!!8T'67| De klant moet ons kunnen vertrouwen"! Feest op de Kinderboerderij zegt president-directeur A. Heijn UCCESVOL RESULTAAT TE DANKEN AAN 7.000 MAN PERSONEEL Koopavonden in het belang van de klant Kleuterleidster won Israëlreis ch Zorg voor goede vakopleiding PINKSTERJMIE Voor de Zaanse jeugd een dag om niet te vergeten Vakantie? Maak 't u makkelijk! 99 ieen goed Aardbeien- jam SS»"""" "albert heijni 1966 |S AS VOOR AH JAAR Feiten nit het jaarverslag Uitbreidingen Meer SuperMarts Minder melk Assortiment DE Distributiezorgen Grootverbruikers PMC groeiende DE Nu officieel geopend ALBERTS CORNER IN DEN HAAG GEOPEND Met spreuk: „Lijdend, strijdend, overwinnend" IN Zacht als dons WASGOED- VERZACHTERS Nieuwe boeiende strip in Heintje' Popeye speelboek bij limonadesiroop Vóór 1 augustus potten inleveren! bert Eeijn N.V. - Zaandam Aller Allerhande juni 1967 80 jaar voordeliger Juni 1967 Oplage 1.600.000 12e jaargang no. 6 (136) TTET KAN ZONDER OMWEGEN WORDEN VASTGESTELD: het jaar 1966 is ■voor Albert Heijn een goed jaar geweest. Hoe komt dat? In Zaandam, op een eerste verdieping in een strak en eenvoudig ingerichte kamer, leg ik de vraag voor aan de heer A. Heijn, president-directeur. Hij zegt: „De enige reden waarom een klant naar je toekomt is, omdat hij verwacht dat daar aan zijn wensen wordt voldaan. De consument, de klant dus, kan tenslotte overal heen. Maar wij hebben kans gezien iu tachtig jaar een reputatie van betrouwbaarheid op te bouwen. Dat weet de klant. En heeft iemand bij ons iets gekocht dat niet bevalt, dan kan men terugkomen en het ruilen. Dat weet de klant ook."" voertuig bij de hand. En samen j met onze architecten zijn we1 eigenlijk zo'n beetje onze eigen planologen." Thuis opgebeld De heer A. Heijn in wiens paspoort ..president-directeur ener n.v." staat, die bezwaar maakt tegen het woord ..industrieel" en die zichzelf „koopman" noemt stapt regelmatig een van de meer dan vierhonderd AH-zaken bin nen. Hij wil dan weten hoe alles gaat. Hij wil weten hoe de juf frouw aan de kassa reageert, hij wil zien hoe de produkten zijn uit gestald, hij wil zien of er ergens verbeteringen zijn aan te bren gen of dat alles naar wens draait. ,,lk doe het eigenlijk te weinig, naar mijn zin", zegt hij; ,,ik zou er meer tijd voor moeten hebben." Thuis, in Bloemendaal. wordt hij geregeld gebeld door klanten die iets te vragen of te zeggen hebben. Vervelend? (Zie verder pag. 2) N HET OPTIMISTISCH, klinkende jaarverslag van Albert Heijn N.V. valt toch ook een enkele bedenkelijke toon te (duisteren. Doordat de vrijdag en zaterdag aangewezen da- {en voor het doen van inkopen blijken te zijn, kunnen ver schillende filialen de toenemende klantenstroom bijna niet neer de baas. Ook rijzen er grote moeilijkheden bij het parke ren van dc auto, die steeds meer voor het halen van boodschap pen wordt ingezet. Albert Heijn pleit er daarom voor, dat het in meer Nederlandse gemeenten zal worden toegestaan ook op vrijdagavond de winkels te openen. In die plaatsen waar deze regeling al is ingevoerd, blijkt dit door de klanten zeer op irijs te worden gesteld. [\E IN DE FILIALEN behaalde 1/omzetten zijn met ongeveer 28% gestegen. De stijging was in de SuperMarts groter dan in de zelfbedieningswinkels, het geen verklaarbaar is, daar een groot deel van de zelfbedie- iingswinkels dichter bij de grens van de capaciteit gaat komen. Dit laatste zal ertoe leiden, dat er verbouwingen zullen moeten plaatsvinden om de be staande filialen te vergroten, of anders zal er naar een andere luisvesting voor hen moeten worden uitgezien. In de ko mende jaren zullen grote be dragen nodig zijn voor de bouw ian nieuwe filialen cn restau rants. een nieuw distributie centrum bij Rotterdam en voor ie uitbreiding van de produktie- jedrijven in Zwanenburg en Zaandam. V HET LOPENDE boekjaar zullen ten minste 15 Super Marts en 5 zelfbedieningszaken worden geopend. Kort geleden is een wegrestaurant bij Amers foort (Oud-Leusden) overge nomen, terwijl binnenkort bij Leiderdorp en Reeuwjjk met de bouw van bedrijven van het zelfde genre zal worden be gonnen. In Heerlen zal een Wimpy worden gevestigd. JEWEL de resultaten van ons bedrijf in Dordrecht, ïelkexport Sterovita N.V., nog wel bevredigend konden wor- genoemd, zijn zij toch iets teruggelopen. De omzet in liters iag ongeveer 15 lager dan in net vorige verslagjaar. De oor- hiervan is dat de sterkte de Amerikaanse strijd krachten in West-Europa, waar van de afzet nagenoeg geheel afhankelijk is, aanzienlijk is verminderd. [ET ASSORTIMENT kruide- t nierswaren wijzigt zich voortdurend en is zo omvang- rijk. dat er een keuze moet worden gemaakt. Alle bedrij ven hebben een uniforme basis- sortering, die bij een aantal filialen die een grotere ver koopoppervlakte en een hogere omzet hebben, nog wat is aan gevuld. De beperkt houdbare artikelen als groente en fruit, vleeswaren, vers vlees, brood en melkpródukten nemen een steeds groter aandeel (afgelopen jaar 25 van de totale omzet in, vooral als gevolg van het toenemende aantal SuperMarts dat er, in tegenstelling tot de kleine winkels, ruimte voor heeft ,E BEVOORRADING van de filialen met deze artikelen, die vers verkocht dienen te worden, dient over het alge meen dagelijks te geschieden, zodat een efficiënt werkend verdeel- en vervoersysteem één der grote zorgen van Albert Heijn N.V. is. In twintig grote SuperMarts is bovendien een uitgebreid assortiment zg. non food artikelen verkrijgbaar: textiel, huishoudelijke artikelen, pocketbooks en snijbloemen. ■pvE AFDELING Groofcver- brui-kers, die levert aan vele bekende grote instellingen, zoals bejaardentehuizen, zieken huizen, bedrijfskantines e.d., heeft haar klantenkring weten te vergroten en behaalde een mééromzet van 22 PREMTE-van-de-Maand Club boekte wederom een groot succes. Haar omzet lag 40 hoger dan in het vorige verslagjaar. Opnieuw heeft de PMC, die niet wordt gesub sidieerd door het vaststellen van hogere prijzen op het nor male assortiment, haar eigen kasten geheel kunnen dragen. FIE EERSTE vijf minuten dat ik in die werkkamer van de president-directeur van AH ben, gaat de telefoon drie keer; de dag erna moet hij even op en neer naar Londen. Desondanks: helemaal geen gejaagd man, maar een veertiger die rustig door zijn bril de wereld inkijkt en nuchter constateert: „Ja, ik mag wel zeggen dal wij ik moet het woord gebrui ken een bepaald imago heb ben opgebouwd, waardoor bijv. het juiste soort meisje bij ons graag wil werken. Dat is zeer belangrijk. In een heleboel Su perMarts en zelfbedieningsza ken is het meisje aan de kassa het enige contact dat de klant met „AH" heeft. Is dat een prettig contact, dan voelt de klant zich op z'n gemak en heeft het inkopen-doen ook plezierig gevonden." Hart voor het bedrijf De cijfers liegen er niet om; de omzet van AH in 1966 bedroeg 535 miljoen gulden en zevendui zend man personeel hebben daar aan meegewerkt. ,,Wij zijn een van de weinige bedrijven die de cijfers bekend maakten en we hadden de hoogste omzet", zegt de heer A. Heijn. ,,Hoe dat komt? Een samenspel van factoren natuurlijk en ik kan er wel iets van zeggen. Als be drijf voelen we ons natuurlijk verantwoordelijk voor wat we ver kopen. De prijs en de kwaliteit, die moeten alle twee ,,goed" zijn, naar het aloude ..waar voor je geld". En de consument vindt kennelijk, dat hij dat bij ons krijgt". ,,Ik zei het al: zevenduizend man personeel", aldus de heer A. Heijn. „En die zevenduizend pro beren we een verantwoordelijk heidsgevoel bij te brengen; ze moeien hart hebben voor het be drijf; er moet een stuk eigen in breng zijn. Is dat er niet, dan gaat de zaak fout. Daarom ook passen wij een stevige selectie toe op ons personeel. Ik mag zeggen, dat men bij ons goed wordt opgevan gen en er wordt veel aan de vak opleiding gedaan. Ja, we inves teren in ons personeel. En we doen dat graag. Geweldig speurwerk In dat afgelopen jaar opende AH tien nieuwe SuperMarts, zes nieu we zelfbedieningszaken en drie omgebouwde winkels. Hoeveel zaken telt AH nu over heel Neder land, meneer Heijn? „Per 31 december van 1966 waren dat er in totaal vierhonderd en nog eens tien", is het antwoord. Er is dus telkens plaats voor nieuwe bedrijven? Wanneer men de wensen van hei publiek aanvoelt en voldoet aan wat de klant wenst, ja" zegt de president-directeur. „Er moet een constante activiteit zijneen steeds zoeken naar mo gelijkheden toi nieuwe vestigin gen. Daarom bestuderen wij ook alle nieuwe stadsplannen en wijksaneringen. Aan het vesti gen van een nieuwe zaak gaat een geweldig speurwerk voor af, Maar wij menen, zoals ik zei, te weten wat de klant wil. Die klant heeft, om eens iets te noe men, veelal een auto. Dan wil hij of zij die auto ook gebruiken en dan moet er ook geparkeerd kun nen worden. Want wanneer een vrouw voor een gezin van laten we zeggen vier personen bood schappen doet, dan valt er heel wat te „slepen". Daar zijn de aardappels, de flessen, de groen te. alle gewone kruideniers waren dat is nogal wat bij el kaar. Als je dan een auto hebt, dan wil je die dus zo dicht moge lijk in de buurt hebben. Daar hou den wij dus rekening mee. Daarom vindt u bijvoorbeeld j vlak naast onze SuperMart in Ge-1 leen een groot parkeerterrein. Daarom ook hebben we in Huizen weer iets anders gedaan. Er was daar voor onze zaak geen parkeer- mogelijkheid te vinden. Toen heb ben we een grote garage in de kelder, onder de SuperMart, ge maakt. Even denk je dan: zou men dat donkere gat onder de grond in duiken, maar iedereen was er kennelijk erg blij mee en men parkeert er volop en heeft zijn TEERDE PINKSTERDAG 1967 zal de Zaanse jeugd niet gauw vergeten. Op die stralende dinsdagmiddag, de 16e mei, waren duizenden vrolijke mensen van 3 tot 83 naar de eerste kinder boerderij in Zaandam getrokken om de opening van dit feestelijke geschenk van All bij te wonen. Vandaar dat iedereen ogen tekort kwam. Niemand minder dan burgemeester Baart was er ook. Als een galante ridder helpt Albe ij n het dochtertje van de burge meester, Petra Baart, met de hulling van de duiventil. den HAAG is maandag 5 juni jl. de 12e Albert's Corner officieel geopend. De nieuwe Albert's Corner, die zoals de heer G. J. Heijn in zijn toespraak zei, voor iedereen geschikt is: de tiener, het Kamerlid, hinkelende dame en ook de haastige zakenman, is speciaal aan de Haagse sfeer aangepast. Men heeft de c in vier ineenlopende ruimten ingedeeld: een tearoom (38 zitplaatsen)een countercomer (46 plaatsen), familyroom (48 plaatsen) en een „kleine besognekamer" (38 plaatsen). De laatste ruimte is een speciale s. waar rustig kan worden gegeten. NOG GROTERE spanning dan de meeste Nederlanders heeft de 20-jarige mej. M. G. R. Driessen uit Sassen- h e i m via de kranten, de radio en de televisie in het begin van deze maand de gebeurtenissen in het Midden-Oosten gevolgd. Zij is de gelukkige winnares van de Kerstreis naar Israël, die aan de prijsvraag in AllerHande van februari jl. was verbonden. De prijs is bij haar aan het goede adres gekomen, want sinds zij bijna drie jaar geleden op de opleidingsschool voor kleuter leidsters als werkstuk sociologie een plakboek over Israël samen stelde, heeft zij een steeds grote re belangstelling voor het Heilige Land opgevat. Zij heeft fotoboe ken gekocht en zoveel over de Joodse staat gelezen, dat zij, zon der er ooit te zijn geweest, toch al een beetje van land en volk is gaan houden. Het enige ver velende is, dat het nog ruim een half jaar duurt voordat zij in het vliegtuig kan stappen: „Ik wou dat het morgen Kerstmis was", zegt zij. Optimistisch Hoewel de oorlog tussen Israël en de omliggende Arabische landen haar met afschuw heeft vervuld, is mej. Driessen toch eigenlijk niet bang geweest dat haar reis er wel eens geen doorgang door zou kun nen vinden. Niet voor niets luidde de spreuk, die haar. samen met de goede beantwoording van de ge stelde vragen, de eerste prijs heeft opgeleverd: Lijdend. Strij dend, Overwinnend. Wel- ïs waar vond de inzending, even als trouwens de beoordeling van de jury. plaats op een moment waar op er alleen nog maar van een dreiging sprake was. maar toen eenmaal de strijd was losgebrand, is mej. Driessen vurig in haar woorden blijven geloven. „Het zal echt wel gauw over zijn", meende zij deskundig en voor de naaste toekomst ver wacht zij ook geen grote moei lijkheden meer. Goed geïnformeerd Wel heeft zij haar hart vastge houden. dat de Heilige plaatsen die zij dolgraag zou willen bezoe ken. ernstig onder het strijdge woel te lijden zouden krijgen. Maar gelukkig hebben de kran ten gemeld, dat de oude stad van Jeruzalem en ook de met zoveel historie omgeven bouwwerken in Betlehem onbeschadigd zijri ge bleven. Nu zij de wetenschap heeft ever enige tijd Israël te kunnen bezoe ken. is mej. Driessen met nog gro tere ijver gegevens over het land gaan verzamelen, want zij wil goed beslagen ten ijs komen. Vooral voor minister van defensie Mosje Dayan heeft zij bewondering: „Met die zwarte lap voor zijn ene oog lijkt het een zee roverachtig iemand, maar ik vindt toch dal zijn gezicht sym pathie opwekt." Gevlogen heeft zij nog nooit, maar ze is er helemaal niet bang voor. „Ik vind het juist leuk", zegt ze stralend, „ik houd van nieuwe dingen". Wel die liggen er genoeg m hel verschiet, want het meisje, dat uit een groot gezin komt en het nooit verder had gebracht dan een dag tochtje naar Aken. Keulen en Mon- schau in de Eifel, had juist voor deze zomer geboekt voor haar eerste buitenlandse reis. Aange zien Albert Heijn haar naar Is raël zakgeld meegeeft en zij met Kerstmis geen extra vrije dagen hoeft op te nemen omdat de kinde ren dan twee weken bij moeder thuisblijven, kan die zomervakan tie gewoon doorgaan. Aan de Mondsee bij Salzburg zal zij voor het eerst de bergen zien en kunnen uitstaren over de diep blauwe meren van het Salzkam- mergut, die zij nu alleen nog maar uit de fraai gekleurde folders kent. En dan. een aantal maanden la ter, volgt dat andere grote avon tuur waar zij met nog meer ver langen naar uitziet: de reis naar Israël: Mej. M. G. R. Driessen, een voudig kleuterleidster uit Sas- senheim, droomt iedere dag van de fantastische reizen die ze dit jaar hoopt te maken. Vermelding van de vragen en de goede antwoorden op de prijs vraag vindt u op pag. 7. HET GEMAK dient d. En dat gaat dubbel op nu de va- kantietijd aanbreekt. Dan wil die zelfde huisvrouw ook wel graag van haar vakantie genieten. Maar man en kinderen wil ze niet tekort doen en dan gebeurt het dat ze toch weer een paar uur van de dag staat te kokkerellen. Die overweging heeft de redac tie van AllerHande ertoe gebracht naar echt vakantiemenu's te gaan speuren. Het resultaat van die speur tocht, 21 menu's in totaal, voor elke vakantiedag een ander, vindt u elders in dit blad bijeengebracht. U zult dan zien dat er enorm veel produkten zijn die u letterlijk in een handomdraai tot plezierige, volwaardige maaltijden kunt „om toveren". Zo wordt er o.a. voor een van die vakantiedagen pannekoeken aanbevolen. Is dat nu zo gemakke lijk, zult u zeggen. Ja, dat gaat snel en vlot dank zij het speciale kant- en-klaar-pannekoekmeel dat AH in zijn winkels verkoopt. Ze vliegen de pan uit! Pizza's bakken? Waarom niet! U hebt alles tot en met een papieren bekertje in één pak bij de hand. En zo kunnen we doorgaan. Slaat u pag. 5 van deze Aller Hande maar op. Daar vindt u alle 21 vakantiemenu's uitvoerig opge somd met waar nodig een extra toelichting. Dat het voor u plezie rige en vooral onbekommerde va kantiedagen mogen worden! NIEUWE OOGST! U proeft de verse vruchten HUISHOUD I PER POT albert heijn ..I/TJK EENS! Wat een mooie *-witte hoed heeft zijn vrouw!" fluisterde een heel jong meisje dat op het hek was geklommen om beter te kunnen zien. Wie dat niet zag was hun dochtertje Petra. Die kwam met haar vier jaar nauwelijks boven de kalfjes uit, ze had dan ook de groot ste moeite met liet touw dat om klokslag drie uur de rood-wit- blauwe doek van de duiventil moest aftrekken als teken dat de kinderboerderij officieel was ge opend. Albert Heijn, de elfjarige zoon van zijn gelijkna mige vader, hielp haar heel ga lant en toen kwamen de woorden tevoorschijn: „OP 27 MEI 1962 BESTOND DE ZAAK WAAR MIJN VADER WERKT 75 JAAR EN DAAROM IS DEZE KINDERBOERDERIJ AAN DE ZAANSE JEUGD GE GEVEN." DE DAG VAN Z'N LEVEN Ja, het was een groot feest, die derde Pinksterdag in mei 1967, en niet alleen voor de jeugd. Vooral één man beleefde de dag van zijn leven: Willem van der Sluis, de verzorger van alle kippen, big getjes, bokjes, geitjes, lammetjes, kalfjes, duiven en pony's. Waar om? „Als Friese boerenzoon ben ik met dieren opgegroeid, maar de boerderij van mijn vader bracht niet voldoende op voor vier zoons. Ik werkte dus hier en daar en overal en ten slotte moest ik het boerenleven vaar wel zeggen, ik verdiende het zout in de pap niet. Ik kwam hier in de buurt te werken, bij de Artillerie-Inrichtingen, maar zodra ik hoorde dat de ge meente Zaandam een beheerder voor de kinderboerderij zocht, solliciteerde ik." Over zijn bruin, getaand gezicht scheert plotseling een glimlach vol dankbaarheid en hij besluit een beetje ontroerd: „Ik ben zo ge lukkig als een kind dat ik. weer tussen m'n vee zit!" WAT IN Duitsland en andere buurlanden allang gemeengoed voor de huisvrouw is geworden, is sinds kort ook in ons land ver krijgbaar. en dus ook bij AH: de zogenaamde wasgoedver- zachters. Een vloeistof, die aan het laatste spoelwater dient te worden toegevoegd en de eigen schap heeft, alle soorten wasgoed weer nieuwe soepelheid en zacht heid te verlenen. Vooral voor ar tikelen uit badstof, zoals handdoe ken en washandjes, maar ook voor luiers en ander babygoed, be tekent een dergelijke behande ling een ware wedergeboorte: ver- zachters maken ze weer zacht als dons, alsof ze zo uit de winkel komen. VANAF 29 JUNI is bij aankoop van AH-limonadesiroop een groot Popeye speelboek verkrijgbaar, waarmee in de va kantiedagen jongens en meisjes uren zoet zullen zijn. Het bevat vele platen met bekende figuren uit de populaire Popeye strips, zoals Popeye zelf Olijfje, Erwtje. Brutus en Wimpy. Deze kunnen worden ingekleurd of ingetekend. Verder zfjn er puz zels, een pagina met strips waar bij de kinderen zelf de teksten moeten bedenken, vele spelletjes, een soort ganzebord, een Popeye- kalender enz. Van de 96 pagina's, die het boek telt, zijn er 32 in vierkleurendruk uitgevoerd. Het formaat bedraagt 19,5 x 27 cm., de prys 0,60. ALBERT HEIJN N.V. wijst erop, dat, zoals reeds in AllerHande van januari 1967 werd aangekondigd, na 1 augustus a.s. voor lege jam- of pindakaaspotten e.d. waarvoor statie geld is betaald, niets meer zal wor den teruggegeven. Wij raden u daar om aan uw potten vóór deze datum in te leveren. Door de komst van het eenmalige glas zal de statiegeldrege ling voor dit soort potten van de baan zijn. „HEINTJE", het vrolijke veer- tien-dagen-jeugdblad van Albert Heijn heeft alweer een nienwe spannende vervolgstrip gekregen! „Commando Z", die ook ln Ameri ka favoriet is. „Commando Z" houdt zo'n beetje het midden tussen Batman en de Thunderbirds. Het is een echt „science flction"-verhaal met alle erbij behorende fantasiën en-stoere avonturen. „Commando Z" be schikt over vier geheimagenten, de heren Dynamo, Fanst, Mentor en Flits, die beurtelings op de voor grond treden. In „Heintje" Is het vooral de ge weldenaar „Flits", die van zich zal doen spreken. Hij kan zich met een snelheid van 300.000 kilometer per uur verplaatsen. Geen wonder dat hij in zo weinig tyd zoveel ont moet en zoveel doet.

Allerhande | 1967 | | pagina 1