Opel Rekord 1961 voor „O, wat is-ie beeldig!" We kienen door Student in de medicijnen Reacties van enthousiaste kieners en puzzelaars Mevr. A. M. de Bruijn te Hengelo Iedere dag meer prijswinnaars HEUGLIJK MOMENT verdient wascombi „Het kon wel iets wezen KAPITALE PRIJZEN KIENKAARTEN BRADFUTE ZENDEN NAAR -HAARLEM H'ER is een greep uit de honderden brieven, die enthou siaste „kieners" en puzzelaars ons spontaan hebben toegezonden: SCHOONMAAK IN DE LUCHT iiiiunifiiii Pftft l KOFFIE TTET spel is begonnen. De eerste Opel Rekord 1961 heeft zijn rechtmatige eigenares gevon den. De eerste van de twaalf die de hoofdprijzen vormen in het AH-kienspel, dat honderdduizen den in ons land momenteel in spanning houdt. Bewaar alle kaarten n Eerste kennismaking in AH-Kienspel Zie pagina 4 Albert Heijn N.V. - Zaandam d Aller HOFLEVERANCIER SAH001000061 Allerhande maar! 1961 nummer 1 Zie pagina Z MAART 1961 6e jaargang No. 2 (63) Eerste hoofdprijzen in AH-Kienspel ,,0, wat is-ie beeldig!". Dat was de verrukte reactie van mevr. A. M. de B r^uij n, toen op 9 februari jl. de glimmende zacht-groene Opel Rekord 1961 in al zijn glanzende pracht voor de gezellige woning van de familie De Bruijn in de Ziekenbuisstraat 36 te Hengelo kwam voorrijden, de eerste auto van de twaalf, die in het AH-kienspel te verdienen zijn. Een minuut tevoren had de heer G. J. Heijn mèt zijn gelukwensen het auto sleuteltje met bijbehorende papieren aan mevrouw De Bruijn overhandigd onder in tense belangstelling van de gehele familie, die uit alle windstreken thuis was geko men om dit heuglijke mo ment mee te vieren. Ir. J. de Bruijn kwam juist van een zakenreis uit Zwitserland terug en de beide dochters Marjan die in Amsterdam heilgymnastiek en massage studeert en Re- nee, studente in de land- bouwhuishoudkunde in Wage- ningen, hadden zich al even zeer naar Hengelo gespoed. Renee die ab actis is van de Wageningse Vrouwelijke Stu dentenvereniging, had haar medebestuursleden maar mee genomen om het feest mee te vieren. „Pronkstuk" Vanzelfsprekend moest „het pronkstuk" zoals mevrouw De Bruijn de auto al direct noemde uitvoerig bekeken worden. En het bleef niet bij kijken, want even later had men al plaats genomen in de met rood leer beklede wagen om te proberen „hoe die zat". Dat bleek allemaal prima in orde te zijn. Hoewel niemand van het ge zin over een rijbewijs beschikt, hoopt de familie toch in de naaste toekomst in de Opel te kunnen rijden. De heer des huizes heeft namelijk vroeger wel autogereden, maar liet zijn rijbewijs verlopen. Voor hem zal het dus niet al te moeilijk zijn het examen te halen. Veel gepuzzeld „Ik heb al aan veel puz zels en prijsvragen meege daan, maar er nog nooit iets mee verdiend", vertelde me vrouw De Bruijn. „Mijn man heeft de kienkaart uit han den van de caissière van de zelfbedieningswinkel aan de Enschedesestraat hier in Hen gelo gekregen, maar ik heb de puzzel opgelost. Gelukkig behoefde er geen slagzin bedacht te worden, want daar houd ik niet van." De familie was echter una niem van mening dat de goe de oplossing van de kruis woordpuzzel mede te danken was aan het feit dat mevr. De Bruijn een zekere vaardigheid heeft in het puzzelen. Spanning Toen men eenmaal sterk de indruk had de Opel te hebben, kwam er een spannende tijd. Maar enkele dagen later kwam het verlossende telegram al. Mevrouw De Bruijn stelde haar buren direct op de hoogte „het zou toch te gek zijn als ze het uit de krant moesten lezen" en in de AH-zelfbe- dieningswinkel aan de Ensche desestraat plakte de bedrijfs leider F. Fritsma het grote nieuws op de ruit. Waarop nog meer belang stellenden dan voorheen om een kien-kaart kwamen vra gen. want toen was de moge lijkheid om een prijs tt ver dienen wel zonneklaar bewe- Een der directeuren van AH, mevr. De Bruijn Maar niet alleen topprijzen zijn er verdiend. Hon derden zeer aantrekkelijke prijzen als Erres was- combinaties, Siemens koelkasten, Braun electrische keukenmachines, Philips keukenradio's, Arzberg 15-delige theeserviezen, enz. hebben in cvenzovele huisgezinnen, overal in het land, een dankbaar ont haal gevonden. Iedere dag komen er meer huisvrouwen, die aan het spel gaan deelnemen. En terecht, want het spel is nog niet eens over de helft: het zal nog ruim acht weken de spanning er on der de „kieners" in houden. En iedere week stijgt 't stapeltje kienkaarten, dat de mogelijkheden tot het verdienen van een prijs weer vergroot. Want ook in de komende acht weken zullen weer nieuwe AH-advertenties het verder spelen tot een boeiende tijdspassering maken. De lange lijst van prijswinnaars die op pag. 2 is afgedrukt, bewijst hoe het AH-kienspel tot in alle hoeken en gaten van het land met enthousiasme wordt meegespeeld. Iedere dag komen er nog nieuwe bij en de gepubliceerde lijst is dus bij lange na niet compleet. Want in totaal zijn er meer dan 10.000 prijzen beschik baar voor een waarde van ruim driehonderdduizend gul den. Tenslotte één belangrijke wenk: bewaar alle AH-kien- kaarten tot en met de laatste dag van het spel dat is dus nadat de twaalfde adverten tie is verschenen. Het is uw eigen belang de heer G. J. Heijn, overhandigt het contactsleuteltje. JJONDERDAG 16 FEBRUARI j.I. stapte de heer A. P. E. Schmoutzigner (20) student in de medicijnen te Leiden, de AH- winkel in de Douzastraat aldaar binnen, kocht een closetrol en kreeg daarbij zijn AH-Kien- kaart. De heer Schmoutzigner, naast een ent housiast hockeyer (lid van B.M.H.C.) een even enthousiast puzzelaar, speelde op zijn kamer teruggekomen direct het kienspel, verzamelde 5 goede kruisjes op één rij en haalde met de oplossing van de puzzel het hoogste aantal punten. "gedragen. Een prachtige combina tie was beider reactie, maar wat er mee moet gebeuren, daar moet onze zoon over beslissen. Zelf kan hij haar, ongehuwd zijnde, moeilijk gebruiken, maar mevr. Schmout zigner Jjad het idee dat hun zoon, mogelijk op een of andere wijze zijn zus er in zou betrekken. Hoe het ook zij, uw verslaggever heeft de indruk, dat student A. P. E. Schmoutzigner, het met of zonder wascombintatie in de medi cijnen zeker goed zal doen. Want puzzelen moge leuk en spannend zijn, en ook zoals in dit geval wel eens een financieel succes op leveren, bij hem staat studeren als No. 1 op het programma. Dezelfde avond ging de kaart op de post, met als afzendadres zijn ouderlijk tehuis (Clematislaan 24, Aerdenhout) en de gedachte „Het kan wel ieits wezen". Het was inderdaad wat! Zaterdag 19 febru ari kon via een telefoontje van het Albert Heijn-Hoofdkantoor aan zijn moeder, een verraste mevrouw Schmoutzigner, worden medege- TTET AH-Kienspel speelt Albert Heijn in ons land samen met de Bradfute Cor poration, die hiervoor in Haarlem een bureau heeft om voor de correspondentie, ad ministratie en prijstoeken ning zorg te dragen. Dit adres luidt: Bradfute, Post bus 629, Haarlem. Alle kien kaarten die volgens het reglement voor een prys in aanmerking komen, moeten uitsluitend aan dit adres wor den ingezonden. Ook inlich tingen omtrent het AH-kien spel gelieve men by dit bu reau in te winnen. deeld, dat door deelname aan het A.H.-Kienspel een Erres Was- combinatie was verdiend. „Geweldig!" „Geweldig" was haar ant woord. „Jammer dat m'n zoon, zijn kaart was het, er niet is, want hij is juist met vakantie naar Zwitserland vertrokken." Op de vraag of de prachtige prijs maandag toch thuisbezorgd mocht worden, volgde direct een spontane reactie. „Graag, wij zien uw komst tegemoet, zullen de „Erres" met veel genoegen namens onze zoon in ontvangst nemen en zorgen dat de koffie klaar staat." Nu de koffie stond klaar. Een voortreffelijk kopje koffie, nl. Albert Heijn Goudmerk, welke mevrouw regelmatig uit de A.H.- Zelfbediening te Aerdenhout be trekt. Na een geanimeerd gesprek, werd in het bijzijn van de heer Steenbrink, de A.H.-bedrijfs- lojder te Aerdenhout, namens de Directie van Albert Heijn, door de reclamechef, de heer H. Valk, de Erres Wascombinatie aan mevrouw en de heer Schmoutzigner over- De hele familie De Bruijn uit Hengelo in de pas verwor ven Opel Rekord 1500. Me vrouw mocht achter het stuur omdat zij de puzzel goed had opgelost. Vader en dochters kijken intens en geïnteresseerd toe hoe me vrouw het „doet". K. Groenenwoud, Spaarndam- merdijk 187, Amsterdam Met veel animo hebben we het spel gespeeld. En nu ook nog een prijs (ballpoint) die goed van pas komt, daar ik heel veel schrijf ook naar Canada. A. J. van Ginkee, Bellatrix- straat 13 B, Delfzijl We zijn verheugd met onze lederen manicure set en heb ben allebei een groot plezier in het spel. Het wordt bij elke kaart die we krijgen steeds prettiger en leuker en daarom gaan we er gewoon mee door. D. Konings, v. d. Hoorestraat 50, Amsterdam Belangstellend zie ik de Westclox Babywekker tege moet. Ik vind het spel verba zend leuk en ik doe mijn best voor de „Opel" want daar loopt het water voor uit de mond. Dus „Met plezier en fleur, puzzel ik een Opel voor mijn deur". A. Dirks, Ant. Duijckstraat 18, Ik heb het niet alleen met plezier gespeeld, maar ik speel het door tot en met de laatste week. Het is aardig om zoveel mogelijk punten te verzamelen bij de puzzel. En als je dan Mevr. SCHMOUTZIGNERgeen studentengrap../ nog wat verdiend hebt is het dubbel gezellig. P. J. Thijssen, Schietspoel, Laren N.H. Wij spelen het spel met ple zier maar ook met spanning, vooral nu wij al de eerste week een prijs wonnen. Het kopje koffie is door het puz zelen al verscheidene malen koud geworden. Als u de prijs stuurt, vergeet u dan niet Laren Noord-Holland te ver melden. G. Teusen. Thomas Duinoord straat 70, Haarlem Wij hebben met veel genoe gen het AH-Kienspel gespeeld. Het gehele gezin heeft mee gedaan. daar het niet zo ge makkelijk was. A. Knottnerus, Hoogstraat 11, Nijkerk U begrijpt, dat het Kienspel wel animeert, vooral als men zoals ik bij de eerste kaart al in het bezit komt van een prachtige aansteker. R. v. d. Brink, Zinzendorflaan 21, Zeist Met veel dank ontving ik vanmorgen uw kaart, waarop mij werd medegedeeld dat ik met het AH-Kienspel een Braun keukenmachine heb ge wonnen. Uw Kienspel vind ik erg spannend, en het puzzelen een gezellige bezigheid. A. Kaper, Loek 23, Schagen Mijn zoon heeft de prijs op zijn kaart verdiend, maar daar hij nog jong is, schrijf ik maar. Wij spelen het AH-Kienspel met veel plezier en geestdrift. P. Zwennes, Plaspoelkade 63, Leidschendam Hartelijk dank voor de West clox Babywekker, die wij he denmorgen ontvingen. Mijn man en ik vinden het een reuze leuk spel en wij gaan geregeld naar de nieuwe Al- bert Heijn-winkel die hier kort geleden geopend is. P. L. Frissen, Batterijstraat 5, Maastricht Met genoegen uw gelukwens ontvangen. Het spel zelve spe len wij vaak voor ons plezier. Met de puzzel had ik wat moei te om met die woorden het hoogste aantal punten te krij gen. K. W. Homburg, Koog aan de Zaan Toen het Kienspel op een morgen in de brievenbus zat, ben ik direct gaan puzzelen en vond het niet eens zo mak kelijk de puzzel op te lossen. Ik vind het een erg leuk idee en puzzel dan ook met plezier. W. van Well, Nieuwlichtstraat 33 bis, Utrecht Met veel genoegen hebben wij dit Kienspel gespeeld en hopen de komende weken met dezelfde animo mee te doen. Een woord van dank voor de snelle afwerking en de ball point die aan ons werd afge zonden. Wij hebben ook nog enige prijswinnaressen persoonlijk opgezocht om uit hun mond te vernemen wat zij van het AH-Kienspel dachten. Ziehier wat zij te vertellen hadden: Mevr. C. E. A. Bangert, Amster dam „Ik had er niet op gerekend wat te zullen winnen, toen ik de puzzel invulde", zegt me vrouw C. E. A. Bangert- Ots (S arphatipark 61, Amsterdam). Maar plot seling lag er dat briefje in de bus, waarin stond dat ik een radio zou krijgen toegestuurd". ,,'t Was een erg leuke verras sing. We hebben er natuurlijk wel een, maar deze kunnen we ook nog best gebruiken". H. M. Lazet, Scheveningen ,,'k Ben altijd nogal fortuin lijk geweest met puzzelen, maar een prijs als dit servies heb ik toch niet vaak gewon nen", zegt mevrouw H. M. Lazet (Badhuisweg 60, Scheveningen). Natuur lijk doe ik weer mee, mis schien is er dan een mogelijk heid om een auto te krijgen". Mevr. B. J. Hazelhoff, Den Haag „We hebben de puzzel sa men opgelost, m'n man en ik", zegt mevrouw B. J. Hazel- hoff-Kleinman. Na een half uurtje wisten we wel dat 12 Opeis Rekord 1500* bouwjaar 1961 50 Erres wascombi- 1 naties 50 Siemens koelkasten (110 Itr.) 75 Braun keuken- machines 75 Philips keuken- radio's 150 Philips Mignon platenspelers 150 Pontiac dames- en herenhorloges *300 Arzberg 12-pers. theeserviezen 300 Philips lichtge- wicht strijkijzers Verder: Ronson sigaret-* tenaanstekers, West-* elox luxe wekkers. Par-* ker ballpoint bureau-* .sets en lederen mani-* .cure sets. we een prijs konden hebben. En die kwam ook: een prachtig servies!" Mevr. S. E. van Werven, Heem stede ,,'t Is fantastisch", zegt me vrouw S. E. van W er v en- Wei ssenb om (Heem- steedse Dreef 185, Heemstede), winnares van een fonkelnieuwe Braun elek trische keukenmachine. „Dit is een van de dingen, die ik, na acht jaar getrouwd te zijn, nog steeds op mijn verlang lijstje had staan. Ik was bij zonder verrast toen het pakket werd thuisbezorgd". „Ja, ik heb de puzzel zelf opgelost. Ik doe het nogal graag, maar dit was toch de eerste maal dat ik wat heb gewonnen", aldus me vrouw Van Werven. Mevrouw S. E. van Werven-Weissenborn.op verlanglijstje*^

Allerhande | 1961 | | pagina 1