Dierendai XPOSITIE 'Ike halve entimeter ioet het 'm EN EEN GROTE AH-PRIJSVRAAG Pierre Janssen zegt er het zijne van AH en het Centrum I.V. 9 ZIT U WEL GOED? 9 „Smaak te pakken" 'X Centrum voor Industriële Vormgeving viert eerste lustrum prijs f3,47 Een goed zit-meubel is zo belangrijk V! Hoe hoog is uw aanrecht? Nu ook Perla Americana in 500 gram verpakking ÉS - »-*- jjr Klein allerhande Krijgt U waar voor Uw geld? GOED BEKEKEN GROTE PRIJSVRAAG RUIM ƒ20.000,- AAN PRIJZEN ft Heijn N.V. - Zaandam Aller li IJ I II I MIiklISlUllllUlillll SAHO01000139 Allerhande oklober 1967 BOFumnANcmn Oktober 1967 Oplage 1.600.000 12de jaargang - no. 9 (139) Mannen maken zich wel druk over de breedte en de ogte van een deur, maar het dringt pas heel lang- m tot ze door dat de hoogte van een aanrecht, vtrop een vrouw in de keuken haar werk doet, even ts belangrijk is. Een huisvrouw is geen slavin meer n haar huishouden. Het is niet meer zo, dat de keu een afgezonderd gebied is in de woning, waarin vrouw als ze bezig is, geen contact heeft met de isljenoten in de woonkamer. Zij wil bij haar gezin eventueel bij de bezoekers betrokken blijven. iedaar de mening van een uw, die beschikt over tien rapporten. over de uit en van enquêtes onder ivrouwen. over studies en Bngen. Ze is mejuffrouw D. Mol, consulente van de sierlandse Huishoudraad in Bouwcentrum te Rotter- „Ten behoeve van het „en", voegt ze er zelf glim. aend bij. WOON NOODZAAK dat Bouwcentrum oord kennis verzamelen, ver- rken en'Overdragen zegt uffrouw Mol: „Bouwen en nen moet een organische heid zijn. Wie een huis wt, moet tevoren het bouw- ook door de ogen van huisvrouw bekijken. Dat leurt nog veel te weinig". viesgoed moet kunnen worden neergelegd en -gezet. Ook daarvan is een studie gemaakt en een kastenrapport versche nen. MINSTENS 90 OM Een vrouw werkt in een keuken het meest tussen de spoelbak en het kookcentrum. Anders gezegd: zij maakt de meeste stappen tussen de gootsteen en het fornuis. Die gootsteen zat vroeger in een hoek van de keuken. „Dat dateert nog uit de tijd Van de pompen", zegt juffrouw Mol. „Maar men verlegde toen die gootsteen en ontdekte dat men aan weerszijden werkvlakken moest hebben. Dat weten we allemaal, maar nu de hoogte". Gebleken is, dat in bijzon der veel keukens die „werk vlakken", die ruimten naast de spoelbak, te laag zyn. „Die hoogte was doorgaans 83 of 85 centimeter", aldus juffrouw Mol. „maar we weten nu, dat de aanrechthoogte zeker ne gentig centimeter moet zijn. Ik ben zelf 1.71 meter lang en ik moet zeker 95 centime ter als werkhoogte hebben". SOMS FOUT Mej. Mol: Bouwen en men moet een organi se eenheid zijn. Üa de laatste oorlog is het enlijk pas begonnen. De ishoudraad zei het hardop: vrouw heeft veel te weinig ante in de keuken en veel weinig werkoppervlak. Er sd een onderzoek ingesteld zich uitstrekte tot maar fst tweeduizend gezinnen, dé klacht De keuken en vormgeving van die keu- i Om te beginnen te klein, ut waar moest men bij voor - eld de koelkast zetten Van luxe kon allang niet gesproken worden, inds we geamputeerde wo lgen bouwden (flats), was niet alleen geen zolder ter als bergruimte, maar k geen (koele) kelder", zegt ïrouw Mol. „Die koelkast gewoon nodig. Zoals nu diepvrieskasten er ook in in komen". ISTEN-STUDIE R'ie geen bezwaar heeft te- i een vrij grove indeling a stellen, dat er „vroeger" "ee groepen waren: de rijke nsen met personeel en de (t rijke zonder personeel. De [ste groep was niet zo erg tnteresseerd in comfort in keuken, de tweede groep fl het geld niet om er aan beginnen. t is nu anders geworden, kan zeggen dat „de" huis- °u\v het nu allemaal zelf *t doen. „En ze wil geen meter meer lopen met blad en intussen drie deu- met haar ellebogen open &en", zegt juffrouw Mol. J>e huisvrouw is gaan be- jen dat de keuken een plek waar maaltijden worden ïeid en waar iets moet wor- opgeborgen: ingrediënten gereedschappen", gaat ze *der. „Je moet ér een serie ö'en of kastjes hebben '«arm zowel groente als ser- ..Het allerfijnste zou na tuurlijk zijn wanneer iedereen ook in een huurwoning haar individuele werkhoogte had", vindt juffrouw Mol, ..want elke halve centimeter doet het hem. Vele Duitse im port-keukens waren vroeger ook 85 centimeter; ze zijn nu negentig. Maar zeker bij koop huizen of bij het laten plaatsen van een nieuwe keuken moet de consument voet bij stuk hou den. anders hoort ze al vlug: Och mevrouw, die paar cen timeter maakt niets uit. Ja wel, dat maakt bijzonder veel uit. Eindelijk let men op de juiste werkhoogte voor de vrouw en dat is zeer belang rijk. Het maakt veel minder moe en het voorkomt zelfs rugklachten". Mejuffrouw Mol vindt dat datgene wat een mens ver mag. mee-verdisconteerd moet worden in de keuken. Niet dat slaaf zijn. Ze geeft een voor beeld. ..Neem nu dat dweilappa- raat, dat vindt een vrouw toch wel zo'n enorme investe ring", zegt ze. „Het kost on geveer veertig gulden. Ja, ja, zegt ze, een dweiltje heb ik voor twee kwartjes. Maar ze blijft het werk zelf vreselijk vinden, in dat vieze, vette wa ter. Maar zo'n investering Neen. want voor 25 gulden heb ik een paar schoenen voor Pietje. Er moet een oor log overheen voor ze die uit gave doet. Maar is ze wèl zo slim. dan heeft ze jaren geen last van dat vieze vette water en dan vindt ze jarenlang dat ..even dweilen" helemaal niet meer zo'n vreselijk karwei. Maar de grondoorzaak is nog steeds het opofferende in de vrouw: eerst vader en de kin deren. Dat kan soms fout zijn". ONTDEKT Juffrouw Mol kan haar lijst lang maken. Pannen die op hoge rekken gezet moeten worden „Wat bouwers be zielt als ze pannenrekken op hangen in een keuken is me een raadsel", zegt ze. Stof zuigen. „Het moet tergend langzaam gebeuren, maar de vrouwen raggen over de vloer bedekking heen". En afwasmachines in de keuken „Die worden voor al door mannen gekocht, want die vinden het heerlijk om met knopjes te spelen. Maar de mannen hebben de keuken ontdekt; eindelijk enge lukkig". Het is alweer vijf jaar geleden, dat In het bekende Beursgebouw aan het Damrak te Amsterdam het Centrum voor Industriële Vormgeving werd geopend. Een jubileum, dat thans gevierd wordt met: 1 een speciale tentoonstelling van industriële produkten in het Beursgebouw onder het motto „SMAAK TE PAKKEN". Deze tentoonstelling, die op vrijdag 22 september j.l. officieel geopend werd door mevr. O. J. Samkalden-Meyers zal tot en met 21 oktober te bezichtigen zyn. 9} een grootse prijsvraag, het Centrum I.V. aangeboden door Albert Heijn, waar- over u alle nadere gegevens elders in dit blad aantreft. Deze maand is het koffie- assortiment van AH uitgebreid met een 500 gr. pak Perla Americana. Tot nu toe werd deze veel gevraagde soort in pakken van 250 gr. verkocht. En als u nu vraagt waarom AH de inhoud verdubbeld heeft, zegt de koffiespecialist, de heer IJskes: „De pondsver pakking van onze Rabatkoffie heeft eigenlijk de doorslag ge geven om met de Perla Ame ricana dezelfde weg in te slaan. We wisten al uit de statistie ken, dat het gemiddeld koffie- verbruik per gezin aanmerke lijk hoger ligt dan 250 gr. per week. Nu blijkt dat de huis vrouw het prettiger vindt in- plaats van twee keer 250 gr., één keer koffie in te slaan en wel met het 500 grams pak. Evenals Rabat is de Perla Americana een soort waar veel vraag naar is (dus altijd vers) en dan ligt het voor de hand dat je die het voetspoor van de Rabat laat volgen. We hebben er grote verwachtingen van omdat de mélange van Perla Americana bekend is." De nieuwe 500 gr. verpak king van de Perla Americana moet dus gezien worden als service aan de klant, waarbij het kleine voordeel dat AH- heeft door de lagere verpak- kingskosten ook in de beurs van de klantterecht komt. Waf doet het Centrum I.V.? Het Centrum I.V. zoals het in de wandeling genoemd wordt heeft in deze afgelo pen vijf jaar rond 600.000 be zoekers weten te trekken. Mensendie allen de perma nente en maandelijks wis selende tentoonstelling kwa men bezoeken om voorlichting te krijgen op ieder gebied van industriële gebruiksartikelen. '•a r -sV*-,' ii— üf -iL Van deze produkten om vattende meubelen, huishoude lijke en electrische huishoude lijke produkten, glas, porselein, aardewerk, verwarming, wo ning-textiel en dergelijke waren er steeds zo'n 500 stuks continu op de tentoonstelling te bezichtigen, terwijl er zich cirka 1700 in het produkten- register bevinden. Een goed ontworpen gebruiksartikel: wat is dat? Een degelijk gemaakt pro- dukt, goed in het gebruik, mooi van vorm is zijn prijs in elk opzicht waard. Wie zijn (of haar) licht opsteekt in het Centrum I.V., komt in elk op zicht „goed beslagen ten ijs" bij aankopen van welke aard dan ook. Men leert er kri tischer te worden, keuze-be wuster en dus ook koop-be wuster. Op pagina 5 in dit nummer wordt in een aantal artikelen speciale aandacht ge dijd aan doel en werkwijze van het Centrum I.V. alsmede antwoord gegeven op de vraag, wat men nu wel eigenlijk ver staat onder de naam „indus triële vormgeving" en alles, wat hiermede verband houdt. iillllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllliilllllllllllllllllllillllllllilillllllllilllllilllMlllillllllllllllllllllllllillllllllllllllllli; Waarom geen massa prod uk telt die MOOI zijn Glas, een dankbare grondstof voor industriële vormgeving. Het eerste door de vijand bezette gebied* dat in de laatste oorlog door de Ge allieerden werd bevryd, was San Marino. Hitiers telefoonnummer in Berlyn was 116191. O®# De kleine wyzer van de Big Ben is plm. 1,60 meter lang. Woensdag 4 oktober is het Werelddierendag. Een jaarlijks terugkerende traditie die ons in de gelegenheid stelt onze goede huisvrienden eens extra te verwennen. Mies de poes krijgt op die dag een groter portie vis en Bella de hond een stukje vlees meer. Maar laat uw trouwe viervoeter vooral niet met de pot mee-eten, dat is funest. Meer hierover kunt u lezen op pagina 11. Af wasmiddelen in grote en kleine flessen De laatste tijd doet het ver- schijnsel xich voor, dat er steeds meer merken van af- wasmiddelen op de markt ko- men, vaak ook in steeds gro- tere verpakkingen. Logischer- wijxe xal menige huisvrouw xich hierdoor laten verleiden =j in de veronderstelling voorde el liger in te kopen. Een grotere verpakking xo weet xij im- mers uit ervaring betekent in verreweg de meeste geval- len ook een besparing op de prijs. Wat is nu echter het geval met de vloeibare afwasmidde- S len? Veel firma's xijn er te- genwoordig toe overgegaan om de vloeistoef in steeds grotere E plastic flessen te gaan verko- pen, vaak soms met een in- houd van meer dan 1.000 H gram. Een feit is echter, dat maar al te vaak de concen- tratie van het xich in de gro- te fles bevindende afwasmid- del een veel lagere blijkt te xijn dan datgene, wat xich in een normale kleinere plastic flacon bevindt. Het eindresul- taat is, dat de huisvrouw er in elk geval NIET goedkoper aan toe is, want xe heeft nu een veel grotere hoeveelheid afwasmiddel nodig om haar vaatwerk werkelijk schoon te krijgen. S Ook hier geldt dus weer: een gewaarschuwd (e) man 2 (vrouw) geldt voor twee! „Industriële vormgeving? Of ik dat nodig vindt? Dat is voor mij geen vraag. Héél nodig, vind ik als consument. En miljoenen mensen zijn zich dat meer bewust dan vele producen ten denken". door P. W. HUSSEL De vraag rijst natuurlijk onmiddel lijk waarom deze verbintenis Albert Heijn-Centrum voor Industriële Vorm geving? Wat heeft het één met het ander te maken? Het antwoord is een voudig Evenals het Centrum I.V. houdt AH zich bezig met de produktie van alles, wat de consument in zijn dagelijks le ven nodig heeft. Evenals het Centrum I.V. streeft AH er steeds opnieuw naar de consument alleen het beste te geven dat hij voor zijn geld kan verlangen. Dit komt niet alleen tot uiting in een top-kwaliteit op het gebied van de voe dingsmiddelenindustrie, maar zeer ze ker ook in de manier, waarop haar produkten verpakt zijn. Ook AH doet immers aan industriële vormgeving: dat bewijzen wel de vele vernieuwingen op verpakkingsgebied in de laatste tijd, het nieuwe beeldmerk van AH en de maandelijks steeds terugkerende nieuwe P.M.C.-premies. En niet in de laatste plaats: dat bewijst ook de voorlichtende taak, die een blad als ALLER-HANDE vervult met zijn intensieve voorlich ting op elk gebied, dat de huisvrouw interesseert. Aangezien AH het grote belang inziet van een instelling als het Centrum I.V., die de consument met raad en daad terzijde staat, meende zij aan dit jubi leum de nodige aandacht te moeten besteden, opdat zoveel mogelijk „con sumenten" in ons land er hun voordeel mee zouden kunnen doen. Resoluut en zon der enige aarze ling komt de uit spraak uit de mond van Pierre Janssen, niet al leen de man die tienduizenden met een detail van een schilderij op het blauwe scherm kan boeien, maar ook de directeur van de Rotter damse Academie voor Beeldende Kunsten. Ik blijk hem in eens op zijn praat stoel te hebben en achter elkaar rollen de woor den eruit. De heer Janssen zegt: „Veel mensen voelen zich on gelukkig met die fantasieloze troep om zich heen. Dat is niet nodig en dat blijkt bij de fir ma's, die er wèl wat aan doen." Aangetoond „Je kunt zeggen: Wat idea listisch van die Janssen, maar dat is niet zo. Met het glas van Leerdam kun je aantonen dat de mensen die vormge ving wel fijn vinden. Al vóór de oorlog zijn ze daar begon nen en het klassieke voorbeeld is natuurlijk: de gildeglazen. Miljoenen zijn er gekocht en daarmee is aangetoond dat er een afzetgebied is." Voorbeelden De heer Janssen wil best namen noemen. „Nog een voorbeeld", zegt hij. „De kan toormeubels van AJirend. Een kantoorstoel voor massapro- duktie heeft men gemaakt, die gewoon goed is en er voor treffelijk uitziet. En Olivetti, weer een voorbeeld van schijnbare overbodige vorm geving. Die machine „schrijft" niet beter, maar het is zo'n mooi ding dat men er een wereldnaam mee veroverd heeft. En Bruynzeel met de massaproduktie van keukens en deuren. Daar zijn hele goe de dingen by en practisch." in een kastje En negatieve voorbeelden? De heer Janssen heeft er zo een bij de hand: de eigen Nederlandse radio's bijvoor beeld. „En de televisietoe stellen en de scheerapparaten, die vind ik er gewoon naast, qua uiterlijk en ik zie niet in dat dit moet", zegt hij. Voor vervolg zie pagina 9 De aankoop van een zitmeubel of het nu een eetkamerstoèl, een fauteuil, een bank, een kinderstoel of één voor het kantoor moet zijn is een zaak van gewicht. We zullen er terdege onze gedachten over moeten laten gaan, aan welke eisen en dat zijn er heel wat zo'n meubel zal moeten voldoen. Immers: betreft het een zogenaamde „luie stoel", waarin de heer des huizes na volbrachte dagtaak zijn welverdiend uil tje gaat knappen, dan zal men heel an ders bij aankoop te werk moeten gaan dan bij het kiezen van een hoge stoel, waarin.de benjamin van het gezin^gezet kan worden zonder bij de minste bewe ging met stoel en al zijn evenwicht te verliezen. Stoelen of zoals de meer officiële naam „zitmeubel'' luidt zijn «er veel meer dan men over het algemeen aan neemt. Er bestaan volgens deskundi gen. die het weten kunnen véél meer zitmeubels dan mensen zelfs! Voor een ieder zijn er voor diverse doeleinden verschillende stoelen beschikbaar: de ge makkelijke stoel, de ligbank, de doodge wone recht toe recht aan eetkamerstoel, de stoel, die op kantoor of elders gebruikt moet worden, de kerkstoel, de zitplaats in de schouwburg of bioscoop, de zitplaats in bus of tram, de bank in het park. En zo kunnen we nog een hele tijd doorgaan. De moeilijkheid is dat we bij aankoop, het zitmeubel in de winkel niet op zijn juiste waarde kunnen beoordelen, ook al gaan we er even in (of op) zitten. Men heeft dan alle kans dat het bewuste meubel op het eerste gezicht (beter: ge voel) plezierig aandoet, maar later thuis, bij langer zitten, toch niet zo'n beste aan winst blijkt te zijn. En dan is het te laat. Dan „zitten*' we terecht met het zitmeu bel! Gelukkig wordt er tegenwoordig dank zij deskundige voorlichting en ook hier verricht het Centrum voor In dustriële Vormgeving voortreffelijk werk door de inkopers steeds meer g«3let op alle punten, die voor ieder zitmeubel toch onderling weer verschillend zijn: staat hij stevig? zitten de (eventueel aanwezige) armleg- gers niet in de weg? is de zithoogte wel juist? (Vooral bij kinderen en bejaarden moeten hieraan preciese eisen gesteld worden). hoe is de verhouding zithoogte-tafel hoogte? neemt men liever een beklede of een gladde zitting? is de voorkant van de zitting zacht of in elk geval afgerond, zodat het been niet gaat „slapen"? geeft de rugleuning (bij werkmeubelen) wel voldoende ondersteuning van de len denen? Dat dit slechts enkele punten van be lang zijn -an dat er voor elke andere categorie zitmeubels ook andere punten zijn, die onze aandacht opeisen, zal een ieder wel volmaakt duidelijk zijn. Een goede voorlichting in een bonafide zaak of liever nog bij het Centrum I.V. in Amsterdam kan hier dan ook weer menige verkeerde aankoop voorkomen. Als extra verrassing heeft AH nog een natio nale prijsvraag aan dit jubileum gekoppeld onder hetzelfde motto als de expositie„Smaak te pakken". Uitgeloofd zijn 300 prijzen in geld, KLM-reizen en goed ontworpen produkten met een totale waarde van 20.000 Op pagina 2 vindt u hierover alle nadere ge gevens.

Allerhande | 1967 | | pagina 1