MOE ZITTEN EEN GROTE KUNST AH-Sinas Wij aanbidden de bank 3« cd TOOST 35 35 Stervend reuzengeslacht KOFFIE Cat's Pride 175 Perla Americana Tom Po8s 39 J. Kok van AH opende Woerdense kaasmarkt A Katkins MED KIEZEN N KOPEN: nctie of versiering? Keuze-commissie Helpende hand van centrum eltreffend Tentoonstellingen «lichting Een knal bankje voor Max Klachten Jasperina de Jong Eric Herfst Annie M. G. Schmidt Robert de Vries 4 oktober: dierendag! 3 BLIKJES 99 ALBERT HEIJN grote loost pak±13 stuks kleine toost pak±28 stuks jOBER 1967 ALLERHANDE loe zitten ze de mannen en gouwen, wier gezicht we ken- ■n uit krantenstukjes of van e beeldbuis? Hoe doen ze hun ferk of rusten ze uit als ze Rjjuiskomen na een vermoeiende vol spanningen en drukte? Doen ze dat keurig op of in een stoel, die „gebouwd is volgens de regels, die specialis ten op dit gebied (industriële vormgevers, binnenhuisarchi tecten) hiervoor hebben vast gesteld? Of vinden ze hun „draai"' pas op een doodgewoon krukje, een bank of noemt u zelf maar op? Een handjevol bekende persoon lijkheden hebben we hierover eens nader gepolst: 5 Raad voor Industriële Vorm geving is een belangrijke ikel ussen huisvrouw en fa- jnt. Het kiezen bij de aan- i van huishoudelijke artike- U voor de hedendaagse huis een moeilijke opgave: de id van artikelen groeit ge- jg, terwijl de consument in eeuw van de massaproductie ua altijd tevreden moet zijn de grootste gemene deler van wensen en eisen van alle ko- die deze of gene fabrikant ichtlijn heeft gekozen. Bo- ijpn worden er voortdurend kelen gefabriceerd van mate- |d, waarvan wij de eigen- ppen helemaal niet kennen, apparaten, die technisch zó kkeld zijn, dat wij als de voor- en nadelen onmo- kunnen beoordelen. Door kunnen wij ons in deze we- vol technische en chemische êdnen eigenlijk nog laten ra- l wie kunnen wij vertrou- de eerste plaats de behoor- a fabrikant, die alles doet 1 in zijn vermogen ligt om de ?:e reputatie die hij moeizaam =r. verworven, te behouden, d fabrikanten laten hun pro- en keuren en beoordelen door kundige instanties, zoals de MA m Arnhem en het Insti- voor T.N.O. in Delft. Grote arde hechten veel fabrikanten aan het oordeel van de ehting Raad voor Industriële rmgeving, die zich beweegt een terrein, dat ook de huis ten nauwste aangaat. iewuste vormgeving van ge- liks- zowel als van siervoor- is zo oud als de mense- te beschaving. Wie ooit aan- ihtig ïeeft gekeken naar de ipunten, mesjes, naalden, enz., de allereerste „ambachtslie- n" moeizaam hebben gefatsoe- ird uit een ik steen, een of een hoorn, dat zij zich tijds circa half miljoen r geleden dubbele gave hebben eld: het werk- moest vol- aan het ge- doel en het t tevens ettig in de id liggen", laar zelfs in oertijd kwam al betrekke- gauw een [de eis bij: die van de schoon- i Aan deze eis werd voldaan het aanbrengen van ver ingen, of door het voorwerp een zo fraai mogelijke vorm sven. Het is het verlenen van laatste vorm van schoon- die ook nu nog zo'n be- pijke rol speelt bij de vorm- ïng in het algemeen en bij de □striële vormgeving in het zonder. Elka Schrijver is een schrijfster die zich voor namelijk bezighoudt met het moderne en antieke gebruiksvoorwerp, maar die vroeger ook veel heeft geschreven over on derwerpen die betrekking hebben op de Vrouwen beweging en het Vrou wen-Verenigingsleven. Enige jaren geleden heeft zij een bijdrage geleverd aan het boekje „Wat iedere goede huisvrouw ook moet weten", onder de titel „Ook het alle daagse kan mooi zijn." tracht de Raad voortdurend te bemiddelen bij het in contact brengen van fabrikanten en ont werpers. Een door deze organisatie uit gegeven „Maandbericht" wordt verzonden aan circa 250 aange sloten fabrikanten, zowel als aan de ingeschreven ontwerpers en belangstellende particulieren en instellingen. Alle partijen blijven op deze wijze op de hoogte van het belangrijkste dat op dit ter rein in binnen- en buitenland wordt gedaan en gepubliceerd. De bibliotheek van het Centrum voor Industriële Vormgeving op het Damrak te Amsterdam maakt het iedere geïnte resseerde moge lijk de jongste ontwikkelingen te volgen. Produkten, door fabrikan ten vrijwillig ter beoordeling ingezonden, worden door een speciaal be noemde Keuze- Commissie ge toetst op hun goede vorm, op kwaliteit en maar ook constructie. fc het tweede kwart van deze streefde men vooral naar iroud en doeltreffendheid. Bo eien wilden de beste fabri- :n hun produkten liefst zo en zo voordelig mogelijk rraardigen. Daarom ook lie- i zij overbodige versïeringsele- oten bijna vanzelfsprekend e?. Nu is dit streven weer iets de knel geraakt. Wij zien dit i. aan de nieuwere auto's, die wij Is tal van overbodige, vaak ifs hinderlijke versieringsele- enter vertonen, uitsluitend be eld om de ij delheid van de lenaar te strelen. Vele jaren ondervond men de ei en van de grote weerstan- en moeilijkheden tussen hen, de produkten moesten ont- rpen en hen, die ze moesten Ticeren. het besef dat men deze ilijkheden alleen gezamenlijk kunnen overwinnen, is in 1 de Bond voor Kunst en In- strie opgericht: deze heeft niet fen bij de fabrikanten veel troordelen tegen kunstenaars "fcgenomen, maar tevens bij bei- partijen een veel beter begrip wekt voor de technische, chë- Khe en psychologische eisen L-::an de industriële ontwer- moet voldoen alvorens hij ?r de fabrikanten van wezen- Is nut kan zijn. h 1950, nadat men was gaan teffen dat de best mogelijke ingeving, vooral ook t.a.v. reeds gevorderde buiten ge concurrentie, onont- irfyk was voor het voortbe- Bn en de groei van onze len industrie, werd, na een sie met de B.K.I., de Raad Industriële Vormgeving het leven geroepen. Deze Raad heeft zich van meet aan ten doel gesteld een be zielende zowel als een voor aten de rol te spelen. Eerst de Raad bemiddeling ver- bij het verwezenlijken van fcd gefundeerde opleidingsmo- tjWieden voor toekomstige in- «Sriële ontwerpers. Bovendien In de grote hal van het Cen trum voor Industriële Vorm geving in de Beurs te Amster dam wordt een permanente, maar steeds wisselende ten toonstelling gehouden gratis toegankelijk van door de Keuze-Commissie goedgekeur de industriële producten. Bovendien worden van tijd tot tijd speciale tentoonstellin gen georganiseerd, die ge woonlijk bedoeld zijn voor het grote publiek, maar af en toe voor speciale groepen geïnte resseerden. Zo heeft men er tentoonstellingen gehad van kantoormachines, electrisch gereedschap „straat-meubi lair", zoals verkeerszuilen, brievenbussen, lantaarns, e.d. De Amsterdamse modeko ning Max Heymans, auteur van het boekje Knal, 49 jaar, zegt van achter zijn grote don kere brilleglazen: Een stoel? Ik heb een werk bankje waarop ik de meeste en belangrijke uren van de dag zit. Aan dit bankje is nog een ge schiedenis verbonden. Toen acht, negen jaar geleden dit huis ver bouwd werd, hadden twee tim merlieden zo'n werkbankje bij zich, dat zij de hele dag achter zich aan sleepten. Zjj gooiden hun gereedschap onderin en bo venop zaagden zij. Ik was er di rect „dol" op. Ik zei altijd, dit bankje wil il» hebben. Toen ze klaar waren, gaf ik 's avonds een feest, een van de timmerlui liet zijn bankje voor mij achter. En 's avonds? Dan zit ik op een terrasje in de stad of ga op een bank liggen of zitten op een kus sen. O ja, ik zou best een paar mak kelijke fauteuils willen, maar ik prefereer de leegte boven de vol te. Ik zou niet weten, waar ik die hier zou moeten zetten. Wat de huisvrouw het meeste zal interesseren is, dat zij bij de Raad terecht kan met klachten over in dustriële produkten. Voor de meeste vrouwen is dit prettiger dan het zich rechtstreeks wenden tot de fabrikant. In het Centrum worden de in lekentaal ge uite bezwaren „vertaald" in technisch geformuleer de zinnen, waarop de fa brikant gemakkelijker kan reageren. Zo dient de Raad voor Industriële Vormge ving tegelijkertijd als ver gaarbak en zeef, en te vens als zaakgelastigde van de huisvrouw. Boven dien wordt op deze wijze aan de fabrikant een waar devolle bijdrage geleverd mits wij, huisvrouwen, daarbij helpen door onze wensen en bezwaren ken baar te maken. Eén-liter-fles voor driekwart-prijs Een jles sinaasappel limonadegazeuse die nu eens niet, zoals ver reweg de meeste ande re, een inhoud van 0,75 liter, maar van een hele liter heeft, is van nu af- aan in de winkels van Albert Heijn verkrijg baar. Behalve het forse formaat zijn er nog een paar dingen opvallend: het eigen AH-merk en (als gevolg daarvan) de prijs: 0,72, dus belang rijk voordeliger* dan de veel kleinere flessen van andere merken. Ter introduktie is de prijs zelfs voor enige tijd op ongeveer hetzelfde ni veau vastgesteld, nl. 0,65. Er wordt een statiegeld van 0,25 be rekend. Deze gang van zaken met ons eigen merk si nas sluit aan op de ver schijning, enige jaren geleden, van Cola- drinken „Up-drink", de AH-frisdranken die als eerste in één-liter flessen in de handel werden gebracht. De opening van de feestelijke kaasmarkt die op woensdag 2 augustus jl. in Woerden werd gehouden, was toegedacht aan een handelaar en de keus waS gevallen op de heer J. Kok uit Koog aan de Zaan. die in dienst is van Albert Heijn N.V. en twee jaar geleden de Gouden Kahsboor won. De heer Kok heeft nauwe relaties met de Woerdense markt, omdat hij er wekelijks als inko per present is. Hij uitte er in zijn toespraak zijn verwondering over dat in de afgelopen jaren de produktie van boerenkaas 't neusje van de zalm steeds geringer is gewor den. De opbrengst van boeren kaas. zo merkte hij op, is een belangrijke bron van inkomsten van de boerderij. En in feite is een boerderij toch als een fabriek. Mevrouw Herfst, beter bekend als Jasperina de Jong, onze veelzijdigste cabaretière, thuis in haar woning in het Am sterdamse Osdorp, (met tuintje waarop zij erg trots is), juist terug van vakantie uit Spanje. „Hoe ik zit? Ik zit niet, ik lig altijd." „Het liefst lig ik vóór de voorstelling om mij te ontspannen, 's Avonds na de voorstelling ben ik veel te wakker daarvoor, dan loop ik, zorg ik voor mijn man. We aanbidden onze bank, we leven erop!" Nu, die bank is er dan ook naar. Hij beslaat twee wanden en heelt als rug en zitting warm-bruine ribfluwelen kussens waarin je be haaglijk weg kunt zakken. Hij beheerst, zonder dat dit indringend aandoet, het hele woonvertrek. Hij noodt erop plaats te nemen, met voorbijzien van de twee gemakkelijke fauteuils met hoge (stoffen) ruggen. „Het liefst hier", zegt mevrouw Annie M. G. Schmidt als ant woord op de vraag waar ze graag zit en ze kruipt meteen in een hoekje van een heerlijke diep rode zachte bank. Kranten en boeken naast zich, tafel met as bak ervoor; ze rookt een sigaret. „Ja, hoe wil ik zitten, wat wil ik voor meubels om me heen hebben", piekert ze hard op in haar huis aan de vaart in Berkel en Rodenrijs, hele maal door groen omgeven. ,Jk houd van knus, van krull'e- marijne, lekker krulietjes, lek ker gezellig, ik kan er niets aan doen. Ik doe natuurlijk alles fout, ik heb geen smaak." Haai' poes. die ze twaalf jaar had, is net overreden, maar op een stoel slaapt een nieuw poes je. heel klein, met de naam Thijs. Het is een vreselijk gezellige kamer, waar mevrouw Schmidt in huist. Ze vindt het goed, dat ik haar „eerder een Biedermeier mens dan een moderne mevrouw" noem. Open haard (niet te groot), wat flessen in een hoek, grote ra men, warme kleuren, geen staal maar hout om haar heen, ouder wetse olielamp boven tafel en ergens tegen een muur een prent van „M'n ouwe opa", waarvan mevrouw Schmidt zegt: „Zo heer lijk, kan ik wel opvreten". Hoe samen te vatten de omge ving van de beroemde schrijf ster? Wellicht zo: een warm huis, waar iedereen zich binnen de twee minuten thuis voelt. Met precies midden in de ka mer: Annie M. G. Schmidt, in een hoekje van haar bank. Jasperina'sman. Eric Herfst, de leider van het Lureleicabarct: „Ik heb geen eigen stoel. Waar ik ga zitten, hangt af van wie er is, wie er komt". „Maar" met een stille, vertrouwelijke glimlach „ik heb wel een favoriet plekje, in de hoek van de bank, bij het raam. Wie het eerst komt, heeft dit plekje. Ja, ik houd van zit ten. We hebben tenslotte een staand beroep. Lekker breed languit 's avonds na de voorstel ling. dan kan de spanning weg ebben." Er moet worden uitgehaald, wat erin zit, Na zijn toespraak huldigde de heer Kok het echtpaar Rijnsbur ger, dat vijftig jaar lang met kaas naar de markt is gekomen, (Foto en tekst werden ons ter beschikking gesteld door het dagblad Rijn en Gouwe). Nergens ter aarde reiken zulke hoge oomen naar de hemel als in de streek ten noorden van San Francisco, de vochtigwarme ge bieden van de Californische kust- gebergten. Hier groeien de vaak meer dan 100 meter hoge, altijd groene reuzen, de Sequoia sem- pervirens en de Sequoia gigan- tea; soms hebben zij stammen die tot twaalf meter doorsnede heb ben. Men schat de leeftijd van deigelijke reuzen op minstens 2000 jaar; verscheidene ervan zouden vier- tot vijfduizend jaar oud zijn (aldus tonen hun jaar ringen aan). Zij zijn daarmee ouder dan de piramiden van Egypte. Sinds 1820, toen men ze begon te kappen, is het bestand teruggelopen met liefst 85 per cent. De motorwaag doet hier verschrikkelijk werk; steeds ver der rukt hij op naar de grens van het natuurreservaat, het Redwood National Park. Dit is een gevaar voor de bomen in dat reservaat: door het kappen wordt een bestaande toestand in de wa terhuishouding en de bodemge steldheid geheel veranderd. Het particulier initiatief dat, in de V.S., voorbeeldige successen heeft bereikt, op dat terrein van de natuurbescherming, staat hier voor een ongewoon zware taak. In februari nog slaagden waakzame natuurminnaars erin de bouw van twee stuwdammen te verhin deren; de twee zouden dat ande re geweldige wonder der natuur, de Grand Canyon, tot een stuw meer hebben misvormd! Of het zal lukken de Redwood-reuzen te behouden is echter zéér de vraag: grote commerciële belan gen staan hier op het spel. Het roze-rode hout van de Redwoods is water- en rottingsvrij; het wordt niet aangevreten door ter mieten en het is gemakkelijk te verwerken. Vroeger werd het voor watertanks en pijplijnen gebruikt, nu is het materiaal voor interieur- en exterieurbe- timmeringen: het brengt de be zitters tot 25 percent winst. Een akelige omstandigheid is verder, dat de natuurvrienden onderling het niet eens zijn over het doel; de ene groep streeft naar de ver dubbeling van het huidige reser vaat tot 200 vierkante kilometer; de andere groep, die reeds in 1918 werd gesticht en de „Save the Redwoods League" heet. is al tevreden met een vergroting van het gebied met 40 vierkante km. De zaak is in een lelijke impasse gercakt. waaruit zelfs de Presi dent haar niet heeft kunnen be vrijden. Bij een kaptempo als wat nu wordt toegepast, duurt het nog 15 tot 20 jaar tot de laatste reus is gevallen. Ook die welke, nog in 1963 werd ontdekt: een sequoia van liefst 112.2 meter hoogte. Jk ben meer een ligger dan een zitter", zegt in Hillegersberg bij' Rotterdam acteur en directeur van het Nieuw Rotterdams Toneel de heer Robert de Vries. „Neen, ik meen het, ik ga altijd boven op bed liggen als ik een rol inoet leren". Maar als hij thuis komt. moe van een repetitie of van de re gie? „Dan zit ik in deze stoel", wijst hij op zijn zetel: niet opvallend, bruine houten poten en veel stof. „Maar een stoel die je kunt ver zetten neb ik altijd gehad", legt hij uit en laat de zitting naar voren en de rugleuning naar achteren glijden. Het teken voor zoon Bartje (van twee en een half jaar) om op vaders schoot te klimmen. „Zo zitten we dan ook dikwijls", zegt Robert de Vries, „hij tegen me aan en dan even de ogen dicht." De heer De Vries is net terug (met zijn vrouwi uit Amerika en Canada: schouwburgen kijken in New York en Montreal. En daarna vakantie in Zeeland (bij Veere) en op de Veluwe met zijn in één handbeweging uit te bou wen kleine aanhangwagen. „Ik ben gek op ons nakomertje Bartje". zegt de acteur. „Ik ge niet heel erg van hem. Hij ver vult al zo'n beetje de functie van kleinkind", aldus de 49-jarige acteur, die nog vier kinderen heeft: Rob (20), candidaats-medi- cijnen in de zak: Joke (19), op weg naar de toneelschool; Edwin (17), gaat de laatste klas van het gymnasium in; en Nelieke (13), tweede lyceum. En over zijn stoel: „Niks bij zonders, maar het zit..Heerlijk". Na het succes van Rabat- koffie nu ook Perla-Ame- ricana, de koffie-der-kof- fies, in dubbelpak van 500 gram. DUBBELPAK 500 GRAM Een krachtige, bijzonder fijn- geurige melange met de beste koffiesoorten uit Mid- den-Amerika. De koffie-der- koffiesl albert heijn SPECIALE AANBIEDING: van 28 sept, t/m. 4 okt. blikje 215 gram ,45 blikje 215 gram zak ca 450 gram té A I Kattebakvulling. Absorbeert ff vocht, voorkomt nare lucht- I jes en is zeer zuinig in het gebruik. cd albert heijn Knapperige goudbruine toost, vers verpakt in nieuwe luchtdichte verpakking. Kies uit de grote toost met het mooie rechthoekige model of kleine toost, de prijs is hetzelfde: cd albert heijn

Allerhande | 1967 | | pagina 3