Opmars van de koelkast begonnen Vroeger: eer ste - klas - luxe Thansbereikbaar gemak AH-omzetten weer m 1 "42 GROTE OF KLEINE KOELKAST? De tijden veranderen Nu coupons inwisselen Klant niet gebaat bij verplichte vakantiesluiting 59 58 65 50 55 Ga eens "AoeAeóo&téM' 6jf Aföetó S/eyh/ Voor op ■minimin De lekkerste koffies TT EEL Nederland loopt op het ogenblik warm voor de koelkast. Kranten schrijven er over, in de advertentiekolommen ziet men foto's en vindt men gegevens over allerlei soorten koelkasten, in de brievenbussen rollen de laatste weken bijna dagelijks folders niet afbeel dingen van de meest uiteenlopende typen koelkasten.' Vanwaar ineens die verhoogde inte resse Is de koelkast op weg zijn luxe karakter te verliezen 0111 z'n plaats onder de als normaal geaccepteerde huishoudelijke gebruiksvoorwerpen te gaan innemen WANDKAST GUNSTIGE RESULTATEN IN KRUIDENIERSBEDRIJYEN Alles onder één dak Ideaal voor op reis valt in de smaak Hogere omzet dekte gestegen kosten VEELZIJDIG BEDRIJF Zaanse koeken Wafelkoeken Pindakoeken Kokosringen zak 9 stuks Grote Spritsen zak 9 stuks Albert Heijn N.V. - Zaandam Aller SAHO01000065 Allerhande juni 1961 Zi« pagina 3 HOFLEVERANCIER JUNI 1961 6e jaargang No. 3 (65) Liebherr brengt op het ogen blik een wandkoelkast in de handel, die is aangepast aan de kleine behuizing van vele mensen. Het is een wandkast met een inhoud van 107 liter. Voor de grote gezinnen kan men (zoals op de foto) een dubbele kast nemenmet naar weerszijden scharnie rende deuren. TAFELMODEL Koeï?fasten met een grote breedte en een geringe diepte (zoals bij deze Siemens 145-liter kast) zijn overzichtelijk en tevens zijn de bewaarde artikelen gemakkelijk te bereiken. Het tafelmodel geeft de kast ook nog andere gebruiksmogelijkheden dan alleen voor koelen. J^E omzetten van het krui leniersbedrijf van Albert Heijn zijn in 1960 bijzonder bevredigend geweest. In het dezer dagen verschenen jaarverslag stelt de Raad van Bestuur de aandeelhouders voor 0111 een onveranderd dividend van twaalf procent aan de aandeelhouders uit te keren. Dit betekent dat de rente plus winstaandeel op de AH-Klantenobligaties per 1 juli a.s. onveranderd op 7'Va procent gehandhaafd kan blijven. llllllilll!':"|iMI!llllllllllll|||||||||||||||||||||||||||||||||||||l JIDEAAL voor op reis is dit ensemble van Max Mara, Reggio-Emilia (Italië). Het zwarte jurkje en de zwart witte visgraat mantel zijn vervaardigd van Leacrïl en wol. Leacril is een syntheti sche vezel, die licht in gewicht is, behaaglijk zacht en warm aanvoelt en in een wip ge wassen en droog is. Naast vergroting van het marktaandeel in de traditione le artikelen heeft ook de uit breiding van het assortiment, speciaal in de AH-SuperMart, er toe bijgedragen dat de om zetten niet onbelangrijk stegen. In het verslag wordt geconsta teerd, dat het Nederlandse pu bliek het kopen van dagelijkse behoeften onder één dak waar deert. Dit blijkt o.a. uit de stij gende omzet van groenten, vers vlees e.d. Door de toeneming van de om zetten en de uitbreiding van het assortiment wordt de vestiging van meer SuperMarts een steeds dringender eis. Volgens het ver slag komen deze plannen helaas minder snel tot verwezenlijking dan wenselijk is. waarbij vooral vertraging wordt ondervonden door stedebouwkundige en archi tectonische moeilijkheden. Om de ze periode te overbruggen wordt een aantal bedieningszaken tot zelfbedieningswinkels verbouwd. De proef om brood te gaan ver kopen zal te zijner tijd worden uitgebreid. De aanzienlijk gestegen kosten zijn gecompenseerd door de gestegen omzetten. De verhoogde kosten zijn onder meer een gevolg van verhoogde lonen en uitbrei ding van de organisatie door nieuwe ontwikkelingen. Zo werd ingesteld een afdeling onderzoek en ontwikkeling, welke afdeling o.a. is belast met alle ac tiviteiten op het gebied van nieu we vestigingsplaatsen, research op het gebied van de distributie, alsmede de opleiding van bedrijfs- j leiders voor SuperMarts. Ook zijn de aanloopkosten van de "grotere bedrijven aanmerkelijk hoger en langduriger dan het geval was met de kleinere winkels. De invoering van de vijfdaagse werkweek is tot stand gekomen, zonder dat het publiek nadeel van deze maatregel ondervond. Dit werd mede bereikt door de werk tijden van het personeel in de winkelbedrijven niet meer aan de openingstijden te koppelen. Een belangrijke stap was in yeer treffend wordt de L1 ontwikkeling van het Nederlandse kruideniersbedrijf lot een bedrijfstak met een veel grotere werkingssfeer ge ïllustreerd door de artikelen, waarmede het AH-assortiment in de afgelopen jaren is uitge breid. Van een typische krui denierswinkel is AH thans uit gegroeid tot een bijzonder veel zijdig bedrijf, dat aan vele wen sen van het kopende publiek tegemoet komt. Onderstaande artikelen kwamen de afgelopen jaren de normale sortering kruideniersartikelen in de AH- Supermarts en een aantal an- 1 dere verkooppunten versterken. GRAMMOFOON PLATEN f POCKETBOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN DROGISTERIJ ARTIKELEN EENVOUDIGE SCHRIJFBEHOEFTEN HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN SIGAREN, TABAK SIGARETTEN VEILINGVERSE GROENTEN RUIM 80 SOORTEN VERS VLEES BROOD, GEBAK EN BANKET GLOEILAMPEN EN STOPPEN BADARTIKELEN VOOR DE JEUGD DIEPVRIES- ARTIKELEN EENVOUDIG SPEELGOED 1960 om precies te zijn op 8 oktober het slaan van de eer ste paal voor het nieuwe AH-Dis- tributie-Centrum ter vervanging van de verspreid liggende maga zijnen in Zaandam. Verwacht wordt, dat dit nieuwe centrum in 1962 in gebruik zal kunnen wor den genomen. Inmiddels worden nu plannen uitgewerkt voor uit breiding van de produktiebedrij- R zijn duidelijk tekenen, die op een ontwikkeling lie richting wijzen. Auto's, unfietsen, scooters, TV- jaraten en wasmachines, het worden meer en meer normale verbruiksgoederen. En nu is de opmars van de koelkast begonnen, gesteund door een dubbele stimulans. Enerzijds onze hoge levensstan daard. anderzijds de drang van de industrie cm de produktie te verhogen. Concurrentie en prijsverlagingen zijn daarmede parallel lopende verschijnselen. Logische ontwikkeling Duidelijk zijn echter verschil lende redenen aan te wijzen, dat die opmars van de koelkast niet zo maar geschiedt, maar een logisch en zelfs noodzake lijk gevolg isvan de nieuwe ontwikkelingen, die zich in de consumptieve sfeer voltrekken. Ontwikkelingen zoals in Ameri ka en Zweden beleven wij nu in een versneld tempo. De SuperMartsshopping cen ters, diepvriesartikelen, va- cuumkoffie en al deze zaken zijn daarvan voorbeelden. Daar komt nog bij de vijfdaagse I werkweek, die op den duur on getwijfeld een verandering van onze hele maatschappij teweeg zal brengen. Voor de koelkastfabrikanten zal er een drukkere tijd komen. Hun apparaten, vroeger be schouwd als een luxe, worden onontbeerlijk in het Nederland se huishouden van de toekomst. Diepvriesartikelen moet men toch eigenlijk enkele dagen in huis kunnen bewaren, vooral met de lange weekeinden. Met name in de zomermaanden kun nen we om bederf en vitami- nenverlies van allerlei waren tegen te gaan de koelkast niet missen. Koelkasten in huur Reeds zijn er enkele melkfa brieken, o.a. in Zuid-Nederland, die overwegen duizenden koelkas ten aan te schaffen en deze tegen een geringe huur (ongeveer een gulden per week) aan hun klan ten beschikbaar te stellen. Zij hopen daarmee te bereiken, dat de moeilijkheden met de melkbe- zorging, die door de vijfdaagse werkweek dreigen te ontstaan, kunnen worden opgelost. Dank zij de koelkasten zal de huisvrouw de melk langer kunnen bewaren, zodat maximaal twee tot drie keer per week melk behoeft te worden bezorgd. Elders zien we dat steeds meer bewoners er toe overgaan koelkas ten in flatwoningen in te bouwen. Verder is gebleken dat de kelder kasten, zoals die tegenwoordig in de moderne ééngezinswoningen de echte koele kelders van vroeger gaan vervangen, nauwelijks vol doen. In de praktijk is het voor deliger gebleken een koelkast in het huis te plaatsen dan daarin een kelderkast met de daaraan ook verbonden hoge kosten te bouwen. Hoge weeldebelasting Hoewel men zich ook in over- bezit gaan worden, is er nog steeds geen positief geluid verno men over een mogelijke daling van de weeldebelasting. Thans be taalt men niet minder dan acht tien procent weeldebelasting op een koelkast. En op koelkasten die uit landen buiten de Europese Economische Gemeenschap worden geïmpor teerd, wordt in totaal niet minder gen geheve: ..Belast de koelkasten met niet meer dan vijf procent", is de mi nister gesuggereerd. Het pro bleem is in studie, maar de koel kast kan niet wachten. Hij is zijn opmars reeds begonnen, een niet te stuiten opmars, die we alleen maar kunnen toejuichen. Daarom vindt u in deze Aller-Hande zo veel over koelkasten, de keuze, het gebruik en hun historie. TTAN maandag 3 juli 1961 af kunt u de coupon, gedateerd 1 juli 1961, van uw winstdelende AH-klanten-obligatie in iedere AH-winkel verzilveren. Bent u vorige jaren vergeten uw coupons in te wisselen, dan kunt u dat alsnog doen, althans de coupons gedateerd 1 juli, 1957, 1958, 1959, 1960 en 1961. De coupon no. 1 van serie 1956 vervalt dit jaar en moet dus beslist nu worden verzilverd. Per 1 juli 1962 is hü ongeldig. De coupon no. 1 van 1955 ver valt 1 juli 1961 reeds. Mocht u deze nog steeds niet verzilverd hebben, doe het dan haastig, want alleen deze maand (juni) hebt u er nog de tijd voor. Aan de kassa's in de filialen han gen vanaf maandag 3 juli a.s. uitbetalingstabellen, waarop u zonder veel moeite het bedrag kunt aflezen, dat u krügt uit betaald. Over de jaren 1955, 1956 en 1957 is dat 4vaste rente en 3% winstaandeel. Over 1958, 1959 en 1960 4% vaste rente en 3aandeel in de winst. Om stagnatie aan de kas sa's te voorkomen tijdens het drukkere gedeelte van de week, kunt u uw coupons slechts verzilveren op maan dagen, dinsdagen en woens dagen. ven, die door de ingebruikneming heidskringen steeds meer bewust van het Distributie-Centrum kun- wordt van het feit dat koelkasten nen worden gerealiseerd. langzamerhand een noodzakelijk TS in de Nederlandse winkels de klant nog altijd ko ning? Dat zou men niet zeg gen, als men in deze zomer maanden bij kruidenier en sla ger, groentenman en melk boer zijn neus stoot voor het bordje: .Wegens verplichte winkelsluiting gesloten". Dat woordje „verplicht" sugge reert, dat het weer de boze overheid is, die de huisvrou wen noodzaakt iedere week andere winkels op te zoeken voor hun dagelijkse bood schappen. Het is echter niet uit eigen beweging dat de overheid die winkelsluiting verplicht stelt, maar op ver zoek van een gedeelte van de detailhandel. Wat is namelijk het geval: iedereen gaat met vakantie, dus ook de winkelier. Dat gunt de huisvrouw hem van harte, want het hele jaar door staat hij voor haar klaar. Maar er zijn winke liers die alleen met vakantie kunnen of denken te kunnen, als zij hun zaak sluiten. Dat moeten ze natuurlijk zelf we ten. Maar, zeggen de winkeliers, als ik met vakantie ga en mijn zaak sluit, dan moet mijn overbuurman-collega of concurrent, enige tijd later ook zijn zaak sluiten. Anders profiteert hij ervan, dat ik mijn winkel een week dicht heb gedaan. En dat wil ik niet. Hij moet net zo veel omzetver lies lijden als ik. Dat laatste nu lijkt ons een verkeerd uitgangspunt in de handel. Want wat is het ge volg? Dat de winkelier die zijn zaak niet wil sluiten, moet dansen naar de pijpen van zijn collega. Waarom die winkelier dan niet wil sluiten? Daar vele redenen voor. Om maar met het winkelpersoneel te be ginnen: Voor dat personeel be tekent zo'n verplichte winkel sluiting van meestal een week namelijk, dat men verplicht is juist die week met vakantie ta gaan. En aangezien iedereen graag met familie of vrienden er op uit trekt, geeft dat aller lei problemen. Vrienden en familie moeten zich dus ook al schikken naar de verplichte winkelsluiting. Maar voor de winkelier zelf geeft het nóg meer moeilijk heden. Wie veertien dagen vakantie heeft, neemt die beide weken 't liefst achter elkaar. Dat heeft weer tot gevolg, dat de ene helft van zijn perso- yERSCHEIDENE factoren zijn bepalend voor de groot te van de koelkast, die u gaat kopen. De gezinssamenstelling, het gebruik dat u wilt of moet maken van de koelkast (woont u ver van de winkels?), de be schikbare ruimte, de aanschaf- fingskosten en de bedrijfskosten spelen daarbij een rol. Voor een gezin van één tot drie personen is een kast niet een inhoud van 80 tot 120 liter wenselijk: voor drie tot vijf per sonen tussen 120 en 150 liter en voor nog grotere gezinnen zal men zeker tot 200 liter moeten gaan. In ieder geval dient men nimmer te vergeten, dat een grote koelkast naar verhouding tot de prijs meer plaatsruimte biedt en naar verhouding min der energie gebruikt. De moderne kunststoffen, die tegenwoordig veel als isolatiema teriaal worden gebruikt, maken het mogelijk koelkasten te leve ren met dezelfde buitenmaten als vroeger, maar met een grotere nuttige binneninhoud. Overigens speelt het gebruikte isolatiemate riaal wel een rol en zal een goed geïsoleerde kast wat duurder zijn. Een minder goed geïsoleerde zal onvermijdelijk meer stroom ver-flesserO te kunnen plaatsen. Doelmatige indeling Wat betreft de inhoud wordt altijd gesproken over liters. Wil men echter een goede indruk hebben van de ruimte en de ge bruiksmogelijkheden daarvan, dan kan men het beste zelf de vele typen koelkasten gaan bekijken. Door rekken en vakken is de ruimte meestal verdeeld. Deze indeling moet doelmatig zijn en het is zeker aan te bevelen op te letten (vooral als de rekken niet verstelbaar zijn) of er tussen de rekken voldoende ruimte is om er ook hogere voorwerpen (melk- Een automatische binnenverlich- ting. automatisch werkende sloten, e.d. behoren meestal tot de stan daarduitrusting. Tafel- en hangmodellen Een interessante ontwikkeling in de koelkasten van de laatste jaren zijn de tafel- en hangmodell en. De tafelmodellen hebben het voordeel vooral in de keuken nog wat ruimte te geven, waarop men kan werken of een en an der kwijt kan. Zie vervolg pag. 2 (J zult er van alles ontdekken wat een modern kruideniersbedrijf zo aantrekkelijk maakt. Van de allereenvoudigste artikelen tot de meest ver fijnde toe. Ook koekenheerlijke koeken! Extra voordelig in vershoudende binnenzak doos 18 stuks zak 18 stuks met pinda's bestrooid zak 12 stuks Thuis of op reis ze komen altijd van pas neel een week vóór de ver plichte sluiting met vakantie gaat, waarna de andere helft de week na de sluiting weg blijft. En intussen moet de winkelier maar zorgen, dat zijn zaak op halve perso neelssterkte door blijft draaien. Derhalve geeft hij verre de voorkeur aan een vakantie spreiding, waarbij bet natuur lijk ook wel passen en meten is, maar waarbij hij zijn per soneel tenminste zoveel moge lijk ter wille kan zijn, zonder dat de klanten en de zaak zelf er ernstig nadeel van ondervinden. Verder maar we hadden dit argument ook als eerste kunnen noemen mag er van een winkelier toch ver wacht worden, dat hij service verleent aan zijn klanten. Het gaat hier tenslotte om dienst verlenende bedrijven, die hun deuren niet zomaar voor hun klanten mogen sluiten en hen zodoende dwingen ergens an ders hun inkopen te gaan doen, waar die klanten mis schien liever niet kopen. Daarom verzet Albert Heijn zich tegen een regeling, waarbij een aantal kruideniers met overheidssteun in de rug wil verordonneren, dat alle win kels, en dus ook de A.H.- winkels, in de vakantieperiode een week gesloten worden. Die sluiting wordt alleen ge wild door 'n aantal winkeliers en is niet in het belang van hun personeel en helemaal niet in het belang van de klant. En voor Albert Heijn is die klant nog altijd Koning. Boekje over plastic luierbroekjes Fen fabriek van baby- en kleuterkleding, die ook plastic luierbroekjes vervaardigt volgens een speciaal procédé (hoog frequent gelaste naden), heeft ten gerieve van aanstaande en jonge moeders een alleraardigst ge ïllustreerd boekje uitgegeven, waarin talrijke nuttige wenken zijn opgenomen over het gebruik en de behandeling van deze broek jes. Het boekje kunt u gratis aan vragen bij Hygia-Ter Meer Zo nen N.V., Postbus 15, Sassenheim. Mogelijkheid tot abonneren Van de gelegenheid om zich op Aller-Hande te abonneren hebben reeds velen gebruik gemaakt. Slechts een briefkaart met ver melding van naam. volledig adres en woonplaats, voorzien van 50 ct. aan extra postzegels voor admi nistratiekosten en gericht aan Albert He(jn N.V. Zaandam, is vol doende om zich gedurende een jaar van toezending te verzekeren. De post bezorgt Aller-Hande aan buis. Wij verzoeken o wel, ln verband met de postvoorschriften, deze 50 ct. aan zegels aan de adreszijde van de briefkaart te plakken.

Allerhande | 1961 | | pagina 1