Nieuwe banketfabriek in Zwanenburg 79 ch iMazola Uaztfa Waarom geen zelfbediening voor geneesmiddelen? Waar gaat de vader naar toe? •OVERAL RONDNEUZEN ALLERHANDE NIEUWTJES Vruchten drank Droge Rijst jw pw/V/zl S NIEUW GOED! Abrihozen, Perziken ol Peren 125 Zigzag naaimachine NU MEER MERGPIJPJES DAN OOIT NIEUWTJE Schuurpoeder in plastic bus TIPS VOOR HENGELAARS „De klant moet ons kunnen vertrouwen" Ter kennismaking Er 1 zuivere maïskiem-olie voor gezonder eten Zijn mannelijke silhouet (nog gezwegen van zijn mede-mannen) STREPEN STOP MET HANDENWRINGEN INSTRUCTIEVE BOEKWERKJES 'n gek dingetje Leven met levend leder Mustang op een mustang Waarschuwend woord 2 ALLERHANDE A JUNI Albert Heijn NECTAR Fles 0.7 ltr.>«5' Ter kennismaking t/m 5 juli geen A statiegeld Nectar is een pure vruchten drank, gegarandeerd uit eer ste soort fruit bereid. Deze vruchtendranken kunnen puur gedronken worden o.a. bij het ontbijt. Maar ook gemengd met up-drink of mousserende wijn (b.v. Mo- sel Perlé) is er een heerlijke longdrink van te 'brouwen*. Zoü(Jt u zo'n fles niet eens proberen? U zult er verrukt van zijn! cd albert heijn 'Golden Stitch' Naait recht, zigzagt, stopt, cor- donneert en zet knopen aan. Compleet met koffer en vele accessoires. Royale uitklaptafeL Ingebouwde uitschakelbare ver lichting, 3 jaar garantie op ma chine, 1 jaar op motor en voet pedaal. Gespecialiseerde service. 220 volt. Vergelijkbare winkel- waarde f345.- CLUBPRIJSI L\)L,~ waarvan f52.- in PMC-cheques. Bestelnummer E-569 U kunt nu uw 'Golden Stitch* naaimachine bestellen voor leve ring in augustus a,s. yE ZIJN ZO TROTS als een pauw. „Ze", zijn in dit geval de heren G. O u d e g a en H. Ph. Fiedler, en het voorwerp van hun trots is de nieuwe banket- fabriek in Zwanenburg. Nee, dat hypermoderne complex van schrikt u niet 150 meter lang is niet hun eigendom, maar zo ga je het voelen als je met plezier bij een bedrijf werkt; bij Albert Heijn, om precies te zijn. KERSVERS ,Jiet is een juweel", stelt de heer Oud eg a, de bedrijfslei der, glunderend vast, „moet u deze banketovens maar eens zien; speciaal ontwikkeld voor hoogwaardige produkten, 35 me ter lang en zo komen er twee naast elkaar. Aan het eind ver dwijnen het banket en gebak meteen de vriesruimte in, klaar voor transport naar de verste uithoeken van ons land, waar het kersvers aankomt." Waarom, zult u zich afvragen, moet er nu zo'n grote fabriek worden gebouwd? Waren die zes banketbakkerijen in Amsterdam dan niet voldoende? Het antwoord is heel simpel omdat het AH betreft: de stij ging van de omzet gaat met zul ke rasse schreden vooruit dat uitbreiding van het produktie- apparaat noodzakelijk blijft. CENTRALISATIE „Zes bakkerijen, verdeeld over Amsterdam, is natuurlijk niet economisch. We hadden allang tot centralisatie willen overgaan maar voordat de plek gevonden is waar je kunt gaan bouwen en je alle vergunningen in handen hebt, zijn er wel een paar jaar verstreken." „Nu is het gelukkig zover: be gin juni zijn we gestart met de banketproduktie en per 1 juli is het gebak aan de beurt", vertelt de heer Fiedler, chef van de produktie banket. En dat is wel nodig ook," ver volgde hij, „neem bijvoorbeeld onze mergpijpjes: die zijn zo in trek bg het publiek dat de omzet in twee jaar tjjd drie keer zo groot geworden!" „Daarom zijn we zo 'blij met deze ovens, want die zijn speciaal uit gerust voor banketproducten waar bij het ambachtelijke zoveel moge lijk wordt gehandhaafd, omdat kwaliteit en assortiment moet wor den aangepast aan de keus en de smaak van het pufblieik," besluit de heer Oudega. DE 35 METER lange banketoven neemt al vaste vormen aan. HYGIËNISCH De allergrootste aandacht is be steed aan de hygiène. Een inge nieus systeem zorgt ervoor dat geen stafje in de 120 meter lange hal te bespeuren zal zijn, een apart soort air-conditioning houdt het hele jaar door de temperatuur op gelijke hoogte en voor het perso neel zijn smetteloze kleedkamers en douches aanwezig. Nee, de heer Oudega heeft niets teveel gezegd: De nieuwe banket- fabriek AH in Zwanenburg is een juweel! Een NIEUWTJE In de AH- winkels is schuurpoeder, niet meer verpakt In een kar tonnen maar in een plastic bus. Bijzonder plezierig, als men bedenkt dat de kartonnen bus met zijn metalen onderrand de hinderlijke eigenschap heeft vochtige, roestige kringen op de vloer achter te laten, die zich niet meer lieten verwij deren. De oude bus bevatte 450 gram en kostte 35 cent. De nieuwe verpakking heeft een grotere Inhoud: namelijk 600 gram en kost 45 cent. HET ZAL ZELFS vissers, die bij het verkondigen van hun „latijn" blijk geven over een spran kelende fantasie te beschikken, niet direkt duidelijk zijn, in hoeverre de naaimachine van moeder de vrouw iets met de edele hengel sport van doen kan hebben. Zij die de overeenkomst zoeken in de „draad", hengelen wel in viswater, maar beet hebben zij niet. Wij hebben voor de heren de volgende tip: wanneer de molen van een werphengel door het lange liggen minder soepel is gaan lopen, zijn een paar druppeltjes goede naaimachine-olie voldoende om dit euvel te verhelpen. Huisvrouwen, vergeet niet het goedje klaar te zetten wanneer uw man er bij dag en dauw op uittrekt. WEEKAAN BIEDING t/m woensdag 5 juli INSTANT Pak 400 gram Voortreffelijke kwaliteit rijst, langekorrel. Een kleine kunst om nu mooie, witte, droge rijst te maken. En uw pannen blijven schoon, de rijst kan niet aanzetten albert heijn WANNEER U TIJDENS HET WINKELEN in een van de AH-SuperMarts nog wat toilet artikelen uit de rekken van de drogisterij afdeling pakt en dan ook nog een buisje aspe- rine of vitaminetabletten wilt hebben, moet de drogist zelf eraan te pas komen. „Waarom geen zelfbediening?" zult u zich wellicht afvragen. Om u de waarheid te zeggen: AH zou het wat prettig vinden om ook wat de farmaceutische artikelen betreft zijn zelfbedieningsprincipe te handhaven, maar hierin heeft AH het niet voor het zeggen. De man die alle drogisterijartikelen, papier en schrijfwaren voor u inkoopt, de heer H. C. Pollmann, zal u vertellen hoe de vork in de steel zit „De organisatie die in Nederland toezicht houdt op de. y er koop van farmaceutische arti kelen, de Stichting Pharmacon, heeft bepaald dat alle farmaceutische artikelen achter glas moeten staan en per soonlijk door de apotheker, dro gist of hun assistenten moeten worden verkocht. Voor ons was dat geen bezwaar, want in de 55 SuperMarts waar we een drogiste rij-afdeling met een assortiment verpakte geneesmiddelen hebben, staat een gediplomeerd drogist aan het hoofd. H. C. Pollmann kent de klant Ons assortiment Is vooral be doeld als service aan de klant en het wonderlijke Is dat de klant dat assortiment bepaalt!" Dik boek Hij haalt een dik boek tevoor schijn dat als titel heeft: „Spéciali- tégids yöor de drogist", en ver volgt: ,jHierin komen 5000 artikelen voor en u begrijpt wel dat wij zo'n aantal moeilijk achter glas kunnen gaan zetten. Daarom hebben wij er een keus uit ge maakt en er 200 eenvoudige ge neesmiddelen uitgehaald die het meest worden verkocht. Het zijn negen hoofdgroepen: pijnstillen de middelen, kalmerende, anti- hoest- of griep-, laxeer- en stop anti-maagzuur- en versterkings middelen en verder vermage- rings-, vitamine- en kalkprepa- raten." Statistiek Maar hoe weet u nu wat de huisvrouw het meeste nodig heeft? „Daar hebben we de statistieken voor. Iedere drie maanden krijgen we een opgave van artikelen die landelijk het meest zijn verkocht en daar passen wij ons assortiment bij aan. U ziet dus dat de klant ons assortiment bepaalt." Zeven jaar geleden is AH in één SuperMart begonnen farmaceuti sche artikelen te verkonen. Dat de klanten deze service op hoge prijs hebben gesteld, blijkt zonneklaar uit het feit dat op het ogenblik ir 55 SuperMarts een farmaceutische afdeling is, terwijl er dit jaar nog trouwt. Het is een wisselwerking.' 15 bijkomen. I p. w. RUSSEL (Vervolg van pag. I) „Helemaal niet", zegt hij. „Wanneer iemand me belt, dan blijkt, dat de man of de vrouw een hoop moeite heeft gedaan, alleen om uit te vinden waar ik zit. En ik probeer iedereen zo volledig mogelijk te beantwoor den. Mocht dat een keer niet kunnen, dan komt het antwoord per brief zo vlug mogelijk." „Heerlijk gevoel" Het opbouwen van een reputatie in de richting van vertrouwen en betrouwbaarheid, dat is voor de heer A. Heijn een van de belang rijkste zaken. „Neem nu die koelkasten", zegt hij. „We hadden een naam wat de levensmiddelen betreft, maar vijf jaar geleden zijn we pas begonnen met de koelkasten. Wat heeft de klant gezegd? Als „hij" het zegt, dan zal het wel goed zijn. Dan heeft men vertrouwen in je." De president-directeur meent, dat AH ook rekening houdt met de voortschrijdende emancipatie van de vrouw. Het „heerlijke ge voel" dat elke vrouw heeft wan neer ze niet bij manlief „de hand hoeft op te houden", maar zelf met een chequeboekje in de hand iets kan kopen, wat normaal van het huishoudgeld niet kan. Het feit van de P.M.C. Zomaar ineens in het 'bezit van een zelf bij eengegaarde camera! Gewoon, voor een rijksdaalder een tak orchi deeën kunnen aanschaffen, de bloem bij uitstek die op bijzondere dagen door de mannen der schep ping cadeau wordt gedaan. „En de klant vindt het ken nelijk leuk door de kruidenier te worden voorgelicht", zegt de heer A. Heijn. „Dat blijkt uit al le reacties op onze „AllerHan- de". Dat blijkt uit de manier waarop de recepten worden gelezen en gebruikt. Dat blijkt uit de brieven die op de „tips" komen. En diezelfde klant vindt het ook plezierig te sparen met de P.M.C. en dingen aan te schaffen waartoe men anders wellicht niet gekomen was." „Ik geloof", besluit de presi dent-directeur van Albert Hejjn n.v., „dat wjj de klant begrepen hebben en dat de klant ons ver- Links: de heer G. Oudega, bedrijfs leider, rechts: de heer H. Ph. Fiedler, chef produktie banket. (Advertentie) ■■■■■■e 4-2r25- tijdelijk 1 ïuimWOTHHBUÈ *WAT KM HÓOC>t»tCENTAZS£:::11 vETZuMNiUNod»:; TVTAAR GAAT DE MAN NAAR TOE, wat z(jn modesilhouet Vv betreft? Bij het antwoord op deze vraag baseren we ons op de voorspellingen van het International Wool Menswear Office, een afdeling van het International Wool Secretariat. Deze instelling propageert het gebruik van zuivere wol (scheerwol) en doet dat met behulp van het befaamde wolkluwentje. een regenjas (al dan niet voor zien van een voering). Wij wil len daartegen protesteren. Wij willen zelfs een waarschuwend woord laten horen. Wij verhef fen de stemme tegen het alleen dragen-van-regen jassen. Wij achten dit alleen-dragen-van- regenjassen een verfoeilijke ge woonte. Dat tast de persoonlijk heid aan; dat maakt van elke man een soort grauwe worm. een clichéventje. En dat is nu weer aanleiding tot kleding- excessen, zoals de jonge kinde ren die toepassen, met rare ge bloemde broekjes en enge ves ten en verschrikkelijke kleu ren en vesten en jassen. En truien. En hemden. Want de gelijkvormigheid van vader drijft zoon en dochter in de excessen, ja. Vandaar die waar schuwing. Laat vader toch ook eens ge matigd meedoen aan de bewe gingen van de mode, roepen wij hier schel uit. Door bijv. (om maar één punt te noemen) eens een behoorlijke win terjas te gaan dragen inplaats van een from- meljasje-met-voe- r ing, hoe doeltreffend dat in sommige gevallen ook moge zijn. En nog een vraag: betekent het berijden van een auto, dat men verder door het leven moet gaan in ontoereikende, stijlloos opgebouwde garderobes omdat het ding verwarmd is? Neen immers! Zó hevig behoeft men zich toch ook niet te laten beheersen door d'auto! De overjassen worden lan ger dan voorheen. M.a.w.: het coat je heeft af gedaan (alleen dan soms in de auto). Inplaats van de gevreesde regenjas ziet men het opkomen van jassen van lichte tweeds (wol). 0 Garbardlnes in andere dan de natuurlijke, saaie kleuren zullen hun plaats behouden bij het woon-werkverkeer (van huls naar werk en omgekeerd). De cape, tot op de knie, van tweed blijkt opnieuw op te duiken. Voor jongere borsten. De smoking keert langzaam weer; nu echter in gekleurde lakens, fluweel, ruiten en tweeds. De kraag (sjaalkraag) is soms van andere kleur. De éénknoop-sluiting wordt ver vangen door dubbelrij-slulting. Suède smokingjasjes vinden in gang. In het International Wool Menswear Office nu verklaarde men uw eigen Rondneuzer, dat het mannelijk silhouet opnieuw een Iets krachtiger aangeduide taillering zal tonen, by een lan ger model jasje dat opnieuw tamelijk hoog gesloten zal zyn. Met vaste hand legde uw Rond neuzer toen deze ligne vast. U ziet hierbij het resultaat van zün talentvolle activiteiten. De aangesloten lijn om de borst noopt tot plaatsing van de binnenzakken terzijde van de borst (deels onder de oksel) De zakken op de heup staan schuin geplaatst: de mouwen zullen vaak klokvormig uitlo pen in een split (zonder knoop). Midden op de rug een diepe split. Drie sluitknopen. De revers worden iets breder maar ze blijven kort (dus slui ten hoog op de borst). De dub- belrijsluiting handhaaft zich met drie of vier knopen. Men ziet meer en meer vesten. De broek blijft zonder omslag! twintig-dertig keren weer, het zijn de zogeheten kalkstre- pen die nog dikwijls films („De onaantastbaren" met Eliot Ness) opfleuren. Het zijn maar smalle en dunne strepen, maar ze zijn er toch weer. Voorts: tc-pne- mend gebruik van diagonaal weefsels: daarbij loopt de struc tuur dus niet verticaal maar schuin. Steeds meer zg. sport- combinatles en dan ook voor zakelijk gebruik. De overjas. Deze heeft het moeilijk gehad de laatste jaren. De autoverwarming maakte het ding overbodig: een klein „billentikkertje" of autocoatje was al voldoende. Maar buiten de auto loopt men, in zo'n coat- je, toch maar akelig te kijk in zo'n kort ding, waaronder de frommelpijpen van de broek uitpiepen. Daarom ziet men het stre ven naar normale, volledige winterjassen! Een jas dus, die een functie heeft als status symbool. En dan bontgevoerd kan zijn of een bontkraag kan tonen als die van een beroem de dirigent of een concert violist. Of een Russische graaf. Of een ouderwetse to neelspeler. Zulke stevige win terjassen ademen een ze kere luxe; zij zijn vaak ook voorzien van bontmanchetten. En opgestikte zakken. UW RONDNEUZER trof, een dezer dagen, tijdens zijn neuzelige speurtochten, een uitermate aantrekkelijk vin- dinkje, dat gevoeglijk een Ei van Columbus genoemd mag worden, een Ei van Colon. Voor vader een Gaaf Geschenk. Voor moeder en kinders die handen wringend de blijde dag van Vaders Jaardag verbeiden, die Vaders Sinnieklaas willen op fleuren met een mooi geschenk, een Uitkomst. Zij kunnen, van nu af aan, dit handenwringen staken. Dat wil zeggen: als va der een auto berijdt. Of een auto bezit. Of een auto zal gaan bezitten. Het gaat om een pro- dukt van Holt, de fabriek van talrijke onderhouds- en be schermingsmiddelen voor de automobiel. Deze N.V. Holt dié van alles In de handel brengt voor d'auto (een heel boekje vol met wel zeventig hulpmiddelen voor al lerlei doeleinden) heeft nu van zyn artikelen samenge bracht in een keurig koffertje. Er zitten in: een shampoo voor de wekeiykse douchebeurt (op de stoep), een polish voor het lakwerk, een chroom poetsmiddel, een reinigings middel voor de bekleding, een schuimpreparaat voor ruiten en lakwerk en een anti-aanslagdoek. Zo'n keurige, mannelijke tas die de boel bij elkaar houdt en zonder gerammel meegevoerd wordt in de koffer (in zwart of groen) kost met de inhoud ƒ13,50. Is de tas leeg, dan is het formaat dusdanig dat men er E.P. grammofoonplaten in kan bewaren en vervoeren. Het meisjes hierbij laat zien waar mee zij vader een plezier gaat doen. Zij lacht bevrijd; zij kon het handenwringen (samen met moeder) staken. TIJVERE knutselaars, die hun produkten toegejuicht wil len zien, kunnen instructies krijgen inzake verscheidene vormen van huisvlijtige karwei en met behulp van de boekjes „Vaardige handen" van N.V. Gebr. Zomer Keunings te Wageningen. Er was reeds een serie verschenen en de Boekhandelaar zal u er gaarne over inlichten maar nu is een tweede prijsgegeven aan de openbaarheid en deze tweede dan omvat het „Vlechten met p i t r i e t", het knutselen „Met schaar, papier en 1 ij m", „Kettingen om zelf t e ma k e n", „Poppen voor de poppenkast" en „Ge schenken van leer". De boekjes kosten per stuk 3,25 en ze zijn prettig en smaakvol, uitnodigend tot in pakken, uitgevoerd. Alle Doe jes geven duidelijke beschi vingen, foto's en werktekeni gen; eenvoud, overzichtelijkhei en goede smaak kenmerken series. De boekjes zijn besten voor al diegenen (jong of ou die graag thuis wat handen: beid verrichten, zonder daarbij te „vertillen". In de eerste serie verschep (dit voor de volledigheii „Sterren van stro", „Si raden van emai 1", „B a ti ken", „Mobiles", „Zei poppen make n". Uit boekje „Poppen voor poppenkast" ziet men h een foto. Zulke poppen, blij uit het boekje, kan men, zondi veel moeite, zelf maken. Er is kinderspeelgoei waarmee vader het meesl schik heeft. Vader ook is d< gene die het meeste geniet va zelfbediening en de Supet Mart. Vader is ook degènt die het meeste pret heeft ms de automatische broodroosti en die meester is op de automa tische grill. Vader is ook degen die bepaalde vindingen, welk speciaal voor moeder werde gecreëerd, het meeste gebruik Als dat ergens opgaat, dan i dat toch wel voor de Moul n e x-k ruimelveger ofwi kruimel zuiger. Wij tone er hier een foto van. Uw Rond neuzer heeft er uren mee ge speeld en het verveelt hem nó niet. Het is een handig appa raatje van hoogwaardige plastli vervaardigd en voorzien vai een razendsnel-roterend borstel tje (1800 omwentelingen pei minuut), waarmede gij alli kruimels van tafelkleed, auto meubelbekleding af kun zuigen. Die kruimelveger nu werk op een batterij. U drukt eei dekseltje open aan de achter zijde. U verwijdert het papier tje dat de batterijtjes isoleer en vervolgens sluit u het dekse opnieuw, waarna uw Zuigei razendsnel elke kruimel snor rend van de tafel eét en in zijl kraakheldere innerlijk op neemt. Het is een heerlijk ma chien; voor moeder heel nut tig; voor vader om. fijn mee tl spelen. De prijs is ƒ13,80. Im porteur is R. Marchant N.V. t( Rhenen (08376-2532). OVER GOEDE, geklede win terjassen gesproken: wij kennen vele mannen die zich het ganse jaar door kleden in het Paard staat in de be langstelling; dat is prettig te vernemen. Wy vreesden lange tijd het algehele verdwijnen van het goede dier. De mode echter heeft het weergehaald in het straatbeeld (by wyze van spreken). Geen bospad of men ziet er tegenwoordig de hoef- afdrukken van het oneven- hoevig zoogdier dat lid is van de familie Equus Caballus. He laas: vaak ziet men ook geen fietspad of er bevinden zich de verwoestende sporen op (dat is lelijker en voorts onnodig en onbehoorlijk van de ruiters die weten dat dit fout Is). Equus Caballus is te ruggekeerd tot de mens. Wij beklimmen de warme, stevige rug en rijden neuriënd door beemd en berm. En kleden ons in de meestal zeer dure ruiter- kleding. Vooral de laarzen bleken kostbare dingen. Dat is nu voorbij. Ten gevolge van de vin dingrijkheid van Kent, een af deling van het Bata-concern. Kent nl. heeft een laars op de markt gebracht die, ofschoon van rubber, voldoet aan de ho ge eisen die de ruiter stelt aan zijn schoeisel: goed van snit (ingebrachte kuitcoupe bijv.). Daarbij komt dat de laarzen geen rubbergeur verspreiden, geen wreefplooien gaan verto nen, zoals de lederen laarzen dat wel doen en, in een lang durig vooronderzoek bij mane gehouders bewezen hebben goed te voldoen; ze zijn voorts gemakkelijk te reinigen. De kosten? Juist: laag. Slechts ƒ30.-! Mustang is de naam van deze Kent-laars van Bata. Men kan dus met een Mustang op een mustang klimmen. En zo aangedaan de fietspaden mij den. Graag, ja. WE BLIJVEN het ditmaal mannelyk houden. En dat betekent, dat wij het oog rich ten op lederen meubelen. Of liever meubelen, die met leder zijn bekleed. Ze zijn de laatste jaren meer en meer in de mode gekomen en het feit, dat mens onwillekeurig reageert op de steriele kunststoffen en een zeker „terug naar de natuur" nastreeft, zal zeker een der oor zaken zyn van deze opleving. MANNEN HOUDEN van le deren meubels. Vrouwen echter schrikken er gemakke lijk voor terug; zij geloven dat leder moeilijk mooi te houden is. Leder is levend materiaal en het dient dus met bijzondere zorg behandeld te worden. Maar dat wil nog niet zeggen dat men er de ganse dag mee bezig behoeft te zijn. Meubel leder dat, zoals spreekt, een an dere soort is dan leder voor schoenen of tassen of kleren, vraagt weinig verzor ging. Wij doelen dan op dat zwar te leder, dat men tegenwoordig weer zoveel ziet op luxueuze fauteuils. De Engelsman zegt desgevraagd: „Leer hoeft niet verzorgd te worden". Wij zeg gen dat niet. Wij zeggen: „Er moet wel iets aan ge daan worden". Wat dat is? Le der moet, als regel, alleen afgestoft worden. Glad leer kan. als dat nodig mocht zijn, met een vochti ge (niet natte!) doek afgenomen worden. Voor BANKSTEL van de Italiaanse archi tect-ontwerper Zanuso, bekleed m soepel nappa-achtig rundleder. In o land gebruiken Artifort en Exquis ook leder voor hun stoelen. Kussenleder, zoals het hier gebruikte, is uiteraard dunner en soepeler dan leder dit gebruikt wordt om het lichaam ge heel te dragen. Leder is gemakkelijk te onderhouden; alleen een vochtigt doek volstaat! dat bevochtigen doodgewoon kraanwater gebruiken. Men maakt, bij dit afnemen, draaien de bewegingen (met de doek dan)Om strepen te voorkomen Men droogt even met een -qfol- len doek na en alle onder houd is klaar! Dus niet: boenwasbeurtenj daarmee vernielt u het moois Géén schoensmeerkuur; dat breekt de zaak af. Geen oliën en vetten. Natuurlijk zijn er schoonmaakmiddelen in de han del, maar die moet men heel voorzichtig en heel zelden gebruiken. Eén of tweemaal per jaar is voldoende. Gekleurde leersoorten vragen bijzonder voorzichtigheid met zulke schoonmaakaandriften. Mannen houden van leder. Leder gaat mooier worden naarmate het ouder wordt. In tegenstelling dus met de mens; Is dat misschien de reden van de mannelijke yoorliefde yoor leder?

Allerhande | 1967 | | pagina 2