-VERKOOPSTER- DIE is er geknipt voor Zij gaat voor haar klanten door 't vuur Eén ideaal verkoopster worden" of DAG IN DE LEER Steffi niet alleen in verspringen een „kei" Waarom „Lastige klanten? - Dat hangt van jezelf af!" MEVR. RIGTERINK „Je verveelt je nooit in een winkel Winkelsfeer trok haar Niet alleen make-up A- ra»pifi.'i WIE graag met mensen omgaat, WIE van gezellige drukte lioudt, WIE steeds de juiste toon weet te treffen „Enig en de dag vloog om M' Sleepte medaille na medaille in de wacht Ze welen alles (filiaal Jan Evertsenstraat) Weer aan 't werk deze krant in uw bus? Mej. Freericks is de hele dag bezig met haar hobby Albert Heijn N.V. - Zaandam Aller HOFLEVERANCIER Hand© C 1 ■IIIIBIIIIIUII SAHO01000063 Allerhande apnl 1961 nummer 1 APRIL 1961 Mej. FRECH: enige vrouwelijke filiaalchef van Albert Heijn Levendige baan in een levend bedrijf NEL BAKKER (Sportenthousiaste naait kleren zelf) j^EL BAKKER (18 jaar) houdt zóveel van Amsterdam, dat zij er het treinreisje 's ochtends en 's avonds van Zaandijk af ruimschoots voor over heeft. Ze werkt in een standaardbe- dieningszaak in de 1ste Con- stantijn Huygensstraat. „Ik zou hier nooit vandaan willen", zegt ze. „Zo'n chef krijg ik nergens meer en bo vendien vind ik het prettig om mijn werk in een vreemde stad te hebben je spreekt nog eens andere mensen." FIT GENOEG Om kwart over zeven 's och tends gaat ze de deur uit en 's avonds om kwart voor zeven is ze weer thuis. De avonden besteedt zij aan haar liefhebberijen: korf ballen, gymnastiek, zwemmen en judo. Of ze nooit moe is? „Nee, daar zorg ik wel voor", zegt ze. „Ik ga op maandag, donder dag en vrijdag om kwart voor acht naar bed. Dan ben ik de andere dagen fit genoeg voor alle dingen waar ik zin in heb." VERLOREN. Met Kerstmis heeft Nel zich verloofd en haar aanstaande echt genoot, Bob is eveneens een sportliefhebber. Met z'n tweeën lopen ze alle voetbalwedstrijden in de buurt af en naast dat alles vindt Nel ook nog tijd om haar kleren zelf te naaien. Zo maakt ze al haar jur ken. Het werken in een vindt zij enig. „Dolgezellig al tijd al die mensen om je heen. Je verveelt je hier tenmin ste nooit. De dag is altijd zo weer om." „Ik zou hier niet vandaan willen!" UEN onsje kaas, jonge", zei de mevrouw, die net bin- nen kwam. Ze zag er nog wat slaperig uit. Van mij kon trouwens hetzelfde worden gezegd. Het is ook niet eenvoudig om er op zo'n vroege winterochtend, wanneer de straatlantaarns nog branden als je naar je werk gaat, fris en monter uit te zien. De torenklok had net acht zware slagen laten weerklinken en de chef had de winkel ge opend. Ik voelde me nog wat onwennig in het lichtblauwe schort met de donkerblauwe biezen langs de hals en aan de mouwen. Het ivas voor het eerst in mijn leven, dat ik in een kruidenierswinkel hielp. Ik vroeg me dan ook af hoe ik de weg zou leren in die grote rij van artikelen als suiker, koffie, thee, biscuit, kaas, drop, zeeppoeder en vanillesuiker. „Een onsje kaas. jonge", her haalde ik. Nu moest ik kaas snijden en niet zo maar een paar sliertige plakjes, maar echte, nette plakken. Zeventien jaar is Steffi Westra en het is nu al weer tien jaar ge leden dat ze begon met atletiek. Trainen, trainen en nog eens trai nen. Ze trainde net zo lang tot ze tot de besten van haar club ging behoren, waarna ze medail le na nv?daille in de wacht sleep te. Eerste prijzen In verspringen was ze een kei, maar ook bij het hardlopen en ko gelstoten haalde ze eerste prijzen. Totdat ze ziek werd en voor lopig rust moest houden. Ook Albert Heijn moest haar toen voor geruime tijd al^ verkoopster missen. Gelukkig is ze nu helemaal be ter. Ze staat weer in de AH-win- EJ. F r e c h is de enige vrouwelijke filiaalchef van Albert Heijn. Zij woont samen met haar trouwe hond B o x in het achterhuis van haar filiaal aan de Amsterdamse Fred e rik Hendrikstraat. Haar woonkamer, waar een ouderwetse haard behaaglijk staat te snorren, geeft de indruk van een plantentuin. Allerlei slinger- en hangplan- ten laten hun blaadjes tierig langs de wanden groeien. In de hoek staat een aquarium. „Neemt u mij niet kwalijk", zegt ze. „Door de grote drukte van vandaag is het hier nog een beetje rommelig." Op de piano liggen tientallen bestelboekjes op hun controle te wachten. „Gisteravond zijn we tot kwart over elf bezig geweest met het inpakken van pak. ketjes voor een school. Dat gaat zo, als je bij de win kel woont dan kun je nooit ophouden met je werk. Maar u moet niet denken dat ik het erg vind. Ik houd veel van mijn werk en mijn klanten." Toch diploma s Dertig jaar geleden begon mej. Erech als verkoopster in een kruidenierswinkel. Ze had toen nog geen diploma's. Haar vader was als employé van de Neder landse Spoorwegen in het Duitse Vervolg op pag. 3. kei Amstelveen, Dorpsstraat, en de avonden worden net als vroeger besteed aan de sport. Binnenkort begint er een hand balcompetitie in de RAI, daar zal zij met het elftal van haar club aan deelnemen. D. T. S. heet die club Door Training Sterk. Nog meer hobby's Maar tegenwoordig houdt Stef fi ook nog wat avonden vrij voor haar verloofde, die voor accoun tant studeert. Samen met hem wijdt zij zich dan aan haar an dere liefhebberijen: fotograferen (,,een dure hobby", zegt ze zelf) en naar grammofoonplaten luiste ren. („Wij houden het meest van Dixieland en Zuidamerikaanse muziek.") De chef had mij al een beet je wegwijs gemaakt, maar ik had het gevoel alsof ik alles al lang vergeten was. „Hier, ik zal je wel even helpen", zei een van de andere verkoop sters. „Ik ben klaar met mijn klant." Speciale cursus Ze nam een stuk kaas uit het rek en sneed een aantal voortref felijke plakken. „Nu jij de vol gende keer", zei ze met een be moedigend knikje. De prijs schre ven we op het zakje. Dat gebeurde omdat we in een „standaardbedieningszaak" ston den, d.w.z. dat de klanten de ar tikelen, die vóór de toonbank staan, zelf in een mandje mogen doen. Later wordt dan alles tege lijk door de caissière afgerekend. Het meisje achter de kassa heeft hiervoor een speciale vier daagse cursus gevolgd. Zo, dat was dus de kaas, maar daarmee was ik nog niet klaar. Mijn klant had een heel lange lijst. „Rijst die zo gemakkelijk Kookt", lichtte ze toe Ik zag zes verschillende soor ten rijst. Welke zou ze bedoelen? ..Mevrouw heeft altijd Momen- to", hielp een ander meisje me. De mevrouw lachte. verkopen tweede natuur LIET is nog niet zo heel lang geleden, dat schoonheidsbe handelingen als een wel specia- le en kostbare luxe golden, Een luxe, waarvan alleen bij- i zonder verwende vrouwen kon-1 den profiteren. De tijden zijn (gelukkig) snel veranderd en j de schoonheidsbehandeling is voor de moderne vrouw en het moderne meisje een normale en natuurlijke zaak geworden. Het is daarom niet verwonderlijk, dat Albert Heijn bij de oplei ding tot verkoopster aandacht aan de behandeling van het vrouwelijk uiterlijk besteedt. Die taak wordt vervuld door mevrouw Visser. Tijdens de vierdaagse cursus in Zaandam geeft zij één ochtend les. Belangrijk „Ik ben heel toevallig mijn vak ingerold", zegt mevrouw Visser. „Ik had namelijk een aantal jaren geleden zelf een slechte, en dus verkeerd ver zorgde huid. Dat intrigeerde me en ik wilde er meer van we ten. Zo kwam ik tot mijn stu die. Ik vind het een vitale kwes tie, dat een verkoopster weet hoe prettig het is. dat zij er goed verzorgd uitziet. En dat betekent niet alleen haar make-up. Haar kapsel speelt een rol en van haar hou ding kan veel afhangen. Het leuke is, dat mijn cursus onmiddellijke resultaten heeft. Ik vertel de meisjes hoe een ge zicht dient te worden behan deld. En om een aantal andere voorbeelden te noemen: het wassen, het dragen van de juis te kleren, het kiezen en kopen van kleding, de verzorging van haar en handen. Leven lang Het is beslist dankbaar werk om de meisjes dat bij te bren gen", meent mevrouw Visser, die - zelf moeder van twee ru moerige kleuters van twee en vijf jaar in haar vrije tijd so ciale psychologie studeert. *Het is vooral dankbaar om dat de meisjes hun leven lang van enkele lessen genoegen kun nen beleven." „Ik hoef hier maar één let ter te zeggen dan weten ze de rest al. Heel plezierig binnenkort hoef ik helemaal niet meer te komen, dan krijg ik alles zonder zelfs een boodschappenlijstje achter te laten thuisbezorgd. Ze weten vaak beter dan ik, wat ik nodig heb." Mijn respect voor de meisjes steeg nog meer. Wat een geheu gen hadden ze. Niet alleen dat ze met hun ogen dicht alle arti kelen konden vinden, maar ze kenden ook de meeste klanten bij naam, plus hun wensen. Gave plakken De tijd vloog om. En na een paar uur merkte ik, dat ik al aardig ham kon snijden. Rook vlees lag me weliswaar nog „wat zwaar op de maag", maar wie weet wat voor dunne, gave plak ken ik aan het eind van de dag te voorschijn zou kunnen toveren. Om II uur tikte de chef mij op de schouder: „Kom maar even mee naar achteren", zei hij. „Er is koffie". Op een blad stonden zes dampende kopjes. Na de koffie scheen iedereen uit de buurt op de gedachte te zijn gekomen om eens een bezoekje aan Albert Heijn te brengen. Vrolijke stemming Er kwamen steeds meer men sen de winkel binnen, de stem ming werd vrolijker. Je kon mer ken. dat de klanten bijzonder ge steld waren op het winkelperso neel. Het deed me eigenlijk allemaal oen beetje denken aan een spel letje. Alle meisjes probeerden de klanten zo vlot mogelijk te hel pen, ze adviseerden hen bij het kiezen van bepaalde menu's en er werd vrolijk gepraat over de ko mende feestdagen. Klant Koningin Deze eerste dag leerde ik ook de wapenspreuk van de Albert Heijn kruidenier. „De klant is koning", of liever gezegd „konin gin". Een grote vrouw kwam de zaak in. Direct stevende ze op de chef af, maar die was net druk bezig. „Ach wil jij me vrouw even helpen?", vroeg hij. „Een onsje jonge belegen", be stelde ze. „Maar niet zulke dun ne plakken". „Zeker mevrouw", zei ik en liet haar nog zeven heerlijke soor ten zien. Maar de één was te jong, de ander te pittig, op ieder stuk kaas had ze haar op- en aanmerkingen. Ik voelde me ten einde raad. Wat moest ik doen? Toen kreeg ik de juiste inval. Ik pakte een stuk kaas, sneed er een plakje af en vroeg: „Wilt u dit misschien even proeven me vrouw?", vroeg ik Ze proefde, ik wachtte gespan nen... Dat is het Haar gezicht klaarde op .Dit is het", zei ze. „Echt jong belegen. Geeft u me eigenlijk maar meteen drie ons aan een stukje.' De chef gaf me een compli mentje en zo begon ik het vak al aardig te leren. Toen ze my 's avonds dan ook thuis vroegen: „En hoe was het? kon ik van harte zeggen en de dag vloog om." „Enig IN HET s t r a a CAISSIÈRE MET VAARDIGE VINGERS Een caissière in een zelfbedie ningszaak van Albert Heijn tikt nét zo vaardig op haar cijferbord als een typiste op haar type machine Op de caissière-cursussen in Zaandam leren de meisjes na melijk „blind" de cijfertoetsen aan te slaan. Dat gaat vlugger en zonder fouten. Bovendien zijn de caissières in wezen de gastvrouwen van het bedrijf en dat brengt z'n plichten met zich mee. Een van die caissières is de 21- jarige mej. A. Krijnen, die in de AH-zelfbedieningswinkel aan de Stadionweg in Amsterdam-Zuid werkt. FILIAAL aan de Amsterdamse Jan Evertsen- a t staat een vrouw achter de toonbank die helemaal vergroeid is met haar werk en haar klanten. G e r K i g t e - i n k-d e K 1 o n i a heet ze. Alle kinderen, die een rolletje zuur- ;jes of een ons drop in de winkel komen halen, kennen haar, maar ook voor vele getrouwde mannen en vrouwen die vroeger als kind al voor hun moeder boodschappen moesten doen, is zij geen vreemde. Want het is nu al zeventien jaar geleden, dat Ger Rigterink (toen Ger de Klonia) als veertienjarig meisje in de winkel meehielp. nen. Mijn man vindt het best, hij is zo langzamerhand -niet anders van me gewend. Hij knutselt graag, hij heeft dus al tijd wel iets om handen. De za terdagmiddag benut hij ervoor. In die tussentijd is zij getrouwd. De eerste jaren bleef zij thuis. Tóén hield zij het niet meer uit. „Want", zegt ze, „wat moet je zo'n hele dag alleen doen?" Mijn man werkt bij een let tergieterij. 's Ochtends om kwart over zeven gaat hij de deur uit, 's avonds om half ze ven komt hij er pas weer in. Ik ben er geen type naar om kopjes koffie te gaan drinken bij vriendinnen. En de huishouding? Ach in een paar uur neb ik alles weer piekfijn. Dus dacht ik: maar weer aan het werk. Nou, ik kon zó weer begin- Dan sta ik in de winkel. Maandag en diytsdag heb ik vrij, dan geef ik mijn huis een goede beurt en in de tijd die overblijft naai ik of brei ik: Na de lagere school bezocht Ger de Klonia een modevak school. Het werd geen succes. Ze kon niet, zoals ze zegt, te gen dat gepriegel van patroon tjes tekenen. Haar enige wens was: weg van school, en ver koopster worden. Na lang aan dringen stemden haar ouders Albert heijn's produktie- bedrijven en winkels maken al jarenlang een enorme groei door. AH heeft zich hierdoor in het levens- middelenbedrijf een zeer vooraanstaande plaats weten te verwerven. Deze ontwikkeling zet zich door. Gesteund door de over tuiging, dat levensmiddelen altijd, dus ook in minder goede tijden, noodzakelijk blijven, werkt men bij Albert Heijn op gedurfde wijze aan de toekomst. Nog maar kort geleden bijvoorbeeld heeft iedereen in de kranten kunnen lezen, dat AH een der grootste Distributiecentra voor levensmiddelen in Europa aan het bouwen is. Een voor Nederland onge kend grote stap. Een dergelijk grote opzet van zaken stelt hoge eisen aan het aantal medewerkers. Voor iedere uitbreiding is tenslotte personeel nodig. U vindt deze krant in uw bus om u een beeld te geven van het leven en werken bij Albert Heijn. Wanneer u eventueel meer van een be paalde positie bij AH zoudt willen weten, dan kan deze krant u wegwijs maken. toe. En Ger vond haar bestem ming. Tweede ik „Het is zo'n beetje mijn tweede ik geworden", zegt ze. ,J)eze zaak gaat mij zeer ter harte. En weet u wat zo grappig is? Ik heb mijn man hier ook leren kennen. Toen we trouwden kregen we van talrij ke klanten prachtige bloem stukken." Aanvankelijk werkte Ger maar voor drie dagen in de week in een ander filiaal, totdat zij op een morgen werd opgebeld door de divisieleider, de heer Van Ro o y. Een fijne zaak „Er was hier een nieuwe be drijfsleider", vertelt ze, „over geplaatst uit Maastricht. Nou die wist in het begin van geen hoed en geen rand. Met het Amsterdamse publiek moet je zo heel anders omgaan. Nu, om kort te gaan, mijn heer Van Rooy vroeg me of ik vier dagen in de week wilde komen helpen. „Hallo, dat is me een op gaaf", dacht ik. Ik was er echt niet zo blij mee. Maar ik heb het toch gedaan, ik wilde die man erdoorheen helpen en ik heb er geen spijt van gehad. Want het is en blijft hier een 'ijne zaak". Dubbel inkomen „Je wordt anders wel ver wend als je allebei werkt. Je hebt een dubbel inkomen en er blijft dus wat over om opzij te leggen. We hebben het ene nog niet bij elkaar gespaard, of we den ken al weer aan het volgende. En zo ga je maar door. Je hebt een naaimachine no dig, je koopt direct een goede, bij de wasmachine koop je met een een combinatie met centri fuge. Verder hebben we een auto nu ja we hebben eigenlijk alles wat ons hartje begeert. En als we volgend jaar 121 jaar getrouwd zijn, schaffen we ons weer een nieuw ameu blement aan. Op afbetaling koop ik nooit daar houd ik niet van. Goed geregeld Mijn man en ik hebben het best geregeld samen. Tussen de middag ga ik naar huis ik woon hier twee minuten van daan ik schil de aardappe len vast, maak de groente schoon en 's avonds heeft mijn man niet anders te doen dan het eten op te zetten. Als ik thuis kom kunnen we zó aan tafel. Dan wassen we af en om zeven uur, halfacht, zitten we achter de koffie. Dan hebben we nog een hele lange avond voor ons om te doen waar we zin in hebben. Veel gebrek aan vrije tijd heb ik dus ook niet." MEJ. FREERICKS TTET IS NU alweer dertig jaar geleden dat mej. L o e s Freericks in het kruide niersvak ging. Haar besluit om verkoopster te worden in een levensmiddelenzaak was in die dagen niet zo eenvoudig uitvoer baar. Want alle meisjes van het gezin Freericks zaten bij het onderwijs en de ouders zagen niet graag dat dochter Loes zich sterker tot een ander vak voelde aangetrokken. Maar ten slotte stemden zij toch toe. Loes noch haar ouders-heb ben er ooit spijt van gekregen, hoewel het kruideniersvak in die dagen een vermoeiende aan gelegenheid was. Van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds bleven de ver koopsters op hun post en op za terdag tot 10 uur 's avonds. Neen, toch heb ik dit vak nooit vermoeiend gevonden. U moet weten: dit vak is een liefhebberij van me, dus ik ben eigenlijk de hele dag bezig met mijn hobby. Vijfdaagse werkweek Toch vind ik het wel heerlijk dat de vijfdaagse werkweek is ingevoerd. Je hebt 's avonds eens wat meer tijd voor je eigen dingen. Zo ben ik dol op mooie boeken en mooie concer ten. Lastige klanten ken ik niet. Het hangt allemaal van jezelf af, als je maar vriendelijk en beleefd bent. Ten slotte kom je altijd het verst met beleefdheid.

Allerhande | 1961 | | pagina 1