ALBERT HEIJN INTRODUCEERT IN NEDERLAND 1 februari Gratis deelneming voor iedereen Alle kaarten bewaren! TOPPRIJS Gezellig, boeiend familiespel Twaalf van deze auto's staan voor de winnaars klaar Dit zijn de prijzen: Waarde f 3I7.000- Opel Rekord 1500 Eerste spelkaart bij 2.000.000 GRATIS gezinnen in cle bus WAAR halen we de Kienkaarten In Amerika en Canadaeen ware rase MERKARTIKELEN ALS PRIJZEN Lachende prijsivinnares liDlElBDClEilDH AH-Kienspel met 10.062 prijzen AH drukt z'n stempel op de prijzen Klassieke schoonheid ALBERT HEIJN start volgende maand als eerste onderneming op Europese vasteland met een groots familiespel. Iedereen, klant of niet, kan meedoen aan het AH-Kienspel. Zonder kosten dingt iedere deelnemer naar een van de meer dan tienduizend fraaie prijzen, waaronder auto mobielen, wasmachines, koelkasten en vele andere waardevolle merkartikelen. FAMILIESPEL IN 200 KRANTEN SPANNING GROEIT Twaalf weken lang Zia pagina's 1,2 en 3 Albert Heijn N.V. - Zaandam Aller HOFLEVERANCIER Hand© Zia pagina 6 JANUARI 1961 6e Jaargang No. 1 (62) KIENSPEL MET TIENDUIZEND 12 Opeis Rekord li 00, bouwjaar I9ÖI SO Erres wascombinatles SO Siemens koelkasten (110 liter) 7S Braan keukenmachines 7J Philips transistor keukenradio's ISO Philips Mignon platenspelers ISO Ponttac horloges (dames of heren) 300 Arzberg 12 persoons>theeserviezen (vijftien deiig) 3O0 Philips lichtgewicht strijkijzers FRAAIE PRIJZEN luxe wekkers, Parker ballpoint bureausets en lederen manicure sets. Start: EEN uniek spel, afkomstig uit Amerika, gaat twaalf weken achtereen spanning en ontspanning brengen in honderdduizenden^ Neder landse gezinnen. Meer dan driehonderddui zend gulden aan prijzen lig gen klaar. Twaalf splinter nieuwe Opeis Rekord 1961 vormen de topprijzen. Vijftig Erres wascombinaties ep vijf tig Siemens koelkasten wach ten op hun prijswinnaars. Het AH-Kienspel wordt een rage. Een onbeperkt aantal malen kan iedere Nederlan der in die twaalf weken iedere week weer aan het AH-Kienspel deelnemen. Een gezellig spel, een boeiend spel, een familie spel voor de lange winter avonden, een gratis spel een spel met meer dan 10.000 vorstelijke prijzen. Miljoenen Amerikanen en Ca nadezen gingen ons voor. Het Kienspel hield en houdt daar de mensen voortdurend in de ban gevangen. Ook in Engeland krijgt men de smaak ervan te pakken. Albert Heijn nam het initiatief om Nederland met het Kienspel kennis te latera' maken. De Amerikaan F. L." B r ad- fut e is de geestelijke vudpr van dit eenvoudige maar geniale spel. De grootste Amerikaanse waren huizen en zelfbedieningsbedrij- ven gingen met het spel van Bradfute hun klanten verrassen. In het nieuwe jaar 1961 stapt Albert Heijn bij u binnen met het Kienspel, een spel, dat pre cies past bij de Nederlandse hui selijkheid, een spel dat men, ge zamenlijk om de tafel zittend, met het gehele gezin of alléén in een luie stoel voor de warme kachel kan spelen. Bijna 370 Albert Heün-Super- Marts, zelfbedieningswinkels en bedieningswinkels in tweehonderd Nederlandse steden en dorpen als mede bijna tweehonderd Neder landse kranten zullen u twaalf weken lang als hulp dienen om het AH-kienspel te kunnen spelen. Op 1 februari gaat u voor het eerst met het AH-Kien- spel kennis maken. Twee miljoen Nederlandse gezin nen krijgen die dag de eer ste spelkaart in de bus. U kunt meteen beginnen en dat is nu juist het grandioze van dit spelzelf kunt u al zien, na aan de gestelde voorwaarden te hebben vol daan of u een van die 10.062 kostbare prijzen hebt ge wonnen. U zult moeten kienen op 25 wil lekeurige cijfertjes. Als u met kienen vijf cijfers op één rij hebt kunnen aankruisen, hebt u het in de hand om door de juiste op lossing van de kruiswoordpuzzel op de achterkant van de spelkaart een prijs binnen te halen. Op donderdag 9 februari verschijnt het AH-Kienspel voor het eerst in de kranten. Dan reeds hebt u zich kunnen voorzien van een of meer ver schillende Kienkaarten, die in alle AH-winkels gratis verkrijg baar zijn. ongeacht of u iets gekocht hebt of niet. Iedere iceek komen er nieu- ive series kaarten in omloop en nemen uw mogelijkheden toe. Want de oude kaarten blijven steeds weer meespelen, twaalf weken achtereen. Het AH-Kienspel gaat u twaalf genoeglijke en spannen de weken bezorgen. ONGEVEER twee miljoen gezinnen in het gehele land zullen op 1 februari 1961 als eerste Nederlanders ken nis maken met het unieke en spannende AH-Kienspel. In twee miljoen brieven bussen glijdt dan een eerste ■- spelkaart, vergezeld van een 1 folder, waarin uitvoerig alle gegevens over het AEJ-Kien- i: spel staan vermeld. In die- zelfde folder vindt u de moge lijkheid om reeds het eerste AH-Kienspel te spelen. Let op de datum 1 februari. Die dag hebt u de eerste mogelijkheid op een fantas tische auto, een wascombi- natie, een koelkast, of een andere van de 10.062 prijzen die een waarde vertegen woordigen van meer dan 300.000,—. Houd op 1 februari de brie venbus in het vizier. Het AH- Kienspel doet dan zijn in trede! ALM ET HEUH DOS MIC AAN HIT Q^EDURENDE twaalf weken achtereenzolang het AH- Kienspel duurtkan iedere volwassen Nederlander zon der enige verplichting bij elke willekeurige SuperMart, zelfbedieningswin- kel of bedienings winkel van tAlbert H eij n de spelkaarten voor het AH-Kienspel gratis bij de kassa afhalen. Per keer wordt slechts één kaart gegeven, ongeacht of u een tas vol boodschappen hebt of de deur met lege handen uitgaat. Maar iedere keer weer dat u in de winkel komt, hebt u recht op een nieuwe spel kaart. Hoe meer kaarten, des te vaker u kunt spelen en des te groter de mogelijkheden zijn op een prijs. 'J^WAALF glanzende Opeis Rekord zijn de topprijzen in het AH-Kien spel. Twaalf fraaie auto's van het model 1961. Een tweedeurs wagen met een verfijnde afwerking en een 1,5 liter motor, waarvan de kwaliteiten overbe kend zijn. Een duurzame en praktische auto, die weinig onderhoud vraagt maar veel comfort biedt. Modern en elegant, berekend op vei ligheid en voorzien van een reusachtige kofferruimte, waarin een complete va kantie-uitrusting kan worden meege nomen. Een goed ingevulde kaart, een goed opgeloste puzzel enu verdient wellicht dit technisch fantastische pro- dukt van het wereldomvattende General Motors Concern, dat u garantie en ser vice waarborgt, overal waar u komt. Twaalf Opeis Rekord, een van de meest verkochte auto's in Nederland, heeft Albert Heijn voor twaalf Neder landers klaar staan. ALLEEN merkartikelen van bekende fabrieken worden door Albert Heijn als prijzen voor de gelukkige winnaars van het AH-Kien spel beschikbaar gesteld. Kwaliteit staat bij Albert Heijn altijd op de eerste plaats, niet alleen wanneer u iets koopt, maar ook wan neer u iets wint! Tienduizend-twee-en-zestig prijzen zitten er in het AH-. Kienspel. Dat betekent even zovele merkartikelen met volledige garantie. Namen van Arzberg, Erres, Ge neral Motors, Parker, Philips, P o nt i a c, Ron- son, Siemens en West- c 1 o x staan er borg voor, dat uw prijzen inderdaad waarde vertegenwoordigen en van de allerbeste kwaliteit zijn. IN AMERIKA kt Kl.n.p.1, tk.» h» -P h» Alk», HM|. ».,<h g.intr.du<..rd, MP w.r. H.l. p.iinMP w.r» - >l|* .dM»~A Urf. d# kpn.P», dl. k» .p.l hu» bi.dl, ni.l enb.nut f. lalp». In Am.rik. .n C.n.d. w.-d» .li»» .1 i»»> d.n h»»h.nd..d «r.thill.nd» .p.ll.n p..rg.nl...rd, wa.ra.n dpir li.nt.ll.n milin.n.n Am.rik.n.n «n C.n.d.i.n w.ak n. w..k .n,hoo.l..l w.rd da.lgan.in.n. J ET OP! De kienkaarten, die u 1 gratis ln Iedere AH-winkel kunt krijgen, ongeacht of u Iets koopt of niet. zijn zolang het Kienspel duurt, voor u waardevol. Be waar ze goed, want verlies kan betekenen dat een Opel Rekord, een Braun keukenmachine, een Philips platenspeler, een Pon- tiac horloge, een Arzberg thee servies of een andere kapitale pr(js uw neus voorbijgaat. Het ls een eerlijk spel, dat iedere Nederlander mee kan spelen. Albert Heijn Introduceert het en I verzorgt de prijzen, Bradfute speelt het spel met u. Speciaal voor de organisatie in Nederland werd voor de duur van het spel een apart kan toor ln Haarlem Ingericht. Daarheen stuurt o uw kaarten en daar valt de beslissing of uw oplossing goed Is en u deze zomer met de eigen Opel Re kord 1500 met vakantie gaat of voortaan kan strijken met het bekende lichtgewicht Philips strijkijzer. Dus alle kaarten goed bewaren en Iedere week maar meespelen en goed puzzelen. J7EN van de top prijzen van een der Ameri kaanse Kienspel len was een Mink-stola ter waarde van ruim drieduizend gul den. Deze geluk kige prijswinna- res laat zich het luxe kledingstuk door een stralen de zoon omhan gen. Elders ging een topprijswinnaar met een glanzen de Cadillac naar huis. Mogelijkheid tot abonneren Van de gelegenheid om zich op Aller-Hande te abonneren hebben reeds velen gebruik gemaakt. Slechts een briefkaart met ver melding van naam, volledig adres en woonplaats, voorzien van 50 et aan extra postzegels voor admi nistratiekosten en gericht aan Albert Hefln N.V. Zaandam, is vol doende om slch gedurende een Jaar van toezending to verzekeren. De poet bezorgt Aller-Hande aan huls. WiJ voraoeken u wol, In verband met de J» set i oorschriften, deze 80 et aan zegels aan ds adreszijde van de briefkaart te plakken. 'pWAALF WEKEN lang zal het J- AH-Kienspel in het Nederland se gezin gezelligheid brengen met de kans op prachtige prijzen. Lees de AH-advertenties met de AH- Kienspellen en profiteer mede van de bekende extra voordelige AH- aanbiedingen. Voor méér KIENSPEL NIEUWS Zie pag. 3

Allerhande | 1961 | | pagina 1