Thee zetten Albert Heijn SPLITERWTEN MAGNETISCHE Kostbare maar handige apparaten verlichten de taak van de huisvrouw Betaal te veel Mengen, kloppen, wandblikopener kneden malen... OK op de nieuwe manier MacQueen prijzen niiiigniiini wij„ leven in een tijd, waarin liet huishouden, waar mo gelijk, wordt geautomatiseerd. Deels gedwongen door de veranderde omstandigheden, maar ook in zeer belangrijke mate als gevolg van het feit, dat de huis vrouw meer aan het dagelijkse leven wenst deel te nemen, zijn er de laatste jaren grote en kleine elektrische huis houdelijke apparaten op de markt gekomen. Elektri sche dienstmeisjes zou men ze kunnen noemen, die ertoe bijdragen dat de huisvrouw niet de slaaf wordt van haar huis, maar gelegenheid heeft gezellig te gaan winkelen, wandelen, sporten, bioscoop of schouwburg te bezoeken, visites af te leggen, zich met haar kinderen bezig te houden enz. EL MACHINES IN SOORTEN WINDSOR Zo gaat het op de nieuwe manier! Eindeloos karwei heeft de lekkerste thee de huisvrouw staat voor een aanrecht vol techniek en Debbie is de bruid Voor slechts 2,79 plus 6 koffiezegels I TTT Albert Heijn N.V. - Zaandam Allerhande september 1961 Zie Sprookjesachtig lekker pagina Albert Heijn 3 speculaas SEPTEMBER 1961 6e jaargang No. 8 (69) Elektrische dienstmeisjes in huishouding pers, 9. Pureezeef, 10. Citrus- pers, 11. Slagroomapparaat, 12. Aardappelraspschijf, 13. en 14. Groentemolen, 15. Snijbonen- molen, 16. Voorzetsteek voor sprits gebak, 17. Continu-rasp en snijapparaat, 18. Ijsmachine, 19. Koffiemolen. Mogelijkheid tol abonneren Van de gelegenheid om zich op Aller-Hande te abonneren hebben reeds velen gebruik gemaakt. Slechts een briefkaart met ver melding van naam. volledig adres en woonplaats, voorzien van 50 ct. aan extra postzegels voor admi nistratiekosten en gericht aan Albert Heijn N.V Zaandam, is vol doende om zich gedurende een jaar van toezending te verzekeren. De post bezorgt Aller-Hande aan huis. Wö verzoeken u wel. in verband met de postvoorschriften, deze 50 ct. aan zegels aan de adreszyde van de briefkaart te plakken. LEKTRISCHE koffie molens, wasma chines, centrifuges en koelkasten zijn hun opmars al eerder be gonnen. De welstand maakt echter een voortgang op de ze weg mogelijk. En dan gaan we denken aan de vele soorten mixers, keu kenmachines, af wasmachines, sap- centrifu ges ennog tal van andere apparaten, die tijdbe sparend kunnen werken. Een dienstbode of werkster kost in de tegenwoordige tijd veel geld. Haar elektrische ver vangers zijn heus niet goedkoper. Vaak moeten er echter vele gul- Meer en meer huisvrouwen stappen over op de nieuwe manier van theezetten. Geen wonder. Met theezakjes gaat het gemak kelijker. Er komen geen theeblaadjes in de kopjes. De thee is altijd van gelijke sterkte. En door de afgepaste hoeveelheden zijn theezakjes zuinig in het gebruik. Albert Heijn heeft ze voor u. Tegen Onmiddellijke Korting-prijzen! Theezakjes groot formaat De befaam de Schotse melange van 's werelds nobelste theesoorten, gemengd naar de Schotse smaak, die ook de Nederlandse bleek te zijn. doos a 2U stuks MacQueen theezakjes MMS* Een uitgele zen Ceylon melange van geselecteer de volgeurige en hartverwar mende theesoorten, die Windsor tot de thee van de gezelligheid maken. Theezakjes groot- formaat doos a 20 stuks Windsor theezakjes dens worden neergeteld om een apparaat in de keuken te krijgen dat bijvoorbeeld cakedeeg mengt in twee tot twaalf minuten, zon der dat er naar behoeft te wor den omgekeken, terwijl u vroe ger zelf twintig minuten stond te kloppen; slagroom en mayo naise zijn „klaar terwijl u wacht"; uien snijden kan in en kele seconden gebeuren enzo voort. Al die mooie maar kostbare ma chines bieden u ongekende moge lijkheden. Recepten, die vroeger onuitvoerbaar leken, kunnen nu ineens worden gerealiseerd. De afwisseling in het menu zal zon der twijfel een uitbreiding onder gaan. Goed wikken en wegen Er zijn vele voordelen. Dat stellen we voorop. We noemden al de tijdbesparing en meer mo gelijkheden. Bovendien gaat het euvel van de vuile handen tot het verleden behoren. Maar ondanks die voordelen mag men over de aanschaf van al die mooie machines niet te licht denken. Zeer nauwkeurig zal men moeten nagaan in hoe verre een belangrijke uitgave voor de aanschaf van een keu kenmachine, afwasmachine, grill- apparaat, e.d. verantwoord is. Gezinssamenstellinggrootte van het huis en tal van andere fac toren spelen daarbij een rol. Evenmin mag uit het oog wor den verloren, welke ruimte de keuken biedt, omdat verscheide ne van de nieuwe elektrischè huishoudhulpmiddelen zich niet meer in een kastje laten opber gen, maar echt hun eigen plaats in de keuken opeisen, compleet met aansluiting op een geaard stopcontact. Een afwasmachine bijvoorbeeld moet in tal van ge vallen een vaste aansluiting op de waterleiding hebben. 'Service Over de bediening van al die nieuwe apparaten behoeft men zich minder zorg te maken. Vrij wel alle vertegenwoordigers van goede merken zorgen voor de monstraties, in enkele gevallen zelfs aan huis, duidelijke instruc tie- en receptenboekjes worden bijgeleverd, de garanties varië ren van een tot vijf jaar en de goede fabrikanten en importeurs hebben een service-apparaat ter beschikking om bij storingen of andere moeilijkheden op de kortst mogelijke termijn hulp te kunnen bieden. Goed is het ook te weten, dat keukenmachines, die intensief worden gebruikt, niet onverslijt baar zijn. Laat het toestel op tijd nazien om vroegtijdige slijtage- schade te voorkomen. De leveran cier kan u altijd inlichten over de onderhoudsmogelijkheden. In deze AUerHande confron teren wij u met een aantal van de nieuwe elektrische huishoudsnufjes. We keken rond bij enkele grote zaken, alsmede bij enkele impor- ALS de beroemde Golden Gate Brug over de baai van San Francisco afgeverfd is aan de ene kant dan moet men meteen weer beginnen aan de andere kant om dat het karwei dertig man vier jaar lang in de weer houdt. Hier gaat het thee zakje in de pot. Het is gevuld met fijngeu- rige Windsor of NJac Queen Thee voor 4 a 5 koppen. (Altijd dezelf de sterkte van thee!) Alle aroma haalt u eruit, want het thee zakje blijft boven in de pot waar het wa ter het heetst is. Zo goed trekt de thee hier dat zij in 5 a 6 minuten gereed is. Daar gaat het thee zakje uit de pot! Geen lastige bladeren in pot en kop en de thee wordt niet bitter, blijft licht en geurig, hoe lang zij ook staat! T7EN échte grote keukenma- ■"-1 chine, zoals die van Bosch, bestaat uit een „moederstuk", waarmee men wel het een en ander in de keuken kan doen, maar waarbij men toch een groot aantal hulpstukken nodig heeft om er alle profijt van te trek ken. Een overzicht van die hulpstukken ziet u hierboven afgebeeld. 1. Bosch Keukenmachine, 2. Sap centrifuge, 3. Aardappel- schrapmachine4. en 6. Vlees molen, 5. Worststopper, 7. Amandelmolen, 8. Vruchten- HET wordt de Nederlandse huis vrouw niet gemakkelijk ge maakt bij het direct beantwoorden van de vraag welk levensmid- delenbedrijf haar de beste waar tegen de laagste prijs levert. Want behalve kwaliteit en prijs wordt zij van verschillende zijden verlokt door allerlei korfings-systemen, die het wer kelijke prijsbeeld vertroebelen. Dat zou op zichzelf nog niet zo erg zijn, als de huisvrouw die niet van zins is op deze wijze te sparen, toch dat extra-bedrag op al die produkten niet moest betalen, die noodzakelijk zijn om een dergelijk spaarsysteem sluitend te maken. Het onrechtvaardige zit dus hier' in, dat zij die niet sparen, het te veel betaalde cadeau geven aan het bedrijf, dat een derge lijk systeem hanteert. De meeste huisvrouwen zullen er langzamerhand wel van over tuigd zijn, dat al die procenten en kortingen uiteindelijk door haarzelf betaald worden. In de levensmiddelensector wordt im mers zo scherp geconcurreerd, dat er voor „weggeven" niets overblijft, een enkele reclame actie uitgezonderd. Albert Heijn heeft altijd op het standpunt gestaan, dat al deze kortingen-achteraf en zegels-ge- verij de huisvrouw een rad voor ogen draaien wat betreft de werkelijke, de netto-prijzen. Daarom handhaaft AH zijn netto- prijzen-stelsel, zodat de klant preci.es weet waar zij aan toe is. En wanneer zij graag van tijd tot tijd kleine bedragen wil sparen, dan kan dat bij Albert Heijn zeker, maar dan op vrij willige basis. Elke klant kan bij aankoop van iedere gulden aan boodschappen een zegel van 10 cent kopen, die in een boekje geplakt later rente geven. Dat kan, maar het behoeft niet. Deze spaarzegels hebben niets met de prijzen te maken. En zij blijven altijd hun waarde behouden. Men wordt dus niet gedwongen eerst meer voor een bepaald artikel te betalen dan de netto- prijs om dat extra-betaalde be drag dan weer als zegels of procenten terug te krijgen. De korting die de huisvrouwen elders denken te krijgen, geeft Albert Heijn onmiddellijk bij de koop. Dat merkt zij direct, als zü de AH-prijzen vergelijkt met die van andere levens- middelenbedrijven. En voor de huisvrouw die nu eens precies wil weten hoe de vork in de steel zit. is zo'n vergelij king een interessante bezigheid. SPLITERWTEN zjjn niet alleen voor de winterse erwtensoep! Integendeel! Ook op dit moment is de spliterwt in onze keuken een belangrijke variatie op het menu. U kunt ze nl. opdienen in de vorm van: erwtenpuree. Daartoe wast u ze en zet ze met zeer weinig water op en laat ze op een zacht sudderpitje gaar en mals worden. Daarna roert u ze door de zeef en u verkrijgt op deze wijze een fraaie puree van lichtgroene kleur. Door deze puree roert u om te beginnen een hoeveelheid zout die u passend lijkt en verder, naast een fors stuk boter, een zeer forse hoeveelheid peper. Klop alles zo mogelijk luchtig op en geef er een goede rook worst bij, zoals ze thans al bij uitnemendheid verkrijgbaar is. Ter completering hoort er een lekkere aardappelpuree bij, ge maakt van vers gekookte aard appelen, eveneens gepureerd en met kokende melk en een flink stuk boter tot een heerlijke sub stantie geklopt. (De nootmus kaat mag in dit geval echt wel thuisblijven en de poesjes zullen niet met een lege maag naar bed gaan!) CIska Verheul DE DROOMKEUKEN VAN PRINSES BRIGITTA "DIJ hun huwelijk hebben de -L* Zweedse prinses Brigitta en haar man, prins Johan, van de Zweedse Elektro Helios een complete keukeninrichting ge kregen, die al spoedig bekend heid kreeg als „de droomkeu- ken van prinses Brigitta". En het is dan ook een droom- keuken, uitgevoerd in (Zweeds) roestvrij staal, met ingebouwd elektrisch fornuis, met grill en diepvrieskast, enfin met alle snufjes, die een verwende huis vrouw zich maar kan voorstel len. De prinses en haar prins hadden er bij de overdracht dan ook alle belangstelling voor, evenals de Nederlandse huis vrouwen, die deze droomkeu- ken dezer dagen op de exposi tie „Spijs en Drank" in de Haagse Houtrusthallen in drom men kwamen bekijken. Zo'n kijkje in een koninklijke keu ken krijgt men immers niet alle dag DIJ het horen van het woord keukenmachine krijgt men willekeurig een visioen van een enorm, de gehele keuken beheersend apparaat met vele knoppen, handles enz. Hoewel we ons kunnen voorstellen dat de huisvrouw, die voor het eerst met een echte keukenma chine aan de slag gaat, zich even huiverig zal voelen met die aanrecht vol techniek, valt het in de praktijk echter alleszins mee vooral als men zich alles maar duidelijk laat demonstre ren en in twijfelgevallen de over het algemeen uitgebreide in structieboekjes maar raad pleegt. Deeg mengen en kneden, slag room kloppen, noten malen, milk shakes maken, puree maken, groenten bewerken, vlees malen, ispen en schaven, koffie maJ.en, vruchten persen of centrifugeren, blikken openen, snijbonen snij den, erwten doppen, aardappelen schrappen, ijs draaien en worst stoppen: ontelbaar haast zijn de mogelijkheden. En dat alles doet een complete keukenmachine voor u. PRACHTMACHINES BijJungerhans in Rot terdam hebben we ze voor u gezierï, de Kenwood Chef en de Bosch keukenmachines. Twee apparaten van wereldnaam, die met hun hulpstukken vrijwel alle bovengenoemde werkzaamhe den verrichten. Pracht machines, waarvoor dan ook een behoorlijk bedrag moet worden neergeteld. Wil men wer kelijk de Kenwood of Bosch vol ledig ln de keuken opstellen, dan gaan we denken in bedragen van acht- tot negenhonderd gulden. De basismachines met veel beperkter mogelijkheden kosten ongeveer de helft. Het zijn echter vooral de hulpstukken, die d« prijs enigs zins doen oplopen. De Kenwood basismachine omvat naast de motor een hitte bestendige glazen meng- schaal, zg. K-arm, voor het mengen van cakebeslag en pud dingen, een garde voor het kloppen van slagroom, eiwit en omelet, een deeghaak voor Kenwood keukenmachine. 1. Beide handvatten zijn te vens schenktuit; 2. mengarmen (uitwisselbaar); 3. hulpappara ten verwisselen; 4. plaats waar de vruchtepers komt; 5. als de achterkop is afgenomen, zijn de andere aansluitingen uitgescha keld; 6. drukknop, waardot r machine vanzelf achterover klapt. Braun keukenmachine met vleesmolen. molen kan hen hierbij be hulpzaam zijn, zowel voor het malen van vlees als van vis. Zelfs maken we er saucijsjes mee. Over de op te zetten elek trische koffiemolen behoeven we niet uit te weiden. Vooral voor de baby of een zieke is de pureezeef een ideaal hulpmiddel. Deze zeef helpt ons in enkele ogenblikken tijds aan puree van aardappelen en vruchten. Een vruchtepers voor het persen van citrusvruchten kan bovendien door de aanwezig heid van een druppelaartje wor den benut voor het draaien van mayonaise. Voor grote gezinnen is de snelschaaf en snelrasp mogelijk nog een uitkomst, omdat deze in hoog tempo groenten en fruit verwerkt. Het sap uit zg. harde vruchten wordt er door de vruchtecentri fuge ,,in een wip" uitgehaald. ERWTEN DOPPEN Een nuttig hulpstuk is ook de aardappelschrap per, die in drie tot vijf minu ten drie pond aardappelen of wortelen schrapt. Snijbonen kun nen elektrisch worden gesneden, terwijl hetzelfde apparaat met een enkele handgreep wordt ver anderd in een erwtendopper. Ken- wo.od brengt deze machine. DeBosehmachinc biedt ongeveer dezelfde mogelijkheden als de Kenwood. Bepaalde hulp stukken zijn wat anders, maaf het is moeilijk hier voor- en na delen tegen elkaar af te wegen. Grappig vinden wij bij deze keu kenmachine de voorzetstukken voor de vleesmolen, waardoor de ze ook kan worden gebruikt voor verwerking van vruchten tot jam en gelei, voor het'malen of ras pen van noten, dadels, chocola de, hard brood, kaas, amandelen enz, voor het vormen van koek jesdeeg, voor bereiding van ma caroni. vermicelli en spaghetti en voor het vullen van vleesworsten en het vormen van croquetten. KLEINER FORMAAT Wat beperkter zijn de mogelijk heden van de keukenmachines van Braun, Baumiiller en Zie verder pag. 2. teurs. Bij onze keuze hebben wij ons tot de gangbaarste merken moeten beperken. Wij vertellen u iets over de wer king en prijzen. Koop met beleid Mocht een bepaalde aankoop van een elektrisch huishoudap- paraat „nieuwe stijl" op hét programma staan, dan kan de ze AllerHande u mogelijk hel pen de keus wat minder moei lijk te maken. Maar doe die keus met beleid en laat u niet verleiden na enkele minuten uw handtekening te zetten op een onschuldig formuliertje, dat later een koopcontract blijkt te zijn. Niets is teleur stellender dan opgescheept te zitten met een kostbaar appa raat, dat men liever niet had genomen, omdat een ander merk toch nog wat meer voor delen bood. j^IET minder dan honderdduizend huisvrouwen hebben de gelegenheid zich in het bezit te stellen van een solide zwaar verchroomde wandblikopener (gemiddelde winkelprijs 9,75) voor slechts 2,79. Ze worden door Al- bert Heijn geleverd keurig verpakt in een doosje compleet met hevestigingsplaat en schroefjes. zwaarder deeg, alsmede een rub berspatel. Voor het snijden van fruit en groenten, mengen van dranken en soepen, malen van noten en ijs kunnen we ons dan verder een snelmengbeker aanschaf fen, die evenals alle andere hulp stukken op de machine kan wor den gemonteerd. Liefhebbers van rauwkost zullen ongetwijfeld veel genoegen hebben van de schaaf - en rauwkost- molen. VLEESMOLEN Veel huisvrouwen prefereren toch altijd nog hun vlees zelf te behandelen. Een vlees- Goed bevestigen aan de muur met pluggen is een vex-eiste. Vanaf dat ogenblik wordt het opendraaien van blikjes een vreugdevolle bezigheid. Even vastklemmen, enke le slagen draaien en het deksel komt los. Geen scherpe ran den aan het blik en geen moeilijk te verwijderen in het blik gezakt deksel Want de AH-wand- blikopener is voor zien van een mag neet, die automa tisch het deksel vasthoudt. Tijd besparend, veilig en voordelig. Op de blikken AH-vacuum- koffie zitten deze weken kof fiezegels. Bij inlevering van zes van deze zegels, die op een spaarkaart geplakt moeten wor den, hebt u recht op de ver chroomde en gestroomlijnde wandblikopener van hoogwaar dige materialen gemaakt, voor slechts 2.7.9. TY/ELK jong meisje droomt er niet van haar trouw dag? Dan hoopt zij er uit te zien als een sprookjesfee met wolken witte tule om zich heen, een krans bloemen in het haar en de prins uit haar dromen aan haar zijde. Dan zou zij er bijvoorbeeld uit willen zien als ILe bb ie Reynolds in haar nieuwe film „The pleasure of his compan y": in een wijde, tot op de voeten rei kende areatie van ivoorkleu- rige tule met kanten appli- caties over een taf zijden on- derjurk. De mode-ontwerpster van de filmmaatschappij Pa- ramount, miss E dit h H e ad,: bracht het kostbare materiaal voor deze japon zelf uit Pa- rijs mee. Op het blonde haar van Debbie prijkt een krans geu- rende lelietjes-der-dalen.

Allerhande | 1961 | | pagina 1