TAFELPRAESES BIJ DE BIRMA-REÜNIE: ^'rrie' DE WASAUTOMAAT Onmisbare hulp in de huishouding Maar bega er geen mini- misdaden aan man met vier loopbanen: Grote belang- telling ALLERLEI - El Trouwe helper vraagt goede behandeling ^Schoolmanambtenaar journalistbestuurder [SCHIPNAAR BIRMA VAN WERELD-EI TOT LA ROYALE 'T ZIT IN KLEINIGHEDEN BIRMA THAILAND art 1967 ALLERHANDE «ekl ot met: Ir. P. J. Koets J ONTVANGT ME in zijn kamer van het Amsterdamse stadhuis, dr. P. J. Koets, wethouder van de Hstad en de man die op 27 mei tafelpresident zal zijn [neer in Scheveningen de Birma-gangers bij elkaar ko- Hij steunt het hoofd op zijn hand en piekert hardop die afschuwelijke Birma-lijn, waaraan ook hij meer Iric jaar heeft staan spitten. „Het minst beloonde werk Ij ooit gedaan heb", grinnikt hij ineens; „ik kreeg later |jro van 63 gulden en zeventien cent of zoiets. Ik weet Idat Kronkel toen tegen me zei: Die giro moet je laten ■ten". 1 EGE p. J. KOETS is eigen- c een man met vier loop- Hij somt ze zelf op: ambtenaar, journa- Ibestuurder" [„schoolman" werkte hij in als reserve eerste-luite- fvan het KNIL werd hij als gevangene in oktober 1942 eerste ploeg "an Java perd, richting Birma. schipging dat", vertelt i we deden er vier weken [Dat kwam niet alleen door Aflige bvïkloopepidemie die boord hadden en waar- Ede eerste tien doden vielen, tok door aanvallen van ge- duikboten, zodat het een haven invluchtte. goed. toen waren we dan \goon en ze sloten ons op gevangenis. Daar hebben paar weken gezeten en icht verloren we twee tot isen. Ten slotte kwamen Thambuzayat. het basis- I van de Birma-lijn. en we |i werken van de Birmeeste teer Koets maakt ineens een ■ïprong. „Pak weg. het zal j 1944 geweest zijn toen de Jar was. Enkel spoor natuur de t zegt u? Nu? Oh, nu is er van die Birma-lijn 'Na de oorlog afgebroken en Jeriaal is verkocht ten bate [.■krijgsgevangenen. Voor de ders kwag Ëen -guide; jwi met z'ri tinagaan". Niet ziek I kamp 30, in de buurt van lustraliërs. later werd het f 70 voor de heer Koets, trof ik de eerste groep Ne pers, zoals de heer Engel en Koets vindt het zeil soort wonder, maar hij ituigen: „Ik ben zelf bijzon- tond geweest in die tijd." hadden de Japanners sleept naar kamp 108, bij mde Drie Pagoden Pas. dag uit geen ander werk aanslepen van aarde, het >uwen van steenslag, diggers en rails dragen, waren ingedeeld in groepen astig man. die Nederlanders, officieren hoefden eigenlijk nee te werken. Maar de opge- i dagtaak diende klaar te en met zieken werd geen re- 8 gehouden. ik u vertel, dat onze groep s maar uit tien of twaalf bestond, dan begrijpt u wel, le officieren ook meewerkten, ts was je nooit tot een uur gekomen. Merkwaardig", rt de heer Koets nog eens „maar ik ben ook toen ziek geworden. Het was in Ifde kamp 108 dat ik Wim weer tegenkwam. Eerst had Java al in hetzelfde kamp hem gezeten, nu liepen we f hier weer tegen het lijf." Panklare rat i loopbaan, die de tafelpresi- van 27 mei aanstaande in de dat hij steenslag aandroeg, had durven voorspellen, er voor hem klaar te liggen, hij in april 1944 „over onze ET COMITÉ-Birmalijn, dat de bijeenkomst organiseert zaterdag 27 mei a.s. van krijgsgevangenen die aan Btrmalijn werkten, welke "ie gehouden wordt van •8 tot 17.00 uur in her 'haus te Scheveningen, 't mede dat het niet de oeling is dat de echtge- k meekomen. 'e belangstelling is groot, reacties zijn hartverwar- ook van Nederlanders het buitenland o.a. de V.S. Canada. eigeu spoorlijn" naar Thailand werd afgevoerd. De jaren waarin, zoals hij vertelt, een panklare rat één roepi kostte. Maar eerst nog zou hij kennis maken met de Kempetar, de Japanse geheime politie. „In dat kamp was ik betrok ken bij de nieuwsvoorziening, sa men onder andere met een bui tenlandse arts. Maar de organisa tie werd verraden en ik kwam in Bangkok voor een Japanse krijgsraad te staan. Zo'n Japanse gevangenis is het ergste dat je bedenken kunt. Van acht uur 's morgens tot elf uur 's avonds moest ik op de grond zitten met de handen om de opgetrokken knieën geslagen en alleen maar naar de muur voor je kijken, ter wijl een gewapende Japanner de hele dag op je let. Dan moet je echt zorgen dat je niet gek wordt." Weer werd hij weggevoerd, nu naar Singapore, waar de heer Koets erg verzwakte door opgelo pen malaria. „Enfin, u kent het verhaal", zegt hij. „De atoombom viel en op 19 augustus 1945 wer- den we bij elkaar geroepen en de Japanse commandant deelde me- de. dat de keizer van Japan in fl zijn grote goedheid besloten had oni vrij te laten. Ik draaide on middellijk het ziekenhuis in, werd later kapitein en heb tot in februa ri 1946 in Singapore dienst ge daan." BIERTONNEN vormden, is verleden, vaak een bron van ruzie «en erger*. Men kende1 het begrin statiegeld in het midden van de 17e eeuw niet en dat werd aanleiding tnt een discussie l 1 om het racht te zegdentussen de brouw r-s en de bic"-" rirkers: be:-- den zei.*' d-.t het brn eigen- fom was. rid wist niet i 'nbleem non m* daarmee uit. at ken: als viskar. wastobbe, als reg mton. De brouwer.--, echter b'.cv u door drijven en de stadsbestuurderen (van Amsterdam bijv.) stelden stevige straffen in het vooruizicht bij ontvreemding van vaten. Wie betrapt werd bij stelen, werd als volgt gestraft: een heel groot vat werd aan de voorzijde van het lichaam vastgebonden. I eenzelfde enorm vat ook aan de achterzijde en dan moest men tc voet de staci doorlopen onder ge leide van de rakkers van de schout. Dat was bepaald geen feestwande- ling en wie eenmaal zo'n tocht had gemaakt, deed er beter aan de stad maar meteen voorgoed te verlaten; het leven werd hem daarna onmo gelijk gemaakt. De mens was (en is!) wreed. DR. P. J. KOETS, WETHOUDER VAN AMSTERDAM Naar HaHa Een ingewikkelde weg zou er voor de heer Koets nog in het verschiet liggen voor hij in zijn stoel |ing zitten, waar ik hem nu in dat stadhuis van Amsterdam tref. Hij werd gedegaobiliseetd, ging naar JaVa, is er benoemd tor directeur departement van onder wijs en wat' later töt ctfrecteur ka binet .gouverneur-generaal. „Eerst bij Van Mook en later bij Beel", zegt hij. Door Van Mook werd dr. Koets naar Van Kleffens in New York gestuurd en vandaar vloog hij naar Nederland, waar hij voor hef eerst terugkwam in september 1947, na er in februari 1936 te zijn weggegaan. Een ingewikkelde weg, zei ik luistert u maar. Opnieuw terug in 1948 naar Indië, na de soevereini teitsoverdracht met het ambtena rencorps overgegaan in dienst van de republiek Indonesië. „In februa ri 1950 ging ik naar Hatta", zegt de heer Koets. „Mijn baan was een politieke, ik had niets te doen, wel nog twaalf maanden ver lof te goed en zo reisde ik weer naar het vaderland." Hoofdredacteur Nog even CSO-'JT) was hij le raar aan een gymnasium in Amsterdam en toen stond men in eens voor de heer Koets met de vraag: „Zou u hoofdredacteur van Het Parool willen worden?" „Ik zei: Ja, voor de tijd van tien jaar en dat heb ik precies gedaan, want in oktober 1961 hield ik met het journalistieke werk op", aldus dr. Koets. „Ik SWT DE BRUG OVER DE RIVIER DE KWAL 9 De volkeren van de oudheid za gen in het ei het symbool van het geheim van het leven. Indiase legen den spreken over het Wereld- e i, waaruit zowel de wereld als alle goden geboren werden. Aristophanes, de toneel dichter die 400 jaar vóór Christus leefde, paste dit thema toe in zijn beroemde stuk „De Vogels", waarin uit het wereldei dat gelegd wordt, de eigenlijke schepper van de we reld, de god van de liefde Eros voort komt. Ook andere Griekse goden en go dinnen zouden uit een ei zijn voort gekomen (volgens de oude Mythen); zo zouden ook de drankgod D i o n y- sos en Aphrodite (godin van de liefde, die echter ook vaak als „uit schuim geboren" wordt voorge steld) eierkindertjes zijn geweest. O Het onheilzaamste ei van de his torie legde l e d a nadat zij, door oppergod Zeus, in een zwaan was veranderd: uit dat ei namelijk kwam de mooie Helena om wie de ver schrikkelijke Trojaanse oorlog ont brandde. O Pythagoras achtte eieren- eten afkeurenswaard omdat zich in het ei een kiem bevond die voor de voortplanting bestemd was. 9 Ce oude de kip om ha. Syr vereerden De Romeinen waren praktisch: an de eieren onbekommerd t H o r a t i u s, de dichter, zegt in zijn vierde satire: „Vergeet niet, bij het kiezen van eieren, de langgevormde vanwege hun fijnere smaak en gro tere voedingswaarde de voorkeur te geven boven de ronde, dikke schaal aantoont dat er ei nelijke dooier inzit." Hetgee Het ei geldt overal als teken van vruchtbaarheid. Som mige boeren leggen nog steeds een ei in de versgeploegde voren van de akker. Vaak ook eet de boer, alvo rens te gaan ploegen, een ei of eier- koek. Soms ook wordt een ei onder de drempel van een nieuw huis in gebouwd. Meisjes geven de jongen harer keuze een oneven aantal ge kleurde eieren. De bruid die op een kindje hoopt, kleedt een ei aan in een huwelijksgewaadje. Zo zijn er, overal ter wereld, meer eiertradities te noe- heb dat werk als hoofdredacteur met zeer veel plezier gedaan. Al le werk eigenlijk, als ik eerlijk tïiöet Ztjrt. Klinkt gèk misschien en je zou het natuurlijk nooit meer willen, maar zelfs die Bir ma-lijn.... weet u, wanneer je wat ze noemen „beschermd" bent groot gebracht en je wordt dan zo ineens op het rauwe le ven gedrukt, dan ben je blij wanneer je er zonder te veel geestelijke kleerscheuren af komt". Naar Eilemeef Ja en toen wilden de heer i Koets en zijn vrouw in 1961 het) heel rustig aan gaan doen. „Ik ben een Zeeuw en heb op Schou- wen een huisje in Ellemeet", leg- j de hij uit. Maar weer kwam men i met een vraag: Meneer Koets, wilt u raadslid en wethouder van Amsterdam worden? Hij zei eerst „neen". Want hij wilde het toch rustig aan doen? Waarom was hij DE MODERNE wasautomaten zijn trouwe hul- pen in de huishouding. Letterlijk elke dag §i staan ze klaar om te wassen, te wassen en nog eens te wassen, mitsze volgens voorschrift goed en met verstand worden behandeld. Met verstand? Ja. 1 Verhalen doen onder service-monteurs de ronde, die soms alleen maar komen om een waterkraan j| open te draaien, die toevallig was vergeten. Of om een geknikte afvoerslang recht te draaien. Of om de stekker dieper in het stopcontact te steken of een kindersokje uit de afvoer te peuteren. veelheid spoelwater in korte tijd kan verwerken. Juist, dan loopt het laatste restje water weer terug in de afvoerslang. AVERDREVEN Neen, toch nietVeel van dergelijke mankementen SjO'^nnfeen S«vo.E van rebrek maar, je zult het best leuk vinden en zo werd ik in 1962 op één da/t om half twee 's middags beëdigd als raadslid en een half uur later gekozen als wethouder. En daar zit ik nu". Maar dit is zijn laatste ambtspe riode als bestuurder. „Dan ga ik echt naar Ellemeet". Maar eerst nog 27 mei, me neer Koets, de reünie van de Bir ma-mannen. Met vreselijk veel genoegen." OP DEZE KAART staat de eens zo beruchte Birma-spoorweg aangegeven. Duizenden Nederlanders, Engelsen, Australiërs hebben er, als gevangenen van de Japanners in de oorlogsjaren bijna ondraaglijke ontberingen geleden. meest ingenieuze apparatuur in onze moderne huishoudingen: de was automaat. En dan de voorschriften. Die zijn niet voor niets gegeven. Bijvoorbeeld: een wasautomaat behoort volkomen recht op zijn poten te staan. Waterpas, zou de timmerman zeggen. Als de machine dan gaat centrifugeren, draait de trommel snel maar soepel rond. Daar zorgt de machine zelf voor, want in de overgangsfase naar het centrifugeren verdeelt hij zelf het wasgoed keurig over de trommelwand. verplaatst? Blijft hij ook recht staan als de vloer glad is (gladde vloerbedekking met water) of als, zoals in veïè douchecellen, de vloer afloopt naar een afvoerput? De fabriek gaf de automaat een goede balans, maar de opstelling op een vloer, die niet vlak is, maakt die moeite te vergeefs. BIJ DE INSTALLATIE staat de wasmachine recht. Maar staat hij dat ook, als hij even is CHINA BIRMA VlETNA ouimein iTHAlï-ANCpÉ BongKOK MOULMEIN m a LFisrr- Thanbyuzyat Drie Pagoden Pas Kanchanaburi Krijgsgevangenenkampen Steden Spoorweg BANGKOK Ongelijk Bij het verdelen van de was over de wand van de trommel wil de machine niet worden gestoord. ITet stoppen van het apparaat op dat moment zou tot gevolg heb ben dat de was. die door een be trekkelijk laag toerental nog juist aan de wand blijft „kleven", met een plons in het water terugvalt. Gevolg: een ongelijke verdeling, waardoor de machine bij het cen trifugeren op volle toeren de vreemdste bokkesprongen kan ma ken. Juiste balans Indien een wasautomaat is ge- j bouwd op een wasinhoud van 4500 gram, dan mag er wel wat meer in of wat minder, maar het beste resultaat wordt toch verkregen met de juiste hoeveelheid was. Dat houdt niet alleen verband met de juiste balans en of met de eco nomie veel was kost evenveel water en stroom als weinig was maar ook met het wasresultaat. Een goed gevulde trommel geeft een juiste mechanische wassing, zoals de technici zeggen. Schakelklok De „hersens" van de wasauto maat bevinden zich in de schakel- klok die de besturing regelt van de wasprogramma's. Deze klok laat de trommel zo veel slagen rechts maken en zoveel slagen links en regelt ook de rust pauze hiertussen. De klok is het mechanisme dat feilloos uitvoert wat hem is bevolen te doen. De schakelklok is daarom een gecom pliceerd. technisch verbluffend apparaat, dat vele contacten heeft met zilveren contactpunten. Het is duidelijk dat het instellen rustig moet gebeuren en bij de machines zoals de Castor Clean en Castor Superdry altijd met inge drukte knop. Dan worden de con tactpunten niet onnodig geraakt. Bij de Castor Lux wordt de klok nog eens apart door een knop ge dirigeerd wat een extra beveiliging betekent. Maar toch zal het begrij pelijk zijn dat het maar raak draaien met de instelknoppen niet bevorderlijk is voor een juiste werking en een lange levensduur. Zeepresten Géén huisvrouw kan met de hand ooit zo effectief spoelen als een wasmachine dat kan. Dat bete kent dat in de was, die met de hand is gewassen, altijd zeep resten achterblijven. Zou zo'n was in de machine komen, dan zorgen de oude zeepresten voor extra schuim. Dat heeft twee gevolgen: het apparaat dat de besturing van de automaat registreert wordt van de wijs gebracht omdat het schuim aanziet voor water. Dat leidt tot een verkeerd wasproces, met alle nare gevol gen. Washandjes met resten toi letzeep of handdoeken Kunnen zo'n overmatige schuimvorming ook. teweeg brengen. „Vetluis" Een tweede gevolg is een niet zo heldere was. Het oude wasmid del verbindt zich met het nieuwe wasmiddel en vormt haast onzicht bare bolletjes, die „vetluis" wor den genoemd. De bolletjes maken het wasgoed grauw. Onthardingsmiddelen voor het water werken schuimvorming in de hand. Ook daardoor wordt het „denken" van de wasautomaat soms belemmerd, dus geen ont hardingsmiddelen en geen over dosering van matig schuimend wasmiddel. Spoelen Een wasautomaat garandeert goed spoelen van de was. Maar hierbij is de automaat natuurlijk afhankelijk van de waterdruk. Op tijden dat veel water in de huisgezinnen wordt gebruikt of op hooggelegen etages in flats kan de waterdruk wel eens wat te wensen overlaten. De tijden voor spoelen worden hierdoor lan ger, terwijl bij het wasprogramma het gevaar bestaat dat bij wasauto maten met een wasmiddeltoevoer dit wasmiddel niet voldoende wordt meegenomen door een te geringe kracht van het water. Zo goed als de aanvoer van wa ter goed moet zijn, moet ook de afvoer juist zijn. Voorwaarde is dat de afvoerslang op de hoogte ligt, die in de gebruiksaanwijzin gen staat aangegeven. Maar dan nog kan er iets mis gaan: stel dat een wasbak, waarin de slang ligt, niet die enorme hoe- Conclusie In de gebruiksaanwijzingen voor wasautomaten staat het alle maal: een loodrechte opstelling, gegarandeerde aan- en afvoer van water, voldoende netspan ning (qéén andere apparaten op dezelfde groep gebruiken als de wasautomaat is ingeschakeld!), het regelmatig reinigen van fil ters en het controleren of ei voor het wassen niets in de trom mel is geraakt. Het open deurtje verleidt kleu ters nog wel eens tot het ge bruik van de automaat als berg plaats voor knikkers en wasknij pers, om maar eens wat te noe men. En zorg, dat er geen zeep resten in het bewassen goed zit ten. FIL-AU-F1L Een VADERLANDS pakje (Witmond uit Venlo is de maker ervan) van Terlen- ka fil-au-fil. Het deux-pièces bestaat uit een rokje dat met galgjes gedragen wordt en dat ook afzonderlijk te dragen is met een ander bovenstuk. De blouse (mooi gegarneerd) kan natuurlijk ook in de rok wor den gedragen. De toegepaste stof is gemakkelijk te wassen, te drogen en te strijken; het is voor kinders een ideale stof. De persoon op de achtergrond is een Oom van Pipo de Clown. EXTRA FEESTELIJK ziet met Pasen uw ontbijttafel eruit, als u de gekleurde eieren laat uitkomen tegen een vrolijk getint laken. Het stijlvolle servies op deze foto draagt de naam Arsberg 2200 en is ook in effen wit verkrijgbaar. Sinds de reformatie ontwikkelde zich in Europa het gebruik P a eieren en met bloemen versierde eieren aan vrienden en bedienden te geven. De overheid echter zag ook hierin alweer misbruik en verbood (1612) hot eierfeest. Keizer Maximiliaan schonk zijr vrouw, Maria van Bourgon d i elk jaar een heel groot met goud en edelstenen versierd paasei, De markiezin de Pompa dour kreeg, na de bevalling de eerste zoon van lodewijk XV, een zuiver gouden ei. Het paasfeest was voor Lode wijk XIV aanleiding een grote pi ramide van eieren te laten oprichten die hij dan aan zijn hovelingen schonk. Deze eieren waren zeer kunstig beschilderd en zelfs beroemd heden aan het hof van de Zonne koning zoals Watteau, Boucher en Lancret schilderden fijne landschap pen en miniaturen op de schalen. 9 De Franse keizer Napoleon I I I gaf, In 1862, zijn vrouw een kunstig versierd paasei, waarin zij ean halscollier vond met een waarde van 500.000 franken. De vreemdste en k o s t b a a ste eieren waren de gouden met diamant, robijn, smaragd en pa rel bezette paaseieren van de Roma nows die de hofjuwelier van de laat ste czaar, Charles Faborge, maakte. Deze wonderwerkjes (50 in totaal) gingen open als men aan een hen- doltje trok en lieten dan een pauw zien die de staart opende of een sierlijke ballerina die de „Stervende zwaan" danste of een dirigentje, dat de lievelingsaria van de czaar diri geerde etc. Het ei speelt een rol in meer dar duizend gerechten. Zonder ei zou eer kok machteloos staan. Keizer K a r e de Grote at reeds hardgekookte eieren. Vorst Bismarck, de vo- rige-eeuwse stichter van het tweede Duitse keizerrijk en de aanstichter van veel kwaads (de oorlog van 1870 onder andere) at, aldus zijn lijfarts, rustig zestien eieren bij zijn ontbijt. Kampioen schijnt de geleerde M a I i a b e c c h i, bibliothecaris van Florentijnse vorst Cosimo III te zijn geweest: hij «f, in de loop van 60 jaar, 220.000 eieren. En werd (des ondanks?) 80 jaar oud. Trouwens; Bismarck werd ook 83 jaar! De omelette werd door een kapucijner monnik uitgevonden; heette Chabot. De opzienbarendste omelette was „La Royale" die, door de maarschalk de Soubise werd mengesteld voor Lodewijk XV. Deze bestond uit fazanteëieren, had vulling van patrijs, hanennieren, ha- nekammen, lijster- en snippeborst champignons en kostte liefst 50 goud dukaten. Het grootste ei is dat de struisvogel. Het kan 9 tot 11 lang zijn en 6 tot 9 cm breed; het vraagt 40 minuten kooktijd (voor wie er toevallig een heeft liggen). 9 Het kleinste e i is dat van de groengrijzig-witte Vervain kolibrie (Mellisuga minima) die op Jamaica leeft en „Kleine doktersvogel" wordt genoemd; de eitjes lijken op een grote parel; ze zijn nog geen centimeter lang. 9 Het ei van de leeuwe wordt het snelst uitgebroed: bii elf tot twaalf dagen. Het langst doet de albatros erover: tot tachtig dagen toe. Bij de kolibries broedt alli het vrouwtje; de vrouwelijke kiwi (Apteryxmantelli) laat dat werk g e- h e eI over aan de man. 9 Bismarck kon ermee weg: zestien bij het ontbijt. Het record rauwe eieren staat op naam van de Engels man Barham die, in 1962, toen hij vijftig jaar was, 48 rauwe eieren verzwolg in 1 minuut en 48 secon den. Wat gekookte eieren aangaat zegeviert de heer G e o r G r o g n i e t uit België; hij at (en overleefde het, want daar gaat oml) in een half uur precies 44 eie ren. In 1956. Op 31 mei.

Allerhande | 1967 | | pagina 9