook de uitvinder gaf zijn naam j II aan de fiets: Von Drais noemde hem de draisine (een naam, die ook in ons land werd gebezigd), j i;;| De eerste pedaalfiets. uitgevon- j f den door Ernest Michaux werd michauline genoemd. Wal hel „fiets" aangaat nog dit: de een meent dat de kostschooljongens uit Apeldoorn het woord bezig- den omdat het lange vélocipède j§ te moeilijk was. de ander zegt dat heer Neelmeijer. van de Apel- 1 doornse inktfabriek. het bedacht. Tenslotte is er de Wagen ingse wagenmaker-smid Viets, die rond 1880 rijwielen smeedde en wiens naam (dus?i aan zijn produkten gegeven werd. Het is mogelijk. Het meest echter wordt gevoeld voor de verbastering van véloci- 1 |f pède via filessepee, fietselepee, fieselepee, fiesse tot fiets. zak 4 300 I albert heijn

Allerhande | 1967 | | pagina 5