Röntgenfoto's onmisbaar hulpmiddel bij diergeneeskunde ALPO 99 Cfl k ch 2.75 ch DIERENARTS MEENT: Hond en kat vragen wild voedsel BIJ ALBERT HËÏJÏV GEPROLONGEERD Sherry kiezen naar eigen smaak en voorkeur Nu met gratis Pindakaas Nieuw: Pale Cream Sherry in Nederland gram NU 9 5 Belegen Boerenkaas 1ETSEN IS ZO GEZOND NICOLE BRILLANT SPRAY f 2,9!- Veel narigheid kan worden voorkomen De Week van de Kostelijke Kazen Voor uren speelplezïer ÜMClTRICia. graanvlokken dierenvoeding prusvERLAGING! ttaoiiti Albert Heijn X 5! ;I0BER 1967 ALLERHANDE A ff BLIJKT, aldus heeft men ju een onderzoek vastgesteld, twintig percent van de kopers fiets in Duitsland de aan- fdeed omdat men fietsen be- ërlijk voor de gezondheid Urtig percent zag de fiets als ideale vervoermiddel voor het •..werkverkeer (van en naar werk); 37 percent van de ko- waren jongeren. Het ging 0m volwassenen (dus de kin ietsjes speelden geen rol bij flderzoek). rigens kent Duitsland één bejaarde fietser. Het is de Ludwig Böckel uit iinar in Mecklenburg; is honderd. Hij oefent nog steeds praktijk uit en fietst nog dage- r In zijn vakantie maakt hij fietstochten (o.a. naar en ■Italië). J^EN röntgenapparatuur is voor een dierenarts eigenlijk een onmisbaar hulpmiddel om zijn taak zo goed mogelijk te kunnen verrichten" Tot deze uitspraak komt de Waddinxveense dierenarts J. Slager, die een half jaar geleden dank zij de medewerking van zijn Rotterdamse collega J. C. Peters en in samenwerking met de heer J. G. Bakker, eveneens in Waddinxveen de beschikking kon krijgen over een zelfstandig functionerende röntgen- afdeling. (Advertentie) Met Nicole Brillant spray brengt a zonneglans op uw baar. Nicole Brillant spray maakt weerbarstig haar gewillig en dor haar gezond-veerkrachtig. Nicole Brillant spray is géén haarlak. Het doet niet meer en niet minder dan hierboven staat vermeld* 'n Gen ptodukt' voor dagelijks gebruik Probeer ook eens de unieke wéldoener Van uw haar Nidole Raarkuur. Jarenlang had de heer Slager zonder röntgendiagnostiek ge werkt en er is een tijd geweest, dat hij zich afvroeg of het wer kelijk noodzakelijk was. Dieren arts Peters uit Rotterdam, die al ruim dertig jaar geleden als eerste Nederlandse dierenarts een eigen röntgeninrichting in gebruik nam, heeft zijn jongere Waddinxveense collega echter kunnen overtuigen. Nu is de heer Slager echter dolgelukkig dat hij behoort tot de zich wel iswaar uitbreidende, maar nog steeds zeer kleine kring van dierenartsen, die in hun onmid dellijke omgeving röntgenfoto's van dieren kunnen laten ma ken met alle voordelen van dien. MEER ZEKERHEID Voordat in Waddinxveen röntgenapparatuur beschikbaar was moesten eigenaars van die ren, wanneer een röntgenopna- me beslist noodzakelijk was, naar Rotterdam of Utrecht rei zen met hun dieren, wat uiter aard veel tijd en ook extra geld kostte. „Nu kom je er veel sneller toe om ook in twijfelge vallen de röntgenstralen te hulp tei roepen", vertelde de heer Slager, „temeer omdat de kosten van de eigen röntgen- afdeling ondanks de hoge in vestering, toch binnen redelijke grenzen kunnen worden gehou den". Aan de hand van diverse röntgenfoto's liet hij zien, dat in bepaalde gevallen veel meer Hoe langer men met wijn omgaat, des te meer komt men tot slotsom, dat wijn zo menselijk is. Elke wijn heeft, net als een tns, zijn eigen onvervreemdbare persoonlijkheid. En daarom nnen wij allemaal wijnen, die ons liggen en wijnen waar we oit vertrouwd mee worden. Wijnen, die ons bij de allereerste nnismaking meteen bevallen en wijnen, waarvan we de kwali- iten pas na jaren gaan waarderen. Men kan daarom ook nooit jfgen dat een bepaalde wijn dè beste wijn is. Want ieder kiest h die wijnen, die voor hem of haar de beste wijnen zijn. En heeft niet alleen ieder mens zijn bepaalde voorkeur voor paalde wijnen, maar zelfs ieder volk. Wijnen die in een be- ald land heel populair zijn, worden ergens anders nauwelijks ngekeken. Het heeft iets met karakter te maken, met levens schouwing misschien ook. En zeker met klimaat. frant het is natuurlijk geen val dat de beide grootste sher- drinkende landen ter wereld Seland en Nederland zijn. fee landen met een klimaat, ja, daar weten we alles van. t een rustige, ietwat flegma- se bevolking, gesteld op huise- :e intimiteit. Het behoort tot vele merkwaardige wonderen i de wijn, dat nu juist in het eruiterste zuiden van Spanje, het hete Andalusië, waar de dag in, dag uit op de hete He aarde schijnt, waar de jhten zoel zijn en de zigeuners bundig, de wijn groeit, die zo iefd geworden is in onze mis- e landen aan de koele Noord- Sherry is een raadselachtige n, waarvan niemand, ook niet donkere keldermeester, die a het hoofd van de bodega-als- kathedraal-zo-groot staat, het te weet. biljoenen fusten juiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiniiiiiii september worden de telttige goudgroene druiven plukt, en in de koelte de nacht geperst. Nog vierentwintig uur later tot de most in de fusten duimend en zingend te den en binnen tien dagen is wijn geworden. Sherry is edelman, die wel op net to, diep in het hete Andalusië ftdt geboren, maar in de zijn opvoeding krijgt: in dez de la Frontera, het hete, 'de stadje van de sherry. tor zijn de reusachtige bode- 'J> waar de miljoenen justen S9en met sherry, sherry, zo- !e' sherry, dat alleen al van er per jaar uit al deze toen verdampt, de hele we reld zich een vrolijke stem ming zou kunnen drinken. Altijd voorraad iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiii In de bodega's liggen de sher ryfusten opgestapeld volgens een bepaald systeem, dat men „sole ra" noemt. In de onderste rij ligt de oudste sherry en in de rijen naar boven toe steeds jongere, in de bovenste rij de sherry die één jaar oud is. Voor de export wordt steeds sherry uit het onderste fust ge tapt, dat wordt weer bijgevuld uit de rij daar boven enzovoorts, de bovenste rij krijgt dan weer sherry van de vorige oogst. Zo heeft men altijd een voorraad van belegen rijpe sherry. Het grote wonder van de sherry is de „flor", een soort kim. die als 1 een roomwitte deken zich uil- spreidt over de jonge wijn in het j fust en die van die wijn sherry j maakt, dat wil zeggen, die de 1 sherry zijn prachtige goudgele kleur, zijn verrukkelijke en heel i karakteristieke bouquet geeft en zijn heel licht bittere, iets nootachtige nasmaak. Of de flor op de sheiTy zal verschijnen weet niemand, en niemand kan er iets aan doen. De keldermees ter moet er elk jaar maar het beste van hopen Goed gedijen 'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii Sherry is een volstrekt unieke wijn, die nergens anders ter we reld kan ontstaan, dan juist in die verre Spaanse uithoek bij het stadje Jerez de la Frontera, hon derd kilometer achter Sevilla. Het is de grond, met zijn hoge kalkgehalte, het is het hete droge klimaat, met een ietsje ziltigherd van de Oceaan erin, het zijn de druiven, die juist daar zo goed gedijen. En het zijn de Spanjaar den, die deze wijn aanvoelen en zijn ontwikkeling weten te lei den, zoals een goed muziekpeda goog de geniale aanleg van een leerling weet te leiden. Sherry is een sterke wijn, die ongelofelijk oud kan worden men vindt in Jerez nog sherry uit de 18e eeuw. die prachtig is. Sherry smaakt altijd: als feeste lijk glas vóór een feestelijke lunch 's morgens om half twaalf, als apéritief om half zes, maar ook 'savonds. Men kan er een zoutje by eten, maar ook pikan te kaas smaakt erbij. En olijven, ansjovis en rauwe ham, hapjes met krab en garnalen, en zelfs een goede Hollandse haring! Levenshunst iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiii Kies uw type sherry naar eigen smaak en voorkeur, want sherry is heel persoonlijk. Er zijn dro ge en wat zoetere, er zjjn lichte en volle, er is sherry die naar koele zeewind smaakt en sherry die geurt naar alle bloemen uit een Andalusische patio. Er is sherry voor beginners en voor gevorderden. Er was eens een tijd, dat men sherry de „English man's Wine" noemde. Het be gint er naar uit te zien, dat sher ry de „wijn van de Nederlander" gaat worden. Wij hebben de sher. ry ontdekt, de wederzijdse ken nismaking is goed bevallen. Sherry en de Nederlander begrij pen elkaar. Wij hebben mèt de sherry een stukje levenskunst veroverd. zekerheid is te verkrijgen. Vooral ook omdat dieren niet kunnen spreken moet de dieren arts geheel en al afgaan op het geen de eigenaar vertelt en het geen hij zelf met of zonder hulpmiddelen kan waarnemen. VOORBEELDEN Er zijn nu uit de praktijk van het afgelopen jaar tal van voorbeelden te noemen, waar bij het zonder hulp van de röntgenapparatuur onmogelijk geweest zou zijn een juiste di agnose te stellen. Hij noemt daarbij het geval van een kat, die bij hem wordt gebracht met een klein gaatje in de buik. Is het dier aangeschoten, zit er een kogeltje in het li chaam of is dat afgeketst? Een röntgenfoto geeft niet alleen het antwoord, maar bovendien is het mogelijk om, indien er een kogeltje wordt ontdekt, dit ook vrij nauwkeurig te localise- ren. Uiteraard vereenvoudigt dat ook een eventuele operatie ve verwijdering van het voor werp. Dan was er de hond, die een scheermesje had ingeslikt. Een behandelende dierenarts gaf het dier een braakmiddel en inderdaad kwamen er stukjes van het scheermesje naar bui ten. Alleen was niet zeker of er nog deeltjes waren achtergeble ven. Een in Waddinxveen ge maakte röntgenfoto toonde aan dat er inderdaad nog een stuk je aanwezig was. Zonder het röntgenapparaat zou er altijd twijfel zijn gebleven. Zeer recent werd de heer Sla ger geconfronteerd met een poe del, die volgens de eigenaar jon gen moest krijgen. Uiterlijk was er niets aan het dier te zien, maar bij het onderzoek voelde de dierenarts wel iets, hoewel moeilijk was vast te stellen of het jongen waren of niet. Toen geen zekerheid kon worden verkregen werd een fo to gemaakt. De poedel bleek één, maar zeer groot jong bij zich te dragen. Niet alleen gaf de röntgenfoto een antwoord op een vraag, maar bovendien was de dierenarts ge waarschuwd, dat de bevalling vermoedelijk op een operatieve ingreep zou uitdraaien, wat en kele dagen later inderdaad het geval was. WAARDEVOL „Ik ben echt blij", zo zeide de heer Slager, „dat ook bij de diergeneeskunde de röntgendi agnostiek zulke een grote vlucht gaat nemen. Het is een zeer waardevolle uitbreiding van de onderzoekmogelijk- heden. Maar", zo voegde hij eraan toe, „het blijft een hulp middel dat ook weer beperkin gen heeft". In dit verband noemde hij het veel voorkomen de geval dat dieren plastic inslikken. Dit materiaal is met het röntgenapparaat moeilijk te ontdekken. De heer Bakker krijgt vrijwel dagelijks wel een dier op de röntgentafel. Ook hij heeft in de praktijk kunnen ervaren hoe zowel dierenarts Slager als zijn collega's uit de omgeving nuttig gebruik van de röntgeninrichting hebben kunnen maken. „Een röntgenfo to is heel vaak rendabel", zo zegt de heer Bakker, „omdat daardoor juist veel kosten en narigheid, langdurig ziek zijn van het betrokken dier en in tal van gevallen ook de voortij dige dood van het dier kunnen worden voorkomen. Dat dit ih het belang is zowel van het dier, als de eigenaar en de die renarts behoeft nauwelijks eni ge betoog. MEE-ETEX MET ME l'OT IS FEXEST De consumptiegewoonten van de mens zijn de laatste jaren wél veranderd. Om maar enke le voorbeelden te noemen: was er vroeger, voor baby, alleen het kindermeel te koop in de kruidenierswinkels, nu kan de moeder kiezen uit liefst 50 ver pakte maaltjes voor de kleine. Nog niet zo héél lang geleden, konden we kiezen uit enkele blikken soep; nu staan we te aarzelen voor rekken met poe dersoepen en schappen met bus sen, waarop een assortiment te vinden is van zeker wel 75 soor ten, merken en smaken. En dat geldt ook voor het voeT voor onze brave huisdieren: poes en hond. Eens aten zij zo ongeveer mee wat de pot schafte en poes vulde die maaltjes zelf aan. Nu kunnen de baas en bazin van hond en poes kiezen tilt een enorme hoeveelheid hoogst-geraffineerd samengestel de maaltijden-in-blik (en ande re verpakkingen), die wel vijf tig soorten en variaties omvat. Zo veranderen de tijden. Maar wat niet verandert (of mis schien heel langzaam) is de „wildheid" van hond en kat. Zij zijn pas kort in ons ge zelschap; hoogstens enkele dui zenden jaren. De kat is vooral nog maar nét bij ons. Dat bete kent, dat de hond al iets meer aangepast is aan de mens dan de kat. Maar beide zijn nog tamelijk wilde dieren en wie ze voedt, moet daarmee voortdu rend rekening honden. Zij heb ben recht op ander voedsel dan geschikt is voor ons, mensen. Wij beleven zoveel grotere en kleine vreugden aan onze gezel lige huisgenoten, dat wij het als een plicht moeten zien hen, ook wat de voeding aangaat, zoveel mogelijk „terwille" te zijn. Goed voedsel De kat heeft maar heel wei nig van de oorspronkelijke aard der katachtigen verloren. Dat betekent, dat men bij de voeding van het merkwaardige huisdier (want dat is het toch!), rekening moet houden met de samenstelling; die moet zo dicht mogelijk die naderen die een wilde katachtige in de natuur tot zich zou nemen. Rauw vlees ds natuurlijk altijd mooi (ook voor de hond), maar niet iedereen is in staat dit da gelijks aan zijn huisdier voor te zetten. Daarom hebben voor uitstrevende fabrikanten, langs wetenschappelijke weg, voedsel samengesteld, dat voorziet in al le behoeften van beide dieren en dat feilloos het voedsel ver vangt, dat de beide dieren in de natuur tot zich zouden heb ben genomen. Men kan, zoals bekend, in pak of blik, voedsel in allerlei soorten kopen. Het is belangrijk, dat uw huisdier goed voedsel krijgt! En waar om zou u het niet geven; het is overal verkrijgbaar en werd met de uiterste zorg en de jongste kennis van de voedings- ieer-voor-dieren samengesteld. Bovendien: uw huisdieren vin den het heerlijk! Ook al omdat er zoveel' afwisseling in aan te brengen is en dat is ook iets, waar zowel poes als hond dol op zijn. Vriendin poes Teveel gekookt voedsel is on gezond voor uw kat. Zij eet graag kip (en hij trouwens ook!) en dan mét de botjes, ja, en, als zij ze te pakken kan krijgen, ook kleine vogels mét de veren en vis en dan mét de graten. Hieruit blijkt hoe wild de kat nog is; zij is nauw ver want aan tijger en leeuw en, zoals deze dieren, in de natuur, als zij him prooi hebben ge dood, eerst het bloed oplikken en dan aanvallen op de inge wanden, zo zal ook poes graag bloedrijke, vïtaminenrijke vlees sooi-ten eten. Lever, milt, dar men en andere ingewanden vor men het eerste doelwit van de tijger en de leeuw, maar poes ziet het nét zo. Want ook zij heeft behoefte aan veel minera le zouten, aan eiwitten en aan vetten en die vindt zij in dat soort voedsel. Poes is geen al- les-eter zoals de hond dat gelei- delijk-aan al een beetje gewor den is. Dat is ook te zien aan de lengte van de kattendarmen; de dunne darm alleen-al is plm. 1.75 m lang bij de kat en de karteldarm is veel wijder dan die van de hond. Beide zijn bewijzen van het feit, dat poes vleeseter is en dat de dar men een belangrijke functie hebben bij de vertering van het voedsel: de kleine, scherpe tanden n.l. dienen alleen om te verscheuren (en te doden). De hond daarentegen kauwt wel degelijk even op grotere brok ken. Rauw voeasel is het beste voor poes en dat laat zij trou wens duidelijk merken. Maar de moderne industrie van le vensmiddelen-voor-di eren is er in geslaagd dusdanige gecon serveerde maaltjes tot stand te brengen, dat poes precies krijgt wat zij nodig heeft; dat geldt ook voor de droge soorten „brood" die het dier vaak krijgt voorgezet. Wat dat rau we voedsel aangaat (vlees, vlees, vlees!) nog even dit: rauw vlees maakt vruchtbare poesen. Wie fokt dient daarmee rekening te houden. Een diëet van ander dan rauw vleesach tig voedsel (of vis. zoals spreekt) zal een volwassen vrouwtje zeker drie jaar ach teruit zetten, voordat zij nor male. sterke nakomelingen zal kunnen werpen. Kat eet één maal per dag: des avonds. Men houde zich aan regelmaat. Dat eten mag niet te koud en niet te warm zijn; lichaamstempe ratuur is de beste (en meest-lo- gisohe). Het maal moet dus bestaan uit vlees of uit een mo derne all-in maaltijd uit blik. Weinig vet! Ook wat rauwe groente (op asperges zijn kat ten dol); groente laxeert en dat heeft poes nodig want zij likt zich vaak vol met haar en dat is verstoppend. Tweemaal in de week wat ei. kaas en slagroom ook. En helder water is véél beter dan het schoteltje melk! Vriend hond Ofschoon de hond al sinds de prehistorie in ons gezelschap verkeert en daarom al aardig aangepast is aan onze (lang niet foutloze) diëten, blijft vlees toch zijn hoofdvoedsel (of een maal, dat dezelfde voedings bestanddelen als puur vlees weet te bieden). De hond is, van nature, vleeseter; dat bewij zen zijn kiezen, zijn sterke maagsappen en zijn korte darm kanaal. Echt kauwen doet de hond niet; hij schrokt en dat is rijn manier van eten nu een maal. Men mag zich daarover nooit verwonderen of ergeren zelfs. Kat eet voorzichtig en nuffig-fijntjes; dat komt door haar kleine keelgat. Grote stuk ken smaken hond het best; die blijven lang in de maag liggen en worden dan beter verteerd. Prachtige soorten vlees, gehakt en wat verder al niet, kan men in blik voor hem kopen. De hond die half vlees, half bruin- brood, hondekank en wat groen te krijgt, blijft kerngezond. Men geve nimmer gezout eten aan de hond, maar wél wat groente dagelijks. En zorge al tijd voor schoon water. Wie nog niet overgegaan' is tot het voeden van rijn huisdier uit pak of blik, die doet er goed aan er eens aan te beginnen: de huidige voedingsmiddelen voor huisdieren zijn weten schappelijke wonderen en zij doen uw gezellige huisvriend veel goed; u ziet zowel de huid, de vacht, de ogen als de hele „verschijning" opfleuren bij goede voeding! V/ANDAAG, morgen en wellicht ook nadien kunt U deze twee kaasmeisjes ontmoeten in een van de 17 horecabedrijven, welke Albert Heijn exploiteert. Van 11 september t/m 8 oktober trekken zü van Oost- naar West- en Zuid-Nederland om in Alberts Corners. Wimpy-bedrijven, Formosa, Vami-lunehroom en restaurant „Dc Walvis" (Zaanse Schans) Nederlandse kaas te presenteren en waar nodig de gasten te informeren omtrent het nationale zuivelprodukt. De Week van de Kostelijke Ka zen, door het Nederlands Zuivel- bureau ontwikkeld om kaashan del en consument extra te interesseren voor de Neder landse kaas, werd voor de retaurant-bedrijven van Albert Heijn geprolongeerd. Een maand lang worden in lunches en diners Nederlandse kaassoor ten verwerkt. Aan internationale gerechten als Hongaarse soep, Ku Lu Youk en Risotto Alberto werd een nationaal tintje gege ven door er stokoude Edam mer of lichtbelegen Goudse aan toe te voegen. Drankjes worden geserveerd, in combinatie met pikante Bluefort en romige St. Pauün. Kortom alle onderdelen van de menukaart werden on der de culinaire loupe genomen en geassocieerd met de vele kaastypen, die op het nationale plateau voorkomen. Maanden van te voren hebben keuken- specialisten van Albert Heijn tezamen met experts van N.Z.B. achter de schermen ge ëxperimenteerd met Goudse Vinken (in wijn gestoofd kalfs vlees, gevuld met Goudse kaas) en Paradicom (goulash- soep met geraspte kaas). De gast van AH-Comer, Wimpy, Restaurant „de Wal vis", Vami- of Formosa-res taurant krijgt dan ook tijdens de speciale kaasactie een uitgeba lanceerd gerecht voorgeschoteld. Elke week van deze vierweekse actie brengt Albert Heijn nieuwe gerechten op tafel. Wat een maand continu blijft is de kaas presentatie door het Nederlands zuivelbureau. Vier kaasmeisjes zullen in hun, speciaal daartoe ingerichte stationcar, enkele dui zenden kilometers afleggen om alle gasten zo'n stukje-kaas-uit- het-vuistje te laten proeven. V-e-r-l-e-n-g uw vakantie - Vlieg per KLM (Advertentie) De vele types sherry die reeds verkrijgbaar waren wor den binnenkort aangevuld met een geheel nieuw soort. Deze Conqueror Pale Cream Sherry is pas kort geleden in Spanje i toegevoegd aan het daar be staande assortiment. Deze zoete sherry die op het moment in ons land nog weinig bekend is, zal binnenkort in de AH-win- kels zijn introductie beleven. Bij Albert Heijn waren tot dus ver al drie sherries te koop: Conqueror Gold Label Sherry '4.25), die strak droog van smaak is. Pale Sherry 887 if 3,75 en iets minder droog) en Conqueror Green Label Sherry 'ƒ4,251 wel ke iets lieflijker aandoet. Aan dit rijtje, dat loopt van geheel droog tot „medium" wordt nu dus de echt zoete Con queror Pale Cream Sherry toege voegd. die in tegenstelling tot an dere zoete sherries beter aansluit bij wat men in Nederland kent en wenst: een drank die niet zwaar en stroperig is. maar een aangenaam lichte afdronk heeft. De AH-klantenkring kan voor een tijdelijke introductieprijs van ƒ3,93 per fl.es (normale prijs: ƒ4.25) met deze nieuwe sherry kennismaken. Een belangrijk ad vies: koud, desnoods uit de koel kast serveren. 4 oktober: dierendag Tracteer uw lievelingsdier op puur krachtvlees uit het Alpo-blik. Kan uitstekend met rijst, brood of etensres ten tot een voedzaam maal worden vermengd. GROOT BLIK 410 GRAM Keuze uit: Kip, paardevlees, rundvlees, kalfsvlees. albert heijn m i 1 ALBERT HEUH 1e KWALITEIT Geen statiegeld. alberü heijn HE1NTJE.-Ö0F/EV0 HEINTJE- VROUJK. HEINTJE- VRIENDJE \JANDEJEUGD HEINTJE - Albert Heijns Vrolijk elke 14 dagen Jeugdblad Voor 12 cent bij A W-Margarine Met het Rijkskeurmerk De échte boerenkaas, onder de goede zorgen van de zelfkazende boerin gemaakt en tot volle rijpheid gebracht Bereid uit 100% verse, volle melk, zó van de koe. Dat is kaas om van te genieten. Zacht en aromatisch van smaak. PER 500 GRAM albert heijn

Allerhande | 1967 | | pagina 11