EERSTE SUPERMART Ik vind Breda Alle boodschappen in tién keer Woensdag 15 maart 10 uur 's morgens op Brabantplein-Breda in Zuidelijk Nederland Altijd vers vlees Nu snel, geriefelijk en gemakkelijk winkelen SuperMart prijzenklok SuperMart biedt alle mogelijkheden Dubbele-spiraal-gloeilamp geeft méér lielit Bedrijfsleider v. Langeveld Buskaartjes vergoed Een knusse SuperMart Van begin tot gekoeld EEN OUDE BEKENDE: W/OENSDAG 15 MAART wordt voor Tfé winkelende huisvrouwen uit Breda en omgeving een belang rijke dag. Dan gaan de deuren open van de eerste Super- Mart van Albert Heijn in het zuiden van ons land. Voor deze negende AH-SuperMart viel het oog op de Bredase „lijnbaan", het fraaie w inkeleomplex aan het Brabant plein, dat met de opening van deze SuperMart een win kelcentrum van de eerste orde gaat worden. Inwoners van Dorst en Teteringen: Ervaren kracht KOEKTROMMEL (met wat er in) GRATIS Ieder half uur kans op een verrassing Demonstraties in de SuperMart CHEF GROERlTEMFDELINfi: kruidenier, bakker, slager, groenteman enz. onder één dak Gemakkelijk bereikbaar Chef v. d. Broek Ragfijne wolfraam spiraaltjes vormen hart van de lamp FEESTELIJKE OPENINGS- AANBIEDING ZIE PAGIMA 2 Albert Heijn N.V. - Zaandam A! BERT HEUN Aller Éf Handle HOFLEVERANCIER /anfi 'life Groenten en fruit, tuinvers van de veilingaltijd gekoeld. .rt.'-w jr\ I I -w TN de korte tijd, dat bedrijfsleider Van Langeveld (39) nu in Breda is om aan de voorbereidingen en inrich ting van de AH-SuperMart mee te werken, heeft hij één ding al duidelijk ervaren: „Het gaat hier heel wat gemoe delijker toe dan in mijn oude woonplaats, Den Haag", zegt hij. „Daar ben ik overigens met plezier tien jaar bedrijfs leider geweest in het filiaal aan de Koningsstraat. Maar hier is het gezelliger, lijkt mij". TEENEINDE de kennismaking -*■ met de nieuwe AH-Super. Mart aan het Brabantplein voor de bewoners van Te teringen en Dorst te vergemakkelijken, worden tot en met zaterdag 18 maart aan klanten uit deze plaatsen op vertoon van het buskaartje bij de cmbal- goed. Profiteer van deze mogelijk heid. U zult ontdekken, dat het in de toekomst alleszins het busgeld loont om in één winkel uw boodschappentas snel, gemakkelijk en voorde lig te vullen. Bedrijfsleider Van Langeveld goed voorbereid „De SuperMart zelf", zo meent hij, „is ook knus en mijn vrouw en ik zijn met onze 5-ka- mer-flat boven de winkel aan het Brabantplein bijzonder in genomen. Die vijf kamers hebben wij trouwens wel nodig, want wij hebben vier kinderen van 10, 11, 12 en 14 jaar. De oudste twee zijn resp. al op de HBS en het lyceum, zodat ik niet veel toe kom aan hobbies; je moet als vader ook wat toezicht houden op het huiswerk. Tijd voor de enige andere ontspanning die ik mij gun, n.l. lezen, blijft er dan niet veel meer over". Bedrijfsleider Van Langeveld is goed voorbereid op zijn nieuwe taak. Al een jaar lang trekt hij door ons land om in alle andere AH-SuperMarts die ervaring op te doen, die hij in Breda met vrucht in praktijk kan brengen. En algemene ervaring in de le vensmiddelen-distributie heeft hij ruimschoots. Vorig jaar vierde hij zijn 12%-jarig jubileum bij AH. "TEN modern winkelpand, waar het winkelen een gezel- lige bezigheid is, die tevens tijd- en geldbesparing be tekent, zet zijn deuren voor u open. Maanden achtereen hebben deskundigen zitten „kienen" hoe het de Bredase huisvrouw bij het winkelen zo gemakkelijk mogelijk zou kunnen worden gemaakt. Zelf vult u uw mandje of wagentje met artikelen, die u op uw gemak kunt uitzoeken De staf van bedrijfsleider Van Langeveld staat voor u klaar om waar nodig van advies te dienen. Zelfdenker,kassa's maken het afrekenen tot een zaak van enkele secund- i. Kijken, kiezen en keuren zo gaat dat in een AH-SuperMart. QM tien uur op die woensdag ochtend kunt xl er voor het eerst binnenstappen. En zorgt u in ieder geval tot de eerste duizend klanten te behoren, die minimaal vijf gulden besteden. Voor elk van deze klanten staat gratis een luxe koektrommel, gevuld met heerlijke zandrin- gen, ter waarde van een rijks daalder bij de kassa klaar. Ook al worden de deuren op de openingsdag zonder enig ceremo nieel ontsloten, toch zal deze voor Breda en vooral voor het Bra bantpark zo belangrijke gebeurte nis niet ongemerkt voorbijgaan. De kinderen in de wijk Bra bantpark zullen het in de ochtend uren op school al merken dat er iets bijzonders aan de hand is. Op alle lagere en kleuterscholen in deze wijk ontvangt dan ieder kind gratis een grote AH-chocoIa- dereep. Het zijn echter niet zo maar repen. Iedere reep is name lijk genummerd. Voor tien kinde ren betekent dat in de Paasva kantie een dagje naar Rotterdam met z'n havens, Euromast en Blijdorp. TEDER HALF UUR loopt u de T kans in de AH-SuperMart-Bra- bantplein een verrassing te ont vangen, dank zij een vernuftige klok, die meer doet dan alleen de tijd aanwijzen. Op ieder heel en half uur gaan namelijk snel achter elkaar lampjes achter afbeeldingen op gekleurde vakken aan en uit. Ten slotte blijft er één lampje branden. Blijft hel lampje branden bij het iljdf-tip, -J.c hi li op ünt ogenblik aangeeft, dan betekent dat voor alle in de winkel aan- wezige klanten een prijs. Het zal van het gekleurde vakje waarachter het lampje blijft branden afhangen, of de verras sing zal bestaan uit een blikje koffiemelk, een rol Zaanse mo lenbiscuit, chocoladerepen, een pakje smeerkaas of enkele an dere aantrekkelijke artikelen. Let daarom in de AH-SuperMart op die bijzondere maar prettige AH-prijzenklok. 0P de openingsdag van de AH-SuperMart- Brabantplein zal iedere klant kennis kunnen ma ken met het ruime assor timent kaas, dat in de koelvitrines op u ligt te .wachten. De blokjes kaas, voor zien van prikker met vlag getje, zullen u die dag op een presenteerblaadje worden aangeboden. Na de openingsweek zul len er geregeld andere demonstraties worden ge houden, waarvan u tijdig op de hoogte zult worden gesteld. DE CHEF groenten-afdeling van de nieuwe AH-SuperMart, de heer J. L u y t e n. is geen vreemde in het vak. In november van het vorige jaar stapte hij uit de groentezaak van zijn vader in Roosendaal om zich bij Albert Heijn vertrouwd te gaan maken met de werkwijze in de SuperMarts. Het is een hele omschakelingzegt hij er zelf van. „Je moet echt wel even wennen, want wij waren thxiis gewend aan de normale bedie ning en de straathandel. Dat is in de Super Mart heel wat anders. Maar ik heb de gedachte van de SuperMart altijd als een ideale ont wikkeling gezien." In tal van SuperMarts en andere AH-zaken heeft de heer Luyten de afgelopen maanden ge werkt om op 15 maart zijn toekomstdroom, en hetgeen hij }heeft geleerd, in prak tijk te gaan brengen. Luyten „In Breda gaan we alles zelf verpakken, dit in tegenstelling tot enkele andere SuperMarts, die hun meeste artikelen van een centraal punt ontvangen", vertelt de 30-ja- rige chef groentenafdeling, die niet uitgepraat raakt over de moderne inrichting en de vele mogelijk heden, die hij ter beschikking krijgt. Oude T-Ford Druk uw kroost daarom op het hart die repen, in ieder ge val de wikkels, zuinig te bewa ren tot ongeveer drie uur 't middags. Dan rijdt er, na een grote tocht door Breda, een oude T-Ford van 1903, bij de AH- SuperMart-Brabantplein voor. Daaruit stappen vier fleurig uit gedoste meisjes, die het bord waarop de 10 winnende num mers staan vermeld, aan de be drijfsleider zullen overhandigen. Voor al die jeugdigen, die niet in de prijzen vallen, heeft AH een troostprijs wanneer zij met moe der komen winkelen. Enige dui zenden knipperbolballonnen|^io- lentjes, kindertandenborsteMpiet fluitjes, plastic trompetjes"** en houten fluiten liggen er dan voor hen gereed. Foto met verrassing Nog meer verrassingen heeft Albert Heijn ter gelegenheid van de opening in petto. Want iedere bewoner uit de omgeving van het Brabantpark, uit Teteringen en uit Dorst, maakt nog kans op een fraaie foto van het eigen kind tij dens zijn spel. alsmede een ver rassingspakket. In deze AllerHan- de staan vijf foto's van spelende kinderen afgebeeld. Wie zijn kind op een van die foto's ontdekt, kan bij de bedrijfsleider van de AH- SuperMart een vergroting van de foto en het pakket in ontvangst gaan nemen. norm assortiment JJE CHEF de slagerij in de nieuwe SuperMart aan het Brabantplein, de heer A. C. S u y k e r, is een „doorgewinterde" SuperMart-sIager. Voordien heeft hij al een paar jaar als zodanig in de AH-SuperMart Leyweg Den Haag gewerkt en daar de nodige ervaring opgedaan. Trouwens, het slagersvak ligt hem wel. Eerst heeft hij een tijd lang in de slagerij van zijn vader, daarna in verscheidene andere slagerijen zijn vakkennis (uiter aard bezit hij het vakdiploma) in praktische zin vergroot. Zijn mening over de Super-Mart: „De klanten raad geven is natuurlijk heel belangrijk, vooral in een bedrijf als dit, maar daar naast kun je heel veel aandacht besteden aan het bewerken'van het vleesiets wat in een slagerij van veel belang is. Het allerbeste Zodra het vlees, dat in speciale koelauto's wordt aangevoerd, is be werkt, wordt het verpakt in geur en vochtdicht cellofaan en in de gekoelde vitrines gelegd. Dank zij dit onafgebroken koelsysteem en de speciale verpakkingheeft het vlees niets te lijden en krijgt de klant het allerbeste. Voeg daarbij het enorme assortiment, dat wij hebben. Is het dan een wonder, dat ik het werken in de Super- Mart heel plezierig vind?" KRUIDENIER, slager en groenteman presenteren u in de nieuwe AH-SuperMart op het Brabantplein op enkele passen afstand van elkaar, een assortiment van meer dan drieduizend artikelen, waaronder verpakt brood en gebak, lerwiji u ook nog keuze kunt maken uit talrijke pocketboe ken, 45-toeren grammofoonplaten enz., enz. TN Breda vind^ u nu ook wat sinds kort uit Amerika al naar de grote steden Amster dam, Den Haag en Rotterdam is overgewaaid. De Amerikaan se huisvrouw gaat niet meer winkel-in winkel-uit, zij rijdt niet meer naar het drukke stadscentrum met veel te wei nig parkeerruimte. Zij gaat naar het „Shopping Center", zo als men dat daar noemt, gele gen in een van de buitenwijken (waar een overvloed is aan parkeerruimte en waar in èèn SuperMart vrijwel alle benodig de boodschappen zijn te verga ren). ^AN het hoofd van de kruide niersafdeling van de AH-Su perMart staat de heer C. van de Broek (21), voor som mige AH-klanten in Breda geen onbekende. Want hij komt uit de Zelfbedieningszaak van VH aldaar. Daar was hij eerste bediende, zodat deze nieuwe functie voor hem een mooie promotie betekent. De heer Van de Broek is af komstig uit de omgeving van Breda en kan zich in het nieuwe levensmiddelenpaleis derhalve in ieder opzicht voelen als een vis in het water. Zo is het nu ook in Breda. Niet alleen uit de omgeving van het Brabantplein, maar ook voor inwoners van Tete ringen en Dorst biedt de nieuwe SuperMart ideale mogelijkheden. Voor fiets, brom fiets, scooter en auto is er vlak bij een zee van parkeerruimte. Winkelstraten Eenmaal binnen, dan staat u voor enkele „overdekte winkelstra ten". Met uw wagentje of mand je trekt u langs een onuitputte lijke uitstalling, overzichtelijk en duidelijk geprijsd. Kruidenierswa ren, aardappelen, groenten en fruit, vlees- en vleeswaren, zui- velprodukten, brood en gebak, pocketboeken en grammofoonpla ten komt u hier tegen, terwijl diepvrieslcasten en koelvitrines de meest uiteenlopende soorten diep vriesartikelen en gekoelde waren herbergen. Aparte slagerij In de aparte slagerij worden het vlees en de vleeswaren door vakkundig personeel behandeld en verpakt in cellofaan. Voor ieder gezin is er keus uit vele tiental len soorten vlees, hamschijven, kalfsoesters, saucijzen, ri'olappen, schenkel, ossehaas enz.... Of het nu in de slagerij is of bij de groentenafdeling, nimmer zoekt u tevergeefs, alles staat lo gisch bij elkaar. Zelfs een uitge breide sortering Indische artike len ontbreekt niet. Modern winkelen Modern en snel winkelen, dat is het in de SuperMart op het Brabantplein. Zelfs het afrekenen gaat er vliegensvlug met de zelf denkende kassa's, die precies aangeven welk bedrag moet wor den terugbetaald. De AH-SuperMart kent geen etalages. Eigenlijk vormt die ge hele winkel met z'n enorme ra men en kleurrijke inhoud van dui zenden artikelen één grote etala ge, waarin de huisvrouw naar hartelust ongestoord kan rondneu zen. U hebt er een mi^roennftn T-nn. - „iL. f' ,een microscoop voor nodig om de gloeidraad in uw gloeilamp te kunnen zien. Wolfraamdraad, zo dun als -aren wordt op speciale preeisiemachines veranderd in ragfijne spifailtlel dje de lichtbron voor uw lamp vormen. En het zij# jSst dte ïKitiet die baaien of uw lamp een voldoende lichtopbrengst heeft Tampen, die in verscheide ne AH-winkels worden verkocht, hebben gegarandeerd een hoge lichtopbrengst. Is die dan van al le lampen niet hetzelfde, kan men zich afvragen? Zeer zeker niet. Do lichtopbrengst van lampen van gelijke waarde, maar van ver schillend fabrikaat kan wel dege lijk een belangrijke afwijking ver tonen. En dat verschil zit in de spiraaltjes. Een enkele spiraallamp heeft beslist een mindere lichtopbrengst dan een dubbele spiraallamp en het is juist deze laatste lamp, die het merk AH draagt. Langere gloeidraad Heel populair gezegd komt het er op neer, dat er in een dub bele spiraallamp veel meer gloeidraad wordt verwerkt dan in een enkele spiraallamp. Wordt in deze laatste bv. 75 cm draad verwerkt, dan zit er in een dubbele spiraallamp één meter draad. Op speciale machines wordt het dunne wolfraamdraad eerst tot een enkele spiraal gedraaid, die overigens met het blote oog niet als spiraal is waar te nemen. Het lijkt net een iets dikker draadje. Is de eerste spiraal klaar, dan wordt van deze spiraal nog een tweede gemaakt, door als het wa re de draad om zich zelf heen te draaien. Door die langere draad en de extra spiraal ontstaat een sterk geconcentreerd en helder licht. Lumemvaarde De lichtopbrengst van een gloei lamp wordt door de vaklieden uitgedrukt in „lumen". Bij een dubbele spiraajlamp van bijvoor beeld 40 Watt is de lumemvaarde 430. Van een enkele spiraallamp is de lumemvaarde slechts 358. Voor een lamp van 60 Watt zijn de verhoudingen 730 lumen voor de dubbele spiraal en 635 voor de enkele spiraal. Het lijkt een erg technisch ver haal, maar voor u is het belang rijkste te weten, dat de AH-huis- houdgloeilampen voldoen aan de hoogste eisen, n een hoge licht opbrengst en een laag stroomver bruik garanderen. Ook stoppen Overigens is het gemakkelijk niet alleen een paar lampen thuis m voorraad te hebben. Een stop slaat op z'n tijd óók wel eens door. In de winkel liggen ze vlak naast de gloeilampen. U voorkomt lenen bij de buren of gevaarlijk geëxperimenteer met kaarsen e d Thuis kunt u zelf op de in ge bruik zijnde stoppen aflezen welk soort u nodig hebt. MAART 1961 Albert Heijn opent negende SuperMart EXTI& EDITIE VOOR DE AH-SUPERMART

Allerhande | 1961 | | pagina 1