■I* EI* ALLERLEI 7&wVi 4 MODE voor Mijnheer Anti-slipschool leert fijne kneepjes Chips 98 verhaal vol ridders, eieren, kippen en een haas e schrijver van de Paaseieren" R LEEFDEN NS ENKELE RME KOLENBRANDERS.. NIEUW! spaar nu bij Treinuitstapje in 1859 LrT 196: J AL (en voor mevrouw die zijn overhemden koopt) Wie wil, kan voor de mode-illusie méér betalen, maar nodig is 't niet Vaardigheid en zelfvertrouwen aankweken Albert Heijn huldigt directeur reclamebureau Gouden kruis van verdienste ALLERHANDE 11 )E EEN VORIGE-EEUWSE KINDERAUTEUR grote in goed heeft uitgeoefend op de wijze, waarop de Westeuro- ijnens het paasfeest opsiert met gekleurde eieren, kan men iet volgende artikel lezen. Men zal tevens bemerken dat van de sfeer, zoals die de kinderen zo lang, als essentieel het paasfeest, voorgetoverd is (het eierenzoeken, het uen van de eieren en het „optreden" van de paashaas), taan is bij het verhaal van de kanunnik Chris toph S c h m i d die van 1768 tot 1864 leefde en verschei- wellicht zelfs nü nog gelezen „onverbiddelijke best- i" heeft geschreven. weest van dit verhaal: de dertig godvruchtige spreuken, die op de eieren van de kolenbranderskin deren waren te lezen, hebben I daarna nog op honderdduizenden echte eieren gestaan. de mooiste dingen voor tafel-en-keuken (vèr beneden de winkelprijs) De letterzegeltjes op de achterzijde van de Knorr 6oepzakjes hebben nu waarde Vraag de nieuwe spaarfolder bij uw winkelier IET LEVEN van onze otouders en overgrootou- ■bben zeker de eieren van [rijver Christoph von jd die in het Duitse taalge- de „Verfasser der Osterey- e schrijver van de paaseie- ekendheid kreeg en wiens (vele!) in vele talen ver eerden en, in hun roman- zoetheid en braafheid de eitjes van de kinderen van eede helft van de vorige en daarna ook heus nog iroerden. Deze Von Schmid tijdens zijn leven, dat van 1768 tot 1854 (hij len slotte, Domhcrr van nrg, waar hij aan de cliole- >rf) verscheidene boeken, 'jon, in 1801, toen hij nog c priester was, met een geschiedenis voor kinde- uerd aldaar in Duitsland - een belangrijk school- jaarna schreef hij vrome Ijes „Kleine Erzahlungen", aan het einde van de zon- oolles voorlas eri, in 1816, stereyer einé Erzahlung stergeschenke für Kinder"; aseieren een vertelling ascadeau voor kinderen"; rd een soort onverbidde- jstseller in de vorige eeuw heeft, tientallen jaren lang, e paasgebeuren zoals een at ervaart, speciale kleur dorpelingen stellen vast dat de vrouw vaak treurig is en „roodge weende ogen" heeft. Haan en hennen Op een dag vraagt zij een kind uit het dorp haar toch wat eieren te brengen; het kind begrijpt het verzoek echter niet en dan blijkt, dat het dal zo afgelegen is, dat men er nog niet bekend is met het fokken van kippen. De oude bediende doet daar dan iets aan: hij gaat op reis en komt, na lange tijd, terug met een haan en enke le hennen en deze vormen de grondslag voor een succesvolle kip- penteelt. Op een mooie dag nodigt die „feine ï'rau" alle bewoners uit en laat de mensen zien wat men alle maal met eieren kan doen en ze kookt ze en bakt ze en laat op allerlei manieren duidelijk wor den „wat voor weldoend geschenk des Heren de eieren wel zijn". Al len krijgen ten slotte een paar kip pen mee naar huis. zodat ze zelf eieren kunnen gaan verzamelen Dat het volkje de bewuste kip pen ook snel had kunnen wegvoe ren naar hun woninkjes om ze aldaar te slachten en handenwrij vend in de pan te bereiden, kwam niet in het hoofd van de verteller op. Tweede feest Met Pasen is er dan een tweede feest; nu zijn de kinderen aan de beurt. De vrouw komt op de ge dachte de eieren kleurig te gaan verven en de molenaar (duidelijk een heldere kwant in dat dal) legt het zo uit: „De geverfde eieren zijn precies mooi voor het feest als de natuur haar witte wade aflegt en zich met allerlei kleuren siert, de kersen rood maakt en de peren geel." Kortom:, hij begrijpt meteen volkeren", was de schurkachtige Hanno het land binnengevallen en had er alles verwoest. Zij, Rosalinde, had zich ternau wernood kunnen redden en was toen in dit verborgen dal gaan wo nen. Enige tijd later komt er een pelgrim langs en die vertelt dat Arno. haar gemaal, behouden uit de oorlog is weergekeerd en de booswicht Hanno al de geroofde bezittingen en kastelen weer heeft ontnomen. De ontknoping In een stroom van tranen laat nu de mevrouw haar kinderen hun avondgebedjes zeggen, waarin zij elke dag weer om de terug keer van hun vader hadden ge vraagd en dan. ja dan werpt de pelgrim zijn pij en capuchon af en.... hij is Arno zelf! Arno von IN 1859 maakten de Neder landse Spoorwegen (toen nog bestaande uit een aantal particu liere maatschappijen) mini-trips (al was er van mini-rokken geen sprake!). De Nederlandsche Rhyn Spoorweg organiseerde, voor woensdag 31 augustus 1859, een Wat al dat brave aangaat: I tocht per extra trein van Am- men moet wel beseffen dat, in sterdam, Rotterdam en de „tus- srjjenstations naar Utrecht heen en de vorige eeuw, de taak van de verteller-opvoeder was: kinde ren vormen tot deugdzame en eerbare mensen en een der hoofdthema's was: Een braaf kind gehoorzaamt gezwind". terug" voor de „veel verminderde vracht van één gulden per plaats in rijtuigen met gevulde zittingen en vijftig cents per plaats in over dekte wagens" een dagtocht naar het Kamp van Zeist (faldera!) De affiche die dit plan open baarde, zei voorts: „De biljetten zijn vroeger ver krijgbaar doch moeten uiterlijk daags te voren genomen worden ter voorkoming van oponthoud. De afgifte geschiedt aan de Stations van vertrek en aan de Factorijen der Maatschappij te Amsterdam op den Dam en te Rotterdam naast de. Beurs. Vertrek naar Utrecht van Amsterdam en van Rotterdam des morgens ten zes ure. Terug keer van Utrecht naar Amsterdam des avonds ten 8.20 en naar Rot terdam ten 7 u 55 min. Het vertrek aan de tusschensta- tions aangewezen op de aanplak biljetten en kleine aankondigingen, alom verspreidt." TN DE HERENMODE speelt de illusie een ferme rol, al is deze A minder groot dan in de mode voor de vrouw. De herenmode is nog steeds meer gericht op de praktijk dan op de schoonheid, het mooi-zijn. Maar zeker is dat reeds, in allerlei details, ook daar die „zalige waan" een rol is gaan spelen en we behoeven de ontwik kelingen in die mode maar eens te bekijken om te zien hoe men, ook de man „bewerkt" met de idee dat het aantrekken van kostuum A of shawl B of das D hem „ineens" tot een ander mens zal maken. Wie herinnert zich? irom flan ook willen wij houd hier verkort vertel- wellicht herinneren oude- tiers zich het thema nog. ,t zo is, zou het erg i§ zijn als zij de redactie dit blad daar eens over i inlichten. aisschien kunnen zij zich k nog wel iets herinneren andere boeken van de van de paaseieren": eh von Eichenfels" (een riestig verhaal: maar wèl „Der Weinachtsabend", tume Kind". „Rosa von Tan- „Genoveva", Itha Grafin iggenburg" en „Das alte iloss" alsmede „Das then" en zo nog een vijftig halen meer. 'orig-eeuws sprookje leefden eens (zo begint htereyer")vele honderden geleden, in een klein dal, de bergen, enige arme renders. Het- smalle dal ndom ingesloten door wou- rotsen... Ofschoon deze i maar weinig bezaten, wa- toch een gelukkig volkje, tij hadden geen wensen". Lindenburg! Arno had lang tever geefs naar haar gezocht. To't op een dag een van zijn soldaten met een beschilderd ei terugkwam, waarop hij: RoSaliiide's handschrift herkende. Via Fridolin kwam hij er toen achter waar zij verbleef. „In goud en paarlen zal ik daar om dit ei laten zetten en als aan denken in onze slotkapel aan het altaar hangen", luidt zijn eind- toespraak. GOED RIJDEN IS EEN KUNST EEN EFFEN, GLADDE WEG zo denkt men gewoonlijk is niet zo gevaarlijk. Als er tenminste geen felle rukwinden zijn. er niets vlak voor je neus gebeurt en de weg mooi vlak is. Waar uit we kunnen concluderen, dat ook een normale, gladde weg toch wel gevaarlijk kan zijn. Omdat het namelijk ir_ ons land altijd wel waait. En ook gebeurt er vrijwel dagelijks iets vlak voor je neus. En over de wegen gesproken: zo vlak, effen en zonder één enkel gat er in vind je ze maar zelden. Als we al deze punten eens op een rijtje zetten, dan is het heus geen overbodige luxe om eens wat meer af te weten van wat we zouden kunnen noemen de „Ho gere Rijkunst". IAE AMSTERDAMSE slipspecia- Viermaal werd deze ontroeren-hst Pf ter Gys wijt kan dP apschiedpyiis van de naaseie-daar uren over Praten- over the0" ae gescmeaenis van ae paaseie praktyk. Maar overtuigen- ren voor het toneel bewerkt; een der nogy danu zijn redenering zijn i het mooie van dat kleuren De kin-str00rn van tranen werd er dooi Gyswyts proefjes: zet een ervaren deren mogen nu in de tuin van I opgeroepen. Groot is trouwens automobilist in een auto. laat hem het huisje, de eieren gaan zoekende invloed op het paasfeest ge- vaart maken op een gladde baan jen het wordt een luid geschreeuw als ze zien dat ze gekleurd zijn. Gekleurde eieren „Rode eieren.' Rode eieren!", riep het ene kind, „de mijne zijn allemaal rood!" „En ik heb blauwe!", riep een ander, „o, ze zijn alle zo blauw als de hemel!" „De mijne zijn geel!", schreeuwde een derde, „nog veel mooier dan de sleutelbloemen of de helgele vlinder die daar vliegt!" ,,En de mijne hebben alle kleu ren!", riep het vierde kind. „O, wat zullen dat mooie kip pen zijn!", riep een klein knaap je, ..die zulke eieren leggen. Die zou ik wel eens willen zien." „Ik geloof helemaal niet dat kippen zulke mooie eieren kun nen leggen", zei een meisje. „Ik geloof dat ze door het haasje zijn gebracht die uit het jenever bosje sprong en toen wegliep toen ik daar een holletje wilde maken." En alle kinderen lachten en zei den schertsend dat de haas die gekleurde eieren had gelegd. En deze grap. verklaart de schrijver, heef: zich tot in onze tijd gehandhaafd. het: het is de roman- klassieke toon van het ty- Porige-eeuwse sprookje met Bistere wouden en diepe da- aarin-een arm volkje leeft, emt. meteen al, die sfeer (verige, een beetje griezeli- r daarom juist zo spannen- aangename somberheid... Zo ervoeren onze voorvaderen rmoederen het; vooral de griezelden graag bij de. •ns gevoel, nogal weke en ke verhalen. Mooie dames in dat dal nu verscheen dag een groepje vreemden: aoie. gesluierde dame met edere, wonderschone kinde een oude bediende. En die v zeide, met een „zachte, stem: „Erbarmen met gelukkige moeder en haar eintjes. die door een schrik- _uit hun vaderland zijn ver- de molenaar staat ze vrien- een huisje af dat hij juist gebouwd. Daar wonen de hi, stil en bescheiden, en de 't Mooie komt nog! Maar dat is niet alles! O nee! Het wordt een hele ridderroman. De vrouw geeft een jonge trekker die erg hongerig is, een paar ge kleurde eieren, waarop spreuken zijn geschreven, mee op reis. En deze „Wandervogel", Fridolin gehe ten, ontmoet even later een ridder die in een ravijn is gevallen. Hij helpt de held met water en geeft hem, aangezien de man er lelijk aan toe is, de eieren van mevrouw. Op het laatste ei dat de ridder lijke figuur in handen krijgt leest Fridolin de tekst: „Vertrouw op God; Hij helpt in nood" en dat ei wil Fridolin niet afstaan. Maar de ridder geeft hem er twee goudstukken voor om het te bewa ren. Edele ridder Intussen Edele ridder, krijgen we het verhaal te horen van de raadselachtige mevrouw: zij is (al dus vertelt zij de molenaar, die blijkbaar nogal eens in de buurt is) Rosalinde, dochter van de her tog van Bourgogne. En twee mach tige graven, ene Hanno von Schro- feneck alsmede ene Arno von Lin denburg, hadden om haar hand ge vraagd. De moeilijkheid nu was dat deze Hanno wel rijk was maar niet goed en edel. Met Arno stonden de zaken anders: hij was arm, maar daarbij „de dapperste en edelste ridder in het land. Daarom had ze Arno genomen. En toen nu deze Arno, kloekmoedig in verre vreemde landen een veld tocht hield „tegen wilde, heidense Dé HEER M. Aronson wordt door de heer G. J. Heijn met het gouden kruis van verdienste onderscheiden. npiJDENS EEN LUNCH tussen'ene jaar is ons gebleken, hoe 1 twee normale werkbesprekin-1 zeer wlJ toen de heer Aronson gen in restaurant „De Walvis" in misten. Door afwezig te zijn was hLffr «reSTan SlvSïïSS NAde directeur van het Amster damse reclamebureau Frad N.V „Instant-Aronson" de heer M. Aronson, gehuldigd, omdat deze gedurende vijfentwin tig jaar Albert Heijn tot zijn cliënten heeft mogen rekenen. De heer G. J. Heijn, lid van de raad van bestuur, overhandig de de heer Aronson, het Gou den Kruis van Verdienste van Albert Heijn. Hij zei daarbij dat de heer Aronson in de geschie denis van het bedrijf de tweede buitenstaander (de eerste was prof. mr. dr. G. M. Verrijn Stu art) was. die deze onderscheiding, die normaliter wordt verleend aan hen, die 25 jaar tot tevredenheid bij Albert Heijn werkzaam zijn geweest, in ontvangst mocht ne men. De heer J. Legerstee, direc teur Verkoopbevordering van Al- bert Heijn. memoreerde het unie ke feit, dat een reclamevakman 25 jaar lang voor dezelfde opdracht gevers heeft gewerkt. „Eigenlijk waren het er maar 24", zei de heer Legerstee, „want er is een jaar geweest, waarin wij wel eens wat anders wilden. „Maar", vervolgde hij, „in dat De heer Legerstee roemde de originaliteit van de jubilerende vakman zijn kundig spelen met woorden en zijn snelle manier van werken. „Deze laatste ei genschap heeft hem niet ten on rechte de bijnaam „instant-A- ronson" gegeven". Door de heer Aronson te huldi gen wordt eigenlijk het reclame vak in het algemeen gehuldigd, omdat dit, indien kundig, rea listisch en vakmanschappelijk be handeld. niet is weg te denken uit het bedrijfsleven. De heer Le gerstee zei ervan overtuigd te zijn, dat de heer Aronson door zijn optreden een uitstekend pu blic relation-man voor het re clamevak kan worden genoemd. en blokkeer één van de achterwie len. Precies: de auto tolt stuurloos over de baan. Hy smakt de berm in of botst tegen een stapel ban den. ,,Die banden", zegt Gyswyt dan. „zijn de bomen van straks". Iedere automobilist, zo moet wor den aangenomen, weet dat hij niet mag remmen met een slippende auto. De slip wordt er alleen maar erger door. Maar wat doen al die cursisten bij Gijswijt haast auto matisch? Zc remmen!! Iedere automobilist weet ook. dat hij zijn slippende auto moet ont koppelen en door razendsnel sturen de voorwielen moet zien te krijgen in de richting van de slip. Maar waarom doen Gijswijt's cursisten dat dan niet? De heer Gijswijt besteedt er met zijn instructeurs een gehele dag aan om de leerlingen de goede reac ties bij te brengen en ae verkeerde af te leren. Let wel. die leerlingen zijn allemaal geroutineerde auto- i mobilisten. Wie 's middags kans ziet op de spiegelgladde baan te blijven in een Volkswagen met totaal ver sleten banden en gedemonteerde schok brekers, met een instructeur! op de achterbank die plotseling één van de achterwielen blokkeert, die zal ook kans zien straks zijn eigen auto te houden bij slips met snelheden van rond de honderd kilometer per uur. Wie op de slipbaan bovendien nog kans ziet al slippend de stapels banden te ontwijken, die houdt zijn auto, straks op de rijksweg, nóg onbeschadigd ook. Het redresseren van een slip is niet zo'n duivelskunst als het wel lijkt. Bepaald virtuoos zijn de jon ge instructeurs op de baan bij de Schellingwouderbrug, bij het Am sterdamse militaire kamp Zeeburg. „Maar", zegt de heer Gijswijt. „het is natuurlijk onzin om van ieder een te verlangen die kunstjes te beheersen". MINIMUM-EISEN Wat de heer Gijswijt wél ver langt is, dat ieder die in een auto rijdt, ook met die auto kan remmen op een gladde weg, een slip kan redresseren, uit de berm kan sturen zonder meteen om te slaan en desnoods een dubbele slip kan maken. Is dat te veel gevraagd? Wie al leen maar een uurtje gaat kijken op de baan van de Eerste Antislip school zal al verbaasd staan. Hij ziet auto's hulpeloos doorglijden met vier geblokkeerde wielen, auto's de berm in tollen, stapels banden omrijden en bij de bochten steeds opnieuw de auto's uit de baan schuiven. LIET GELDT OOK voor over hemden, Men kan over hemden kopen die de waan schep pen dat zij de drager ineens omtoveren in een kloeke Don Ju an, waar de meisjes aanklitten en wie dat prettig vindt, moet dat beslist ook doen. Maar nodig is het niet! Zomin als het nodig is alleen dure cosmetica te kopen om „mooi" te zijn, zomin is het nodig -alleen dure overhemden te kopen om modieus te zijn. Want van kwaliteitsverschil is maar wei nig sprake wat de overhemden aangaat. Drie soorten BÜ AH vindt men in de filialen met textielafdeling drie -soorten hemden: de goedkoopste zijn de Tricot- Enkalon- hemden (waar menigeen by zweert, menig een ook niet) van 9,90. Wij weten dat dergelijke hem den (dezelfde kwaliteit; ze zijn voorzien van een naaldfijn streep je) elders verkocht worden voor 10,90. Zij dragen (bij AH) het Enkalon-poesje als merkteken en ze zijn, mede vanwege de daar mee aangeduide kwaliteitscontro le, van eenzelfde goede kwaliteit als de duurdere die men elders koopt en waarvoor men (mis schien) en portie illusie mee krijgt. Dan zijn er, zagen wij, de .Merrick"- hemden; ze zijn van belofast katoenen stof (pop lin) en dat betekent zoals men weet, dat ze zowel droog kreuk- herstellend zijn als nat en dat weer wil zeggen dat ze „zelfstrij kend" zijn. Men verkoopt zc bij AH alleen iu witte kwaliteit (de meest ge vraagde) en ze verschillen met hun prijs van ƒ10,90 zéker één tot twee gulden in prijs met hemden elders die, door de reclame, een mooi Don-Juan-waantje hebben meegekregen. Daarbij dient na tuurlijk te worden vermeld dat grote omzetten (zoals een groot winkelbedrijf als AH die heeft) de prijs in gunstige zin beïnvloe den. door een goede gladheid en stijl behouden. Voorts (in de gemakkelijk-vind- bare maatvakken, waarin de over hemden in de SuperMarts van AH getoond worden) de „Super- Merrick" overhemden. Zij kosten, zagen wij, ƒ13,90 en nauw keurig onderzoek wees uit dat hier hemden worden aangeboden (in wit en bleu) met normale èn lange mouwlengten, die wij elders aangeboden zagen voor 17,90 tot zelfs 19,75 toe! „Super-Merricks" De „Super - Merrjcks" zijn gemaakt van een fraaie getwijnde katoensoort (getwijnde ketting, zegt de vakman ertegen), die oor zaak is van de fraaiere glans en het sterkere weefsel en de dus grotere duurzaamheid. Koken - Centrifugeren U weet dat u Belofast mag koken en centrifugeren. Wellicht, echter heeft u zelf al ondervonden dat drijfnat ophangen, in plaats van cen trifugeren de als-gestreken-glad heid ten goede komt. Zo is het ook met koken. Neem eens de proef en wast u de volgen de malen eens bij een temperatuur tot 55 vanzelfsprekend ook in uw wasmachine, schoon zijn ze dan toch en uw man's overhemd blijft langer wit alsof het gisteren ge kocht werd. De „Merricks" De ..Merrick"- overhem den, die een normale mouwlengte hebben, zijn kwalitatief bekeken het beste in het genre: de boorden zijn speciaal bewerkt en dat geldt ook voor de manchetten, die daar- WIE OP DE spiegelgladde baan ook nog stapels banden weet te ontwijken, houdt straks op de weg zijn auto nog onbeschadigd ook. Appel-noot-mies In „De Fruitteelt" gelezen: In spmmige landen wordt van rege ringswege de schoolappel verstrekt aan schoolkinderen. Ook in Zoetermeer is men dat gaan doen; de ouders betalen, eens per 14 dagen, ƒ1,25 en dan krijgen de kinderen elke dag een appel. Dit systeem werkt al een vol jaar tot volle tevredenheid. Albert Heijn Die moet u eens proberen die heerlijk knapperige potato-chips van Albert Heijn, krokant gebakken in goudgele olie en licht gezouten. En, u weet het, als AH met wat nieuws komt, dan is ook de prijs aantrekkelijk: een grote zak van 200 gram „Op vlucht" Als blijk van waardering ont ving de heer Aronson ten slotte een beeldje van Hubert van Lith, „Opvlucht" geheten. Het stelt een man voor, die met houding en ge baar een opvlucht karakteriseert waarin men heeft getracht de heer Aronson en zijn bedrijf te symboliseren. „Wie te hard remt, blokkeert de wielen en glijdt even snel door als wanneer hij niet zou PETER GIJSWIJT geeft talkie aanwijzingen aan remmen. Wij leren onze cursisten het remmen in cadans, totdat ze gewoon niet meer anders kun nen". Vrijwel iedere wegsituatie is na te bootsen op de slipbaan, die van beide kanten is te gebruiken door de keerlussen aan de einden. Deze situatie bijvoorbeeld: de leerling haalt een auto in. maar tijdens de manoeuvre brengt de instructeur hem in een slip. Op dat moment nadert een tegenligger. De leerling heeft dan niet alleen de eerste slip te corrigeren, hij moet meteen in een tweede slip de tegenstan- der ontwijken. Kortom, hij moet om de auto's, die hij inhaalt, heen slippen en dan normaal zijn eigen weg vervolgen. De heer Gijswijt is trots op het mechanisme dat hij zelf heeft ont worpen om zijn auto's op ieder willekeurig gekozen moment in een slip te brengen. Het is een hef boom. waarmee de instructeur een van de achterwielen vast zet, waar door de wagen zowel naar links als naar rechts in een slip is te brengen. „Als mijn auto's heel blijven vind ik dat fijn," zegt de heer Gijswijt. ..maar als ze stuk wor den gereden, zal ik er niets van zeggen. Wie bermvrees toont, laat ik dan ook rustig met de twee rechterwielen de berm in gaan. Misschien remt de cursist en misschien slaat hy om. Maar wat moet ik anders? De man soms in de waan laten dat hij wat kan? Ik heb liever dat hij hier brokken maakt met die ou de auto's met kalme snelheid dan straks op de weg met hoge snel heid". Dezelfde auto's en dezelfde slip baan hebben geleid tot een nieuw initiatief van de heer Gijswijt: de 'ook al weer) eerste Nederlandse rijschool voor jongeren, beneden de achttien jaar. ,.Ze mogen niet op de openbare weg rijden, maar het is juist de leeftijd dat ze goed kunnen leren autorijden", zegt de heer Gijswijt. Voor geringe bedra gen laat hij hele ochtenden of hele middagen zestien- en zeventienja- rigen oefenen, tot zij met de auto's de WalkM> kunnen „lezen en schrijven", de leerlingen.! Het kan goedkoop, omdat de GIJSWIJTS AUTO'S blijven niet heel. „Het mag stuk", zegt de heer Gijswijt, „liever hier dan straks op de rijksweg". „De gedachte, die daar achter- zit," zegt de heer Gijswijt, „is heel juist. Zij zeggenlaat ik eerst maar eens leren sturen en schakelen. Dan zal ik later be ter wennen in het verkeer". auto's oud zyn en omdat er maar weinig instructeurs nodig zijn. De jongeren rijden namelijk zelfstan dig. Zij krijgen aanwijzingen per walkie-talkie. Zijn zij achttien, dan is het rij examen niet zo'n toer. De jongeren hebben het rijden dan in twee fa sen geleerd: de behandeling van de auto en daarna het gedrag op de weg. Merkwaardig genoeg heeft deze instructiemethode ook de aandacht getrokken van oudere leerlingen. Thans zijn er meer volwassenen aan het oefenen dan jongeren. Volgens de heer Gijswijt heeft hij zelfs leerlingen die het rijbe wijs in de zak hebben, maar r.og nooit alleen in de eigen auto heb ben gereden. Die kunnen op de baan bij de Schellingwouderbrug dan aan het idee wennen. Zelfver trouwen opdoen, noemt de heer Gijswijt dat.

Allerhande | 1967 | | pagina 11