Allerhande nuttige wenken om Morpheus gunstig te stemmen GEZONDE VOEDING: gezonde slaap GEMIDDELD 8 UUR SLAAP PER ETMAAL ETEN IN BED? sparen r Stiefmoederlijk bedeeld Ochtend'- en ,avond'-mensen ZO WAS HET IN 1900 VITAMINEN B EN C Albert Heijn Vacuum-koffie iiiiiiiiiiiiiiiEinii Gelderse Ham 100 gram 39 ct De Wekker..rrr! Maar ook uitgerust! ~l GEZONDHEIDS REGEL NUMMER ÉÉN Grootste verzamelaar NEUSJE En nog 10 gulden regels voor een gezonde slaap GEEF EEN ALB. HEIJN WAARBEBON Bloemetjes op het hoofd Illlllllllllllill Ook na 31 jan. 1962 Halen en proeven! A Aller Albert Heijn N.Y. - Zaandam pagina HOFLEVERANCIER Dat is enorm! OKTOBER 1961 6e jaargang No. 9 (70) Slaapkamer: gezondste kamer van ons huis p EN derde van ons leven brengen wij in bed door. Het is om die reden dat de slaap kamer, het bed, het slapen en alles wat daarbij hoort in dit nummer van Aller-Hande eens extra in het licht wordt gesteld. Aan onze huiskamer besteden we alle zorg. We geven fleur aan ons huis door een gezellige tuin of alleen maar een bloembak. Maar bij het overgrote deel van ons volk wordt juist het ver trek, waar men acht uur per etmaal in door brengt, stiefmoederlijk behandeld. Nog sterker, de slaapkamer is waarschijnlijk het vertrek in de woning, waar we gedurende ons leven langer verblijven dan waar anders in huis of daarbuiten ook. 1LS je slaapt zie je er toch niets van", is het argument hij velen om de slaapkamer te meubileren met alleen het hoogstnoodzakelijke of deze te gebruiken als het vertrek waar meubilair en wandversieringen, die elders in huis niet meer worden geduld, worden opgesla gen. Een kale plafonnière, on persoonlijke vloerbedekking verschoten gordijnen. Inderdaad, we zien het in het donker toch niet. Maar ook bij dag- en kunstlicht kan de slaapkamer in ons huis een functie verrichten. Echt, u behoeft niet ziek te zijn. om eens even op bed neer te zakken zonder nu speciaal te willen gaan slapen. Hoe genieten we het meest van een stukje goede muziek? Liggend op bed, met de ogen gesloten. Het bed kan een ideale plaats zijn om on gestoord de spannende detective uit te lezen, om oude kranten en tijdschriften door te werken, ge zellig te puzzelen, ja, zelfs om naar de televisie te kijken. Grote dichters en schrijvers uit de historie werkten op bed aan hun pennevruchten. Politici stip pelden de lijnen uit, die hele werelddelen beroerden, liggend op hun bed. BEWOONBAAR Maak uw slaapvertrek even bewoonbaar als de an dere kamers in huis. Prakti sche indeling, rustige kleu ren, enkele gezellige en ge makkelijke, maar niet te zware meubelen. Indien een aparte werkkamer in huis niet nodig of niet moge lijk is, biedt een ruime slaap kamer plaats voor een eigen hoekje, zowel voor de vrouw als de heer des huizes. Voor de vrouw een toilettafel, eventueel gedeeltelijk bruikbaar als bu reau. Voor de man een een voudige schrijftafel, bijvoorbeeld tegen de wand met er naast, onder of boven wat bergruimte. De nachtkastjes zijn meer dan de tafeltjes, waarop een glas water en de wekker moeten staan. Ze zijn ook ideaal voor de tweede (luistergeldvrije) radio, wat boeken en tijdschrif ten enz. VERLICHTING En dan de verlichting. De zg. leeslampjes naast het bed dienen in alle opzichten te beantwoorden aan het doel. Helder licht om zonder vermoeid te raken te kun nen lezen. Anderzijds mogen zij de partner, als die liever gaat slapen, niet storen. Een plafonnière wil len we zonder meer vervangen. Hetzij door een gezellige hang lamp, maar nog liever door een passende schemerlamp, die de slaapkamer net het licht geeft, dat de rust behoevende mens ver langt. Het versleten kleedje voor het bed is een doorn in het oog. Trou wens, ook dat sombere afgedankte zeil uit de huiskamer, dat op de slaapkamer terecht is gekomen. We zoeken het liever in een wel iswaar hygiënische vloerbedek king, maar-een, die niet koud aan de voeten is. En dan een paar gezellige kleedjes, een originele wandversiering enz. VOORLICHTING Zo kunnen we wel doorgaan. Met wat fantasie is al heel wat te bereiken. Maar anders gaan we ons licht eens opsteken bij een goede woninginrichting, de Stichting Goed Wonen in Am sterdam, of het Bouwcentrum in Rotterdam. VOEDING en voedingsgewoonten kunnen op verschillende wijzen hun invloed op de slaap doen gelden. Voor een gezonde slaap is in de eerste plaats een evenwichtig zenuw stelsel nodig. Vele factoren die op de zenuwen inwerken hebben wij niet in de hand: woningnood, verkeerslawaai, enerverend politiek nieuws enz. Te weinig is echter nog bekend, dat een juiste samenstelling van de voeding onze zenuwen kan versterken. Door gebrek aan vitamines (speciaal vitamine B) wordt de functie der zenuw vezels belemmerd, waardoor nervosi teit en beverigheid kan optreden. DAT een zeker kwantum ongestoorde slaap voor de gezondheid noodzakelijk is, voelt bijna iedereen wel aan en het werd door het wetenschappelijk onderzoek van de laatste jaren ook ondubbelzinnig bewezen. Men heeft o.a. een aantal personen onderzocht, die er van overtuigd waren dat zij ongestraft met heel weinig slaap toekonden. Deze mensen deden vrijwillig geen oog dicht gedurende niet minder dan 50 uren; sommigen hielden het zelfs 100 uur uit zonder inéén te storten. Na zulk een lange slapeloze periode waren zij nog in staat, berekeningen foutloos uit te voeren of een verdienstelijke partij tafel tennis te spelen. Bij meting met een speciale apparatuur bleek echter, dat de spieren van deze mensen in een abnormale spanningstoestand verkeerden. Hierdoor werkten zij minder efficiënt dan normaal en iemand, die chronisch te weinig slaapt, „verslijt" zijn lichaam dan ook sneller, is eerder oud en heeft meer kans op ziekte. UïE grootste verzameling post- zegels ooit in het bezit van één man, was die van Philippe von Ferrari; hij bracht deze bijeen in de jaren 1865 tot 1917, toen hij in Lausanne stierf. Hij was rijk en had het mooiste van het mooiste weten te verwer ven; zijn verzameling omvatte 400.000 zegels en een groot aan tal duplicaten. Zij werd verkocht voor een bedrag van bijna zes miljoen gulden tijdens veertien veilingen die tussen 1922 en 1925 in Parijs werden gehouden. Vijftien der zegels waren zo zeldzaam dat zij in totaal 150.000 dollar op brachten. De hoeveelheid slaap, die ge middeld nodig is voor het be houd van lichamelijke en geeste lijke gezondheid, bedraagt acht uren per etmaal. Er zijn „ochtendmensen", die vroeg naar bed behoren te gaan en dan ook ongestraft vroeg kun nen opstaan: hun slaapperiode ligt ongeveer tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. Andere types, zg. „avondmen sen" gaan bij voorkeur pas laat naar bed doch moeten er dan voor zorgen, dat zij niet te vroeg opstaan: een slaapperiode van 1 uur 's nachts tot 9 uur 's och tends zou voor hen ideaal zijn. Vaak is dit late opstaan wegens de eisen van het werk niet mo gelijk. Men dient er dan voor te zorgen, door middel van een middagslaapje of een flinke dut in het begin van de avond het tekort in te halen. Kritieke uren De periode tussen ongeveer half drie en half vijf in de ochtend is de meest kritieke Gedurende deze uren is het gehele organisme op slapen ingesteld. De lichaamstem peratuur is laag. de hartslag lang zaam; ook de ademhaling werkt traag en er bevindt zich meer koolzuur in het bloed dan op an dere tijden. Iedereen, die op deze uren wel eens heeft moeten wa ken, weet hoe ellendig men zich dan voelt en hoe het verlangen naar een warme rustplaats alles overheerst. Het is voor de gezond heid extra schadelijk, wanneer men regelmatig wakker is op deze kritieke uren van de nacht. Veel mensen zijn zich er niet van bewust, dat zij chronisch te weinig slapen. Allerlei klachten en kwalen zoals lusteloosheid, ge brek aan plezier in het werk en het leven, snelle vermoeidheid, ge brek aan concentratievermogen, hartkloppingen, maag-darmstoor nissen enz. vergallen deze mensen het levensgeluk en ook de dokter weet er vaak geen raad mee. Door nauwkeurig te noteren hoe lang men werkelijk slaapt (dus niet slechts in bed ligt), bijv. gedu rende een week, komt men dan tot de verrassende conclusie dat dit niet meer dan vijf a zeven uren per etmaal bedraagt. Het geneesmiddel ligt nu voor de hand: zorg er conse quent voor, acht uren per et maal te slapen. Lukt dit eens een keer niet, dan de volgende nacht het tekort inhalen! Men zal dan bemerken, dat de klach ten zeer spoedig verdwijnen. „Licht" en „zwaar" Tot slot enkele opmerkingen over de slaapdiepte. Deze is vermoedelijk van minder belang dan de slaapduur. „Lichte" sla pers hebben evenveel profijt van hun acht uren lichte slaap als „zware" slapers van acht uren die pe slaap. Hierbij dient men ook te bedenken dat eigenlijk alle men sen afwisselend „licht" en „zwaar" slapen. Perioden van zeer diepe slaap worden gedurende de nacht regelmatig afgewisseld door min der diepe perioden, waarin men gemakkelijk ontwaakt zodra er een onverwacht geluid, lichtsignaal of aanraking plaatsvindt. Dieren in de vrije natuur slapen nooit diep. Dit zou veel te gevaar lijk zijn: bij het minste gerucht moeten zij ontwaken om hun vij anden te ontvluchten. Zelfs huis dieren als hond en kat, die niet beducht hoeven te zijn voor bela gers, slapen slechts zelden diep. Het „lichte" slapen is dus de oor spronkelijke, biologisch-normale manier; de „diepe" slaap heeft zich bij de mens ontwikkeld onder in vloed van de beschavingsgeschie denis, die een onbedreigde slaap plaats waarborgde. leven, kunnen op ongelofelijke grote afstand een prooi ruiken. Dat bleek uit de vangst die een pool- jager deed op Spitsbergen. Hij had een stijfbevroren dode eendachtige vogel in zijn val gestopt en ving daarmee een vos. Toen hij in de sneeuw de sporen van de vos eens volgde, bemerkte hij dat het dier de dode vogel op een afstand van acht kilometer had geroken: de sporen veranderden op dat mo ment plotseling van richting en liepen in één rechte lijn naar de dode vogel. I 1. Dc slaapkamer De slaapkamer behoort de rustigste kamer van het huis I te zijn. Behoudens het bed en I de toilettafel bevinden zich in deze kamer zo weinig mo- I gelijk meubelstukken. De I vloerbedekking behoort glad I en stofvrij te zijn. Zo men „warme" kleedjes voor het I bed wenst, moeten deze dage- I lijks buiten worden uitge klopt. Dichte, lichtwerende gordijnen zijn in de slaap- kamer noodzakelijk. 2. Het bed Het bed moet vol doende lang en breed zijn, zodat men armen en I benen kan uitstrekken. Vaak wordt vergeten dat de dekens aan deze afmetingen behoren I te zijn aangepast. De dekens I moeten warm doch licht zijn. Elektrisch verwarmde de kens zijn voor gezonde per sonen volstrekt af te raden. I De matras behoort een verticale vering te bezit ten en zo hard mogelijk te I zijn. Het bed moet zodanig worden geplaatst, dat er geen 1 tocht op het hoofdeinde valt. I Tocht gedurende de nacht is oorzaak van reumatiek! i :i. Ventilatie Tijdens het slapen behoort I er altijd ten minste één raam wijd open te staan. Dit geldt ook voor de winter. Bescher- Iming tegen koude zoeke men in meer dekens, doch niet in het sluiten van de ramen! I 4. Nachtkleding ID e z e mag nooit knellen op maag of buik. In het algemeen is het be langrijk, de schouders en het I bovenlichaam warm te be kleden, doch strakzittende onderkleding is uit den boze. S. Geen planten nachts nodig Planten verbruiken zuurstof, die ook i heeft. 6. Geen kinderen Kinderen in uw slaapka mer worden door u gestoord, doch hun aanwezigheid ver stoort evenzeer uw slaap. 7. Het bad Bij voorkeur neemt men een bad of douche 's ochtends bij het opstaan. Een bad vóór het slapengaan is niet onder alle omstandigheden af te ra den, doch behoort in het al gemeen te worden vermeden. 8. Wandeling Voor het slapengaan maakt men een flinke wandeling; geestelijke inspanning en lezen in bed zijn onjuist. Na het opstaan zijn ochtendgym nastiek of andere lichame lijke oefeningen op zijn plaats. Wanneer men slecht slaapt, is het lezen van een ochtendkrant beslist onjuist. Even ongezond is het wekken met behulp van een wekker. Wanneer u zich erop instelt., op een bepaalde tijd wakker te worden, lukt u dit ook zonder wekker! 9. Slaaphouding De normale slaaphouding is op de rechterzijde, met licht opgetrokken benen. Veel mensen slapen beter op de linkerzijde of op de mg; dit is natuurlijk volkomen in orde. Wanneer men echter slecht slaapt, behoort altijd de rechter zijligging te wor den geprobeerd. 10. Slaapmiddelen De beste slaapmiddelen zijn nog altijd: een glas rode wijn en een niet te volle maag. Personen met een gevoelige maag nemen bij voorkeur een glas melk. Op een volle maag kan niemand slapen. Er bestaan tegenwoordig onschuldige slaaptabletten, die voor slecht slapende oudere mensen een zegen kunnen zijn. Jongere mensen, die niet goed slapen doen er echter verstandig aan de ge noemde tien regels nauw keurig op te volgen. Slaap tabletten of een bezoek aan de dokter zijn dan meestal niet meer nodig! U)E volgende voedingsmiddelen, die er in het dagelijks menu I vaak bekaaid afkomenbevatten veel vitamine B: peulvruch ten (bruine bonen, kapucijners erwten, linzen), gedroogde zuidvruchten vijgen, da dels, abrikozen e.d.), haver mout, gort, bruinbrood. Ook het vitamine C is voor de zenuwen van belang. Dit vita mine komt in allerlei vruchten voor. In het koude jaargetijde zijn vooral sinaasappelen, grapefruits en citroe nen van belang; ook het inge blikte sap van deze vruchten be vat veel vitamine C. Aar d- appelen zijn in het begin van de winter een belangrijke vitamine C-bron, doch hun ge halte neemt later snel af. Een bijkomend voordeel van aard appelen is. dat zij ook veel ka lium bevatten, een mineraal dat al evenzeer voor het zenuw stelsel belangrijk is. Eiwitten Blijkens vele onderzoekin gen zijn voor de zenuwen en voor de slaap bepaalde amino zuren van doorslaggevende be tekenis. Aminozuren zijn de bouwstenen der eiwitten en men zij er dus steeds op bedacht, voldoende eiwithoudend voed sel te gebruiken. In de eerste plaats denken wij hierbij aan melk, karnemelk en kaas (room en boter bevatten geen eiwit), eieren, vis en vis- produkten in blik, vlees en vleesprodukten zoals rookvlees, ham, bacon e.d. Wan neer ondanks een eiwitrijke voeding de slaap te wensen overlaat, is het soms nuttig, de moderne stof Dianabol in te nemen. Dit moet echter altijd in overleg met de dokter plaats vinden. Bejaarden De ervaring leert, dat vooral be jaarden vaak een onvolledige voe ding tot zich nemen. Deze mensen voeden zich slecht omdat zij me nen, dat men op hogere leeftijd „niet zoveel meer nodig heeft". Het moderne onderzoek leert ech ter, dat gezonde bejaarden precies evenveel nodig hebben als jonge re volwassenen! Oudere mensen met slaapstoornissen dienen dan ook in de eerste plaats hun menu te controleren en de eventuele te korten aan eiwit en vitamine aan te vullen. Nu is er nog een ander aspect dat in verband met het slapen de aandacht verdient. Gezonde slaap is alleen mogelijk bij een goed functionerend maag-darmstelsel. Hardnekkige constipatie kan een oorzaak zijn van slecht slapen. Daarom moet men er voor zorgen genoeg lichaamsbeweging te ne- lllllllllllllllllllllllllilllllllllllülllllllllllllllllllllllllllllll ER zijn veel mensen die tegen *-• St. Nicolaas of Kerstmis aan goede vrienden of familie een levensmiddelenpakket zenden. I)e grote vraag die men zich daarbij altijd stelt is „Wat doe ik er in" en „Hoe zou het aankomen". f Ten einde deze moeilijkheden men, genoeg slakkenhoudend voed- voor u uit de weg te ruimen sel te nuttigen (bruinbrood. rogge- stelt Aibert Heijn binnenkort brood, groente, fruit) en door „dressuur" de darm eraan te wen nen, zich iedere ochtend voor of direct na het ontbijt te ledigen. Een sigaret verricht hierbij soms wonderen. Ook het dagelijks nuttigen van een kleine hoeveelheid rode wijn bij de hoofdmaaltijd helpt meestal; er zijn eenvoudige, doch zeer goe de soorten rode wijn in de han del. De functie der ingewanden wordt min of meer geregeerd door de maag. Een gevulde maag geeft aanleiding tot een onrustige darm en een gestoorde slaap. Daarom: nooit zwaar eten vlak vóór het slapengaan! waardebonnen ter waarde van f 5 beschikbaar. In elke Albert Ileijn-winkel kunt u voor f 5 dergelijke, fraai uitgevoerde, bonnen kopen. U stuurt de bon aan degene die u wilt bedenken. De ontvanger kan (net als bij een boekenbon of een platen- bon) de Albert Heijn-bon ge bruiken om zijn aankopen in de AH-winkels te betalen. U kunt de bonnen uiteraard ook zelf bewaren om straks, als een appeltje voor de dorst, in de dure decembermaand uw onge twijfeld extra aankopen te fi nancieren. Racen zonder tegenstander HET komt zo nu en dan in de Amerikaanse paardenracewe reld voor dat slechts één der in geschreven paarden op komt da gen. Het gevolg is dat dit paard, aangezien de race toch doorgaat, de baan rondgaat en op die ma nier wint en de prijs in de wacht sleept. Sinds 1910 zijn er achttien van zulke merkwaardige races ge weest; de laatste was de Pimlico Special die in 1942 werd gelopen toen het paard Whirlaway het enige was van de negen dat op kwam dagen, vervolgens met zich zelf racete en de 10.000 won. jDIJ het wisselen der sei- zoenen voelt een vrouw zich steeds onweerstaanbaar aangetrokken tot de een of andere gedaanteverwisseling. Soms vindt ze deze in een nieuw pakje of een modieuze hoed. maar in elk geval toch ook in een ander kapsel. En dit is iets, waar de he ren kappers maar al te graag rekening mee houden. Vandaar, dat ook Alexan der, die tot de topklasse van het Elizabeth-Arden-team be hoort, enige nieuwigheden op coiffuregebied lanceerde, tij dens een persbijeenkomst in de exclusieve salon in Den Haag. Zijn kapsels voor over dag muntten uit door een chique eenvoud, de charme van de vrouwelijke persoon lijkheid onderstrepend. Of er echter een vrouw te vinden zal zijn.die het aandurft de bloemetjes op haar hoofd in plaats van buiten te zetten? Eigenlijk een wat zonderlinge vraag, want iemand die bed legerig is, kan na tuurlijk alles in bed eten wat voor zijn gezondheid nodig is. Een gezond mens kan ook alles in bed eten, op straffe van prikkende kruimeltjes, kleverige vingers en vruchteschillen of ap pelklokhuizen waar hij of zij zich geen raad mee weet. Hoe dikwijls komt onder de bedden van kinde ren niet de zonder lingste verzameling restanten voor! Voorwaarde van het eten in bed is niet precies wat u eet. maar wel in welke houding u voedsel en snoepe rijen tot u neemt. Heeft u wel zo'n handig opstandje waardoor u de in druk krijgt dat alles net zo staat als op de tafel? En zo u dat niet heeft, krijgt u dan wel een blad van formaat op uw knieën? Natuurlijk zult u 's avonds laat nooit omvangrijke maal tijden of gerechten tot u nemen, niet in en niet uit bed! Alleen dat hele lichte snackje, dat verse toostje met een kop thee of een glas melk (voor de liefhebbers) komen hiervoor in aan merking. Laat niets u letten om voor het slapen gaan (als dit uw ge woonte is) nog een laatste vrucht van de dag te eten, maar zoudt u snoepen, be denk dan wel dat tandenpoetsen on ontbeerlijk is. Maar, het moet ons van het hart, wij, Nederlanders, zijn eigenlijk geen echte „souper-genie ters". Na onze degelijke avondmaaltijd, die meestal om zes uur plaats vindt, drin ken we nog een kopje thee met eventueel een koek je maar dan Is het ook wel afgelopen. Wie echter 's avonds werkt kan zo'n snackje nog best ge bruiken, mits licht! Tot en met 31 januari 1962 kunt u uw volgeplakte AH-spaarboekje nog inwisselen tegen een winst- delende AH-klantenobligatie of een AH-spaarobligatie. Na die 31ste januari worden tijde lijk geen AH-klantenobligaties of spaarobligaties verstrekt, maar ontvangt men voor een volge plakt spaarboekje met ,f 49 aan zegels 52 terug. Drie gulden extra, een hoge rente dus van uw gespaarde geld. De mogelijkheid om op aantrek kelijke manier te sparen blijft dus bij AH gehandhaafd. Aan trekkelijk. omdat de AH-spaar- zegels altijd hun waarde blijven behouden en men op deze wijze ongemerkt een aardig bedrag, met hoge rentevergoeding, bijeen kan sparen. Maar: het is een vrijwillig spaar systeem. Wie er niet aan mee wil doen, is daar vrij in en komt er niets aan tekort. Het spaarsys teem staat immers geheel los van de prijzen die men bij AH voor de produkten betaalt. Die prijzen zijn nettoprijzen, dat wil zeggen, dat er niets extra's is opgelegd om het Iater_in de vorm van kor ting weer terug te kunnen geven. Men loopt daardoor ook niet de kans om te veel betaald te heb ben als men van de korting ach teraf geen gebruik maakt. Bij AH weet men direct waar men aan toe is. En wie sparen wil, die kan dat voordelig en geheel vrij willig bij Albert Heijn met de bekende AH-spaarzegels doen.

Allerhande | 1961 | | pagina 1