AH-Kienspel "draait" nog vier weken „Ik geloof, dat ik de auto heb" Zeker is zeker" Laatste nieuws AH-VACUUM-KOFFIE KIEN- KLANKEN EEN PRACHTKAR!" Mogelijkheden nog groot X GEZELLIG EN BOEIEND SPEL Andere prijswinnares geraadpleegd ALBERT HEIjN heeft de vier lekkerste koffies KIP OF KALKOEN zitten er nog in: Opeis Rekord, Erres wascombinaties, Siemens koel kasten. Braun electrische keukenmachines, enz., enz. Het AH-Kienspel draait nog steeds op volle toeren, dus de prijzenregen gaat onverminderd OPGETOGEN Een greep uit honderden brieven DEZE OPEL STAAT PRONKEND in Spankeren Deze Opel Rekord reed in Naarden voor Mr DEZE OPEL GING NAAR DEN HAAG zei de heer Naves tegen zichzelf en reisde naar Haarlem, sprong in een taxi en was nog net op tijd. Nu ook een Opel in Zeeland AH-Vacuum-koffie in de 4 smaken Gemakkelijk koken en toch lekker eten Stichting Museumwinkel Albert Heijn anno iöö/ Kamer 146 MAART 1961 pagina Nog volop prachtige prijzen te verdienen voort. 'J'IENDUIZEISD fraaie prijzen stonden er op 1 februari jl. te wachten. Honderden zijn er inmiddels uit de magazijnen verhuisd naar alle delen van het land. Maar het grootste familiespel, ooit in Nederland gespeeld, is nog lang niet uit. Keukenmachines, keuken radio's, platenspelers, polshorloges, theeser viezen, lichtgewicht strijkijzers, sigaretten aanstekers, luxe wekkers, ballpoints en manicure sets wachten er nog op de toekom stige eigenaars. Ja, opgetogen waren ze daar in Den Haag: de heer G. M. Naves, zijn vrouw en dochter tje Marianne, toen de fonkel nieuwe Opel Rekord '61 door de heren van Albert Heijn officieel werd overgedragen. Stralend zit Jo Hielken met haar verloofde nu in „haar" auto! De heer Ros, Log. Wipstr. 144, Zevenbergen Wij zijn u dankbaar voor het Philips strijkijzer. Ik kwam met de bewuste kaart in de winkel en zei voor de grap dat ik een Opel ge wonnen had. Wat heb ik ze daar even laten lachen. Zuster Drinkwaafd, Den Haag Mijn zuster en ik hebben een rusthuis voor ouden van dagen en alles'kient en puzzelt mee. Fijn dat wij een strijkijzer hebben ge wonnen. Wij hopen nu nog de auto te verdienen en zien ons allen er al in rijden. Mevr. Boonstra, de Sitterstr. 68, Eindhoven Met blijdschap vernomen dat wij een prijs hebben verdiend. Het spel %peel ik met veel plezier: eerst de puzzel aan alle kanten be kijken en dan kienen. Steeds als een nieuwe advertentie uitkomt is het eerst kienen. De heer Bernhart, Texelsestr. 77a, Rotterdam Mijn dank voor de vlugge en correcte manier waarop u mijn prijs verzorgd hebt, de Parker met standaard. Ik vond het daarom zo leuk dat ik met de AH-Kienspel puzzel succes had, omdat ik al 260 keer. een kranten puzzel oploste zonder een prijsje. Mevr. Rutgers, Voermanstr. 66, Arnhem Hedenmorgen ontving ik het prettige bericht dat ik een Parker Ballpoint had verdiend met het AH-Kien spel. Verscheidene kennis sen die het spel nog niet goed begrepen, heb ik op weg geholpen. Als men de spelregels goed leest, is het toch wel duidelijk. Willy de Groot, Stationsweg 12, Middelharnis Ik vond het heel leuk. Het was moeilijk om uit te knob belen. Ik riep tegen mijn broertje Klaas: ik heb hem. Maar hij dacht van niet. Maar toen hij keek zei hij: hei is waar. Toen mijn vader thuis kwam, heb ik het verteld en samen de kruiswoordpuzzel uitge zocht. Dat ging fijn. We hebben de waarde der let ters uitgezocht. En toen hebben we de brief op de post gedaan. En we hebben er veel plezier van gehad. Daaaaaag! Zie verder pa£. 5 TfR bestond twijfel aan het al of niet deelnemen aan het AH Kienspel ten huize van de heer J. Hielken, Zutfense- straat 29 te Spankeren. De kien- spelkaart was al gehaald in het filiaal in de Kerkstraat en bleef liggen. Mama had het plan om de kaart te depo neren op die plek waar theebla deren, papiersnippers, schilletjes de iveg naar de composthoop af wachten: de asemmer. Bon (toed oen tukje Koen, bedrijfsleider van het fili aal in de Kerkstraat, net zo ple zierig om dit blijde samenzijn bij te wonen, daar in het stille Span keren, als voor de persmensen. Wat Jo Hielken heeft, kan ook een ander bereiken. Duizenden Kienkaarten zijn over het land verspreid. Hele gezinnen zijn avonden ach tereen bezig om de Kien kaarten, die in de AH-win- kels werden gehaald, te spe len. Een gejuich gaat op wan neer men een kaart heeft, waaruit blijkt dat men met een mogelijkheid op een prijs, aan de puzzel mag beginnen. De juiste oplossing van de kruiswoordpuzzel aan de achterzijde van die inmiddels zo belangrijk geworden kaart zet de familie dus opnieuw aan het werk. Haar 21-jarige dochter, Jo Hielken, kantoorbediende, zat op die zondagmiddag tóch te puzzelen, ook al door een wonderlijke samenloop van omstandigheden. Want haar verloofde Ben (Hoevers uit Ellecom) zat in zijn stoel bij haar een tukje te doen na een inspannende voetbal wedstrijd. Jo ging aan het kienen en toen ze uitgekiend en uitgepuzzeld was, zei ze: „Ben, ik geloof dat ik de auto of 'de wasmachine heb". De duttende Ben heeft er geen antwoord op gegeven. Maar Jo Hielken hééft de tweede Opel! Een meisje, dat op het kan toor van een accu-fabriek werkzaam is, dat van zwem men en schaatsenrijden houdt, maar dat niet over autorijden heeft geprakkizeerd, omdat een auto niet direct binnen haar bereik lag heeft een zachtgroene Opel Rekord 1500 verdiend. Op vakantie Mevrouw Wassenaarmet een handdruk wordt de officiële overdracht bezegeld. Op een ochtend En dan op een ochtend wordt er gebeld. Voor de deur staat de glanzende Opel Rekord 1500 voor u eerlijk verdiend. Maar als het niet de Opel is en er een grote doos bij u naar binnen wordt gesjouwd, bent u ongetwijfeld even tevreden. Een Siemens koelkast of een Braun elektrische keukenmachine zijn echt geen artikelen die dagelijks in grote hoeveelheden bij u worden bezorgd. Zelfs een Mani cure set of de Westclox Baby Ben-wekker zal u een gevoel van tevredenheid geven. U hebt het gezellige en boeiende familie spel niet voor niets gespeeld. Nog vier weken Meer dan driehonderddui zend gulden aan prijzen waren er voor het AH-Kienspel be schikbaar. Lang niet alles is „uitverkocht". Vier weken duurt'Het nog voor die grote prijzenpot raakt uitgeput. Legio mogelijkheden Wie tot dusverre zonder prijs bleef, behoeft echt niet teleur gesteld te zijn. De mogelijkheden zijn nog legio. Geheel gratis kunt u bij de bijna 370 AH-winkels, verspreid over het gehele land, Kienkaarten halen. Die kienkaarten en de weke lijkse advertenties in de dagbladen zijn voor u het spelmateriaal dat misschien de deur opent van zo n Opel Rekord 1500. Mevrouw A. M. de Bruijn in Hengelo was de eer ste, bij wie op 9 februari een glimmende zachtgroene Opel Re kord voor de deur kwam rijden. Drie andere gezinnen beleefden eenzelfde gelukkig en ook wel sen sationeel ogenblik We kienen door. Iedere week wordt de lijst met prijswinnaars langer. De mogelijkheden zijn nog groot. Jo Hielken houdt de glanzende vierwieler. Zij en haar aanstaande die kan rijden wilden voor de zomervakantie toch al een wa gen huren. Jo heeft nog geen rij bewijs; dat zal ze nu halen. Wat zou ze ook anders doen, wanneer i - zo n juweel voor de deur staat, of genbelastmg en e<en maand ver- straks in de garage, zo fonkelend zekering) van de fonkelende wa- gen in ontvangst. „Hij is schitterend, hij is prach tig", riep zij enthousiast, nog EVROUW H. Wassenaar- a m p m a n (Jan ter Gouw- weg 12 in Naarden) kan zich de trotse bezitster noemen van de vierde Opel, die het AH-Kien spel heeft opgeleverd. Glunde rend nam zij dinsdagmiddag 14 maart, terwijl heel de straat toe keek, uit handen van publici- teitschef H. Valk het sleuteltje plus papieren (drie maanden we j en zo attractief. „Veel plezier' „Wij weten nooit tevoren wie een prijs zullen krijgen", zei de directeur van Albert Heijn N.V., de heer P. Ligtenstein, toen hij met een speech je mejuffrouw Hielken het contactsleuteltje overhandigde. ..Veel plezier. Ik hoop dat u het veilig verkeer zult bevorderen en dat deze prijs de prettige gedachte aan Albert Heijn zal bewaren". Daar heeft niemand aan getwij feld toen familieledeh. vrienden en kermissen het glunderende, frisse gezicht van de jonge autobezitster zagen. Het was voor de heren H. Valk, publiciteitschef en A. J. was opgebeld en felicitaties ii ontvangst moest nemen. ,.De eerste keer" „Natuurlijk had ik wel een klein vermoeden dat er een grote prijs uit de bus zou ko men", zegt mevrouw Wassenaar. „Dat bleek wel uit het aantal punten. Maar dat het de auto zou worden, nee. daar was ik niet helemaal zeker van. En ik ben er nog een beetje beduusd van". Al verscheidene malen had mevrouw Wassenaar aan het AH-kienspel meegedaan en niets verdiend. Trouwens, ook bij an dere puzzels en prijsvragen is zij nooit gelukkig geweest. „Dit is de eerste keer. dat ik wat gekre gen heb", zegt zij. Daarom gaat het haar aan T hart, dat de auto hét pronkjuweel in Naardens Jan ter Gouwweg straks weg zal moeten. „Maar", zo verzekert zoon Frans: „we zuilen er eerst toch nog wel een flinke rit in maken, dat staat vast". ,-JIJ MET JE AUTO!", had mevrouw Naves verwijtend tegen haar man gezegd, toen zij 's nachts niet kon slapen door het drukke gepraat over de auto, die haar man, de heer G. M. Naves (Oudemansstraat 365, Den Haag) had verdiend met het Kienspel van Albert Heijn. Overigens had ook meneer Naves een slapeloze nacht gehad, namelijk toen hij wel dacht de toekomstige bezitter van een schit terende Opel Rekord te zijn, maar dat nog niet zwart op wit be vestigd had gekregen. En daar hij boekhouder dus secuur is* ging hij niet over één nacht ijs. Hij was al met zijn kaart bij chef Dekkers van het filiaal Gouverneurlaan geweest en die had er ook goede hoop op, dat de auto de zijne zou wor den, maarje weet maar nooit. meest van de wagen genieten, maar Willy had al de graag ge dane belofte van haar ouders, dat z'j vaak met de auto gehaald zou worden. Goed terecht De heer Naves belde de eige nares van de eerste „Kienauto", mevrouw A. M. de Bruijn in Hengelo op; die had tenslotte er varing. Ook die rekende hem tot de prijswinnaars, zodat de goede inzending op de bus konten minste dat kon wel, maar de heer Naves wilde het anders en zeker der. Zaterdagmorgen trok hü naar Haarlem om de kaart persoonlijk weg te brengen. De trein was zeven minuten te laat en om twaalf uur zou het bijkantoor van Bradfute sluiten. Stormenderhand nam de heer Naves de uitgang, sprong in een taxi en was nog net op tijd. En ja. de Opel bleek in derdaad verdiend te zijn. Rijbewijs En of de auto van pas komt? De fiets van de heer Naves staat De heer G. M. NAVES 't kon niet beter op instorten; vorig jaar heeft hij zijn rijbewijs gehaald en met zijn vrouw was hij druk aan het spa ren voor een tweedehandsauto. ,,De tractatie voor familie, col lega's en u kon er dus wel af", zei mevrouw Naves lachend. Ook vertelde zij dat haar oudste doch ter (Willy, 26 en getrouwd) voor haar huwelijk vier jaar met veel genoegen bij Albert Heijn gewerkt heeft. Willy, die het uitreikings- feest meemaakte, beaamde dit op gewekt. Ze had het altijd best naar haar zin gehad, al vindt ze getrouwd zijn nóg leuker De andere kinderen (Ursula 25. Ge rard 19 en Marianne bijna 9» zijn nog thuis, dus die zullen wel het De auto Is dus best terecht ge komen De heer H. Valk, publi citeitschef van AH, zei dat ook in het toespraakje waarmee hjj de btf de auto behorende papleren overhandigde. „Als je al een Cadillac voor de deur hebt staan, is het ook wel leuk, maar nu is het toch mooier", constateerde hij met voldoening. En dat vonden de heer en me vrouw Naves (van wie de laatste speciaal naar Rotterdam was ge reisd om haar oudste dochter het grote nieuws te vertellen) natuur lijk ook. Met de Opel zal heel wat gereden worden, als de heer Naves tenminste niet aan het brid gen is (een van zijn voornaamste hobby's" of aan het puzzelen Met dat laatste heeft hij in het verleden weliswaar weinig succes gehad. „Al zou ik er nooit meer wat mee verdienen, dan zou ik aan m'n Opel denken en toch tevre den zijn", verzekerde hij. Na Overijssel, Gelderland, Noord- en Zuid-Holland werd nu een fraaie Opel Rekord. model '61, verdiend door een deelnemer aan het AH-Kienspel te Sluiskil Zeeuwsch- Vlaanderen), n.l. de heer J. A. Moens, Zwaluwstraat 12,, Sluiskil. maar juist bekomen van de ver rassing, die haar ten deel viel. Haar twintigjarige zoon Frans, de enige van de familie Wasse naar die een rijbewijs op zak heeft, moest direct een rondje proberen. „Wat onwennig" Zijn commentaar: ,,'t Ging nog wel wat onwennig, maar het is een prachtkarJammer dat we hem niet kunnen houden". En dat vindt ook mevrouw Wasse naar zelf. „Maar 't is wat te kostbaar voor ons", zegt zij. Voorlopig houden we het maar op de brommer en voor zondags ov de fiets". Kennissen en familie waren gekomen om getuige te zijn van het voor mevrouw Wassenaar zo grote ogenblik. En ook AH-direc- teur D A- ter Wee. rayonleider J. H. W. A u f d e m B r i n k e en Naardens filiaalchef T Ren- zen brink waren daarbij aan wezig. Het werd een gezellig feestje, waarbij een enorme taart niet ontbrak. Enthousiast vertelde de geluk kige winnares hoe verrast zij was geweest, toen enkele dagen te voren een telegram werd be zorgd. waarin haar werd mee- i gedeeld dat zij een auto had ver diend. Hoe zij van alle kanten1 Pffft! zegt het blik als het open- gaat. En het Jjoffiefeest kan be ginnen! Zulke brand-verse kof fie hebt u nog nimmer gezet. Maar daarvoor is het dan ook precisie-gemalen (niet te grof, niet te fijn), altijd een half uur geleden gebrand. De meest verse koffie van alle! De meest feestelijke koffie van alle! *AH-Vacuum- Koffie wordt na het bran den direct luchtledig verpakt. De Lucht kan er niet in. Het aroma er niet uit. Verse kof fie tot en met smaak kleur 1 250 ar. blik VOL-AROMATISCH Goudmerk 1.72 MILD-GEURIG Groenmerk 1.45 MILD-KRACHTIG Roodmerk 1.45 PITTIGE KOFFIE Paarsmerk 1.20 T ATEN we maar eerlijk J-< zijn, meestal zien wij, huisvrouwen, in ons hart wel een beetje tegen Pa sen op. De meeste drukte komt immers op ons (moede schoonmaak-) hoofd neer! Twee dagen feest wil zeg gen: twee dagen feestmaal tijden klaarmaken, dat is ons bezwaar. Niet iedereen kan deze dagen buitenshuis gaan eten. En de meesten van ons willen dat eigen lijk ook niet. Het is toch wel het hoogtepunt van de dag wanneer onze man en spruiten met glundere ge zichten aan tafel schuiven, vol verwachting kijkend naar wat moeder nu weer voor heerlijks op tafel ge toverd heeft. PracHsche menu's ÜIJ het samenstellen van de feestelijke Paas- menu's, die u elders in deze krant zult aantreffen, heb ben wij er rekening mee gehouden dat u deze dagen zo min mogelijk in de keu ken wilt staan. Het zi jn echt menu's voor praktische huisvrouwen, die graag ge bruik willen maken van de vele kant-en-klaar be standdelen die zij tegen woordig in de winkels kunnen kopen. Voor do „trokken»" FAAAR de meeste mensen er op Tweede Paasdag graag met het hele gezin op uit willen trekken, heb ben we hiervoor een menu gekozen waarbij u alles tevoren kunt klaarmaken en 's avonds dus heerlijk uitgewaaid en (hopelijk) zonverbrand zó aan tafel kunt gaan. Veel succes met uw voor bereidingen en geniet van uw vrije dagen! Albert Heijn N.V. - Zaandam Aller AHan HOFLEVERANCIER

Allerhande | 1961 | | pagina 1