Binnen een week na pluk op tafel De MOSSEL klimt op naar de top Caissière van het jaar Weer W% verwacht GEORGANISEERD SAMENSPEL MOSSELDAG Maak donderdag Let op eerste aanvoer ALBERT HEIJN KIEST: Voorselectie PER TREIN VLUGGER DAN (VOORHEEM) PER ROOT Albert Heijn is er als eerste in Nederland in geslaagd een zodanige organisatie voor de inkoop en aanvoer van Spaanse sinaasappelen op te bouwen, dat de sinaasappelen reeds en- Kleine jongen- kele dagen na de pluk in Spanje op de Neder- landse fruitschalen kunnen liggen. Thans voe ren daartoe speciaal ingerichte spoorwagons de Spaanse vruchten gedurende het gehele si naasappelseizoen (van november tot juli) per rail van Spanje rechtstreeks naar het Paksta- tion van Albert Heijn te Rotterdam en bezor gen de Nederlandse huisvrouw daarmee voort durend verse en gave sinaasappelen van een constante kwaliteit. AH-klantenobligaties Niet de zon - de koude kleurt de sinaasappel oranje vruchten. "J/OOR een bekend en aloud Spaans sinaas appel- en mandarijnen- merk heeft Albert Heijn de alleenverkoop kun nen verwervenChico. Dat merk garandeert de huisvrouw een pluk- verse sinaasappel. Chico staat op de do zen, waarin ze worden aangevoerd en een la beltje met het opschrift Chico wordt gehecht aan de zacht-katoenen netjes, waarin alle si naasappels, met uitzon dering van de iets kwetsbaardere navel-ap pels, worden verkocht. Op elke Chico-navél- sinaasappel is een waar borg voor echtheid van het merk aangebracht. Chico is het Spaanse woord voor „kleine jon gen". V ■TOM» e Zie pagina s 6 Aller Albert Heijn N.V. - Zaandam mjL. JL. JX. JJL JJX JX. S (Li|< li NOVEMBER 1961 hofleverancier 6e jaargang No. 10 (71) Zie Geef een pagina 3 cadeaubon AH-SINAASAPPELEN Een zonnige glimlach bij een zonnige pluk Chico Buitengewone omstandig heden voorbehouden zal de uitkering op AH-Klantenobliga- ties over het jaar 1961 evenals verleden jaar weer 7% pet. be dragen, zo heeft de Raad van Bestuur van Albert Heijn N.V. dezer dagen in een tussentijdse mededeling bekend gemaakt. Dat wil dus zeggen, dat er op de AH - Klantenobligaties behalve de vaste rente van 4 pet. naar alle waarschijnlijkheid weer een winstaandeel van 3% pet. wordt uitgekeerd. Dat gebeurt dan weliswaar pas volgend voorjaar, maar het is prettig te vernemen, dat de vooruitzichten weer gunstig zijn. Ondanks het feit, dat de inwisse ling van spaarboekjes tegen winstdelende AH-Klantenobliga- ties op 31 januari 1962 tijdelijk wordt stop gezet, gaat de jaar lijkse uitkering van rente en winstdeling op de reeds uitge geven klantenobligaties natuur lijk gewoon door. En aangezien die uitkering elk jaar zeer de moeite waard is waar krijgt men 7% voor z'n gespaarde geld? haast menige huisvrouw zich deze maanden nog een boekje vol te krijgen Met de feestdagen in zicht en de daarbij horende feestmaaltijden zal dat voor menigeen zo'n toer niet zijn. Maar ook na 31 januari 1962 be houden de spaarzegels hun waarde, want het spaarsysteem zelf blijft onverminderd door gaan. Na die datum krijgt men namelijk voor een boekje met 49 aan zegels 52 contant te rug. Een mooie rentevergoeding dus van 3. Vanzelfsprekend is een voor bereiding om de vruchten op een tot nu toe ongekend snelle wijze rechtstreeks naar Albert Heijn te vervoeren, niet van Nederland alléén uit te regelen. De AH-afdelingen Inkoop en Verkoop hebben zich terdege in Spanje overtuigd van de prach tig ingerichte pakstations, van het vakmanschap van de Spaanse medewerkers, die de AH-organi- satie bij haar streven naar het beste fruit ter zijde staan en van de onafzienbare rijen sinaas appelbomen in (le schitterend verzorgde plantages. De oogst van duizenden en nog eens dui zenden bomen, waaraan de sinaasappels en mandarijnen nu hangen in hun volle pracht, wordt nu in een recordtempo rechtstreeks gebracht naar de klanten van Albert Heijn. Nu is het dus zover, dat de sinaasappels vrijwel met een uit de huerta(sinaas- appeltuin) in de speciaal geventileerde Transfesa wa gons worden geladen en rechtstreeks naar Rotterdam komen, waar zij op eigen terrein van Albert Heijns Groothandel N.V. aan de Reedijk worden gélost. Hier staan de modernste aan voer- en verpakkingsmachines opgesteld. Over zachte nylonrol- len loopt het fruit naar aanvoer- banden, die doorverbonden zijn met schuimrubber jakobslad ders. Beschermd en beschut glij den de sinaasappels en manda rijnen in zacht katoenen netten en worden in dozen met kleine hoeveelheden volgepakt netjes (dit met het oog op voorkomen van druk en beschadiging tij dens het vervoer) in snelle vrachtwagens naar alle AH-fi- Halen in Nederland vervoerd. Grootste exporteur van sinaasappelen en mandarijnen Men slaagde erin contact te leggen met een Spaanse expor teur, die gevoel heeft voor een juiste behandeling van de sinaas appels en mandarijnen, van de pluk af tot het ogenblik, dat de wagons gaan rijden. Hij is een der grootste Spaanse exporteurs, die zelf ook over enorme sinaasappel- tuinen beschikt. Met de grootste zorg zijn die tuinen tegen berg hellingen en in valleien in de om geving van Valencia in terrasvorm aangelegd. Speciale vruchtbare grond werd opgebracht en een voor Spanje uniek irrigatiesys teem zorgt voor een juiste be vloeiing van de tuinen. Maar niet alleen aan de voor bereidingen voor deze plantages werd de grootste zorg besteed, ook de opgroeiende en volgroeide Start van het seizoen Zodra zij in Spanje de juiste rijpheid hebben bereikt, starten wij met de aanvoer van onze Chico sinaasa- appelen. Let op de raambiljetten in onze winkels waarop wordt aangegeven dat deze extra-kwaliteit sinaasappelen in onze zaken zijn gearriveerd. Albert Heijn N.V. appel met z'n wat vastere vruchtvlees, maar heerlijk zoet van smaak en fijn aromatisch. Zeven tot acht weken duurt de ze pluk en reeds in deze perio de komen ook de eerste pitlo- zen, de zg. Castellanas en Salustianas aan de beurt, gevolgd door de C a- d e n e r a s. Deze laatste geeft de langste oogst en kan tot eind februari worden geplukt. De hekkesluiters van het seizoen zijn achtereenvolgens de bloedappel, de Ver nas Imperiale en de Valencia Late. Heel ty pisch bij deze laatste twee soor ten is het feit, dat er alweer MOGELIJKHEID TOT ABONNEREN Van de gelegenheid om zich op Aller-Hande te abonneren hebben reeds velen gebruik gemaakt Slechts een briefkaart met ver melding van naam. volledig adres en woonplaats, voorzien van 50 ct. aan extra postzegels voor admi nistratiekosten en gericht aan Albert Heijn N.V. Zaandam, is vol doende om zich gedurende een jaar van toezending te verzekeren. De post bezorgt Aller-Hande aan huis. Wij verzoeken u wel in verband met de postvoorschriften, deze 50 ct. aan zegels aan de adreszijde van de briefkaart te plakken. PRINSES BEATRIX was mijn tafeldame", zegt mossel handelaar P. J. de Leeuw, „en eerlijk gezegd was ik wat nerveus. Haar bezoek aan ons Zeeuwse dorp was een succes geworden. Toen de maaltijd. Het menu was uitste kend en daarop stonden ook mosselen. Ik keek naar de prinses, toen haar een schaaltje werd voortgezet. Ik durfde haar niet vragen: Hoogheid, is dat uw smaak? Ik keek en wachtte af. "V/I OSSELH ANDELAAR Leeuw <ik ben met 1 bomen worden tot en met ver troeteld. Het sinaasappelseizoen in Span je loopt van november tot juli en in die periode rijpen steeds an dere soorten na elkaar aan de bo men. Het fruit dat in treinen, voor Albert Heijn geladen, naar Nederland komt, is steeds vers geoogst. In de tuinen is uiteraard met die opeenvolging van de soor ten rekening gehouden, zodat men na de eerste pluk niet met een is uitgepraat. De eerste appel die nu wordt geoogst is de bekende navel bloesem aan de boom zit als de sinaasappels worden geplukt. Knip. knip Eigenlijk kan men niet van plukken spreken, want de sei zoenarbeiders, die de oogstwerk- zaamheden in de tuinen verrich ten, gebruiken kleine krombek- schaartjes die met een koordje aan de pols vastzitten. Iedere rij pe appel wordt eigenlijk geknipt. In mandjes worden de „geknip te" appels verzameld en naar het einde van de tuinen gebracht om vervolgens te worden gewogen. Men rekent niet met kilo's maar met een speciale Spaanse maat, de aroba, ongeveer 12% ki logram. Plukkers worden dan ook per aroba betaald. Men stort nu de sinaasappels in kisten en op vrachtauto's gaat het naar het na bijgelegen eigen pakstation. Hier krijgen de stoffige appels eerst een goede wasbeurt met hel der bergwater. Dan worden ze ge droogd en opgepoetst dooi' rollen met zachte nylon borstels. Op banden worden de oranje-appel tjes vervolgens naar een tunnel tje gevoerd, waar verstuivingsap paraten ze bespuiten met een soort waslaagje, dat de appels niet alleen tegen stof en vuil be scherrr^, maar bovendien de aro ma doet vasthouden. gen soms wel enkele dagen staan omdat de schepen in verschillen de havens hun lading innemen. Na acht dagen varen werd de Ne derlandse haven bereikt. Ook wel in verband met prijsspeculaties hielden exporteurs bepaalde par tijen langer vast dan eigenlijk voor de kwaliteit wel goed was. Weer lossen, opslag in de doua neloodsen. Na de veilingdag het expediëren naar de grossiers. De kans op het optreden van bederf was ook nog groot wanneer het schip met zwaar weer op zee te kampen had gehad en men niet kon ventileren. Dat alles is met ingang van het nieuwe si naasappelseizoen wat Albert Heijn aangaat onmogelijk gewor den. En het resultaat? Een verbe terd prodxukt met een grotere versheid en dat alles toch tegen een aantrekkelijke prijs. Het merk Chico garandeert u „pluk- verse" sinaasappelen. Onherroe pelijk zijn het aroma èn de smaak van fruit, dat binnen ze ven dagen na de pluk geconsu- meerd kan worden, een open ba- ring TTET begin van het sinaasap- 11 pelseizoen is afhankelijk van de eerste koude nachten j over het Spaanse land. Want het is niet de zon, die de groe- ne appeltjes oranje maakt, S maar juist de kou van de nachten. In november begint het kwik 's nachts zodanig te l zakken, dat men inderdaad van kou kan spreken. 5 De groene appels, die aan S de bomen hangen, kunnen al best rijp zijn, maar toch wor- den ze niet geplukt. Hun huid is hard, dicht en compact. Maar het is de kou, die de po- riën doet opengaan en een chemisch proces in de schil S veroorzaakt, waardoor het 5 groen in oranje verandert. In een week In Rotterdam wordt er evenmin tijd verloren. Op de overdekte losplaats wor den de dozen uitgeladen en via een serie transportban den begint onmiddellijk het verpakken van de sinaas appels in netjes en ze gaan direct naar de winkels. Een week nadat het krombekschaartje in Span je het steeltje van de appel doorknipte, pakt u in een der AH-winkels al het netje op en gaat u met versere sinaasappels dan ooit tevo ren naar huis. Vroeger 14 dagen Voorheen gingen de appels van de tuinen via de pakstations per trein of auto naar de Spaan se havenplaatsen. Op de kaden of in de loodsen bleven de zendin- De 135.- begonnen, nu zet ik jaarlijks miljoenen om) vertelt graae over de dag, dat een stralende kroonprinses Yerseke bezocht. Vele uren verbleef ze in ons oude vissersdorp, zegt hij, lo gisch dat mijn bedrijf hier stil lag. In een grote tent hebben we het gezelschap ontvangen. Ik dacht: geen feest zonder mosselen en 200 genodigden hebben we toen laten kennis maken met vele tientallen ki lo's verse mosselen! STERK VERHAAL Zegt mosselhandelaar De Leeuw, die in '36 een bescheiden bedrijfje in Yerseke begon: ..Mos selen? Daar zitten verhalen in. meneer". En met smaak ver telt hij zijn recente ..ontmoeting" met zijn eigen produkt in een grote stad, ergens „in het westen des lands". Er kwam een „kennelijke feest ganger" langs, zegt hij. die, la ten we zeggen, een weinig ge dronken had. Ik keek naar hem en zag hem naar een visstalletje gaan. Daar bestelt hij mijn pro dukt.. U wéét toch dat mosselen na alcoholica De heer De Leeuw wéét alles van mosselen. Heel het lange pro ces dat dit kostbare zeegerecht doormaakt eer het, vers of als half-conserven op de eettafel in Grondige selectie Uiteraard wordt er ook gron dig geselecteerd. Eerst een gro ve selectie, waarbij de afwijken de appels eruit gaan. Dan volgt het sorteren op grootte en ten slotte wordt bij het verpakken in de dozen een laatste controle ge houden, waarbij eventueel ach tergebleven „verkeerde" sinaas appels nog kunnen worden ver wijderd. Per aantal verdwijnen de gese lecteerde appels dan in de karton nen dozen, die ieder ongeveer 16% kilo vruchten bevatten. Vrachtauto's brengen de dozen met de „Chico's" dan naar het op enkele kilometers afstand gele gen spoorwegstation. Daar staan de Transfesawagons al klaar. Niet alleen zijn deze wagons speciaal voor sinaasappelvervoer ingericht, o.a. door een apart ventilatiesysteem, maar boven dien kan de spoorbreedte van de wielen met een enkele handgreep worden gewijzigd, zodat deze in Spanje op breed spoor rijdende wagons ook zijn te gebruiken op het wat smallere Europese spoor. Dit voorkomt overladen en het daarmede gepaard gaande opont houd aan de Spaans-Franse grens. De wagons gaan nu zo snel mo gelijk noordwaarts, voor een groot deel meerijdend in de spe ciale Trans-Europ-goederentrei- nen. Er is geen oponthoud aan de Nederlandse grens, want Al- bert Heijn heeft op zijn eigen ter rein in Rotterdam een vaste douanepost, die onmiddellijk na aankomst in actie kan komen. Rappe handen verpakken duizenden vruchten TME caissière van het jaar" is in Amerika allang een bekend begrip. De caissière wordt daar als de gast vrouw beschouwd van de moderne SuperMarts en zelfbe- dieningsbedrijven. Eigenlijk is zij degene, met wie de klant in de moderne winkel het meest in persoonlijk contact komt. Daarom is niet alleen haar accuratesse in het om gaan met geld en prijzen van belang Ook de houding en het optreden van de caissière tegenover de klant is van grote betekenis. In feite is zij de „bank" van de zaak en de „gastvrouw" van de klanten. Om alle caissières die bij het vervullen van hun taak alleen met het beste tevreden zijn, te complimenteren, gaat Albert Heijn, de cassière van het jaar kiezen. Tussen 8 oktober en 5 no vember heeft een aantal dames in alle daarvoor in aanmerking komende AH-winkels boodschap pen gedaan en van zoveel moge lijk verschillende kassa's ge bruik gemaakt om de caissières te kunnen beoordelen. Deze klan ten hebben tegen het eind van de actie hun oordeel gevormd en hun stem uitgebracht. Zij lever den schriftelijk en in een geslo ten enveloppe, die alleen door de jury mocht worden geopend, de ze stem in. Uit elk filiaal was er een caissière die de meeste stemmen kreeg. Caissièredag 1961 Eind november komen deze ge lukkigen bijeen in Bellevue te Amsterdam voor de AH-Caissière- Dag 1961. Daar zullen al deze caissières nogmaals worden ge test, o.a. op snelheid en accura tesse, zodat ten slotte uit de ongeveer tweehonderd aanwe zigen er twintig overblijven, die onder elkaar zullen moeten „strij den" om de titel „AH-caissière van het jaar 1961". Een deskundige jury zal voor de moeilijke taak staan die cais sière aan te wijzen. Is de keuze eenmaal gevallen, dan zal de caissière van het jaar huiswaarts kunnen keren met een chèque- boek ter waarde van vijfhonderd gulden, te besteden naar keuze. Voorts zijn er tweede en derde prijzen. In ieder geval ontvangen alle deelneemsters aan de AH- Caissière-Dag een fraaie Marok kaanse portefeuilleset en voor twintig finalisten is er een uitge breide make-up set. Vriendelijkheid. behulpzaam heid, nauwkeurigheid, snelheid, maar ook een goede verzorging van haar uiterlijk en van de om geving van de kassa zijn alle maal factoren, waarmede de bij de beoordeling betrokken klanten rekening hebben gehouden. MOS SE LH A N DEL A A R DE LEEUW Prinses was m'n tafeldame huis of hotel, in restaurant of op een party verschijnt, heeft voor hem geen geheimen. Dit is het proces: op de per celen, de speciale mosselgronden, wordt het zaad uitgezet. Zaadjes ter grootte van een halve tot een centimeter, die uitgeplant worden om na twee jaar. als de mosse len voor consumptie geschikt zijn, weer boven water gehaald te wor den. Dat gebeurt door de beman ningen van de zeventig tot negen tig kotters tellende vloot, rond 300 man, die in deze sector hun werkkring vonden. De mosselgronden zijn bij de Waddenzee en in Zee land. Mdar de eerste bewer king, het zandvrij maken (verwa teren, zegt de vakman) geschiedt alleen in het Zeeuwse. HOGE EISEN Er worden namelijk hoge eisen gesteld aan de gronden, waarop dit verwateren plaats heeft. De bodem dient zuiver (geen groen, geen vuil) te zijn en voldoende hard. Bovendien moet het er bac teriologisch vrij zijn. Nauwkeurig wordt daar door deskundigen op toegezien. En alleen in het Zeeuw se, zegt de heer De Leeuw, is het geschikte terrein te vinden. Het water rond Yerseke wordt niet door vervuiling bedreigd, fabrie ken hebben elders hun uitwate ring. ook het bedrijf van de heer De Leeuw zelf. „Uiterst belangrijk, die twee I punten", zegt mosselhandelaar De Leeuw, „een en ander is van grote invloed". Dagelijks wordt van de gerei nigde hoeveelheid een partij, noodzakelijk voor de dagproduk- tie, naar de fabriek gebracht. Daar begint men weer met reinigen. Is dat gebeurd dan wor den de mosselen gestoomd. Een speciale machine zorgt er voor dat dit in ....één minuut het ge val is. Huisvrouwen doen daar zes tot zeven minuten over, zegt de heer De Leeuw precies. Wie dan „nou en?" denkt, vertelt hij geduldig dat het juist in die paar minuten kan „zitten", tijdens die langere behandeling gaat veel van het waardevolle van de mossel ver loren. Na het stomen is het gemak kelijk de vis de vaktaal zegt het vlees uit de schelp te ha len, weer wordt er gewassen en dan kan de inleggerij aan het werk. met azijn en kruiden wor den de voor de conservering be stemde mosselen in kleine en grote flespotten gedaan. Dage lijks verlaten reusachtige voor raden Yerseke, zo'n 10.000 tot 12.000 kilo, becijfert de eigenaar van het Zeeuwse bedrijf, per jaar gaat zo'n slorige drie mil joen kilo de deur uit! Een (heel erg globale) schat ting leert dat wanneer men (Jte hele voorraad aan potten en potjes eens achter elkaar in een rechte lange rij langs een autoweg zou zetten, een gedeel te van rond 150 kilometer leng te gehaaldzou worden. BUITENLAND Waarheen gaan al die miljoe nen kilo's die de vaderlandse han del jaarlijks op de markt brengt? In totaal zijn het niet minder dan 73 miljoen kilo verse mosselen, die de liefhebber worden „voor gezet". Wel, Frankrijk is de bes te afnemer, daarheen gaat per jaar ongeveer de helft. België neemt van het resterend gedeel te zo'n 30 procent en dan blijft er dus nog 20 procent over voor de inleggerijen en de verse han del in Nederland. Er is juist deze maand een ac tie aan de gang om de Neder landse huisvrouw eens wat meer de blik op de mossel te doen richten, vertelt de heer De Leeuw, „maak de donderdag tot mosseldag" is het motto. (Zie vervolg pag. 2, 6e kim)

Allerhande | 1961 | | pagina 1