Nog tot 31 januari '62 uitgifte Albert Heijn - Klantenobligaties Geen rust voor de binnenvaart LADING HIER - VRACHT DAAR vt r KEIHARD BEROEP Volautomatische kassa's voor SuperMarts Nu coupons inwisselen D Elk schip heeft zeil een "lp SuperMart in Haarlem werd te klein Extra lage zomerprijzen imiliiiiim In de ban van het grote haspel Obligatieliezit van \II-klanton bedraagt eind 1961 eirea 43 miljoen gulden NIEUWSTE AMERIKAANSE VINDING mm In WINDSOR THEEZAK|ES van 88 voor Ct D Spaarsysteerfi gaat door Netto-prijzen DE In heel Nederland dus ook de Pier pagina Aller Albert Heijn N.V. - Zaandam Allerhande juli 1961 pagina HOFLEVERANCIER JULI 1961 6e jaargang No. 4 (66) Ontmoetingen met de mensen-vnn het-wnter ZON en windde watersport trekt. De duizenden zeiljachten en motor boten zwerven uit, hun fraaie lijnen tveerspiegeld in het nat. Ze zijn pas geverfd, net gelakt of staan vers in het har puis. De schatting van hun aantal luidt heel voorzichtig veertig a vijftigduizend en dit afgezien van de talloze, liefhebbers, die niet. roeibootjes en alle mogelijke piere machocheltjesde bejaarde traditie van het spelevaren voortzetten. De drukte op het water is in deze dagen dus onmiskenbaar en stelt eisen aan de categorie mensen, die van het water moeten leven, die in Rijn- en binnenvaart hun boterham verdienen met het vrachtvervoer-onder- alle-weersomstandigheden. Men kan niet zeggen dat ze een verborgen bestaan" leiden, al die Spitsen. Kempenaars, Dortmunders of hoe die verschillende scheepstypen ook mogen heten. Ze varen dagelijks in einde loze kiellinies over het vaderlandse binnenwater, maar toch is er van de schippersstand, waaraan dit nummer van AllerHande wordt opgedragen, maar heel weinig bekend. Daarom kan een nadere kennismaking met de vaste, varende gemeen schap zijn voordeel hebben. De romantiek van de binnen vaart is voorbij. Het is een geregelde zaak geworden met snelle, sterke schepen in de Rijnvaart en de overige binnen vaart. Er is veel veranderd, maar de afwisseling die het schippersberoep biedt is ge bleven. Gelukkig |E vaart op het binnenwater kent twee duidelijke split singen: de grote en uitermate belangrijke Rijnvaart enerzijds en de al of niet plaatselijke binnenvaart anderzijds. Die binnenvaart nu ondervindt in toenemende mate de invloed van het al maar stijgende wegvervoer, de gestage opmars van de automobielen, die groter en groter worden en steeds méér sneller kunnen vervoeren. De oude vertrouwde beurt- en bodediensten te water hebben liet dan ook vandaag de dag buitengewoon moeilijk en de maatschappijen onder wier vlag zij varen gaan er geregeld toe over om de schepen door auto's te vervangen. De eigenlijke binnenvaart vindt men dan ook nog hoofd zakelijk in de zg. „wilde vaart" de jacht naar een vrachtje op de schippersbeurs, of het zg. vaste vervoer ten dienste van grote bedrijven of ondernemers zoals de Hoogovens, de Staats mijnen en het vervoer tij dens de suikerbietencampagne. En toch ligt hier de roman tiek van het schippersleven; het onzekere van de dagelijkse gang van zaken, de wisselen de schoonheid van het land, waarop men vanaf het water de meeste ideale kijk heeft. Vanover het grote haspel, het machtige stuurrad van een bin nenschip, ondergaat men de wisselende aspecten van het land tussen de grote groene stilte in het noorden en het heu velland met zijn bossen en bloeiende bongerds van het zui den, hier méér dan ergens an ders met telkens nieuwe per spectieven, bij uitstek liefelijk, vol historie en een enkele maal met de allure van Rijn of Do- nau. Het imposante bedrijf van sluizen en stuwen in al hun sur- realistiscne vormen, geeft daar bij een niet eens onaangename onderbreking, zoals men dat ontdekt vanaf het diepgeladen binnenschip, het water aan het gangboord, aan 't padje, zoals dat heet. Goed wonen Op zulke schepen ls het doorgaans goed wonen, een vol ledig landhuis achterop, terwijl soms de schippersknecht een eigen lief woninkje heeft in de voorplecht. Men moet de keu ken-woonkamer, de salon en de slaapkamers van zo'n scheeps- behuizing hebben gezien, om haast het schippersgezin te be nijden, altijd bij de weg en toch thuis. Natuurlijk zijn niet alle bin nenschepen zo vorstelijk inge richt. Vaak genoeg wordt men nog geconfronteerd met zo'n klein, armetierig gedoetje, een drijvend stuk zorg, de vrouw tevens knecht, veel armoe. Altijd feestelijk Maar hun aantal wordt kleiner en kleiner en in vele gevallen zorgt hier een walbaan, hoe groot de overgang ook mag zijn, voor een goede oplossing. Wij zijn heel dikwijls voor de verleiding bezweken en hebben tochten meegemaakt. Zo'n tocht is bijna altijd fees telijk met al dat pavoiseren van de maandagse was, die een aar dig kijkje geeft op de linnenkast van het varende volk. Soms ont moet men schepen, waar het was goed pal in de smook van de schoorsteen droogt, als bokking in een hang. Het is dan al lang roetzwarte zoals iedereen daar aan boord zwart ziet. Pieterman knecht zelf aan het roer, lachend met zijn witte tanden. Maar hoe dan ook, ieder schip is weer een genoeglijke ontmoeting op het water, an ders dan auto's hebben zij hun persoonlijkheid, een eigen ka rakter, een zieltje als het wa re dat hun door de bouwers is ingeblazen. En als men vaart, leert men hun kleine', echt vrou welijke nukken en grillen ken nen. Op je qui-vive zijn Dat ondervindt men pas goed, wanneer men zelf het grote has pel ter hand neemt. Op het eer ste gezicht lijkt het zo eenvoudig die grote, goedige lobbes van een laadbak onder aan onze voeten, het drijvende pakhuis dat zich maar zoetjes laat voortzeulen op de kracht van het brommende ingewand. In werkelijkheid moet men echter rusteloos bijsturen, voort durend op zijn quivive zijn voor (^ïverwachte wendingen. Want plotseling kan het schip „zijn kop onder de arm nemen", giert het dwars uit en is er geen hou den meer aan. Dan draait men al zijn lucht uit de longen, met bei de armen aan het rad als de or geldraaier van een Amsterdams pierement. Ten onrechte Lading hiej, vracht daar: de binnenvaart kent geen rust. Stroomopwaarts, stroomafwaarts of gewoon over het dode wa ter van de kanalen en verbeter de vaarwegen. Moeder aan het roer, vader en zoen vastgekluis- terd aan het eeuwige schoon schip maken", de dochters aan het „piepers jassen", terwijl de boeggolf in een gezellige, mur melende conversatie is met de oevers, vanwaaraf wij de bin nenvaart zien als een hard en vreemd bestaan, dat ten on rechte in de schaduw staal van wat algemeen ivordt beschouwd als de romantiek van de zee. Zie verder pagina 2 [NE TIJD is misschien niet zo ver meer, dat u de in de Super- Mart verzamelde boodschappen bij de uitgang uitstalt voor een kassa, waarachter de caissière ontbreekt. De kassa telt op, vermenigvuldigt, neemt geld in ontvangst, wisselt enz. In een ogenblik tijd is het afrekenen gebeurd. Het gaat vlug In de moderne SuperMarts en een gehele batte rij check-outs, zoals men ze met een niet al te goed Nederlands woord noemt, staat gereed om de klantenstroom, die zijn inkopen heeft voltooid, snel weg te wer ken. Toch blijven op de erg druk ke uren juist de check-outs de knelpunten, waar men toch nog wel eens moet wachten. In Amerika wordt nu aan dat probleem gewerkt. Men ls daar water voor schoon schip Nu ook WINDSOR THEE THEEZAKJES De Windsor Thee van Albert Heijn is in zijn samenstelling zuiver Engels een uitgelezen Ceylonmelange van geselec teerde volgeurige en hartverwarmende theesoorten, die Windsor tot de thee van de gezelligheid maken. TER KENNISMAKING 10 Ct VOORDEEL t/m woensdag 19 juli een doos a 20 stuks groot formaat 78 WAAROM THEEZAKJES Doordat het theezakje boven in de pot blijft drijven, waar het water het heetst is, trekt de thee beter en sneller af. Na 5 minuten het zakje uit de pot nemen. De thee is dan voldoen de getrokken. «Zij be houdt haar fijne smaak en aromatische geur. Geen theebladeren in theepot en kopjes. Gemakkelijk Thee trekt beter af, altijd de juiste -terkte. Vier a vijf en voordelig in het gebruik, koppen thee uit een zakje. thans tot een experimentele check out gekomen, waar geen caissière meer aan te pas komt en die bovendien aanzienlijk sneller werkt. Het geheim van deze nieu we kassa zit in de elektronica, die in ons dagelijks leven een steeds grotere rol gaat spelen. De grootste moeilijkheid was een methode te vinden om de kassa de nodige informaties te verschaffen aangaande de prijzen van de verschillende artikelen. De oplossing vond men in een in de verpakking van de artike len weggewerkt stukje magnetisch band, waarop de prijs in een be paalde code is vastgelegd. Zodra het artikel in een be paalde stand de kassa passeert neemt de elektronische appara tuur de code over en registreert die. Onmiddellijk daarna wordt het stukje band op de ver pakking gedemagnetiseerd en verdwijnt dus de prijscode. Ondertussen telt de kassa zelf alle bedragen op en fracties van seconden later ziet de klant reeds, wat zij moet betalen. „Leest" bankbiljetten De kassa kan ook registreren welke geldstukken worden ont vangen en zelfs zijn er installa ties in ontwikkeling die bankbil jetten kunnen „lezen". Het wis selgeld wordt automatisch terug gegeven. „En als ik de kassa nu eens de kassa laat" zullen enkele slimmerds denken," en met m'n pakjes zonder meer de winkel uitwandel?" In deze hiaat hebben de in genieurs echter al voorzien. Wie zo slim denkt te zijn zal binnen enkele ogenblikken wor den geconfronteerd met het feit, dat niet alleen hèt winkel personeel een waarschuwings- sein ontvangt, maar dat boven dien alle andere klanten di rect weten wie er zonder te betalen wilde vertrekken. Alarmbel Artikelen die de check-out niet op de vereiste manier passeren worden namelijk niet gedemag netiseerd. Bij de uitgang van de winkel zit een elektronische ver klikker te wachten op de pakjes, waar de prijscode nog op het magnetische bandje staat. Hoe goed die pakjes ook verborgen zijn, de verklikker spoort ze op. dwars door mantels, tassen en andere beschermende lagen heen. En dan gaat onverbiddelijk de alarmbel. E AH-SUPERMART in Haar lem, die bekend staat als een der grootste en meest be zochte in ons land, kan de drukte niet meer bolwerken. Door de dringende behoefte aan meer ruimte is Albert Heijn tot aankoop van twee panden aan het Kleinheiligland over gegaan. Door deze vergroting*van het winkeloppervlak zal er een grote nieuwe afdeling voor opslag en verwerking van groente en fruit bij komen, waarmee een langgekoesterde wens in vervulling kan gaan. Om tevens tegemoet te komen aan de eisen, die de consu ment aan een modern bedrijf kan stellen, zullen in deze uit gebouwde SuperMart voor taan ook brood, banket, pocketboeken, tijdschriften, nylons en drogisterijartikelen te vinden zijn. JJE uitgifte van Albert Heijn-obligaties (zowel winstdelende als spaarobli- gaties) zal voorlopig wor den onderbroken en wel met ingang van 31 januari 1962. Dit was in het kort de be langrijkste mededeling geduren de de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Albert Heijn, die op 26 juni j.l. in het hoofdkantoor te Zaandam plaats vond. De president-commissaris, prof. m r. dr. G. M. V e r r ij n- Stuart, maakte verder be kend, dat het hier een tijdelijke maatregel betreft, waartoe men bij Albert Heijn gedwongen werd door de steeds toenemende groei van het geïnvesteerde klantenkapitaal, dat aan het eind van dit jaar naar schatting 43 miljoen gulden zal bedragen. Een verdere toeneming van dit kapitaal werd op financiële gronden echter voorlopig niet langer verantwoord geacht, zo dat men besloot tot deze tijde lijke stop over te gaan. Het spaarsysteem 2elf met spaarzegels gaat gewoon door. Elke klant wordt als vanouds in de gelegenheid gesteld voor elke gulden, die voor boodschappen wordt besteed, een zegeltje van 10 cent te kopen, dat in een boekje geplakt kan wor den. Als dit boekje vol is en het 490 zegels a 0.10 bevat, zal men dit nog steeds desgewenst kunnen inwisse len tegen contanten. Voor een vol boekje wordt 52,- uitbetaald, hetgeen dus een spaarrente van 3,- per boekje betekent. Tot 31 januari 1962 zal men echter nog in de gelegenheid ge steld zijn de volle boekjes in te wisselen tegen AH-klanten- obligaties. De uitgegeven en nog uit te geven obligaties zullen uiteraard hun normale geldig heid behouden. Onveranderd blijft bij Albert Heijn het bedrijfsbeleid ge richt op het leveren van de beste kwaliteit tegen de laagst- mogelijke prijzen. Een open lijk of bedekt kortingssysteem leidt immers onherroepelijk tot hogere, prijzen, zodat de klant die niet wil sparen, meer moet betalen dan in feite nood zakelijk is. Mogelijkheid tot. abonneren Van de gelegenheid om zich op Aller-Hande te abonneren hebben reeds velen gebruik gemaakt. Slechts een briefkaart met ver melding van naam, volledig adre9 en woonplaats, voorzien van 50 ct aan extra postzegels voor admi nistratiekosten en gericht aan Albert Heijn N.V. Zaandam, is vol doende om zich gedurende een jaar van toezending te verzekeren. De post bezorgt Aller-Hande aan huis. Wü verzoeken o wel, tn verband met de postvoorschriften, deze 50 ct. aan zegels aan de adreszijde van de briefkaart te plakken. BELANGRIJKSTE PUNTEN nog eens samengevat De uitgifte van AH- klantenobligaties (zo wel winstdelende als spaarobligaties) wordt met ingang van 31 ja nuari 1962 dus na 7 maanden onderbroken. De gelegenheid tot het sparen met spaarzegels (waarmee deze obliga ties verworven konden worden) blijft daarna bestaan. Voor een vol boekje, waarin 490 zegels a 10 ct z(jn ge plakt wordt 52.uit betaald, dus een spaar rente van 3.ver goed. De uitgegeven en nog uit te geven obligaties behouden uiteraard hun normale geldigheid. In tegenstelling tot an dere gebruikelijke sy stemen in ons land blijft AH zich houden aan de laagst mogelijke prij zen (netto-prijzen). Bij Albert Heijn loopt men dus niet het gevaar gelden uitbetaald te krijgen, die tevoren werden verkregen door verkapte prijsverhogin gen. \7AN maandag 3 juli 1961 af kunt u de coupon, gedateerd 1 juli 1961, van uw winstdelende AH- klanten-obligatie in iedere AH- winkel verzilveren. Bent u vorige jaren vergeten uw coupons in te wisselen, dan kunt u dat alsnog doen, althans de coupons gedateerd 1 juli, 1957, 1958, 1959, 1960 en 1961. Coupons, die vijf jaar na de verval datum nog niet zijn ingewisseld, verliezen hun geldigheid. De coupon no. 1 van serie 1956 vervalt dit jaar en moet dus be slist nu worden verzilverd. Per 1 juli 1962 is hij ongeldig. Aan de kassa's in de filialen han gen vanaf maandag 3 juli a.s. uitbetalingstabellen, waarop u zonder veel moeite het bedrag kunt aflezen, dat n krijgt uit betaald. Over de jaren 1955, 1956 en 1957 is dat 4% vaste rente en 3% winstaandeel. Over 1958, 1959 en 1960 4% vaste rente en 3Vzaandeel in de winst. Om stagnaties aan de kas sa's te voorkomen tijdens het drukkere gedeelte van de week, kunt u uw cou pons slechts verzilveren op maandagen, dinsdagen en woensdagen. IAAT u hier de trots van Scheveningen de Pier in haar nieuwe gedaante zo dun bevolkt ziet, is werkelijk een puur toeval te noemen midden juni slechts vier weken nu de opening heeft men al de 500.000ste bezoeker een boeket bloemen in de.hand kunnen drukken. Tussen de vele lichtreclames vallen de witte neonletters Albert Heijn nv een groene achtergrond de enige, die aan beide kanten van de pier zichtbaar zijn dadelijk op!

Allerhande | 1961 | | pagina 1