Schortenshow INTRODUCTIE-DAG i Waarom n 7 „We hebben het met haar erg goed getroffen" Aanpassing gaat als vanzelf „Prettig en gezellig" Record-beloning van 1.500.- kwam uit de ideeënbus W- bracht voorkeurmodel aan het licht MEJ. NIJMEIJER ZORGT VOOR DE „DOCUMENTEN" „Niet in zakjes blazen!" A- CHEF KLEINENBERG: Dit is het ware verhaal van Janny uit Amsterdam-Noord. Janny, die bij Albert Heijn kwam werken. Laten we haar eens op de voet volgen de eerste, schuehterc stap pen, de kennismaking met allerlei vriende lijke mensen, de sfeer Janny kwam, zag en voelde zich thuis bij Albert Heijn Inzenders vergeten hun medewerkers niet VOOR VELEN EEN OUDE BEKENDE Dit zijn de werktijden deze krant in uw bus? SS Op eerste dag naar linnenkamer een groot ivoord voor een prettig begrip HHH IMP-.e-o wa* Hij kan u meer vertellen Albert Heijn N.V. - Zaandam Aller Allerhande februari 1961 HOFLEVERANCIER FEBRUARI 1961 Wees welkom bij Albert Heijn. Janny EEN betegelde afdeling, druisende machines en lachende meisjes, die met vliegensvlugge vingers koek inpakken, die de af deling gestadig bereikt. De deur van de afdeling gaat open en Janny staat daar. nog kersvers op de drempel van haar werk kring bij AH. Mej. Van Houts, die haar aan verschillende mensen voorstelde, moedigt haar aan naar binnen te gaan. Een man met donker haar komt op haar af, chef A. J. Kleinenberg. Op Janny's eerste dag bij Albert Heijn werd zij door mej. Van Houts voorge steld aan de heer A. J. Kleinenberg, die vanaf dat mo ment haar chef zou zijn. J^aar sta je dan, in een lange gang, met een heleboel deuren en af en aan lopende, hardwerkende mensen. Je bent even de afdeling afgeweest en je weet niet meer welke kant je opmoet. Je vraagt de weg terug naar je af deling en iemand wijst vluchtig: „Oh, die deur door daar", waaróp je nog niet weet wat je moet beginnen. Tot de reddende engel komt, die je naar de eigen en reeds vertrouwde afdeling brengt. Dit kan je overkomen, als je de eerste dag werkzaam bent in een van de produktiebedrijven van Albert Heijn, gelegen in Zaandam, aan de altijd woelige Zaan. Dit overkwam Janny (Boom), het zes- tienjarige meisje uit Amsterdam-No ord, dat zich sinds kort AH'ster kan noemen en zegt: „Ik heb het heel goed naar mijn zin". Deze opmerking van Janny bewijst wel, dat zij zich gemakkelijk aanpaste en vooral, dat zij werkt in een omgeving, waar je je vlug thuis- voelt. Een paar maanden later bezoch ten we de K.B. nog eens en vonden haar terug aan die lopende band. Zij lachte en praatte met het naast haar staande meisje. „17 ziet het, ze voelt zich hier uitstekend thuis. Het is een pittig ding, echt een aanwinst voor de K.B", aldus de chef. Chef Kleinenberg was van me ning. dat hij het met Janny had» getroffen en wij kregen de indruk dat Janny het ook met hem had getroffen. „Prima naar zin Het is een donkere man: Gronin ger van geboorte maar hij heeft helemaal niet het uiterlijk van een „noorderling". Half zittend op zijn lichtbruine bureau, een oog op de meisjes en een oog op ons, vertelde hij over zijn werk op de K.B. „Wat ik hier moet doen is leiding geven bij het inpakken en de meisjes met raad en daad bijstaan. Soms valt dat niet gemakkelijk; de meisjes, die moeilijkheden hebben, willen die hier nog wel eens afreageren. Ik heb het hier toch goed naar mijn zin." Hij vertelde over de verschil lende types van meisjes en mensen en wikte en woog hoe hij die bij elkaar zou zetten en hoe hij ze op de beste manier kon aanpakken: een man, die oog heeft voor de menselijke eigenaardigheden en in het bijzonder van „zijn" meisjes. De telefoon brak ons gesprek af. „Een ogenblik." Hij pakte de hoorn van de haak en wij zagen zijn mond zeggen: „Met de pakafdeling van de K.B!" De rest van het gesprek ging voor ons verloren in het gedruis van de machines. eigen wensen van het beginnende meisje. Heeft ze bijv. een zusje, nichtje of vriendin bij Albert Heijn werken, dan zal men proberen, als ze er prijs op stelt, een plaatsje op dezelfde afdeling voor haar vrij te maken. Het juiste loon De heer Janse is ook nog de man, die controleert of het loon in over eenstemming is met het verwachte dat is opgegeven, zodat geen mis verstanden kunnen ontstaan. Het kan ook voorkomen, dat je reeds bij je eerste sollicitatie ken nis maakt met de heer Janse. Hij houdt nl. wel eens zitting voor sol licitanten bijv. in Beverwijk, Landsmeer, Alkmaar, Krommenie, Wormer- veer of Uitgeest. Dan is het natuurlijk helemaal prettig door hem te worden in geleid. Het lijkt er dan ongeveer op, of je een oude kennis ont moet. Enfin, na deze vraagbaak van het bedrijf beland je dan via mej. Jenny op je eigen afdeling. Janny is op twee na de jong ste in het gezin Boom, dat uit vader, moeder en zeven kinderen bestaat. Na twee jaar huishoudschool en een jaar thuis vonden vader en moeder wel, dat Janny zich in een bedrijf produktief moest gaan maken. Het geluk wilde voor Janny, dat nichtje Annie Kroon bij Al- bert Heijn werkte en haar werk kring had aanbevolen. „Je werkt er prettig, in een gezelli ge omgeving, met leuke meis jeswas haar mening. Na van 24 oktober in dienst te zijn, kan Janny die mening volko men met haar nichtje delen. Nu rijdt zü elke morgen met een speciale dienstbus naar het Zaandamse. Of zü reizen geen bezwaar vindt? Welnee, niets is immers leuker dan in een bus rijden met meisjes, die je allemaal kent, uit je eigen woongebied Amsterdam- Noord! Eerst schuchter Janny is een meisje, dat helemaal niet bang is uitgevallen. Hoe kan het ook anders; een meisje uit een £EN kleine, veilige sluis, die je DE ideeënbus van AH's produktiebedrijven heeft vorige maand een record-be loning beleefd. De heren J. M. Overmeer en B. G r u i j s van de Suikerbak kerij IV kregen namelijk ge zamenlijk een bedrag uitge keerd van 1500.Deze ho ge beloning hadden zij te danken aan de inzending van een idee, dat een zeer aan zienlijke arbeidsbesparin; Goed figuur ingaat voor je op het grote wa ter wordt losgelaten; dat is echt wel de kleine afdeling, waar de heer J. Janse zit. Hij is de vraag baak op sociaal terrein en hij is het, die het kersverse AH-stertje op haar gemak stelt. Ongeveer tien minuten duurde Janny's bezoek s aan de heer Janse. die je welkom hield in het produktieproces heet en je van de gang van zaken j op de hoogte brengt. j UjtTeiking Vond plaats tijdens Hij zoekt ook, met behulp van de een feestelijke bijeenkomst, waar bedrijfsleider uit. op welke afde- i ir W. A. E g g e r s lof toezwaaide ling van het bedrijf men behoefte j aan de beide inzenders, die in aan je heeft. Zeker is het, dat men j nauwe samenwerking op dit voor- hierbij ook rekening noudt met de i treffelijke idee waren gekomen. Ir. Eggers herinnerde eraan dat er in 1960 69 ideeën zijn in gediend, waarvan meer dan de helft beloond kon worden met in totaal 1400.Vergeleken met ideeënbussen van andere bedrijven en instellingen slaat AH een goed figuur, want het landelijk gemiddelde van beloon de ideeën bedraagt 30 tegen 52 bij AH. De ideeënbus speelt een be. langrijke rol bij de opvoering van de produktiviteit, zo zei de heer Eggers. Het is van het groot ste belang dat alle medewerkers van hoog tot laag er op uit zijn door het geven van nieuwe ideeën het produktieproces te verbeteren, zodat het bedrijf meer gaat produceren zonder dat gezin van zeven kinderen moet wel van zich af kunnen bijten en geen vrees kennen. Toch kon zij het zelf moeilijk on der woorden brengen, maar ergens had zij een vreemd gevoel, toen zij ging solliciteren „Toen ik ervoor stond vond ik hel wel eng, maar angst is natuurlijk helemaal niet nodig", vertelde Janny ons. We gaan eens kijken, welke personen Janny allemaal ont moette, voordat zij eindelijk op haar afdeling stond. F^E werktijden in de pro duktiebedrijven van Albert Heijn zyn van maandag tot vrijdag van 7.36 u. tot 17.00 u. 's Mid dags is er een lunchpauze van een half uur. De personeelsleden heb ben de gehele zaterdag vrij. ALBERT HEIJN's produktie bedrijven en winkels maken al jarenlang een enorme groei door. AH heeft zich hierdoor in het levens- middelenbedrijf een zeer vooraanstaande plaats weten te verwerven. Deze ontwikkeling zet zich door. Gesteund door de over tuiging, dat levensmiddelen altijd, dus ook in minder goede tijden, noodzakelijk blijven, werkt men bij Albert Heijn op gedurfde wijze aan de toekomst. Nog maar kort geleden bijvoorbeeld heeft iedereen in de kranten kunnen lezen, dat AH een der grootste Distributiecentra voor levensmiddelen in Europa aan het bouwen is. Een voor Nederland onge kend grote stap. Een dergelijk grote opzet van zaken stelt hoge eisen aan het aantal medewerkers. Voor iedere uitbreiding is tenslotte personeel nodig. U vindt deze krant in uw bus om u een beeld te geven van het leven en werken bij Albert Heijn. Wanneer u eventueel meer van een be paalde positie bij AH zoudt willen weten, dan kan deze krant u wegwijs maken. SCHORTENSHOW De dames Evelien IJff en Willy Ebell (staande links) toonden onlangs een paar jas- schortmodellen, want de be drijfsleiding wilde wel eens weten wat de meisjes graag droepen. Alle meisjes vulden op een papiertje in wat ze ervan vonden. Uit al die meningen bleek waarnaar de voorkeur van de meisjes uitging. EEN soort middeleeuwse romantiek om geeft je, als je in de linnenkamer staat, waar mej. H. van Houts de scepter zwaait. De eerste dag, dat je bij Albert Heijn werkt, laat men je het genoegen smaken even een bezoek te brengen aan dit vertrek met de snorrende naaimachines en de typische geur van nieuw en gewassen linnengoed. In deze afdeling krijg je je schort en je muts. Als borg en als verzeke ring, dat iemand netjes op z'n kleding is, houdt men de eerste tien weken een gulden van je loon af. Als je om de een of andere reden je schort en muts niet meer nodig hebt, krijg je je tientje weer terug; een lekker meevallertje dan, vindt Janny. Mej. H. van Houts linnenkamer ROOD BOEKJE Vóór je in de linnenkamer te rechtkomt. de eerste dag dus, zegt de portier je even te wachten tot dat mej. Van Houts je komt afha len. Zij neemt je dan even me» naar de afdeling personeelszaken, waar je wordt voorgesteld aan de heer J. J a n s e en mej. G. M e ij n Hier krijg je dan een mooi rood boekje, waarin precies staat wat je moet doen in geval van ziekte enz. Als je dit boekje hebt doorgelezen weet je al heel wat van de interne aangelegenheden af. Via de afdeling van „Jenny", waar je je volledige reis geld krijgt en een verstrek- Met een aantal andere nieuwe lingen was Janny (X) korte tijd na haar indiensttreding te gast op een introductie dag, waarop zij allerlei wetens waardigheden over het bedrijf te horen kreeg. de menselijke arbeid ervoor be hoeft te worden opgevoerd. „In ons eigen belang" Van diezelfde gedachte getuig de de opmerking van een der beide inzenders. De heer Over meer zei namelijk: „Het is in ons eigen belang. Laat de machine maar harder werken. We moeten proberen daar zoveel mogelijk uit te halen." Het was een sportief gebaar van de gelukkige inzenders, om de medewerk (st)ers op hun afdeling van hun beloning te laten mee profiteren. De mannen kregen 10.de jongens en meisjes ieder 5.—. DEN paar maanden reeds werkte Janny op de K.B., toen zü op zekere dag een brief kreeg, waarin Albert Heijn haar uitnodigde voor een [introductiedag, Een paar weken later kwamen een dertigtal werkneemsters bijeen om nu eens op een andere manier en veel inten siever met het bedrijf kennis te maken; het bedrüf, waar al die dames nu al verscheidene weken werkzaam waren. Alleen werknemers, die al een aantal maanden in dienst zün nodigt men namelük uit voor zo'n introductie en men heeft daar een heel speciale reden voor. DOMMELIG, gezellig, druk en stoffig is het rondom de do meinen van de dames Nel de Wit en Jenny N ij m e ij- r. Dat rom melige stoffige wat wijzigingen gebracht in de afdelingen zelf. „Helena van Troje" leden van de afdeling die zij met mej De Wit deelde, naar boven; een gezellig vertrekje, dat uitziet op de drukke, smalle Oostzijde. Voor een spaarpotje Het waren namelijk mej. De Wit en Jenny Nijmeijer, die er voor zorgden, dat Janny en janny zal het niet bij de eerste alle andere beginnelingen de Kennismaking met Jenny laten, reiskaarten, verstrek- Niet alleen omdat zij bijna naam- k i n s b o n, loonbelas- genoten zijn doch omdat Jenny de nn(rfnrmiiiii>r ph7 L-rpopn centrale figuur is voor mensen,die tingformulier enz. kregen. onder m|er reisgeldverg0edmg Nu berust de taak alleen nog ontvangen. Nog «n heel Mangru Mej. J. Nijmeijer die er over bet gespaar de geld wordt gege ven. Wie van het gespaar- men is be-berust de taak alleen nog ontvangen. Nog een teel belangrij- opnemen zig met ver- JJJJ bj Jenny die ons een beetj| ke zaak loopt over de (Castncum- kan weer te- bouwingen deed denken aan (mogen wij het se) Jenny. recht by... rondom de- zeggen?) Helena van Troje! Niet Jenny, die ze intieme j dat wij Helena persoonlijk kenden, Bjj Albert Heijn bestaat nl.altijd even afdelinkies. maar wiJ bebben wel, zoveel van een spaarf0nds. Als men daar- vriendelijk Deze ver- ^aar gehoord en, °P p i aan mee wil doen, houdt de loon- de mensen anderingen I ï^kunnen maken administratie een bedragvan.je j te woord hebben ook Jenny nu, verhuisde niet lang ge- 1 loon af (iedere week). Je kunt staat. zelf opgeven hoeveel. Op deze wijze wordt een aardig spaar potje gevormd, ook al door de hoge rente, Deze dag beoogt niet alleen een kennismaking, doch men wil tevens uit de monden van de kersverse werkneemsters horen, wat hun in het bedrijf is opge vallen. Men wil eventuele klach ten horen en stelt daarnaar dan naderhand een onderzoek in. Deze dagen hebben zeer veel bijgedragen tot de vervolmaking van de hele gang van zaken in de produktiebedrijven. Klein begonnen Mej. N. P. de Wit Het is de heer L. J. A. S. K1 o o s, I die de meisjes 'ook voor de heren zijn er natuurlijk zulke introductie dagen) ontvangt en ze onder meer de geschiedenis van het bedrijf ver haalt. i Hij vertelt over de bakermat van het grote bedrijf; het winkeltje van de heer A. H e ij n. dat in 1887 in Oostzaan stond. Hij vertelt over de figuur van de oprichter. Albert Heijn was een man. die een enorm groot zakelijk inzicht had. Per roeiboot Hij bracht zelf zijn bestellingen weg, per roeiboot, omdat veel nog water en land was. Hij bezocht de klanten en nam weer nieuwe be stellingen op. Een van zijn eerste instruc ties aan zijn personeel luid de, dat het verboden was om in de zakjes te blazen! Een voor die tijd wel heel bijzon dere opmerking. De ouderen onder ons zullen zich zeker nog kunnen herinneren, dat de kruidenierszakjes van vroeger (veelal puntzakjes) met een touw tje aan de zolder of wand hingen en het heel gewoon was. dat de kruidenier of zijn bediende er even in blies om het open te krijgen. Ja. er is, en gelukkig, wel veel veran derd in de levensmiddelenvoor ziening. De heer Albert Heijn heeft door zijn vooruitstrevendheid en zijn nooit verminderende werklust de grondslag gelegd voor het bedrijf zoals het nu is: een groot winkel bedrijf. dat 3000 artikelen verkoopt en hiervan een groot aantal zelf maakt. Ontspanning De heer Kloos vertelt ook over den- de verenigingen, die zijn on dergebracht in één grote perso neelsvereniging. De AH(st)ers kunnen toneelspelen, tafelten nissen, kaarten, er zijn dansavon den, enz. Ook komt nog even het per- sprake. De Flitsen worden ge schreven door eigen personeel, dus met eigen krachten. Hele dag.... Enige uren besteedt men aan de rondleiding van de groep. Vanzelf sprekend kan men in deze korte tijd niet het hele bedrijf en alle onderdelen ervan bekijken, dan zou men hiervoor wel enkeie da gen moeten uittrekken. Een groot gedeelte is toch al ver trouwd geworden na deze interes sante rondleiding Teruggekomen in de opleidings school wacht de dampende koffie en de heer A. J. Bicker, de chef van de loonafdeling, die na de kof fie een praatje gaat houden over de lonen. De indeling van de loonstrookjes wil wel eens wat ingewikkeld 'ij ken. Na een uitleg is het echter voor iedereen wel te begrijpen Over de verpakking, iets waar de meisjes veel mee te maken heb ben. praat de heer J. S c h ij f. Vragen halfuurtje Tot slot komt de heer Kloos weer met de maatschappelijk werkster mej. G. M e n. Het vragenhalfuur- tje is aangebroken. Ieder, die iets op het hart heeft, kan dat nu open baar maken en juffrouw Meijn en de heer Kloos vinden het fijn, ls ze veel vragen mogen beantwoor- k i n g s b o n (vooi de wekelijkse zak met lekkers!) ga je met mej. Van Houts naar de linnenkamer, dat vertrek, waar achter grote, groene gordijnen vele schorten en ander linnengoed ligt te wachten. ZELF KIEZEN Over schorten gesproken! Een poosje geleden hield het Albert Heijn-personeel zich bezig met de vraag hoe de nieuwe schor ten zouden moeten worden en in wat voor kleur men ze zou bestellen. Natuurlijk is het niet zo, dat alleen het hogere perso neel hierin wat heeft te zeggen. De meisjes mogen zélf hun keuze maken. In een van de middagpauzes verzorgden twee meisjes van de linnenkamer, Willie en Eve lien, onder leiding van de maatschappelijk werkster, mej. Meijn, een schortenshow. De etende meisjes maakten aan tekeningen over hetgeen hun wel en niet aanstond. Zo vormde zich een algemene mening, waaraan men zich zoveel mogelijk probeerde te houden. Wat werd de keuze van de meisjes? Lila schorten. Met deze keuze groeiden de problemen. WIT GEKOZEN Waar vond Albert Heijn een wasserij, die gekleurde schorten na een wasbeurt onberispelijk aflever de? Men heeft nl ervaring op dit gebied: nieuw zijn gekleurde schor ten wel mooi, maar als ze iets ou der worden en pas van de wasserij afkomeni Na overleg en na alle voor- en nadelen tegen elkaar te heb ben afgewogen, besloot men toch maar witte schorten te nemen van het model, dat de meisjes het meest aanstond! Dat bewijst wel, dat het „leeft" onder het personeel. Als de vragen klachten betreffen stelt men een diepgaand onderzoek in, waardoor dit laatste gedeelte van de introductie veel waarde soneelsblad AH-Flitsen ter I krijgt. JLS u wat meer over het werk of de arbeids voorwaarden bij Albert Heijn wilt weten kunt u zich aanmelden bij: de heer J. Janse, pro duktiebedrijven Oostzijde Zaandam, tel. 02980 62851 U kunt natuurlijk ook gebruikmaken van het invulf ormuiier in deze krant op pagina 4.

Allerhande | 1961 | | pagina 1