Zeven prominenten geven goede raad voor sfeervol feest Wat is kwaliteits garantie Caissière van het jaar Zeven rond de arreslee SPAREN OOK NA 31 JANUARI 1962 pagma Avondverkoop Geen kortingen ol procenten,j«%tbb^i k= Dh?l maar geheel op basis van strikte vrijwilligheid [iiiiiiiiiiiiiiii Feestelijk zle en voordelig pagina eten zie De lekkerste koffie I 's avonds geopend Aller 3 en 8 Albert Heijn N.V. - Zaandam pagina HOFLEVERANCIER DECEMBER 1961 6e jaargang No. 11 (72) TIPS VOOR GEZELUGE KERSTDAGEN 2?EVEN SPECIALISTEN op hel gebied van de „aanbieding" van het huiselijk feest geven in dit nummer tips voor gezellige Kerstdagen. Tips voor de aankleding van het huis, en de feestge noten, tips voor een feestelijke tafel en voor het gezellig samenzijn rond de huiselijke haard, tips om dat feest op de foto vast te leggen (voor later) en niet te vergeten tips voor heerlijke feestmaal tijden. Want hoe men het Kerstfeest ook viert, het is toch voor de meesten van ons een huiselijk feest, dat gevierd wordt met familie, kennissen en vrienden. De vrouw des huizes heeft daarbij de tank die sfeer te scheppen, waarin de feestgenoten htin Kerst't best kunnen vieren. oor deze gelegenheid zijn de zeven specialisten op één foto verenigd, de foto graaf incluis. Met ieder van hen vindt u in dit nummer bovendien een interview, 'erwijl hun tips voor gezellige Kerstdagen door het blad verspreid zijn. De menu's voor de feestdagen zullen voor menig liuisvrouiv zoals ieder jaar weer een bron van inspiratie zijn. Denk er bovendien bijtijds aan, dal de Kerstdagen dit jaar nog door een zondag worden voorafgegaan. De redactie hoopt dat het mede dankzij deze tips zeer ge zellige Kerstdagen zullen worden. I vindt de tips op de pagina's 4, 5, 6 en 7. ^>...1 i K-: AH-PRIMEUR VOOR EUROPA JI/fET de verkiezing van „de caissière van het jaar" had Albert Heijn een Euro pese primeur. De 21-jarige Greet Uyttenbroek uit de AH-Zelfbedieningszaak te Schiebroek droeg de ere palm weg en werd daarvoor door de collega's gehuldigd en door de directie beloond met een cheque van 500,een uitgebreide make-iip-set, een toiletgamituur en bovendien nog met een gouden medaille. Meer over dit caissière-fes tijn, dat op 22 november jl. 180 AH-caissières uit alle windstreken van ons land naar Amsterdam voerde, vindt u op pagina 7. ^IE een radio, een stofzuiger of een ander apparaat koopt dat in de papieren loopt, zal erop letten, of de winkelier bij wie hij het koopt of de producent die het apparaat maakt, garantie geeft. Anders zit men hij de minste of geringste hapering al weer in de zorgen. Die kwaliteitsgarantie garan deert de koper in de eerste plaats kwaliteit, maar boven dien over een bepaalde perio de (bij niet al te onverstandig gebruik) herstel van even tuele mankementen. De onvoorwaardelijke kwali teitsgarantie van Albert Heijn gaat nog een stap verder. Van al de artikelen die in de AH-winkels worden verkocht wordt niet alleen de kwaliteit gegarandeerd, maar daarbij wordt de verzekering gege- ven, dat het volle bedrag prompt wordt terugbetaald, als de klant het gekochte ar tikel niet elke cent waard acht die ze ervoor heeft be taald. Dat is meer. dan de bekende zegswijze: niet goed, geld terug. AH's onvoorwaardelijke kwali teitsgarantie wil zeggen, dat terugbetaling geschiedt ook als het artikel niet beant woordt aan de verwach tingen die de klant ervan heeft gekoesterd. Daarmee is voor de klant een zekerheid geschapen, die men voor zover bekend nergens anders vindt. Menu's voor vijf feestdagen Feestelijk Eten (voor elk wat wils) Wenken voor koken en braden Tips voor versiering van Kuis en tafel Schoonheidsadviezen Caissière van het jaar Spelletjes voor de kinderen Grote AH-Kerstreclame AP een winterse dag wer- den de zeven van deze foto gegroepeerd rond een arreslede, het symbool van winterse genoegens in de sneeuw. De achtste was de prachtige schimmel Rakker, die zich in dit gezelschap van specialisten wonderwel thuis scheen te voelen. 'iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiij Onze winkels zij*n woensdag 20, donderdag 21 en vrijdag 22 december ook ALBERT HEIJN N.V. illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Want bij iedere gulden aan Ia.* P m boodschappen kan men een zegel spaarsysteem heeft niets met kortingen te maken. "yOT 31 januari 1962 kunt u uw volgeplakte AH-spaarboekje nog inleveren voor een AH- Klantenobligatie, die ook het volgend jaar naar alle waar schijnlijkheid weer 714 rente zal opleveren. Na die datum blijven de Klantenobligaties hun waarde behouden iedere zomer zal men de coupons weer kun nen verzilveren maar nieuwe Klantenobligaties worden dan niet meer uitgegeven. Net zoals de Klantenobligaties hun waarde blijven behouden, zullen de zegels hun 10 cent (en meer) waard blijven. Het spaar systeem, dat Albert Heijn in dertijd heeft ingesteld voor haar klanten, gaat ononderbroken door. Het staat geheel buiten de gestelde prijzen, de netto-prij zen, en wie van deze spaarge- legenheid geen gebruik wenst tt maken, benadeelt zichzelf daai niet mee. Het is slechts eer klantenservice Na 31 januari van het volgen jaar krijgt men voor een volge plakt boekje f 52,in contante terug, dat is het gespaarde be drag ad f 49,— plus f 3,— rent' De huisvrouw die er prijs Uj stelt bij haar inkopen „onge merkt" wat van haar huishoud geld te sparen, blijft dus in dt gelegenheid dat bij AH te doen. 1. Lou van Kolluni bekend fotograaf te Amsterdam 2. Dorien Mijksenaar stand-in van Margriet de Groot, de Neder landse Fair Lady 3. De heer J. v. d. Laan een der directeuren ven het Amsterdamse Carlton Hotel 4. Mevr. Ida de Leeuw van Rees alom bekend door heer radio-rubriek „Met naald en schaar" 3. Mevr. J. v. Kregten-Eskes. directrice van Eliza- befh Arden in Neder- land 6. De heer J. Th. Heering Sénéchal de la Chaine des Rötisseurs 7. Mevr. Lisette van Mecteren-de Mos ontwerpster van to- neelkostuums e.d. 8. De schimmel Rakker goedaardig en zeer fo- togeniek.

Allerhande | 1961 | | pagina 1