breekt de wasmiddelenmarkt open LAGE PRIJSSTELLING mVWE AH-WASMIDDELEN BRENGT PRIJZENOORLOG Plaats voor Jantje met het slabbetje en kinderstoel in Alberts Corners rote vraa naar „Heintje" Snelle levering: akkoord! Vraag naar meer camera's! EIGEN MERKEN ALBINET EN ALBIMATIC Bij AH blijvend lage prijzen NS geven reductie ~ïT Een pagina vol feestelijke Paas- recepten Wat denkt u ervan PLATE-SERVICE snel efficiënt Maar kwaliteit blijft nummer één Hoe een bootje varen kan BLOEMEN zo vers als maar kan HEERLIJKE Zie PAAS- pagina MENU'S 7 Maart 1967 Oplag c 1.600.000 12e jaargang no. 3 (133) P 1 MAART INTRODUCEERDE ALBERT HEIJN N.V. een kwaliteit* wasmiddel onder eigen merk tegen een prijs, die op dat moment 20 40 lager lag dan die van de gangbare Nederlandse merken. Op kwaliteitsgebied zijn er geen problemen. Alle bekende merken eren een goed produkt en er is weinig verschil. Wat echter de verpak- t en het prijsniveau hetreft, deze zijn duur en hoog. In april 1966 heeft Dobbelman een begin gemaakt met een goedko- re verpakking en heeft, mede door het uitsluiten van cadeau- en bor gsystemen, de prijs lager gesteld. Albert Heijn heeft nu een verdere jjsverlaging bewerkstelligd met de introductie van Albinet en Albimatic. OOR EEN EFFICIËNTE DISTRIBUTIE te verbinden met liet verkoopprincipe van Albert Heijn n.l. grote omzetten met kleine winstmarges, is bet mogelijk de eigen merken van AH met een gelijkwaardige kwaliteit aan de bekende nati- ïle merken, veel goedkoper zijn. Met zeer veel artikelen beeft Albert Heijn dit ds bewezen. Een aantal voorbeelden van artikelen die .de laatste tijd een grote ebt hebben genomen zijn: frisdranken, bier. pindakaas, slasaus, soepen in blik. icolade repen en tabletten. Rabat koffie ('n heel pond voor 2,65), jams, enz. enz. AN DE REEKS EIGEN MERK ARTIKELEN van Albert Heijn werden nu de wasmiddelen Albinet en Albimatic toegevoegd. De Albert Heijn prijzen heb- een prijzenoorlog ontketend. De veelvuldig verschenen advertenties met steeds ere prijzen van andere merken gaven de indruk van een paniekerige situatie. Lever's Zeepmaatschappij trok tijdelijk de verticale prijsbinding in op baar zak dion van ca. 2% kg., zodat de verkoopprijs door de winkelier geheel vrij mocht rden vastgesteld. Onze excuses aan onze klanten, die in onze filialen geen Ra- in meer konden kopen omdat er geen voorraad was. Dit is bet gevolg van bet dat Lever's Zeepmaatschappij weigerde onze filialen te bevoorraden, daar men ze verkoopprijs te laag vond. (Pagina 7) Y)AAR WIJ gaarne de me ning van onze lezers leren kennen, worden even tuele blijken van instem ming of kritiek ten aan zien van de aangevoerde argumenten gaarne tege- moetgezien bij de redactie. Kwaliteits wasmiddel met zorgen omringd ER ZIJN wasmiddelen en wasmiddelen. Op pag. 3 kunt u lezen wat er aan de produktie van een wasmiddel, zoals dat door Albert Heijn en zijn winkels wordt verkocht, allemaal vastzit. INTERIEUR VAN Alberts Corner-Lage Weide, aan de snelweg Amsterdam- Utrecht, onder de rook van laatstgenoem de stad. QENEERT u zich eigenlijk soms een beetje om Jan tje-van-vier mee te nemen voor een etentje buiten de deur? Bent gegarandeerde kwaliteit wasmiddel (Albinet en Albimatic) tegen blijvend lage u njet eens bang, dat hij gaat 'OALS DE SITUATIE IS bij bet ter perse gaan van dit nummer, kan worden gesteld, dat deze prijzenoorlog tijdelijk is. Maar wat blijft, is de levering van LBERT HEIJN'S nieuwste uitgave, bestemd voor jonge- tn en voor ouderen die jong an hart zijn, vindt veel weer- lank. In alle filialen gaat Hein- e grif van de hand. het jeugd- ad niet dc vele strips en Me nswaardigheden dat bij aan- oop van AH-margarine voor iraalf cent verkrijgbaar is. De Nag is soms zo groot dat het idere veertien dagen verschij- ende blad wel eens na een feek al uitverkocht is. ndrake en Coen Dapper, Flippie Hink en Geheim Agent X9 er U die andere figuren in kleuri- {e strips hebben de jeugd met- tn al enthousiast gemaakt. Weven om meer leggen daar ttoigenis van af. Maar ook 'oor de andere onderdelen in letntje is veel belangstelling. de vraag om tekeningen leeft de jeugd op grote schaal actie gebracht. Er is een lawi- tekeningen gestuUrd, grote tn kleine, mooie en iets minder nooie, die allemaal worden be ltken om te bepalen welke in fcintje worden opgenomen. Bentallen tieners vroegen om *n foto en een verhaal van hun kvoriet en uiteraard wordt luwkeurig bezien in hoeverre hieraan tegemoet gekomen kan worden. iintje is dus na luttele weken al veelgelezen blad en hoe Itniêleerd ook de lezerskring is lengesteld (jeugd en oude- 'tn), het wordt hooglijk gewaar werd. Binnenkort lopen enige •Wps af, Heintje brengt dan weer andere spannende en hu moristische strips. knikkeren met de pommes pa- 1 risiennes of. een wandeling onder- j neemt tijdens het nuttigen van de hors d' oeuvre? Zijn dat enke le redenen waarom u soms gela- J ten tegen pa-lief zegt: „Vanavond dan maar weer niet, dan maar I weer gewoon thuis?" vragen voor aflevering van een bestelde premie. Dat vinden ze in Zaandam bar vervelend, maar het is nu eenmaal niet altijd te voorkomen. Het is net als bij een verjaardag, waarbij de jarige niet weet hoeveel gasten er zullen komen, hoeveel gebak er dan in huis moet worden gehaald. ontvangen. Mocht u het eens treffen dat directe levering om genoemde redenen niet moge lijk is, dan hopen wij dat u hiervoor ook begrip zult kun nen opbrengen. U kunt ervan overtuigd zijn dat de PMC al het mogelijke in het werk stelt om dergelijke vertragingen te voorkomen of zo gering moge lijk te doen zijn. Wat het zwaarste is, moet ook het zwaarste wegen DE PMC BESTELT «in be- paalde hoeveelheid voor di recte levering en die hoeveel heid is lang niet mis. Hiervoor is veel gerekend en de markt onderzocht. Behalve 'het aantal voor directe levering wordt een planning gemaakt voor aanvul lende produktie. Meestal blijkt het aardig te kloppen, maar een enkele maal schiet de PMC met een premie zo bijzonder goed in de roos, dat er zoveel bestellin gen binnenkomen dat de voor raad al na korte tijd is uitgeput. Dan wordt al het mogelijke gedaan om de produktie te ver hogen. Maar snelheid komt de afwerking en kwaliteit van een produkt niet altijd ten goede en dat zijn punten die bij de Premie-van-de-Maand Club het zwaarste wegen. Gelukkig hebben de PMC- leden hiervoor begrip en heb ben liever enkele weken geduld om daarna een prima premie te De KLM opent voor u nieuwe mogelijkheden in verrukkelijke vakantielanden tes-achtige gerechten, de enige waarbij een kind zich „uit" voelt. Direct op bord Omdat de Alberts Corners nu eenmaal meer en meer zijn in gesteld op de familie, de vluchtig binnenkomende zakenman, de win kelende huisvrouw, gaat alles er snel en efficiënt. De P1 a t e - s e r-1 vice is daarvan een sprekend voorbeeld. Dezelfde gerechten als bij een a la carte-bestelling. al leen nu op één bord. Geen gesjouw met'schaaltjes en bordjes, geen serveren aan de tafel, maar direct op het bord. Arbeidsbespa ring betekent goedkoper werken. En dat betekent voor de klant: goedkoper eten. En drinken. Want waar vindt men een wijnkaart waarop al voor een gulden of drie een zeer goede fles wijn wordt aangeprezen? steden. In Zaandam is dat echter een andere zaak. De Zaanse Schans, waar de gerestaureerde 18de eeuwse huizen op een rijtje staan, kent een eigen Alberts Corner, die de naam „De Walvis" draagt. Het voormalige oude weeshuis en het vleethuis van de vroegere walvis vaarders zijn ruimten waarin nu wordt gegeten. En zéér gezellig. Het interieur is in stijl gehouden met harpoenen en een walviswer vel boven de deur, met een uit stekende keuken en uiteraard een voortreffelijke plate-service, met ook hier gevarieerde menu's. DE UIRMA-HEUN1E ry E NEDERLANDSE Spoor- wegen hebben het bijzonder charmante gebaar gemaakt om reductie aan te bieden op de treinkaartjes, indien Birma- reiinisten per trein wensen te reizen. Afhankelijk van de afstand bedraagt deze reductie resp. 0, 10, 15 of 20%. Bij de toegangsbewijzen wordt een reduktiekaart van de N.S. gevoegd, welke bij het stations loket kan worden aangeboden, kunnen parkeren in de omgeving van het Gevers Deynootplein, waar de verkeerspolitie aanwezig DE PMC Automatic Rapid de halfkleinbeeldcamera van de Premie-van-de-Maand Club, heeft een zo grote be langstelling gekregen, dat Al- bert Heijn zich extra heeft voorbereid op het komende sei zoen. Vorig jaar introduceerde de Premie van de Maand Club de volautomatische camera, het geen de verklaring is voor „au tomatic". „Rapid" is de toevoe ging voor het moderne systeem om films in te leggen: de film draait van de ene cassette in de andere, waardoor terugspoe len overbodig is en fouten ver meden worden. Na de introductie bleek dat deze camera met zijn prijs van ƒ117 snel zijn weg vond naar fotografen en beginners. Door tijdige nabestelling zal de PMC ook dit seizoen aan de blijvend grote vraag kunnen voldoen. Wegrestaurants Zegt u nu geen neen. want Al- bert Heijn weet zeer goed hoe het zit. Ja. dat kan arrogant klinken, •naar zo is het. Want in haar restaurants, die populair Alberts Corners heten, is dat gebleken. Het zijn er nu nog tien, maar er zullen er steeds meer komen. In deze A.C.'s nu is wél plaats voor Jantje-van-vier. Want de restaura teurs rekenen daar ook op het kind. Er staat een keurtie kinderstoel redenen de "orecaf-sector naar klaar voor de hele kleintjes, er deze ■plate-service toe", verze- wordt een speciale place-mat aan gedragen met een grappige puzzel. Ook een voorraad slabbetjes zorgt voor een even schone thuiskomst als aankomst in de Al berts Corner en voor de iets grote re kinderen zijn er volwassen „Kindermenu's" Een echte eigen kaart, met kip-appelmoes-en-Iri- AH schoeit zijn wegrestaurants op dezelfde leest als de Alberts Corners. Het binnenkort te ope nen Oud Leusden (bij Amersfoort) en de wegrestau rants Zevenaar en Lage Weide (Utrecht) zijn daar sprekende voorbeelden van. En er zullen er nog meer komen. Er zijn al vastomlijnde plannen voor 1968, wanneer men in Reeuwijk een nieuw wegrestaurant hoopt te ope nen. evenals in Leiderdorp. Daar bij komt dat deze wegrestaurants .Steeds meer gaan we deze me* trots kunnen zeggen: Slechts een paar uur per jaar zijn wij gesloten" en dat is uniek, even uniek als de babykamer voor gasten met zuigelingen, en de slab betjes voor de Jantjes en de Pie tjes in de AC-kinderstoel! (U) eerlijk hapje kert ons de directie. „Snel een (h)eerlijk hapje eten past in deze tijd. Méér dan uren tafelen en natafelenhoewel dat ook gezel lig is op z'n tijd." Alberts Corners vinden we in tien WIE WEINIG TIJD HEEFT en toch de inwendig® men* wil versterken, wordt ai krukjes op zijn wenken bediend. deze „counter" op prettig zittende bar- EEN GEMINI-BOOTJE, vorig jaar een van de artikelen in het assorti ment van de Premie-van-de-Maand Club, kan ver komen. En blijven. D r s. K. J. H e u v i n k uit Gro ningen heeft het ervaren. Hij bracht met zijn gezin een vakantie door aan een meer in Midden-Zwe den, waar de kinderen veel plezier beleefden aan de meegenomen Ge- mini lll-bootjes. Op een dag werden zij aangespro ken door een politie-functionaris uit Bodoö in Noorwegen, die allang naar een dergelijk vaartuigje had uitge keken voor het bedrijven van de hen gelsport in de rivieren in het binnen land van Noorwegen. Hij toonde zich erg dankbaar toen het Nederlandse gezin hem een bootje wilde verko pen. Dat bootje vaart nu rond in de wa teren rondom Bodoö, een plaats op ruim 67° N.B., dus binnen de Pool cirkel en ongeveer 1310 km voorbij Oslo. Ver weg, als bedacht wordt dat ZaandamOslo ongeveer 1290 km is en Zaandam—Marseille ongeveer 1230 km. SNIJBLOEMEN Abonneren op AllerHande A 7AN DE gelegenheid om zich V op Allerhande te abonneren hebben reeds velen gebruik ge maakt. Slechts een briefkaart met dui delijke vermelding van naam, vol ledig adres en woonplaats, liefst in blokletters, voorzien van ƒ2, aan extra postzegels voor admini stratiekosten en gericht aan Al- bert Heijn N.V. Zaandam, is vol doende om zich gedurende een jaar van toezending te verzekeren. De post bezorgt AllerHande aan huis. Wij verzoeken u wel in verband met de postvoorschriften, deze ƒ2,aan zegels aan de adreszijde van de briefkaart te plakken. Van december 1966 af worden in een aantal AH-SuperMarts verse snij bloemen verkocht in een speciale verpakking, waarin de bloemen lan ger vers blijven en beschermd zijn tegen beschadiging. Hamde t t Heijn N.V. - Zaandam Aller

Allerhande | 1967 | | pagina 1